شنبه ۲۸ شهريور ۱۳۸۳ - سال يازدهم - شماره ۳۴۹۹ - Sep 18, 2004
رئيس جمهور:
راه حل فقرزدايي افزايش توليد است
ايرنا: سيد محمد خاتمي، رئيس جمهوري، كشورهاي اسلامي را به تلاش براي «افزايش توليد ملي» و «اقتصاد رقابتي و پويا» براي كاهش فقر فرا خواند.
وي در جمع وزيران امور اقتصادي و دارايي كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي در تهران گفت: تأكيد درست بانك توسعه اسلامي بر موضوع فقرزدايي از كشورهاي عضو و تلاش عملي اين بانك براي از ميان بردن اين ناهنجاري اقتصادي و اجتماعي، بي شك دستاوردهاي نماياني داشته است.
رئيس جمهوري تأكيد كرد: اقدامات بانك توسعه اسلامي در اين زمينه در صورتي به توفيق نهايي مي رسد كه نگاه ها در برنامه ريزي هاي كلان معطوف به سرمايه گذاري و توليد ثروت باشد.
«خاتمي» راه حل نهايي فقرزدايي در كشورهاي اسلامي را «افزايش توليد ملي» و «اقتصاد رقابتي و پويا» دانست و افزود: جمهوري اسلامي ايران در زمينه فقرزدايي تجربيات ارزنده اي دارد و آماده است كه همكاري پيوسته اي را با بانك توسعه اسلامي داشته باشد.
رئيس جمهوري، سياست بنيادي بانك توسعه اسلامي در خصوص تقويت و تحكيم مناسبات اقتصادي ميان كشورهاي عضو را ستودني و شايسته تقدير دانست و گفت: همين روابط استوار اقتصادي و مبادلات تجاري است كه پيوند ميان ملت ها را گسترده و ناگسستني مي كند و زمينه هاي رشد و توسعه بيشتر كشورها را فراهم مي سازد.

گزارش تحولات هسته اي ايران در مطبوعات جهان
دور جديد ادعاها و تهديدات آمريكا درباره پرونده هسته اي ايران در آستانه صدور قطعنامه شوراي حكام آغاز شده است.
رويتر به نقل از جان بولتون معاون وزير خارجه آمريكا در امر كنترل تسليحات و امنيتي تمديد تعليق غني سازي اورانيوم از سوي ايران را توطئه اي براي جلوگيري از اقدام سرسختانه آژانس عنوان مي كند.
وزارت دفاع آمريكا نيز در تحقيقي كه پيرامون فعاليت هاي هسته اي ايران منتشر كرده هشدار مي دهد كه ايران ظرف ۱۲ تا ۴۸ ماه آينده به بمب اتم دست خواهد يافت. اين تحقيق مي افزايد: در مورد فعاليت هاي هسته اي ايران دو گزينه بيشتر مطرح نيست يا بمباران تأسيسات هسته اي و يا دادن رشوه و مماشات كه حاصل اتخاذ هر يك از اين دو سياست شكست براي آمريكاست.
خبرگزاري فرانسه نيز به نقل از بن تنتيام كارشناس فدراسيون دانشمندان آمريكا مي نويسد ايران مي تواند تا سال ۲۰۰۷ به باشگاه كشورهاي دارنده تسليحات هسته اي بپيوندد و اگر برغم انكارهاي مكرر اين كشور برنامه مخفيانه اي در جهت توسعه تسليحات هسته اي داشته باشد اين امر مي تواند زودتر انجام شود.
وي مي افزايد: اگر ايران برنامه سانتريفيوژ گازي را در دست دارد ساخت يك بمب اتمي براي ايران تا چندين سال به طول خواهد انجاميد.
وزير امور خارجه تحت تأثير ادعاهاي آمريكا مدعي مي شود: رفتارهاي ايران ترديدها و نگراني هايي را در جامعه جهاني نسبت به احتمال وجود برنامه هاي هسته اي نظامي اين كشور ايجاد كرده است.
وزير خارجه فنلاند كه در گفتگو با الحيات شركت نموده مي افزايد: توسعه تأسيسات هسته اي به روشي كه ايران در پيش گرفته است براي استفاده مسالمت آميز ضروري نيست.
از سوي ديگر برخي كارشناسان به همكاريهاي همه جانبه ايران با آژانس اشاره كرده و فشارهاي بر ايران را صرفاً با انگيزه سياسي مي دانند.
اسكات پترسون كارشناس خاورميانه، كريستين ساينس مانيتور در گفتگو با مهر مي گويد: ايران نمرات مثبتي كسب كرده است.
وي مي افزايد: نمرات خوبي كه ايران در روند بررسي پرونده هسته اي كسب كرده و در گزارش محمد البرادعي نيز نشان داده شده است به خوبي مشخص مي كند كه پرونده هسته اي ايران بدون مشكلي در نشست ماه نوامبر شوراي حكام آژانس حل و فصل و بسته خواهد شد.
روزنامه فايننشيال تايمز اقدام نظامي عليه ايران را بي فايده مي داند. هنري سوكولسكي رئيس مركز مطالعات سياست منع گسترش تسليحات نيز ادعا مي كند با وجود اين كه آمريكا و هم پيمانانش اين مسئله را رد مي كنند اما هم اكنون براي متوقف كردن ايران بسيار دير است و ايران توانايي توليد بمب را دارد.
تام دانلي تحليلگر مؤسسه اينترپيرايز آمريكا هم مي گويد: ما بايد به ايران هسته اي بيانديشيم.
مجله آلماني دي سايت همكاريهاي رضايت بخش ايران با آژانس را عامل مهمي در عدم ارجاع پرونده هسته اي به شوراي امنيت مي داند.
روزنامه صهيونيستي هاآرتص دستيابي به فن آوري هسته اي را خواست ملي ايرانيان دانسته و مي نويسد: دستيابي تهران به فناوري هسته اي موضوعي نيست كه به آمدن و رفتن حكومت ها در ايران ارتباط داشته باشد بلكه به هدف ملي ايرانيها تبديل شده است.

پرونده ايران احتمالاً امروز بررسي مي شود
001101.jpg
آمريكا و سه كشور اروپايي درباره متن قطعنامه پيشنهاد شده كشورهاي اروپايي درباره برنامه هاي هسته اي ايران، با اعمال برخي تغييرات به توافق رسيدند.
به گزارش خبرنگار فارس از وين، تغييرات اعمال شده در بندهاي (ج)، (د)، (ه)، (و) و (۱) بوده است و به اين شكل تغيير مي يابد:
ج) با توجه به فضاي كلي مثبت اشاره ها به همكاري ايران با آژانس در گزارش مدير كل، اما اينكه روند فراهم كردن اطلاعات در موارد خاص نياز به تسريع دارد.
د) با توجه به ارزيابي مدير كل كه آژانس در حال پيشرفت مداوم به سوي درك برنامه هاي هسته اي ايران است اما اين كه هنوز به كار بيشتري در مورد تعدادي مسائل از جمله آلودگي و مسئله برنامه سانتريفوژ P1 و P2 نياز است.اما در خصوص برخي از سئوالات و مسائل به  خصوص آلودگي و حدود برنامه سانتريفوژ p2 نياز به كار بيشتر است و مسائل ديگري وجود دارند كه همچنين مستلزم پيگيري هستند براي مثال جدول زماني براي آزمايشات جداسازي پلوتونيوم.
ه) با نگراني، توجه به اين كه در گزارش مدير كل به طور جزء به جزء آن اشاره شده، ايران به تقاضاهاي مكرر شوراي حكام براي تعليق «همه» فعاليتهاي مربوط به غني سازي و فرآوري به عنوان اعتمادسازي، توجهي نكرده است.
و) همچنين با نگراني از اين كه ايران به عنوان بخشي از روند آزمايشي تاسيسات تبديل اورانيوم قصد دارد ۳۷ تن كيك زرد را توليد كند، و اين مسئله مغاير درخواست از ايران در قطعنامه شوراي حكام (GOV/2004/۴۹) است؛ ۱- از ايران مي خواهد به طور مثبت و سريع به درخواست دبير كل پاسخ مثبت دهد مبني بر اين كه ايران بايستي امكان دسترسي به مكان ها، اشخاص و اطلاعات مرتبط با اجراي پادمان را در مواردي كه آژانس درخواست مي كند، فراهم آورد. همچنين فعالانه اطلاعات اضافي را در اختيار دهد كه مي تواند شناخت آژانس را در خصوص مسائل باقيمانده و برنامه هاي اتمي ايران ارتقا دهد.
۲- از دبيركل مي خواهد كه پيشاپيش قبل از نشست نوامبر شوراي حكام گزارشي درباره كل يافته هاي مربوط به برنامه اتمي ايران از سپتامبر ۲۰۰۲ تاكنون به اين شورا ارائه كند.
همچنين گزارشي درباره ارزيابي زمان پيشرفت بخش هاي مختلف برنامه اتمي ايران و گزارشي توصيفي درباره همكاري ايران با آژانس بدهد، علاوه براين، چكيده نتايج تحقيقات آژانس در ايران در طول اين مدت و ارزيابي دقيق درخصوص اعمال اين نتايج را در موارد جزئي و كلي ارائه كند و بر روي اجراي توافق پادمان ايران دقيقا تمركز كند و به درخواست هاي شوراي حكام از ايران در قطعنامه هاي قبلي به خصوص درخواست هاي مربوط به تعليق كامل و فعاليت هاي بازيافت و مرتبط با غني سازي پاسخ گويد.
۳- به اين نتيجه رسيده است كه در اين چارچوب، به خصوص بر پايه گزارش نوامبر، درباره اين كه آيا لازم است در رابطه با تعهدات ايران در چارچوب توافق پادمان و درخواست شورا از ايران در قطعنامه هاي قبلي گامي برداشته شود يا خير، تصميم نهايي را اتخاذ خواهد كرد.
اما يك عضو هيأت انگليس در شوراي حكام به ايسنا گفت: احتمالاً رسيدگي به موضوع برنامه هسته اي ايران در شوراي حكام تا روز شنبه هم طول بكشد. يكي از كاركنان آژانس هم در گفت و گو با مهر به طول انجاميدن جلسات در روزهاي شنبه و يكشنبه را منتفي ندانست.

پيشنهادهاي جديد مطرح مي شود
پرونده بي سرانجام ايران
گروه سياسي : پنج شنبه و جمعه روز سوم برگزاري نشست ماه سپتامبر شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي هسته اي در وين بود. روزهايي كه هرچند جلسه رسمي چنداني نداشت اما رايزني ها در آن به شدت ادامه داشت. بلوك غيرمتعهد و ايران با كشورهاي عضو گروه ۷۷ و چين همراه شدند و در طرف مقابل سه كشور اروپايي آلمان، انگلستان و فرانسه به مذاكره با گروه تندروها يعني آمريكا، استراليا و كانادا پرداختند.
راديو بي.بي.سي در تحليلي از وضعيت مذاكرات در محل اجلاس و علل تعويق جلسات رسمي گفت: به علت اختلافاتي كه بين اتحاديه اروپا و آمريكا از يك طرف و نقشي كه كشورهاي ديگري غير از اتحاديه اروپا و آمريكا بازي مي كنند از طرف ديگر و فعاليتهاي خود محمد البرادعي مديركل آژانس نتيجه كار كنفرانس به تعويق افتاد.
به گزارش ايرنا، اين راديو در تحليل فعاليت اروپايي ها اشاره مي كند كشورهاي اتحاديه اروپا در هفته ها و روزهاي اخير موضع نسبتاً تندتري از دفعه هاي پيش در قبال ايران در پيش گرفتند ولي هنگام طرح پيش نويس قطعنامه كمي ملايم تر شدند كه با نظرات كشورهاي غيرمتعهد نزديك تر است. راديو آمريكا هم ضمن اذعان به چنددستگي در شوراي حكام گفت: از سه شنبه شب كه اعضاي غيرمتعهد شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي نارضايتي خود را از دير مطلع شدن از محتواي پيش نويس قطعنامه ارائه شده سه كشور اروپايي اعلام كردند و آن را بسيار تند خواندند درهاي سالن محل اجتماع اعضاي شوراي حكام بسته شد و گفت و گوها در اتاق هاي دربسته كوچك تر و با حضور تني چند از اعضا به طور پراكنده آغاز شد.
اين راديو افزود: در پي درخواست تعديل نمايندگان كشورهاي غيرمتعهد در پيش نويس قطعنامه آلمان، فرانسه و بريتانيا اختلافاتي در بين نمايندگان كشورهايي نظير اسپانيا، هلند و ايتاليا با اين كشور هم به وجود آمد كه خواستار ملايم شدن مفاد قطعنامه بود.
اما در روز پنجشنبه نمايندگان كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد با نمايندگان سه كشور اروپايي جلسه مشترك برگزار كردندكه حاصل اين نشست طبق آنچه حسين حنيف رئيس گروه نم اعلام كرد دستيابي به پيشنهادات جديدي براي پيش نويس قطعنامه شوراي حكام در مورد برنامه هسته اي ايران بود كه براساس آن متن جديدي تهيه شد.
وي همچنين اشاره كرد بندهاي ۷ و ۸ قطعنامه پيشنهادي سه كشور اروپايي تغييري نكرده است. البته ضرب الاجلي هم در اين متن وجود ندارد.
اما ايرنا به نقل از يك ديپلمات شوراي حكام خبري منتشر كرد كه براساس آن كشورهاي اروپايي حاضر به تغييرات محتوايي در متن پيش نويس قطعنامه پيشنهادي خود نشدند و در طول نشست مذكور اروپايي ها صرفاً به چند تغيير جزيي و عبارتي بسنده كردند.
اما به گزارش ايسنا اروپايي ها در يك تغيير رويكرد با اين استدلال كه در صورت پذيرش انتقادهاي كشورهاي غيرمتعهد اروپايي ها مجبور مي شوند پيشنهادهاي آمريكايي ها را نيز در قطعنامه تازه خود لحاظ كنند از زير بار تعهدات خود به طرف غيرمتعهدها شانه خالي كردند و پيشنهاد خود را بدون هيچ تغيير محتوايي در متن، نهايي كرده و به گروه كشورهاي غيرمتعهد تحويل دادند.
يك مقام آگاه از هيأت ديپلماتيك ايران در وين به خبرنگار ايسنا گفت: در پيش نويس قطعنامه اي كه به اعضاي عدم تعهد ارائه شد تنها نكته مثبتي كه پذيرفته شده آن است كه بند ۸ مبناي تصميم گيري نشست آتي شوراي حكام گزارش مديركل آژانس باشد.
در اين پيش نويس بند C قطعنامه كه حاكي از همكاري مثبت ايران بوده است حذف شده و در بند D آمده است كه آزمايش پلوتونيم و سلول داغ به عنوان موضوعات باقي مانده در پرونده هسته اي ايران به حساب مي آيند.
بدين ترتيب اين پيش نويس بدون تغيير محتوايي نسبت به قطعنامه اي كه با همكاري آمريكا در ژنو تصويب شده بود همچنان سه نكته تعيين ضرب الاجل، ارائه گزارش جامع از فعاليتهاي هسته اي گذشته ايران (از سپتامبر ۲۰۰۲) و تصميم گيري در اجلاس ماه نوامبر درخصوص ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت را در خود دارد. در نهايت اين زيرپا گذاشتن توافقات قبلي ايران با نمايندگان اروپا پيش از برگزاري اجلاس شوراي حكام بود.
به گزارش مهر حسين حنيف در مورد اين پيش نويس گفت: كشورهاي عضو جنبش از اين قطعنامه حمايت نمي كنند.
وي افزود: قطعنامه با گزارش آژانس تطابق ندارد و ما از خواندن آن واقعاً نااميد شديم.
نتيجه آن شد كه گروه كشورهاي عضو عدم تعهد يك پيشنهاد جديد در مورد بند ۷ ارائه كردند كه از مدير كل آژانس مي خواهد تا پيش از اجلاس نوامبر شورا يافته هاي آژانس از برنامه هسته اي ايران را از سپتامبر ۲۰۰۲ بازگويي كند و همچنين تحليل هايي در اين باره در ارتباط با اجراي توافقنامه هاي پادماني ايران بدهد.اين پيشنهاد حمايت گروه ۷۷ و چين و مديركل آژانس را هم در پي داشت و آنچنان كه حنيف اعلام كرد گروه نم (كشورهاي عدم تعهد) برخواسته هاي خود اصرار دارد و در صورت لزوم مسئله را به رأي گيري كشانده و نشان از عدم اجماع جهاني بر سر پرونده ايران خواهدداشت .
با تشديد اختلافها بايد امروز را هم براي تصويب قطعنامه منتظر بود.

آيت الله نوري همداني:
استفاده صلح آميز از فناوري هسته اي حق مسلم ايران است
آيت الله  نوري  همداني  از مراجع  تقليد قم  گفت : استفاده  صلح آميز از فناوري  هسته اي  حق  مسلم  ملت  ايران  بوده  و اين  ملت  هرگز از حق  قانوني  خود عدول  نخواهد كرد.
وي  روز گذشته در ديدار برخي  اقشار مردمي از استانهاي  چهارمحال و  بختياري ، خوزستان  و قم  با وي  افزود: ملت  ما هرگز در مسير استفاده  از فناوري  هسته اي  دنبال  ساخت  سلاحهاي  كشتارجمعي  و بمب  اتم  نيست  و منطق  اسلام  با اين  مسائل  مخالف  است . وي  اضافه  كرد: دشمنان  نمي خواهند ايران  هرگز قدرت  پيدا كند و به  همين دليل  با كشور ما در زمينه استفاده  صلح  آميز از فناوري  هسته اي  مخالفت  مي كنند.
اين  مرجع  تقليد گفت : ملت  ما نيز قدرتمندانه  در مقابل  دشمنان  حرف  خود را خواهد زد و جوانان  نيز در مقابل  تهديدات  آنان  صف آرايي  خواهند كرد.
آيت الله  نوري  همداني  تصريح  كرد: امروز كشور ما از نظر تسليحات  دفاعي  و نظامي ، اقتصادي  خودكفا شده  و از هيچ  تهديدي  احساس  وحشت  نمي كند.

سرلشكر صفوي:
آمريكا، كارگردان جنگ تحميلي عراق عليه ايران بود
ايرنا: سردار سرلشكر «رحيم صفوي» فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي سخنران پيش از خطبه هاي نماز جمعه تهران گفت: چالش بزرگ آمريكا در قرن ، بيداري اسلامي است. وي افزود: استكبار جهاني همواره متوقف ساختن امواج بيداري انقلاب اسلامي، تجزيه ايران و ساقط كردن نظام اسلامي را به عنوان هدف استراتژيك از ابتداي پيروزي انقلاب دنبال كرده است.
سردار صفوي توضيح داد: تجاوز صدام به ايران اسلامي با پشتوانه همه جانبه نظامي و اقتصادي قدرت هاي استكباري نمونه اين امر براي اجراي موارد ياد شده در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي است.
وي تصريح كرد: آمريكا كه از ابتداي جنگ تحميلي به عنوان كارگردان سياسي پشت صحنه عمل مي كرد با تداوم پيروزيهاي رزمندگان اسلام و شكست قطعي صدام به طور علني وارد عرصه جنگ شد و از هيچ تلاشي براي نجات صدام دريغ نكرد.
فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به حمله آمريكا به هواپيماي مسافربر و پايانه هاي نفتي كشور اشاره كرد و گفت: دولتمردان آمريكايي تا اواخر جنگ با پشتيباني اطلاعاتي از طريق ماهواره ها و هواپيماهاي جاسوسي به حكومت عراق كمك كردند.
سردار صفوي اظهار داشت: آمريكا پس از جنگ عراق با ايران و با هدف تسلط بر منابع بزرگ انرژي جهان و با چراغ سبز به اشغال كويت توسط عراق، حضور خود در منطقه خليج فارس را توجيه كرد.
هم اكنون ۱۰ ميليون بسيجي سازمان يافته در كشور وجود دارد
فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي همچنين در سخنان ديگري گفت: هم اكنون ۱۰ ميليون بسيجي در قالب سه هزار گردان سازمان يافته و مجهز در كشور وجود دارد.
سردار سرلشكر يحيي صفوي كه در جمع بسيجيان گردان هاي عاشوراي زنجان سخن مي گفت، اضافه كرد: با پيوستن گردان هاي عاشورا و شما نيروهاي جوان و رزمنده به لشكرها و تيپ هاي زميني، استعداد و ظرفيت اين يگان ها در كل منطقه رزمايش بزرگ «عاشوراي ۵» به سه برابر افزايش يافته است.
وي بسيجيان را پشتوانه هاي اصلي يگان هاي سپاه توصيف كرد و گفت: امروز كه ۱۶ سال از پايان دفاع مقدس مردم ايران مي گذرد، با همت نيروي مقاومت بسيج و اشتياق، ذوق و انتخاب آزادانه اقشار مختلف دانش آموزي، كارگري، كارمندي و نواحي بسيج، ۱۰ ميليون نفر بسيجي در كشور داريم.

خروج ده عضو دفتر تحكيم وحدت طيف شيراز تكذيب شد
روابط عمومي دفتر تحكيم وحدت (طيف شيراز) خبر خروج ۱۰ انجمن اسلامي عضو اين طيف از اين دفتر را كه در برخي رسانه ها منتشر شد، جعلي و فاقد اعتبار حقوقي و سياسي دانست.
روابط عمومي دفتر تحكيم وحدت (طيف شيراز) در بخشي از نمابر خود به ايرنا آورده است: خبر خروج ۱۰ انجمن اسلامي از دفتر تحكيم وحدت طيف شيراز كه بر روي تلكس ايرنا و متعاقب آن برخي روزنامه ها قرار گرفته، حاوي اتهامي ناروا به مجموعه اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان و به قصد تحت الشعاع قراردادن برگزاري موفق اردوي ساليانه اين اتحاديه است.
اين نمابر كه به امضاي «مهدي درويش» ، عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت (طيف شيراز) رسيده، بيانيه منتشر شده به وسيله ۱۰ انجمن اسلامي معترض را جعلي دانسته و خواستار انتشار تصوير بيانيه به همراه مهر و امضاي دبيران انجمن هاي اسلامي شده است.

با حضور ده ها تن از فضلاء، علماء، روحانيون و انديشمندان سراسر كشور و چند كشور اسلامي
برگزيدگان ششمين دوره انتخاب كتاب سال ولايت معرفي شدند
گروه علمي فرهنگي: ششمين دوره انتخاب كتاب سال ولايت روز پنج شنبه با حضور ده ها تن از فضلاء، علما، روحانيون و انديشمندان سراسر كشور و چند كشور اسلامي در شهر كرمان برگزار شد و برگزيدگان دوره ششم معرفي شدند.
در مراسم پاياني ششمين دوره انتخاب كتاب سال ولايت، نمايندگان مراجع عظام تقليد حضرات آيات سيستاني، وحيد خراساني، صافي گلپايگاني و مكارم شيرازي و نيز نمايندگان استان كرمان در مجالس خبرگان و شوراي اسلامي حضور داشتند.
براساس بيانيه هيأت داوران ششمين دوره انتخاب كتاب سال ولايت، برگزيدگان هر بخش به اين شرح معرفي شدند:
در بخش تأليف:
كتاب «ما قبل نهايت التاريخ» نوشته حجت الاسلام شيخ جعفر العتريسي از لبنان، كتاب «علي امام البرره» تأليف آيت الله سيدمحمد علي الحرسان از عراق، كتاب «لله و للحقيقه» تأليف حجت الاسلام شيخ علي آل محسن از عربستان سعودي و كتاب «علي ميزان الحق» تأليف حجت الاسلام شيخ محمد جزل العامدي.
آثار تشويقي در بخش تأليف:
۱- «الشعائر الحسينه» تأليف حجت الاسلام محمد السند.
۲- «اهل البيت امامتهم و حياتهم» تأليف محمدعلي انصاري.
۳- «حقايق پنهان» حجت الاسلام احمد زماني.
۴- «سازمان وكالت و نقش آن در عصر ائمه (ع)» حجت الاسلام محمد رضا جباري.
در بخش تحقيق:
۱- «مختصر بصائر الدرجات» اثر حجت الاسلام سرشار تهراني.
۲- «دلايل الصدق» مؤسسه آل البيت (ع).
در بخش  ترجمه «دانشنامه اميرالمومنين» ترجمه حجج اسلام سيد ابوالقاسم حسيني، محمدعلي سلطاني، مهدي مهريزي، ابوالهادي مسعودي و جواد محدثي.
آثار برگزيده در حوزه كودكان و نوجوانان:
۱- كتاب آسمان دوم تأليف جعفر ابراهيمي.
۲- نيمه شبي در حله اثر حجت  الاسلام مظفر سالاري
در بخش تشويق :
آواز مرغ باران اثر مجيد ملامحمدي.
هيات داوران در بخش ويژه نيز به پاس خدمات ارزشمند آيت الله سيد محمد باقر ابطحي و انتشار آثار ارزنده درباره خاندان عصمت و طهارت از وي به عنوان نويسنده فعال در اين حوزه تقدير كرد.
هيأت داوران همچنين از انتشارات صدوق به مديريت علي اكبر غفاري به دليل بيش از نيم قرن كوشش صادقانه در تحقيق و انتشار آثار ارزشمند در باره سيره و شخصيت اهل بيت(ع) تقدير كرد.

اظهارات صاحبنظران داخلي در واكنش به تصميمات اخير شوراي حكام
تحولات پاياني نشست شوراي حكام و اينكه چهار روز از مطرح شدن پرونده استفاده صلح آميز انرژي اتمي ايران براي ششمين بار در شوراي حكام مي گذرد، واكنش هاي مختلفي را از سوي صاحبنظران داخلي به دنبال داشته است كه اظهارات چند تن از آنان از نظرتان مي گذرد.
دكتر علي اكبر صالحي، مشاور وزير امور خارجه و نماينده سابق ايران در آژانس در گفت و گو با ايسنا گفت: نمي توان امري را بدون دليل بر كشوري تحميل كرد مگر اين كه در چارچوبي حقوقي و قانوني اين تحميل مبنا داشته باشد.
وي ادامه داد: اگر توجيه قانوني و حقوقي در چارچوب اساسنامه ودر چارچوب معاهدات بين المللي نداشته باشيم نمي توان بر يك كشور مستقل امضا كننده اين معاهدات و عضو آژانس امري را تحميل كرد كه اين خلاف قاعده است. وي با بيان اين كه روابط بين الملل براساس منافع است، تصريح كرد: اروپا بين آمريكا و ايران يك نوع بند بازي مي كند كه از هر دو طرف منافع خود را تأمين كند.
صالحي با اشاره به اين كه ايران در حال حاضر كاملاً اعتماد خود را به سه كشور اروپايي از دست داده است، خاطرنشان كرد: ما ديگر خيلي بحث و گفت و گوي جدي با اين سه كشور نداريم؛ البته بحث اتحاديه اروپا با اين سه كشور فرانسه،  آلمان و انگليس فرق دارد و بحث ما بايد با اتحاديه اروپا باشد نه با اين سه كشور.
از سوي ديگر محسن ميردامادي رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در يازدهمين نشست عمومي هسته هاي دانشجويي دانشگاه هاي تهران در سخنراني اي  تأكيد كرد كه از يك سو نبايد توان واقعي و دستاوردهاي هسته اي ايران را ناديده گرفت و از سوي ديگر نبايد در مورد آن اغراق كرد.
وي با نگاهي حقوقي به اين مسأله متذكر شد كه آژانس هسته اي در شرايط متعارف بر اساس موازين حقوقي نمي تواند غني سازي اورانيوم تا حد مجاز در ايران را منع كند.
وي با بيان اين كه برخي اين برخورداري تكنولوژي هسته اي را به منزله برخورداري از قدرت چانه زني به نحوي كه به فرصت براي نظام تبديل شود و نه تهديد، خاطرنشان كرد كه اگر به خوبي بتوانيم مرحله حساس كنوني را مديريت كنيم،  از اين مرحله عبور كرده و مي توانيم به فعاليت  صلح آميز در اين راستا ادامه دهيم.
شكر الله عطارزاده نماينده بوشهر و عضو كميسيون انرژي مجلس هفتم نيز در گفت و گو با مهر گفت: اروپا همواره همگام با آمريكا پيش رفته و منافع اين دو، منافع مشتركي است كه در ميان سه كشور اروپايي پيشنهاد دهنده قطعنامه، انگليس از جايگاهي برخوردار است كه هيچ گاه مورد اعتماد ايرانيان نبوده است.
وي افزود: ما به مراتب در مذاكرات هسته اي خود در مقابل اروپايي ها حسن نيت خود را نشان داده ايم و بارها از حقوق مسلم خود عقب نشيني كرديم اما آنان نشان دادند كه در كنار آمريكا هرگز از تهديدات خود عليه ايران دست بر نخواهند داشت، پس ايران بايد در مقابل زياده خواهي هاي آنان قاطعانه بايستد.
مهدي كوچك زاده نماينده تهران نيز گفت: خدا كند پرونده ما به شوراي امنيت برود تا بر همگان ثابت شود كه اروپاييان نيز همچون آمريكا خيرخواه ما نيستند و صرفاً به دنبال منافع خودشان هستند.
وي تأكيد كرد دشمنان بايد بدانند كه ملت ما روزه است و از حصر اقتصادي نمي ترسد و در صورت دخالت نظامي، نظاميان دشمن را دفن خواهد كرد.
وي افزود: اگر قطعنامه اي عليه منافع و عزت ايران در شوراي حكام منتشر شود هيچ يك از نمايندگان مجلس با اين قطعنامه موافقت نخواهند كرد و به شدت با آن برخورد مي كنند.

آيت الله اميني خواستار حفظ آمادگي نيروهاي مسلح شد
ايرنا: امام جمعه موقت قم از نيروهاي مسلح و اقشار مختلف مردم مسلمان ايران خواست تا آمادگي خود را در مقابل توطئه هاي دشمنان حفظ كنند.
آيت الله «ابراهيم اميني» در خطبه هاي اين هفته نماز جمعه قم افزود: دشمنان با نقشه هاي شوم ارزشهاي انقلابي و ديني ما را هدف قرار داده و قصد تضعيف استقلال نظام را دارند.
وي اضافه كرد: خوشبختانه ملت ما نسبت به سالهاي اول انقلاب بسيار مقتدرتر شده و توان هر نوع مقابله با تهديدات دشمنان را دارد.
نايب رئيس مجلس خبرگان رهبري خطاب به مسئولان كشور خاطرنشان كرد: تا زماني كه نظام پشتوانه مردمي دارد نبايد از هيچ تهديدي هراسان شد.
امام جمعه موقت قم خواستار توسعه علم و فناوري در همه زمينه ها با كمك مردم شد.
وي تصريح كرد: دشمنان از همان ابتدا در فكر يافتن راهي براي تضعيف انقلاب اسلامي بودند و به همين منظور تمام قدرت هاي شرق و غرب در طول هشت سال دفاع مقدس در مقابل نظام قرار گرفتند.
آيت الله اميني تصريح كرد: كشور در طول هشت سال دفاع مقدس تنها با مجاهدت جوانان اين مرز و بوم و تدابير عاقلانه حضرت امام(ره) نجات يافت.

اخبار كوتاه سياسي
* روزنامه  الرياض  چاپ  عربستان  نوشت : سيدمحمد خاتمي  رئيس جمهوري  اسلامي ايران  ماه  آينده  ميلادي  در صدر يك  هيات  بلندپايه  سياسي  و اقتصادي  به  الجزاير سفر مي كند.
اين  روزنامه  پنجشنبه  به  نقل  از منابع  رسمي الجزايري  افزود: پيش از ديدار خاتمي ، ايران  در نمايشگاه  بين المللي  كتاب  الجزاير شركت  مي كند ويك  نمايشگاه  ويژه  كالاهاي  توليد الجزاير نيز در ايران  گشايش  مي يابد.
الرياض  نوشت : روابط دو كشور از سال  ۱۹۹۱ ميلادي «۱۳سال  پيش» به  دنبال موضع  ايران  نسبت  به  لغو نتايج  انتخابات  الجزاير تيره  شد.
اين  روزنامه  با اشاره  به  سفر پارسال  عبدالعزيز بوتفليقه  رئيس جمهوري  الجزاير به  ايران  افزود: در آن سفر دو كشور ۵ قرارداد مهم  در زمينه همكاري هاي  قضائي ، مالي ، صنايع  و ترابري  هوايي  امضا كردند.
الرياض  در ادامه  با اشاره  به  روابط خوب  رئيس جمهوري  الجزاير با دولت  جرج بوش  رئيس جمهوري  آمريكا نوشت : ممكن  است  تلاش  براي  امكان  ميانجيگري  بوتفليقه  ميان  تهران  و واشنگتن  براي  حل  پرونده  اتمي ايران  يكي  ديگر از اهداف  سفر خاتمي  به  الجزاير باشد.
* «سيدوالايمان ديارا» نخست وزير ساح لعاج، با سيدمحمد خا تمي رئيس جمهوري ديدار و پيام كتبي «لوان بابگو» رئيس جمهوري كشورش را تقديم وي كرد.
* ايرنا- اعضاي مجمع نمايندگان استان آذربايجان غربي و استاندار اين استان بعد از ظهر پنجشنبه، با آقاي «محمد خاتمي» رئيس جمهوري ديدار و گفتگو كردند.
رئيس جمهور با اشاره به تلاش هاي جديد دولت براي جبران نارسايي ها در استان هاي كمتر توسعه يافته گفت: براي رساندن اين استانها به سطحي مطلوب و مورد رضايت، مساعدت و كمك دولت امري ضروري است.
* - «غلامعلي حداد عادل» رئيس مجلس شوراي اسلامي بر ضرورت گسترش فرهنگ و معارف قرآني در جامعه و عمل به آن تاكيد كرد.
* ايرنا- «مريما نتيا ديارا» وزير طرح ريزي و آمايش سرزميني كشور مالي صبح پنجشنبه با د كتر «محمدرضا عارف» معاون اول رئيس جمهوري اسلامي ايران ديدار و گفتگو كرد.
معاون اول رئيس جمهوري در اين ديدار با اشاره به جايگاه آفريقا و به ويژه مالي در عرصه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، بر عزم تهران به گسترش روابط در زمينه هاي مختلف با كشور مالي با توجه به موقعيت اين كشور در غرب آفريقا تاكيد كرد.
* استانبول- «محمد شريعتمداري» وزير بازرگاني جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر اهميت همگرايي منطقه اي كشورهاي اسلامي براي تجارت و كارآفريني، خواستار ايجاد فضاي مناسب براي دستيابي به آن شد.
* وين- در پايان يكصد و سي دو دومين اجلاس كنفرانس اوپك در وين، اعلام شد اجلاس عادي بعدي اين سازمان ۱۶ مارس سال ۲۰۰۵ در محمودآباد ايران برگزار مي شود.

غفوري فرد:
خاتمي به عنوان نامزد دبيركلي سازمان ملل پيشنهاد شد
رئيس خانه احزاب ايران گفت: ما در حاشيه اجلاس احزاب آسيايي پكن، آقاي «محمد خاتمي» را به عنوان نامزد دوره آتي دبيركلي سازمان ملل متحد، پيشنهاد كرديم.
دكتر «حسن غفوري فرد» ، كه به تازگي از چين برگشته است، روز گذشته گفت: در مراسم اختتاميه سومين كنفرانس دوسالانه احزاب آسيايي در پكن اعلام شد كه نوبت دبيركل سازمان ملل متحد در دور جديد به قاره آسيا رسيده است.وي، با بيان اين كه رياست كنفرانس، نخست وزير تايلند را به عنوان يك نامزد معرفي كرد، افزود: اينجانب نيز جناب آقاي خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي ايران را در جمع دوستان ايراني به عنوان يك پيشنهاد مطرح نمودم كه مورد توافق قرار گرفت و همگي از اين پيشنهاد استقبال به عمل آوردند.
غفوري فرد گفت: مقرر شد، پس از ورود به ايران اين موضوع را با آقاي خاتمي مطرح نمائيم و چنانچه ايشان موافقت نمودند، با ايجاد يك كميته پيگيري، موضوع را در ميان احزاب آسيايي و مجامع تصميم گيرنده تعقيب كنيم.

تكرار ادعاي وزراي خارجه اتحاديه عرب
درخصوص جزاير سه گانه ايراني
ايسنا-وزراي خارجه اتحاديه عرب با صدور بيانيه اي از آنچه كه «حاكميت دولت امارات متحده عربي بر جزاير سه گانه» خواندند (!) حمايت كردند.
به گزارش ايسنا به نقل از روزنامه الزمان - چاپ لندن- وزراي خارجه اتحاديه عرب در اين بيانيه كه روز چهارشنبه صادر شده است، عنوان داشته بايد تمامي تدابير و وسايل مسالمت آميز براي «بازپس گيري حاكميت  امارات بر جزاير سه گانه» (!) مورد استفاده قرار گيرد.
در اين بيانيه اتحاديه عرب همسو با بيانيه وزراي خارجه شوراي همكاري خليج فارس، تجديد نظر ايران را در آنچه كه موضع گيري مخالف اش براي «ايجاد راه حل مسالمت آميز در حل مسئله جزاير سه گانه» خوانده شده، خواستار شد. اين در حالي است كه كشورمان بارها طرح ادعاهاي واهي اينچنيني را محكوم كرده و بر حق حاكميت ايران بر اين سه جزيره ايراني تأكيد كرده است.
سخنگوي وزارت خارجه كشورمان در پاسخ به ادعاهاي اخير شوراي همكاري خليج فارس درباره اين سه جزيره ايراني گفت: جزاير سه گانه  همواره جزو لاينفك خاك ايران بوده و خواهد بود و هرگونه ادعايي عليه تماميت ارضي جمهوري اسلامي ايران مردود و محكوم است.

دكتر احمدي نژاد در اجلاس شهرداران جهان در مسكو :
كلان شهرها بيش از آنكه شاهد فقر باشند
قرباني رنگ باختن معنويت و اخلاقند
گروه سياسي: «محمود احمدي نژاد» ، شهردار تهران، پنجشنبه در سومين كنگره بين المللي شهرداران جهان حاضر شده و به ايراد سخنراني پرداخت.
احمدي نژاد در اين كنگره گفت: به اعتقاد ما شهر متعلق به مردم است و آنها حق نظارت، مشاركت و دخالت مستمر در همه امور را دارند و جامعه كمال يافته بدون استمرار حضور آگاهانه مردم و حساسيت بالا در برابر همه ابعاد زندگي اجتماعي تحقق پيدا نمي كند.
وي افزود: حقيقت انكارناپذير اين است كه در اين مقطع زماني، شهرنشيني به عنوان يك ضرورت تاريخي با سرعت سرسام آوري در حال رشد است. امروز نيمي از جمعيت شش ميليارد نفري جهان ساكن شهرها شده اند و زمين رفته رفته در حال تبديل شدن به شهر است.
سازمان ملل متحد، بيش از هشتاد درصد جمعيت دهه آينده جهان را متعلق به شهرها مي داند و از همين رو قرن حاضر را «قرن شهرها» ناميده است. در حال حاضر ۲۳ شهر بالاي ۱۵ ميليون نفر و ۵۰ شهر بالاي ۴ ميليون نفر در جهان وجود دارد.
شهردار تهران در ادامه بر ضرورت بازنگري در نگاه به شهر و شهرنشيني، توجه به مردم و نقش آنان در ايجاد شهر مطلوب و در نظر گرفتن ترويج معنويت براي ايجاد شهري امن، بانشاط و پويا تأكيد كرد.
احمدي نژاد همچنين خواستار توجه به جوانان به عنوان سرمايه اصلي مديريت شهري، حمايت بيش از پيش مديران شهري از خانواده و سلامت آن و همچنين مخالفت با سلطه گري و ظلم به عنوان يك وظيفه انساني و ضامن تحقق شهر آرماني و امنيت جهاني شد.
وي سپس به تشريح الگوي مردم محور در مديريت شهري تهران اشاره كرد وافزود: مطابق اين الگو، اقشار خاص آسيب پذير در كانون برنامه ها قرار گرفته و به طور ويژه مورد حمايت واقع شده اند كه از جمله برنامه هاي حمايتي شهرداري تهران از اقشار خاص بويژه اقشار محروم و كم درآمد شهري مي توان به حمايت از فرآيند تشكيل خانواده و تشويق جوانان به ازدواج از طريق اعطاي وام هاي بلندمدت بدون بهره به زوج هاي جوان،گسترش اماكن ورزشي و تفريحي ويژه براي بانوان،تجليل از شهروندان جوان نمونه شهر،كمك به اصلاح فضاها و تجهيز مدارس آموزشي و ارتقاي وضعيت بهداشتي و رفاهي دانش آموزان به ويژه در مناطق محروم شهر، و نهايتا تأكيد بر توسعه فضاي معنوي و اخلاق گرايي و تحكيم روابط عاطفي و انساني ميان شهروندان از طريق حمايت از مراكز فرهنگي و مذهبي و تشويق شهروندان به ويژه جوانان به حفظ وتقويت روابط خود با مراكز مزبور و احياء و نوسازي معنوي و اخلاقي، اشاره كرد.
احمدي نژاد در پايان تأكيد كرد در نگرش انساني و اخلاقي به مديريت شهري، اصالت و مشروعيت نهادهاي مسئول اداره شهر و مديران و كاركنان آنها با مردم است و بدون توجه به شهروندان هيچ برنامه و حركتي به موفقيت نخواهد رسيد. در اين ميان شهروندان عصر ما بيش از هر چيز ديگري نيازمند سالم سازي فضاي معنوي و اخلاقي شهرها و تقويت روابط انساني و اجتماعي هستند تا به شادابي و سلامتي واقعي دست يابند.
وي گفت: كلان شهرهاي ما بيش از آنكه شاهد فقر و تنگدستي باشند، قرباني رنگ باختن معنويت و تضعيف فضاي اخلاقي، انباشت سرمايه در دست اقشار محدود و توزيع ناعادلانه ثروت و امكانات شهري، گسترش احساس بيگانگي و عدم تعلق به شهر، تضعيف روابط انساني و عاطفي، رقابت هاي ويرانگر اقتصادي و آلودگي هاي زيست محيطي شده اند و رفع اين معضلات و تهديدهاي جدي، نيازمند آموزش و پرورش صحيح شهروندان و جلب مشاركت واقعي و آگاهانه آنان در عرصه اصلاحات، نوسازي و توسعه شهري است.
در حاشيه كنگره بين المللي شهرداران شهرهاي جهان
* سخنراني شهردار تهران مورد توجه و تقدير لوژكف رئيس كنگره و شهرداران حاضر در جلسه قرار گرفت.
* نقش و اهميت اخلاق و معنويت در نگرش نوين شهري در سخنان احمدي نژاد مورد توجه ويژه قرار گرفت.
* رئيس كنگره بعد از سخنراني شهردار تهران ضمن اذعان به اهميت تهران در عرصه بين المللي به نقش اين كلان شهر اشاره نمود.
* كنگره با پيام پوتين افتتاح و محور اصلي پيام ايشان تروريسم به عنوان تهديد مشترك جهاني و ضرورت اتخاذ وحدت جهاني براي مقابله با اين پديده بود.
* در حاشيه اجلاس، شهرداران ۴ كلان شهر مسكو ، لندن ، برلين و پاريس نشست مشتركي داشتند كه مورد توجه قرار گرفت.
* نكته مهم قرائت پيام اسقف اعظم روسيه در كنگره بود.
* دو محور اصلي كنگره شهرداران «ديپلماسي بين شهرها» ، «جوانان در شهرها» و شهرها در قرن بيست و يكم با توجه به اين دو محور بود.
* كنگره تحت الشعاع حادثه گروگانگيري روسيه بود.
* حادثه گروگانگيري روسيه محور مهمي را در كنگره مبني بر نگراني امنيتي و نقش شهرداران در حل آن گشود.

سياسي
اقتصادي
بـورس
حوادث
خارجي
رسانه
شهري
علمي
ورزش
ورزش جهان
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
|  اقتصادي   |   بـورس   |   حوادث   |   خارجي   |   رسانه   |   سياسي   |   شهري   |   علمي   |  
|  ورزش   |   ورزش جهان   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |