سياست
كرزاي هيجده ماه بعد 010050.jpg
world.gif
HAMSHAHRI
Sep, 11, 2003
پنج شنبه ۲۰ شهريور ۱۳۸۲
شماره ۳۱۶۳- Sep, 11, 2003
فرهنگ
آشنايي با فنگ يولان 010130.jpg
گفت وگو با يورگن هابرماس و ژاك دريدا درباره حادثه يازدهم سپتامبر
روز ويراني بنيادها
زير ذره بين
ائتلاف هوشمندانه و در عين حال شكننده اي كه بر عليه تروريسم از سوي دولت امريكا سازماندهي شده است، شايد بتواند در بهترين وضعيت در پيشبرد گذار از قوانين بين المللي كلاسيك به نظمي جهان - وطن سودمند افتد.
«چيزي» رخ داد، و احساس ما اينست كه پيش بيني اش نمي كرديم، و اين «چيز» بي ترديد پيامدهايي به دنبال خواهد داشت. اما خود اين چيز، مكان و معناي اين «رويداد»، همچنان وصف ناپذير باقي مانده است، مانند كشف و شهودي كه مفهوم معادل ندارد.
010030.jpg

ادبيات
اقتصاد
جهان
سفر و طبيعت
سياست
فرهنگ
ورزش
هنر
|  ادبيات  |  اقتصاد  |  جهان  |  سفر و طبيعت  |  سياست  |  فرهنگ   |  ورزش  |  هنر  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |