دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸۳ - سال يازدهم - شماره ۳۳۹۵ - May 31, 2004
گزارش همشهري از طرح هاي وزارت بهداشت جهت مقابله با زلزله
بيمارستانهاي تهران در برابر زلزله مقاوم  مي شوند
007347.jpg
گروه اجتماعي: احتمال وقوع زلزله بزرگ در تهران و ضرورت امدادرساني، سريع به مصدومان اين حادثه از سوي سيستم درماني كشور اجراي طرح مقاوم سازي بيمارستانها و مراكز درماني كشور را بيش از پيش مورد تأكيد قرار داده است.
مهندس محمدعلي لشگري، كارشناس مقاوم سازي دفتر مديريت منابع فيزيكي و فني وزارت بهداشت، در گفت وگو با همشهري در اين زمينه گفت: اگرچه تأسيس بيمارستانها و اورژانس هاي صحرايي در مواقع بروز حوادث كاربرد خاص خود را دارند ولي اتكاء به تأسيس و راه اندازي اين مراكز با توجه به ضعف امدادرساني و مديريت بحران در كشور ايران، نه تنها در هيچ جاي دنيا پذيرفته نيست بلكه به هيچ عنوان نمي تواند كارآيي بخش كوچكي از مراكز درماني ثابت را به لحاظ روحي و رواني و خدماتي داشته باشد.
وي افزود: مراكز درماني علاوه بر اينكه مأمن آسيب پذيرترين گرو ه هاي مردمي است، بخش قابل توجهي از نيروهاي كارآمد درماني را در خود جاي داده است كه عدم مقاومت اين مراكز علاوه بر كشتارجمعي بسياري از بيماران، گروه بسياري از افرادي كه نقش مهمي در كاهش تلفات انساني در امور درماني را دارند نيز شامل مي شود.
مهندس لشگري درخصوص پروژه مقاوم سازي بيمارستانها گفت: اين پروژه را براي كل بيمارستانهاي كشور تعريف كرديم ولي به لحاظ اهميتي كه شهر تهران برايمان دارد اجراي آن را به بيمارستانهاي شهر تهران معطوف كرده ايم.
وي افزود: بر اساس اين طرح در سال گذشته در ۱۰ بيمارستان و در سال جاري در ۱۱ بيمارستان مطالعات مقاوم سازي شروع شد و امسال اين طرح را به صورت پايلوت در يك بيمارستان اجرا خواهيم كرد.
وي درخصوص مراحل اجراي اين طرح گفت: طرح مقاوم سازي ۳ فاز دارد كه در مرحله نخست آن امكان سنجي يا مطالعات اوليه است. در اين مرحله مشخص خواهد شد آيا سازه بيمارستان قابليت مقاوم سازي دارد يا خير و تحليل سازه انجام مي گيرد.
مرحله بعد بهسازي است و اينكه كدام قسمت هاي بيمارستانها نياز به مقاوم سازي دارد، مرحله سوم نيز، اجرا است.
وي در پاسخ به سئوال خبرنگار ما مبني بر اينكه معيار اولويت شما در بازسازي بيمارستانها چيست، گفت: در اين طرح تفاوتي بين بيمارستان خصوصي و دولتي وجود ندارد و اولويت بندي آن بر اساس خدمت رساني در هنگام زلزله به لحاظ پذيرش بيشترين تعداد و نقاط بحراني شهر به لحاظ موقعيت دسترسي به آنها مي باشد و بيمارستاني كه بيشترين پذيرش و خدمات را داشته باشد اولويت دارد.
مهندس لشگري خاطرنشان كرد: در اين بحث بيمارستانهاي جنرال كه بيشترين تجهيزات و امكانات را در مواقع بحراني دارند انتخاب مي شوند و به طور مثال بيمارستان تخصصي چشم و يا كودكان شامل اين طرح نمي شوند.
وي درخصوص آيين نامه ۲۸۰۰ در مورد بيمارستانها گفت: با توجه به اينكه بحث مقاوم سازي بناها و سازه ها در آيين نامه ۲۸۰۰ تنها چندين سال است كه لحاظ شده است و اكثر بيمارستانهاي كشور نيز قبل از تدوين اين اصل ساخته شده اند، از همين رو در ساخت غالب مراكز درماني اصول مقاوم سازي در برابر زلزله رعايت نشده است و در صورت بروز زلزله قدرت مقاومت نداشته و تخريب مي شوند. لذا اين طرح در مورد بيمارستانهايي كه آيين نامه ۲۸۰۰ در مورد آنها اعمال نشده و قدمتي بيشتر از ۳۰ سال دارند انجام مي شود.
اين كارشناس سازه در پاسخ به سئوال خبرنگار ما مبني بر اينكه اضافه كردن طبقات خارج از حد استاندارد، حذف راه هاي فرار و تبديل آنها به انبار، و سنگ كردن نماهاي بيمارستانها و ايجاد اضافه وزن از جمله اموري است كه در اكثر بيمارستانهاي كشور به چشم مي خورد و مقاومت بيمارستانها را زيرسئوال مي برد، گفت: مديريت حرفه اي بيمارستانها بايدبه تمامي اصول و نكات ايمني آگاهي داشته باشد و با ارزيابي به موقع ميزان مقاومت و فرسودگي بيمارستانها به شيوه و روش تعمير و نگهداشت اين بناها توجه كنند.
وي طرح نگهداشت بيمارستانهاي فعلي را نيز از جمله سياست هاي وزارت بهداشت ذكر كرد و گفت: اين بحث شامل ابنيه بيمارستانها و تجهيزات نيز مي شود و مسئولين بيمارستانها بايد از اصول مختلف مديريت و ايمني مطلع باشند.

«بخوانيم و بنويسيم» جايگزين فارسي سوم ابتدايي مي شود
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزش وپرورش اعلام كرد كه كتاب درسي «بخوانيم و بنويسيم» از سال تحصيلي آينده جايگزين كتاب فارسي پايه سوم ابتدايي مي شود. به گزارش ايرنا، كتاب فارسي در سال تحصيلي ۸۲-۸۱ تدريس فارسي «بخوانيم و بنويسيم» در پايه اول ابتدايي و در سال تحصيلي ۸۳-۸۲ كتاب فارسي «بخوانيم و بنويسيم» به صورت سراسري در پايه دوم ابتدايي آغاز شد.
«بخوانيم و بنويسيم» به صورت سراسري در سالهاي آينده در پايه هاي چهارم و پنجم ابتدايي نيز جايگزين كتاب فارسي خواهد شد.

چگونگي حمايت از بيمه شدگان در برابر حوادث طبيعي و شغلي اعلام شد
گروه اجتماعي: ۱۵ هزار و ۵۵۲ نفر بيمه شده در سال ۸۱ دچار حادثه ناشي از كار شده اند و به اين ترتيب ضريب شيوع حادثه ناشي از كار در ميان بيمه شدگان در اين سال ۷/۲ مورد در هر هزار نفر بوده است. به گزارش خبرنگار همشهري براساس اين آمار از مجموع بيمه شدگان آسيب ديده تعداد ۱۵ هزار و ۳۵۷ نفر مرد و ۱۹۵ نفر زن است.
بنابراين گزارش اين افراد در اثر وقايع و حوادث طبيعي و قهري و يا اتفاقات شغلي كه در اكثر مواقع قابل پيشگيري است آسيب ديده اند.براساس گزارش تامين اجتماعي در سال ۸۱، ۱۲۳ نفر از حادثه ديدگان فوت، ۲۰۶ نفر دچار از كارافتادگي كلي ، ۲۷۸ نفر دچار ازكارافتادگي جزئي و ۸۱۵ نفر دچار قطع عضو شده اند. ۱۴ هزار و ۱۳۰ نفر از حادثه ديدگان نيز پس از درمان بهبودي كامل پيدا كرده اند.همچنين مهمترين بخش در معرض آسيب، انگشتان و دستان نيروهاي كار ذكر شده است. در مورد چگونگي رسيدگي به وضعيت كارگران آسيب ديده كارشناس تامين اجتماعي طي گفتگويي با خبرنگار ما گفت: براساس قانون، كارگري كه در حين كار دچار حادثه شود، كارفرما موظف است در كوتاه ترين زمان حادثه را به تامين اجتماعي گزارش دهد و پس از آن بازرس جهت بررسي موضوع فرستاده مي شود.
وي در مورد نحوه پرداخت غرامت به حادثه ديدگان گفت: وضعيت آسيب ديدگي توسط كميسيون پزشكي بررسي و درصد آن مشخص مي شود. اين غرامت ممكن است در موارد قابل بهبود درصد كمي باشد كه مبلغي بابت آن پرداخت مي شود. اما اگر چنانچه ميزان آسيب ديدگي زياد و منجر به نقص عضو شود طبيعتا مبلغي به صورت مستمر و در صورت ادامه كار به همراه حقوق دريافتي پرداخت مي شود و اگر چنانچه منجر به فوت حادثه ديده شود، مستمري  به خانواده آسيب ديده پرداخت مي شود.

چهار بيمارستان و ۱۵ درمانگاه تأمين اجتماعي امسال به بهره برداري مي رسد
گروه اجتماعي: چهار بيمارستان و ۱۵ كلينيك سازمان تأمين اجتماعي امسال در كشور به بهره برداري مي رسد.
بنا بر اين گزارش با بهره برداري از اين چهار بيمارستان در شهرهاي كرمانشاه، ساري، ابهر و بابلسر در سال جاري، تعداد ۲۸۵ تخت بيمارستاني به ظرفيت درماني سازمان تأمين اجتماعي افزوده مي شود.
دكتر سلطانعلي فلاح قائم مقام مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در امور درمان ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: علاوه بر اين تعداد بيمارستان، ۱۵ كلينيك و درمانگاه در سال جاري نيز به بهره برداري مي رسد.
وي با اشاره به وجود ۷۲ واحد بيمارستاني با ۱۱ هزار تخت فعال در بخش درمان مستقيم سازمان تأمين اجتماعي در سراسر كشور گفت: با هدف ارائه خدمات مطلوب به بيمه شدگان تأمين اجتماعي، امسال ۱۳۰ ميليارد ريال براي خريد تجهيزات بيمارستاني اختصاص يافته است.
دكتر فلاح از راه اندازي بخش هاي انژيوگرافي و جراحي قلب در بيمارستان هاي ميلاد تهران و عالي نسب تبريز خبر داد و افزود: ظرف سالجاري بيش از ۸ هزار و ۶۰۰ ميليارد ريال در بخش درمان تأمين اجتماعي هزينه مي شود كه نسبت به سال ۸۲ ، ۱۷ درصد رشد نشان مي دهد.
قائم مقام مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در امور درمان در پايان با اشاره به محدوديت مراجعه بيمه شدگان به برخي مراكز درماني به دليل عدم قرارداد با اين مراكز خاطرنشان كرد: اين محدوديت با هدف بازنگري و اصلاح در برخي قراردادها مي باشد و با اتمام اين بازنگري سعي مي شود در ماه جاري اين محدوديت ها متناسب با نياز بيمه شدگان رفع گردد.
گزارش ديگري از سازمان تأمين اجتماعي حاكي است ۶۳ درصد از سوابق بيمه شدگان، ناشناس تأمين اجتماعي شناسايي شده كه پس از اتمام طرح ساماندهي سوابق از شهريور ۸۳ از سوي شعب تأمين اجتماعي تهران بزرگ به بيمه شدگان، كارنامه سوابق ارائه مي شود.مجيد روزيفراخ مديركل تأمين اجتماعي تهران بزرگ كه در جمع كارشناسان ارشد نامنويسي اين سازمان سخن مي گفت با اعلام اين مطلب كه هدف از اجراي ساماندهي سوابق بيمه شدگان تحقق رضايتمندي بيمه شدگان است ، افزود: تسريع در امور سوابق از طريق سيستم مكانيزه، دسترسي آسان به سوابق بيمه شدگان، حفظ امنيت سوابق از مهمترين اهداف طرح سامان سوابق بيمه شدگان شهريور ۸۳ مي باشد.
روزيفراخ در خصوص آغاز طرح ساماندهي بيمه شدگان گفت: اين طرح از اسفند ۷۸ و طي سه مرحله، به عنوان بزرگترين پروژه ملي تأمين اجتماعي طي ۵۰ ساله اخير آغاز گرديد. وي ادامه داد: در اين طرح سوابق بيمه شدگان تأمين اجتماعي از سال ۱۳۲۹ ثبت در رايانه مي گردد، كه تاكنون بيش از ۶۳ درصد بيمه شدگان ناشناس، شناسائي و شعب تهران بزرگ پس از اتمام طرح از شهريور ۸۳ آماده صدور كارنامه سوابق به بيمه شدگان مي باشند.
مديركل تأمين اجتماعي تهران بزرگ درخصوص حجم سوابق ثبت شده در تهران بزرگ گفت: بيش از ۲۰۰ ميليون ركورد سابقه بيمه شدگان در اين طرح شناسائي و ثبت گرديد كه از مجموع ۶۴۸ ميليون ركورد ثبت شده در كل كشور تا ارديبهشت ۸۳ حدود يك سوم متعلق به بيمه شدگان تهران بزرگ مي باشد.
روزيفراخ با اشاره به مشكلات بيمه شدگان درخصوص ارسال سوابق از شعب و يا شهرستانها گفت: با اتمام طرح ساماندهي سوابق مشكلات به حداقل خواهد رسيد. وي درخصوص ۲۵ درصد از سوابق ناشناس بيمه شدگان گفت: بسياري از سوابق بيمه شدگان ناشناس مربوط به كارگران كارگاه هاي فصلي، پيماني و ساختماني مي باشد كه عمدتاً غيرايراني و بيشتر افغاني بوده و به علت عوض شدن كارگاه و يا منزل دسترسي به آنان دشوار است. وي تأكيد نمود: پس از اتمام طرح ساماندهي سوابق بيمه شدگان نسبت به شناسائي سوابق بيمه شدگان ناشناس از طريق روزنامه هاي كثيرالانتشار اعلام و با تشكيل كميته اي به مشكلات اين عزيزان رسيدگي خواهد شد.

گزارش خبرنگار همشهري از امدادرساني به زلزله زدگان شمال
به گزارش خبرنگار همشهري از غرب مازندران، عمليات امدادرساني به مناطق زلزله زده همچنان ادامه دارد.
در همين زمينه رئيس ستاد حوادث غيرمترقبه استان مازندران در گفت وگو با خبرنگار همشهري گفت: در حال حاضر عمليات امدادرساني به مناطق زلزله زده غرب مازندران همچنان ادامه دارد و تاكنون ۲۲ نفر كشته و ۲۰۰ نفر مجروح گرديده اند كه ۱۶۵ نفر از مجروحان حادثه به صورت سرپايي مداوا شدند و بقيه در بيمارستان هاي غرب مازندران بستري هستند.
پورمحمد افزود: باتوجه به حجم وسيع خسارات به اماكن مسكوني، صنعتي، تجاري، كشاورزي و راه هاي ارتباطي بايستي دولت در زمينه كمك هاي مالي و ترميم خسارات ناشي از زلزله جديت بيشتري به خرج دهد تا بتوانيم با امكانات موجود و كمك دولت راحت تر در خدمت مردم منطقه باشيم.
رئيس ستاد حوادث غيرمترقبه مازندران افزود: مردم حادثه ديده به مواد غذايي و مايحتاج اوليه زندگي نيازمند هستند و اميدواريم كه مردم منطقه همچون گذشته به همنوعان خود ياري نمايند.
وي در ادامه با اشاره به ياري نيروهاي نظامي و بسيج در رابطه با كمك به حادثه ديدگان گفت: نيروهاي نظامي، انتظامي، بسيج و هلال احمر با تلاش گسترده به امدادرساني مناطق حادثه ديده شتافتند كه واقعا در نوع خود بي نظير بود.
به گزارش خبرنگار همشهري در اولين دقايق وقوع حادثه نيروهاي مقاومت بسيج و هلال احمر جهت امدادرساني به دهستان سه هزار به حالت آماده باش درآمدند.
صبح ديروز يك گروه امدادي هلال احمر به همراه يك گروه از بسيجيان حوزه مقاومت بسيج دوهزار، نيروهاي سپاه، به ياري حادثه ديدگان روستاي درجان، مران، سرن، يورج، شهرستان و آرود پرداختند.
يدالله صالحي افزود: اين گروه ها با چندين ساعت پياده روي خود را به محل حادثه رساندند و در حال حاضر مشغول امدادرساني به اين روستاها هستند.
رئيس جمعيت هلال احمر با اشاره به صعب العبور بودن اين مناطق گفت: با توجه به اين كه فاصله آخرين راه ارتباطي با اين روستاها چندين ساعت است نيروهاي امدادي با تلاش گسترده با امكانات موجود در منطقه حاضر شده و به كمك آسيب ديدگان شتافتند.
صالحي گفت: مردم اين روستاها در ترس و وحشت به سر مي برند و باتوجه به اين كه نوع مصالح ساختماني از خشت و گل و سنگ مي باشد از استحكام كافي برخوردار نيست و اهالي از رفتن به منازل خود هراس دارند.
در حال حاضر چندين تخته پتو، چادر، وسايل اوليه زندگي در اختيار اهالي قرار گرفته و همچنان امدادگران سرگرم كمك رساني و برپا كردن چادر و رفع نيازهاي اوليه ساكنان روستاها هستند.راه ارتباطي دهستان سه هزار بازگشايي شده و تردد جريان دارد.
خبرنگار ما در مصاحبه با رئيس حوادث غيرمترقبه مازندران درباره امدادرساني هوايي به منطقه سئوال كرد كه وي گفت ساعت ۳۰/۹ صبح شنبه دو فروند چرخبال به منطقه اعزام  شدند. در حوالي ساعت ۱۰ صبح يك فروند چرخبال در بازار جمعه تنكابن به زمين نشست اما بعد از مدتي از پرواز مجدد اين چرخبال و اعزام به منطقه سه هزار و تنكابن خبري نشد، خبرنگار ما اين موضوع را تعقيب كرد تا اين كه خلبان نداشتن سوخت را دليل تأخير در پرواز اعلام مي كند و مي گويد منتظريم تا سوخت از چالوس به ما برسد.

اجراي طرح «واگذاري بودجه مدرسه به مديران» در ۱۰۰ مدرسه تهران
007350.jpg
رئيس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران گفت: در سال تحصيلي آينده طرح «واگذاري بودجه مدارس با قيمت تمام شده» به مديران در ۱۰۰ مدرسه اين شهر به اجرا درمي آيد.
«نصرت الله جواهري پور» روز يكشنبه در گفت و گو با ايرنا مركز استان تهران، تحقق بحث «مدرسه محوري» و «مديريت مشاركتي» در آموزش و پرورش را از اهداف اجراي اين طرح ذكر كرد.
وي خاطرنشان كرد: اين مدارس در قالب طرح «واگذاري بودجه با قيمت تمام شده» و با توجه به بند «پ» تبصره چهار بودجه، توسط مديران مدارس و تحت نظارت هيأت امنا اداره مي شوند.
جواهري پور گفت: براساس اين طرح، بودجه و سرانه مدارس دراختيار مديران قرار گرفته و نحوه هزينه كرد آن در مدرسه براساس تعيين و تصميم هيأت امنا صورت مي گيرد.
اين مسئول ادامه داد: طرح «واگذاري بودجه مدارس با قيمت تمام شده» در سال تحصيلي جاري به صورت آزمايشي و با موفقيت در ۴۵ مدرسه از سه منطقه ۵ ، ۱۴ و ۱۸ آموزش و پرورش تهران به اجرا درآمد.
وي افزود: در مدارسي كه اين طرح اجرا مي شود، به هيچ وجه موضوع گزينش يا تعيين شرط معدل براي دانش آموزان مطرح نبوده و مدير اجازه چنين كاري را ندارد.
جواهري پور همچنين درخصوص مدارس نمونه مردمي يادآور شد: طرح مدارس نمونه مردمي به دليل عدم تصويب طرح مذكور در شوراي عالي آموزش و پرورش، اجرا نخواهد شد.

دوره دكتراي زمين شناسي در دانشگاه شهيد بهشتي ايجاد مي شود
شوراي گسترش آموزش عالي ايجاد دوره دكتراي زمين شناسي - آب شناسي را در دانشگاه شهيد بهشتي به صورت قطعي به تصويب رساند.
شورا در مقطع كارشناسي ارشد، ايجاد رشته مهندسي زمين شناسي را در دانشگاه تهران، مواد مركب در دانشگاه صنعتي مالك اشتر با همكاري علمي يكي از دانشگاه هاي دولتي و مهندسي پزشكي بيوالكترونيك به جاي مهندسي پزشكي باليني را در دانشگاه شاهد به طور قطعي و رشته فيزيك دانشگاه قم را به صورت يك بار پذيرش به تصويب رساند.
همچنين در دوره كارشناسي، ايجاد رشته زمين شناسي كاربردي در دانشگاه تبريز و در دوره كارشناسي ناپيوسته، ايجاد رشته علمي كاربردي ارتباط تصويري در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي به صورت قطعي مورد تصويب شورا قرار گرفت.

زنان بيشترين قربانيان آسيب هاي اجتماعي هستند
گروه اجتماعي: تكرار آسيب هاي اجتماعي و عادي سازي هنجارشكني در جامعه منجر به مختل شدن بهداشت رواني و اجتماعي جامعه مي شود.
به گزارش خبرنگار ما، مهندس ناهيد رام پناهي مدير مركز اطلاعات و آمار شوراي فرهنگي اجتماعي زنان به همشهري گفت: برررسي هاي انجام شده درخصوص مسائل زنان در جامعه حاكي است آسيب هاي اجتماعي زنان جامعه را تهديد مي كند.
وي افزود: آسيب هاي اجتماعي شامل مسائلي چون خشونت، فساد، قتل و جنايت، طلاق، سرقت، خودكشي و اعتياد مي باشد كه در اين موارد، بالاترين ميزان خشونت و پايين ترين ميزان اعتياد مربوط به زنان مي باشد.
مهندس رام پناهي گفت: معضلات اجتماعي فعلي در جامعه موجب كاهش سن ارتكاب جرم، اعتياد و مسائل منكراتي در بين جوانان شده است.
مدير اطلاعات و آمار شوراي فرهنگي اجتماعي زنان افزود: عليرغم كاركرد مثبت رسانه ها در زمينه آموزش و پيشگيري از جرم، در برخي موارد رسانه ها مي توانند كاركرد منفي نيز داشته باشند. درج اخبار آسيب هاي اجتماعي مي تواند به عادي سازي هنجارشكني، تكرار انحرافات، گسترش پرخاشگري و تضعيف اعتماد اجتماعي بيانجامد كه در اين بين رسانه هاي تصويري نقش مهم تري داشته و اثرگذاري بيشتري دارند.وي افزود: رسانه ها بايد ضمن طرح اخبار و تأكيد بر جنبه هاي عبرت آموز آن به تحليل انحرافات اجتماعي و راه هاي مبارزه با آن بپردازند و شيوه هاي جايگزيني مثبت را معرفي نمايند.
مهندس پناهي به عنوان كارشناس كامپيوتر به گسترش ماهواره و كاربران اينترنت در سريع ترين زمان اشاره كرد و گفت:  استفاده غيرفرهنگي از اينترنت منجر به رفتارهاي ضداجتماعي و اشاعه جرم در طيف وسيعي از جوانان مي شود لذا در كنار استفاده مثبت از اين وسيله ارتباطي بايد كنترل و فرهنگ سازي مناسب، نيز انجام شود.

در سومين روز پس از زمين لرزه در قزوين و مازندران
مرحله دوم عمليات امداد رساني به زلزله زدگان آغاز شد
007341.jpg
گروه اجتماعي: عمليات امداد و نجات زلزله زدگان دو استان مازندران و قزوين پس از سه روز از وقوع زلزله به انسجام رسيد و تأمين مايحتاج عمومي در مرحله دوم امدادرساني در دستور كار مسئولان قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار ما تا پايان ديروز يك هزار و يكصد تخته چادر در بخش كلاردشت توزيع شد. همچنين ۲۰۰ تخته چادر امدادي از استان مركزي به منطقه زلزله زده قزوين ارسال و محموله اي از انواع سرپناه ها براي زلزله زدگان شهرستان چالوس پيش بيني شد.
از سوي ديگر شماري از زلزله زدگان بخش هاي مرزن آباد، كلاردشت و كجور در غرب مازندران همچنان چشم انتظار كمك و امدادرساني هستند، از روستاي «گرماپك» از توابع مرزن آباد خبر رسيده به اين روستا تاكنون امدادرساني نشده است.
رئيس شوراي شهر روستاي «پلواشن» از بخش كلاردشت نيز گفته است به دليل مسدود بودن محور كندوان روستائيان حاشيه اين جاده به مدت ۲۴ ساعت در كنار باغ ها و خيابان سرگردان شده اند و به رغم بازگشايي جاده، هنوز نيروي امداد و مسئولان در اين منطقه حضور نيافته اند، از بيمارستان شهيد رجايي قزوين خبر رسيده مجروحان حادثه زلزله در اين شهرستان مداوا شده اند.بسيجيان مازندران در امدادرساني به زلزله زدگان فعال هستند و يك گروه كوهنوردي از بسيج جامعه پزشكي، دو گروه امدادي و دو تيم اضطراري در عمليات امداد و نجات مشاركت دارند.
در كرج نيز ستادهاي فرعي براي مقابله با زلزله ضروري تشكيل شده و دستگاه هاي امدادي و خدماتي اين شهرستان آماده كمك به آسيب ديدگان زلزله احتمالي هستند.
ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه استانداري مازندران از توزيع بيش از دو هزار و ۴۳۷ تخته چادر در منطقه زلزله زده خبر داده و گزارش كرده است يك هزار و ۴۵۱ سبد كالا شامل برنج، روغن، قند و شكر، حبوبات، كنسروجات، شوينده و چاي در بين آسيب ديدگان زلزله توزيع شده است.
براساس گزارش ديگري خسارت هاي ناشي از زلزله در همان گزارش هاي اوليه بازتاب يافته و از افزايش شمار تلفات خبر تازه اي دريافت نشده است اما معاون عمراني استانداري گيلان گفته است به ۴۰ واحد مسكوني در شهرستان سياهكل خساراتي وارد شده است.
از ديگر سو در حالي كه زمين لرزه براي چندمين بار منطقه غرب مازندران را لرزانده گزارش شده زلزله اصلي عصر روز جمعه در اين استان به ۳۸۰۰ واحد مسكوني و تجاري خسارت وارد كرده است.در جريان زلزله عصر روز جمعه خانه «نيما يوشيج» پايه گذار سبك شعر نو آسيب جدي ديده و ۷۰ درصد منازل مسكوني بخش كجور نيز تخريب شده است.
گزارش ديگري از جاده كندوان رسيده كه اين جاده همچنان مسدود است و امدادرساني به آسيب ديدگان جاده و تلاش براي گشايش راه ادامه دارد.ايرنا از قزوين نيز گزارش داده پيكر استاندار قزوين و هيأت همراه كه در جريان سانحه هوايي جان باخته بودند ديروز در قزوين تشييع شد.
گزارش همشهري حاكي است به علت پراكندگي مناطق زلزله زده دو استان مازندران و قزوين و صعب العبور بودن برخي مناطق امكان برآورد دقيقي از خسارات زلزله وجود ندارد.
با اين حال اولين برآوردها به نقل از دبير ستاد حوادث غيرمترقبه كشور حاكي است زلزله ۲۳۰ ميليارد ريال خسارت به بار آورده است. اما از آنجا كه عمليات امداد و نجات هنوز ادامه دارد و پاكسازي و بازسازي و شناسايي دقيق مناطق خسارت ديده آنها هنوز امكان پذير نيست و به پايان عمليات امداد و نجات موكول خواهد شد.

اجتماعي
اقتصادي
خارجي
سياسي
شهري
ورزش
ورزش جهان
صفحه آخر
همشهري ضميمه
بازارچه همشهري
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   خارجي   |   سياسي   |   شهري   |   ورزش   |   ورزش جهان   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |