دوشنبه ۴ خرداد ۱۳۸۳ - سال يازدهم - شماره ۳۳۸۸ - May 24, 2004
در همايش كودك آزاري:
راهكارهاي حمايت از كودكان قرباني خشونت بررسي شد
006933.jpg
گروه اجتماعي:برخي پيش زمينه هاي فرهنگي، ناشناخته ماندن حقوق كودكان، تلقي شيءگونه و كالايي از كودك، نامشخص بودن حدود اختيارات والدين، ابهام در مرزهاي تربيت و تأديب با آزار و شكنجه و نيز نارسايي هاي حقوقي و حمايتي همه از جمله عواملي است كه مسأله كودك آزاري را در كشور رقم مي زنند.
چندي پيش مجلس شوراي اسلامي تلاش كرد در لايحه اي به موضوع ممنوعيت اذيت و آزار كودكان توسط والدين صورت رسمي و قانوني بدهد كه به دلايلي چند از دستور كار مجلس خارج شد. اما كودك آزاري همچنان در رويه و دستور كار بسياري از خانواده ها قرار دارد و هر روز قربانيان تازه اي مي گيرد. تشديد مسأله و نيز فقدان بسترهاي اجتماعي و فرهنگي براي مقابله جدي با كودك آزاري مسئولين سازمان بهزيستي، انجمن حمايت از حقوق كودكان، پژوهشكده خانواده و انجمن روانپزشكي كودكان و نوجوانان ايران را بر آن داشت تا ديروز در همايشي با عنوان «كودك آزاري» به بررسي جوانب مختلف موضوع بپردازند.
براساس ماده ۱۹ پيمان نامه جهاني حقوق كودك، دولتها موظفند كودك را از هر نوع بدرفتاري والدين يا سرپرستان ديگر محافظت كنند و براي جلوگيري از هر نوع سوءاستفاده از كودكان، اقدامات مناسب اجتماعي را انجام دهند.
به گزارش خبرنگار همشهري دكتر كتايون خوشابي دبير علمي همايش و روانپزشك كودك ضمن اعلام اين مطلب در ابتدا به جنبه هاي مختلف كودك آزاري پرداخت و گفت: در عصر حاضر كودكان قربانيان مستقيم تزلزل در بنياد خانواده ها، افزايش آمار طلاق، اعتياد، فقر و بيكاري هستند كه نمودهاي آن به صورت كودك آزاري، كودكان خياباني، استثمار كودكان كار، كودكان فراري، كودكاني كه سر راه گذاشته مي شوند، سوءاستفاده جنسي از كودكان و استفاده از كودكان به منظور گدايي بروز كرده است. افرادي كه در كودكي در معرض هر نوع اذيت و آزار قرار گرفته اند نمي توانند در آينده تعامل سالم و منطقي با ديگر اعضاء جامعه داشته باشند و كودكان آزارديده امروز اشخاص آزارگر فردا و كودكان بزه ديده امروز بزهكاران فردا خواهند بود و اين دور باطل همچنان ادامه خواهد داشت.
دكتر جغتايي رئيس دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي نيز در اين همايش گفت: كودكان با توجه به اينكه گروهي آسيب پذير هستند و آينده سازان جامعه به شمار مي روند، سازمانهاي مختلف حمايتي و رفاهي به مسائل آنها مي پردازند.
وي افزود: طي دو دهه اخير و با تصويب كنوانسيون حقوق كودك در سال ۱۹۸۹ توجه به حقوق كودكان جدي تر شد. در دنياي كنوني جنبه هاي پنهان كودك آزاري نمود بيشتري دارد. بسياري از مسائل ممكن است از نظر بزرگترها به نظر كودك آزاري نيايد و يا شايد از ديد والدين روش تربيت و تاديب تلقي شود. اما واقعيت اين است كه اين روشهاي غلط تربيت و تاديب نيز اشكال مختلفي از كودك آزاري هستند. در پديده كودك آزاري بحث باورهاي فرهنگي هر جامعه نقش بسيار موثري دارد.وي افزود: بسياري از افراد به دنبال وضع قوانيني در اين خصوص هستند اما ضمانت اجرايي قانون است. براي پذيرش هر قانوني در جامعه بايد باوري فرهنگي وجود داشته باشد و تا اين باور بوجود نيايد وضع قانون مشكلي را حل نمي كند.
رسانه هاي ملي از جمله صدا و سيما و مطبوعات بايستي در زمينه حقوق كودك فرهنگسازي كنند و اين حقوق رادر مرحله اول به كودكان و خانواده ها بشناسانند.
دكتر اشرف بروجردي معاون امور اجتماعي وزارت كشور نيز طي سخناني در اين همايش گفت: كودك آزاري بطور پنهان و آشكار در ادوار مختلف تاريخ وجود داشته است و قوانين ما هم در حدي نيست كه بتواند جوابگو باشد. براساس تعاريف بين المللي بچه ها از بدو تولد تا سن ۱۸ سالگي در گروه كودكان قرار مي گيرند. در جامعه ما شايد بتوان گفت: آنچه كه بيش از هر چيز مي تواند به ما در مورد حقوق كودك رهنمود بدهد، دستورات و آيين  ديني ماست.
وي افزود: پيامبر در مورد كودكان و برخورد با آنها مي گويد: كودكان در اختيار شما امانتهاي الهي هستند كه از بدو تولد تا سن ۷ سالگي دوران حاكميت آنها بر شماست. از سن ۷ تا ۱۴ سالگي آنها تابع امر و نهي شما هستند و دستورات شما را اجرا مي كنند و از سن ۱۴ تا ۲۱ سالگي كه سن استقلال است آنها وزير و مشاور شما هستند. به همين دليل است كه بايد به نوجوانان و جوانان توجه لازم را داشته باشيم تا بتوانند تجربه كسب كنند و استقلال را به دست بياورند.
بروجردي همچنين اظهار داشت: بيش از ۵۰درصد تولدها در كشور ناخواسته است و اين مساله اثرات بدي در روحيه كودكان و افزايش آزار و اذيتها دارد. امروزه كودك آزاري بيشتر ابعاد رواني دارد تا آزار جسمي، شايد ديگر در مدارس شلاق و تنبيهات بدني وجود نداشته باشد، اما رفتارهايي در خانواده ها، مدارس و كانون هايي كه كودكان با آن ارتباط دارند، ديده مي شود كه مشكلات روحي و افسردگي در برابر كودكان به دنبال دارد.
وي افزود: بازنگري در شيوه هاي تربيتي، منجر به بالابردن اعتماد به نفس به كودكان و پرورش استعدادهايي مي شود كه بسياري اوقات در مسير خود قرار نمي گيرند.
البته ناگفته نماند، كه هنوز هم در مناطقي از شهرها و روستاهاي با سطح فرهنگي پايين، آزارهاي جسمي وجود دارد و انعكاس آن بسيار كمتر از آنچه كه وجود دارد، مي باشد.

دولت از ابتداي سال آينده انجام مي دهد
پرداخت مستمري به افراد زير خط فقر مطلق
گروه اجتماعي: دولت از ابتداي سال آينده به افراد زير خط فقر مطلق مستمري پرداخت مي كند.
به گزارش خبرنگار همشهري براساس ماده ۹۶ قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف شده است در طول برنامه خانواده هاي زير خط فقر مطلق را شناسايي و آنها را تحت حمايت قرار دهد.
اين گزارش حاكي است دولت همچنين موظف به توسعه نظام تامين اجتماعي براي پوشش جمعيت بين خط فقر مطلق نسبي و پيگيري وضعيت جمعيت زير خط فقر ونيز ميزان درآمد۳دهك پايين درآمدي جامعه از طريق افزايش قدرت خريد آنها شده است.
در همين زمينه رئيس سازمان بهزيستي كشور با اشاره به برنامه هاي آينده دولت براي حمايت از افراد فقير و كم درآمد جامعه گفت: از ابتداي سال آينده كه سال شروع برنامه چهارم توسعه است دولت به ميزان ۴۰ درصد حقوق كاركنان دولت به افراد زير خط فقر مستمري پرداخت خواهد كرد.
دكتر محمدرضا راه چمني بدون اشاره شاخص تعيين خط فقر مطلق در كشور افزود: هم اينك سه ميليون نفر در كشور زير خط فقر مطلق، قرار دارند.
وي اظهارداشت: دولت در برنامه چهارم توسعه در قالب طرح هاي مختلف تمام تلاش خود را براي كاستن از افراد زير خط فقر مطلق در كشور به كار بسته است كه مي توان از مهمترين اقدامات دولت به حساب آورد.
رييس سازمان بهزيستي كشور،گفت: ارايه خدمات حمايت هاي اجتماعي به بيش از ۱۰ ميليون نفر از افراد زير خط فقر نسبي و افزايش درآمد زنان سرپرست خانوار از ديگر برنامه هاي دولت براي كاهش فقر در كشور در برنامه چهارم توسعه است.

دادگاه رسيدگي به انتقاد از ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه تشكيل شد
اولين جلسه رسيدگي به شكايت آيت الله مرعشي، رئيس هيأت اجرايي مركز امور مشاوران حقوقي (ماده ۱۸۷) عليه سيد محمود كاشاني پس از چندين بار تجديد وقت، امروز در شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومي تهران برگزار شد.
بنابر اين گزارش كاشاني به دنبال درج نامه اي خطاب به شوراي نگهبان كه در آن نسبت به ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه انتقاد كرده بود، پس از شكايت آيت الله مرعشي (معاون قضايي قوه قضائيه) متهم به نشر اكاذيب و اهانت شده است.
در ابتداي جلسه دادگاه كه رياست آن را قاضي اسلامي بر عهده داشت، سيد عليرضا جعفريان، نماينده حقوقي هيأت اجرايي مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان (ماده ۱۸۷) و وكيل مدافع مرعشي به بيان شكايت اين هيأت و موكلش پرداخت.وكيل مدافع مرعشي مطالب ذكر شده از سوي كاشاني را مصداق بارز اهانت دانست و گفت: در اين نامه قصد اضرار به غير نهفته است و با گفتن تعابيري چون «يك مشت عناصر بي هويت» اقدام به نشر اكاذيب شده است.به گزارش ايسنا كاشاني درآخرين دفاع خود گفت: يك دعواي واهي، عليه من طرح شده است. مجددا اعلام مي كنم كساني كه مي خواهند پروانه وكالت بگيرند بايد تخصص لازم را داشته باشند.
اين اشخاصي كه به دنبال اجراي ماده ۱۸۷ پذيرش مي شوند، شروط علمي مورد نظر حرفه وكالت را ندارند.
من به عنوان يك استاد دانشگاه حق دارم كه نسبت به اين موضوع كه با جان و مال و ناموس مردم در ارتباط مستقيم است انتقاد كرده و نظر دهم.
كدام بخش از سخنان من مصداق اهانت و نشر اكاذيب بوده؟وي تربيت وكلا را خارج از وظيفه و صلاحيت قوه قضائيه اعلام كرد و گفت: قوه قضائيه چه حقي دارد كه وكيل تربيت كند؟ صلاحيت قوه قضائيه در قانون اساسي تعريف و احصاء شده و اين قوه صلاحيتي براي تعيين وكيل ندارد.
نوربهاء نيز در آخرين دفاع از موكلش خواهان تعيين حد و مرز «نقد و توهين» شد و گفت: توهين و نشر اكاذيب شرايطي دارد، مگر اذهان عمومي حوض آب است كه با افتادن يك شن در آن، مشوش شود؟ مگر جامعه با هر چيزي مشوش مي شود تا بتوان با هر بهانه اي آزادي قلم را محدود كرد.

تولد نوزاد ۶ كيلويي در نهبندان
نوزادي  با وزن  شش  كيلو گرم  ديروز در نهبندان  به  دنيا آمد.
كارشناس  مامايي  زايشگاه  نهبندان  به  ايرنا گفت : با توجه  به  اينكه  وزن  طبيعي  نوزاد در هنگام  زايمان  بين  ۵/ ۲ تا چهار كيلوگرم  است  تولد اين  نوزاد شش  كيلويي  يك  تولد استثنايي  است .خراشادي  افزود: نوزاد مزبور پنجمين  زايمان  مادر مي باشد.وي  سابقه  نوزاد درشت  در زايمان هاي  مادر را از مهمترين  دلايل  تولد باوزن  بالا اعلام  كرد.وي  گفت : در زايمانهاي  قبلي اين  مادر، بيشترين  وزن  نوزاد چهار كيلو و۸۰۰ گرم  بوده  است .

فرود اضطراري يك هواپيماي ايراني در كويت
يك هواپيماي ايراني متعلق به شركت هما پس از پرواز، مجبور به فرود اضطراري در فرودگاه كويت شد.مدير دفتر هواپيمايي هما در كويت ضمن تاييد اين مطلب گفت: روز شنبه يك فروند هواپيماي جمهوري اسلامي ايران ۱۵ دقيقه پس از ترك فرودگاه كويت به مقصد اصفهان به دليل نقص فني در يكي از موتورهاي آن، مجبور به فرود اضطراري شد.محمد سلطاني گفت: مسافران اين هواپيما پس از فرود، با اتخاذ تدابير لازم از هواپيما تخليه شدند و به كسي آسيبي وارد نشد.

بانك اطلاعات ايثارگري پرستاران به زودي راه اندازي مي شود
معاون فرهنگي ـ رفاهي سازمان نظام پرستاري از راه اندازي بانك اطلاعات  ايثارگري پرستاران  ايثارگر ظرف ۵ روز آينده خبر داد.
علي اصغر عنابستاني در گفتگو با ايسنا با اعلام خبر فوق افزود: متأسفانه سيستم پرستاري كشور از نظر وجود اطلاعاتي پيرامون پرستاران  ايثارگر، هنرمند، نويسنده و... داراي يك خلاء اساسي است، كه به زودي فرم هاي اطلاعاتي به شكل فراخوان در نشريات، مراكز درماني ـ بهداشتي و دانشكده هاي پرستاري منتشر خواهد شد تا بدين وسيله اطلاعات مذكور جمع آوري شود.
وي با اشاره به عدم توانايي اين فرم ها در برآورد تعداد پرستاران كشور خاطرنشان كرد: تعيين جنسيت و تعداد پرستاران از طريق اين فرم ها مقدور نيست بلكه از طريق تعامل با دفتر پرستاري وزارت بهداشت و ساير دانشكده هاي پرستاري موجود در كشور و با احتساب فارغ التحصيلان پرستاري در سالهاي گذشته و كسر بازنشستگان پرستاري قادر به تعيين تعداد پرستاران خواهيم بود.

سازمان ميراث فرهنگي به خانه تكاني اساسي نياز دارد
متاسفانه ارتباط راس هرم مديريتي سازمان ميراث فرهنگي با بدنه كارشناسي كاملا يكجانبه است و اين ارتباط فقط در جهت كسب اطلاع از بدنه است.
جعفر مهركيان- باستان شناس- در گفت و گو با ايسنا گفت: به هيچ عنوان پاسخگويي به بدنه مطرح نيست. به عبارتي، ارتباط رييس تئوريسين سازمان كه همگي ما به ايشان اعتقاد داريم، در حد محفل دوستانه اي است كه در تمام زمينه ها تنها مشاوران او را اين عده تشكيل مي دهند و هسته مديريتي سازمان را شامل مي شوند. طي چند ساله اخير رييس نظريه پرداز اين نهاد، سازمان را از نظر مديريتي رها كرده و در اختيار معاوناني قرار داده است كه هر كدام ساز خودشان را مي زنند. وي در ادامه افزود: بي عدالتي هايي در سازمان باعث دلسردي بدنه كارشناسي سازمان شده و از طرفي حلوا حلوا كردن خارجي ها و دادن امكانات قابل توجهي به آنان، مساله قابل توجهي است؛ در حاليكه از طرف ديگر براي كار هيات هاي ايراني زمان به روزمرگي مي گذرد و يك نماد يا نشانه ساده اين قضيه پروژه كارونسراست كه حتي براي بازديد آن بايد مجوز گرفت.
مهركيان با تاكيد بر اينكه سازمان به يك خانه تكاني اساسي نياز دارد، گفت: علاوه براينكه گام هاي شتابناكي در بخش هاي معرفي و آموزش برداشته شد، در بخش حفظ و احيا كارها همچنان سنتي انجام مي شود و در بخش پژوهشي نگاه به هيچ وجه به بدنه كارشناسي نيست.

اصلاح طرح تشكيل شوراي عالي خانواده به شوراي نگهبان رفت
معاون پشتيباني و مجلس سازمان بهزيستي كشور اعلام كرد: طرح تشكيل شوراي عالي خانواده پس از بررسي و اصلاح ايرادات در مجلس شوراي اسلامي، مجددا به شوراي نگهبان فرستاده شد.
اصغر كارانديش با اشاره به اصلاح ماده واحده طرح تشكيل شوراي عالي خانواده از سوي شوراي نگهبان، در زمينه جزئيات اين اصلاح گفت:  به منظور تحقق اصل دهم قانون اساسي و در راستاي اهداف و برنامه هاي توسعه كشور، شوراي عالي خانواده با وظيفه سياستگذاري و برنامه ريزي در زمينه امور مربوط به خانواده بويژه به منظور پيشگيري از آسيب ها و انحرافات تهديد كننده خانواده در چارچوب قوانين موضوعه به فعاليت مي پردازد.
وي با اشاره به بند (ب) اصلاح اين ماده واحده از سوي شوراي نگهبان اظهار كرد: همچنين بررسي و تشخيص كاستي ها و ضرورت هاي قانوني در ارتباط با تشكيل، حفظ و پايداري خانواده و ارائه نتايج حاصله به مراجع ذيصلاح و سياستگذاري و برنامه ريزي در زمينه امور فرهنگي، آموزشي و تبليغي مربوط به خانواده جهت توانمندسازي زوجين در رويارويي با مسائل فردي، اجتماعي و خانوادگي، از وظايف شوراي عالي خانواده است.

گشايش نهمين جشنواره نشريات دانشجويي دانشگاه هاي تهران
نمايشگاه نهمين جشنواره نشريات دانشجويي دانشگاه هاي استان تهران از دوشنبه ۴ خردادماه در محل تالار نمايشگاه دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران با حضور جمعي از مسئولان وزارت علوم و دانشگاه هاي تهران گشايش مي يابد.
به گزارش ايسنا، دكتر محمد مشاري دبير نهمين جشنواره منطقه اي نشريات دانشجويي گفت: هدف از برگزاري اين جشنواره فراهم كردن محيطي براي عرصه نشريات دانشجويي و ايجاد ارتباط ميان دانشجويان فعال در نشريات دانشجويي و عرصه فعاليت هاي فرهنگي و ايجاد انگيزه و تحرك درجهت ارتقاء سطح كيفي نشريات دانشجويي از طريق تقدير از آثار برتر اعلام كرد.محمد مشاري افزود: ۲۱۰ نشريه و ۲۴۰۰ عنوان اثر از سوي دانشجويان دانشگاه هاي استان تهران در نهمين جشنواره منطقه اي نشريات دانشجويي شركت كرده اند كه ميزان استقبال و حضور نشريات دانشجويي در اين دوره نسبت به دوره قبل صددرصد افزايش داشته است.

بازتاب
مديريت جزيره اي
در حوزه مديريت و مسئوليت پذيري، وقتي افق هاي دوردست، خواسته هاي ملي، نيازهاي جمعي و اهداف بلندمدت، جاي خود را به افق پيش رو، خواسته منطقه اي و محلي، نياز فردي و شخصي و هدف كوتاه مدت بدهد، از درون آن مديريتي شكل مي گيرد كه نه تنها حسي و دغدغه اي براي اداره بهينه، مطلوب و بسامان مسائل و مشكلات ندارد، بلكه همه تلاش و توان را مصروف مصادره نيكي ها براي خود، برائت از قصور وتقصير خويش و فرار از مسئوليت پذيري مي كند. ماجراي فرودگاه امام(ره)، حادثه گروگان گيري دبستان سلمان فارسي در تهران و ضعف و كاستي هاي موردي در ارائه خدمات شهري، جلوه هاي آشكار مديريت جزيره اي در اين ديار است.
آنجا كه خطا و لغزش رخ مي دهد، كسي نيست شانه زيربار سنگين اعتراف بگيرد و گويا آنكه در ماجرا متهم است و كوتاهي و مسامحه كرده قرباني ماجرا است!
اما آنجا كه كار پسنديده و وظيفه اي انجام شده است، متوليان از گوشه و كنار سر بر مي آورند و هر كدام قهرماني انجام كار توسط خود را فرياد مي زنند. مديريت جزيره اي حكايت ريشه دوندان ويروس خودخواهي در درون نظام سياسي، اجتماعي و فرهنگي است، استمرار و فراگير شدن چنين شيوه اي از مديريت، تلاش هاي فداكارانه آن ها را كه جز سوداي خدمت در سر ندارند، برباد خواهد داد و تصميم سازي و تصميم گيري براي منافع جمعي را با خطر جدي روبرو خواهد كرد.
مديريت غير جزيره اي، مديريتي جامع، بهينه، كارآمد وآينده نگر است كه در حوزه درون به همكاري درون بخشي، در قاعده به همكاري بين بخشي و در برون به همكاري فرابخشي مي نگرد و حلقه مديريتي را با اين شيوه براي انجام خدمات بهتر، عميق تر و نافذتر تكميل مي كند.
آخر سخن: اگر قدرت و مديريت را ابزاري براي خدمت بيشتر به مردم پذيرفته ايم و سودايي جز رضايت همگاني در سر نداريم، بايد براي پيشگيري از آفت مديريت جزيره اي در درون همكار و همراه، در قاعده هماهنگ و هم صدا و در برون يك تصميم را مبتني بر فراندهي يك مركزيت - كه ريشه در منافع ملي دارد - سازماندهي كرده و سپس آن را علني و كاركردي سازيم.
عباس اسدي

معاون آموزشي وزير علوم:
پذيرش دانشجو به دانشگاهها واگذار مي شود
معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، اعلام كرد: پذيرش دانشجو به دانشگاهها واگذار مي شود.
دكتر حسن خالقي، در گفتگو با ايسنا افزود: بايد مسائل مشترك و مبنايي هررشته طراحي شود تا دانشجو بر اساس آن، وارد دانشگاه شود.
وي اجراي متمركز اين طرح را بسيار سنگين دانست و گفت: با توجه به اينكه دانشگاهها داراي هيات نظارت هستند، وزارت علوم در نظر دارد با سياستي كه براي تفويض اختيار دارد، تشكيلات قوي نظارتي، ارزيابي و ارزشيابي دانشگاهها را در صدر كارهاي خود ايجاد كند.
معاون آموزشي وزارت علوم در ادامه در بحث آموزشكده هاي فني و حرفه اي، اظهار داشت: از بخش غيردولتي براي ايجاد آموزشكده هاي فني  و حرفه اي در مقاطع كارداني استقبال مي كنيم.
به گفته دكتر خالقي، با گسترش آموزشكده هاي فني و حرفه اي علاوه بر آنكه شرايط ورود دانشجويان در مقطع كارداني به دانشگاه تسهيل مي شود، از خروج متقاضيان آموزش عالي از كشور، كه معضل جدي است، جلوگيري مي شود.
معاون آموزشي وزارت علوم همچنين درباره طرح افزايش حقوق ۴۰ درصدي اساتيد دانشگاه آن را عملي در راستاي ارتقاي بهره وري اساتيد در دانشگاهها خواند و تصريح كرد: اين طرح مصوبه هيات دولت است كه در ازاي كار بيشتر بهره وري بيشتر، حقوق پرداخت مي شود و فعلا اين مصوبه چهل درصد از استادان را پوشش مي دهد و وزارت علوم تلاش مي كند كه اين پوشش را وسيع تر كند.

برگزاري آزمونهاي برون مرزي پيام نور در ۱۸ كشور
آزمون دوره هاي برون مرزي دانشگاه پيام نور در مقاطع مختلف كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري به طور همزمان در ۱۸ كشور برگزار مي شود.
دكتر ابراهيم زاده، رييس مركز برون مرزي دانشگاه پيام نور با اعلام اين مطلب به ايسنا گفت: آزمون دوره هاي فراگير مقطع كارشناسي مركز برون مرزي دانشگاه پيام نور در روزهاي ۲۶ و ۲۷ خرداد ماه سال جاري در ۱۸ كشور برگزار مي شود.
وي همچنين درباره دوره هاي تحصيلات تكميلي برون مرزي دانشگاه، اظهار داشت: آزمون برون مرزي دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاه پيام نور همزمان با آزمونهاي داخلي برگزار مي شود.
رييس مركز برون مرزي دانشگاه پيام نور خاطرنشان كرد: آزمون برون مرزي دوره كارشناسي ارشد در روزهاي ۲۵ و ۲۶ تيرماه در هفت كشور و آزمون برون مرزي دوره دكتري دانشگاه پيام نور در روزهاي پنجم و ششم شهريور ماه سال جاري در شش كشور برگزار مي شود.
وي برخي از كشورهايي كه در آنها آزمون برون مرزي برگزار مي شود را آلمان، اتريش، اردن، ازبكستان، استراليا، افغانستان، انگلستان، بحرين، پاكستان، تركيه، روسيه، سوئد، سوريه، كانادا، كره جنوبي، كويت، هندوستان، يوگسلاوي و بوسني بيان كرد.
به گفته رييس دفتر برون مرزي دانشگاه پيام نور، اين دسته از دانشجويان از طريق پستي، كتاب هاي دانشگاه را دريافت و اشكالات درسي خود را نيز از طريق تلفن و يا اينترنت با اساتيد خود مطرح مي كنند.

اجتماعي
اقتصادي
خارجي
سياسي
شهري
ورزش
يادداشت
صفحه آخر
همشهري ضميمه
بازارچه همشهري
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   خارجي   |   سياسي   |   شهري   |   ورزش   |   يادداشت   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |