شنبه ۲۶ دي ۱۳۸۳ - سال سيزدهم - شماره ۳۶۱۳ - Jan 15, 2005
خدمات لوكس و درماني دندانپزشكي شامل بيمه مي شود
ايسنا: مديركل سياستگذاري و برنامه ريزي بيمه هاي درماني وزارت رفاه در تشريح آخرين سياستهاي وزارت رفاه در بخش بيمه با اعلام تعيين «بسته خدمات پايه» و تفكيك كامل اين خدمات از خدمات بيمه هاي مكمل خبر داد: بيمه هاي مكمل در سه سطح بيمه هاي «مكمل» ، «مازاد» و «جايگزين» تعريف مي شود تا هيچ هزينه اي از منابع عمومي دولت، صرف خدمتي كه تنها گروه خاصي از آن استفاده مي كنند نشود.
صفي خاني با اشاره به ايجاد بانكهاي اطلاعاتي جامع در راستاي رفع همپوشاني بيمه اي افزود: موارد همپوشاني بيمه اي به خصوص در حوزه مشاغل آزاد و روستاييان در كشور فراوان است، چنان كه نتايج تحقيقات در يكي از استان هاي كشور نشان داد كه از جمعيت سه ميليوني، ۸۰ هزار نفر بيش از دو دفترچه بيمه دارند.
مديركل سياستگذاري و برنامه ريزي بيمه هاي درماني وزارت رفاه تصريح كرد: استانداردسازي روش هاي پايش و ارزشيابي عملكرد به منظور ارتقاي كيفيت خدمات مبتني بر روش هاي علمي، تدوين شاخص هاي ارزيابي عملكرد بيمه هاي درمان، استانداردسازي تبادل اسناد الكترونيك و برقراري نظام هاي مبتني بر فناوري ارتباطات و اطلاعات در حوزه بيمه هاي درمان، برقراري رويكرد پيشگيرانه در نظام هاي بيمه درمان با هدف ارتقاي سلامت جامعه، جلوگيري از بروز رويدادها و بيماري هاي پرهزينه قابل پيشگيري، توسعه نيروي انساني شاغل در بخش با تدوين برنامه هاي كوتاه و بلندمدت آموزشي براي پرسنل سازمان هاي بيمه گر، همچنين ارزيابي فناوري سلامت شامل تجهيزات، دارو و خطوط راهنماي استفاده از خدمات تشخيصي درمان، ديگر راهبردهاي اولويت دار در حوزه برنامه ريزي بيمه هاي درمان هستند.
سهم نظامهاي بيمه اي در گردش مالي بخش سلامت تنها ۲۰ درصد است مديركل سياستگذاري و برنامه ريزي بيمه هاي درماني وزارت رفاه بيمه هاي درماني را يكي از مؤلفه هاي اصلي رفاه و تأمين اجتماعي خواند و به ايسنا گفت: بيمه هاي پايه ايفاگر نقش حاكميت در بازار خدمات بهداشتي و درماني بوده و از آن جا كه مبتني بر سوددهي نيستند با بيمه هاي بازرگاني و مكمل متفاوتند.
صفي خاني تصريح كرد: بيمه هاي درماني، منبع تجميع منابع و انباشت ريسك و فعاليت در عرصه خريد خدمات بهداشتي و درماني هستند، اما علي رغم وجود صندوق هاي متعدد بيمه هاي درماني در كشور، بجز چهار صندوق عمده شامل «سازمان تأمين اجتماعي» ، «سازمان بيمه خدمات درماني» ، «خدمات درماني نيروهاي مسلح» و «كميته امداد امام خميني (ره)» ، نظام هاي بيمه اي تنها پذيراي ۲۰ درصد گردش مالي كل بخش سلامت بوده و سياست هاي بيمه اي تنها در يك چهارم منابع بخش سلامت اعمال مي شود.
مديركل سياستگذاري و برنامه ريزي بيمه هاي درماني وزارت رفاه با اشاره به پرداخت ۵۶ درصد هزينه هاي سلامت مستقيما از جيب مردم گفت: هم اكنون با وجود اقدامات مؤثر در حوزه بيمه اي خصوصا در زمينه بيمه درمان روستاييان و اقشار بيمه نشده شهري، همچنان در تعميق خدمات بيمه اي با مشكلاتي مواجهيم.
وي با اشاره به اين كه مهمترين وظيفه نظام هاي سلامت، امروزه به جز حفظ، اعاده و ارتقاي سلامت، رعايت عدالت در تأمين منابع مالي و پاسخگويي به نيازهاي اجتماعي است، افزود: بيمه هاي درماني به عنوان ابزار مسؤوليت پذيري دولت ها در نظام هاي اجتماعي و سلامت، مهمترين وظيفه را جهت به حداقل رساندن ارتباط مالي بين گيرنده و ارائه كننده خدمت و سوق دادن منحني تقاضا در بازار درمان از قيمت مناسب به كيفيت مناسب تر برعهده دارند؛ به گونه اي كه افراد جامعه به جاي قيمت مناسب در جست وجوي كيفيت مناسب تر هستند.
به گفته دكتر صفي خاني در شرايط كنوني با افزايش ورود فناوري هاي پزشكي به بازار ارائه خدمات بهداشتي و درماني و در نتيجه تحميل هزينه هاي سنگين به مردم و منابع عمومي، بيمه هاي درمان به عنوان واسط مالي، نقش مهمي را در تأمين منابع مالي نظام هاي سلامت ايفا مي كنند كه اين حضور در كشورهاي مختلف متفاوت است.

ورود دو داروي ايدز به كشور
000006.jpg
گروه اجتماعي: مشكلات عمده در مبارزه با بيماري ايدز به كمبود بودجه در بخش پژوهش و مطالعه روي اين بيماري مربوط مي شود.
رئيس اداره مبارزه با ايدز وزارت بهداشت و درمان ضمن انتقاد از نداشتن بودجه مناسب در اين بخش، از ورود دو داروي جديد براي كنترل اين ويروس به كشور خبر داد.
به گزارش ايسنا دكتر ميترا معتمدي  از معضلات عمده در بخش ايدز را عدم تخصيص بودجه براي امر پژوهش دانست و گفت: اين در حاليست كه شاخص هاي برنامه توسعه نگري بايد از طريق مطالعات پژوهشي حاصل شود.
وي با بيان اين كه تا كنون به دليل كمبود بودجه قادر به راه اندازي نظام مراقبت اپيدميولوژيك رفتاري نبوده ايم، اظهاركرد:  بررسي ها در گوشه و كنار كشور بيانگر ابعاد خطر اين بيماري در كشورست و در قالب اين بررسي ها برخي نقاط پرخطر شناسايي شدند.
رئيس اداره ايدز وزارت بهداشت با بيان اين كه ماهيت ايدز رشد فزاينده داشته و زنان در معرض خطر بيشتري قرار دارند، تأكيد كرد كه بايد مراكز و پايگاههاي مشاوره بيشتري براي شناسايي افراد آلوده راه اندازي شود.
دكتر معتمدي در ادامه افزود: تا پايان سال ۲۰۰۳ ميلادي ميانگين افراد آلوده به HIV، دنيا ۳۸ ميليون نفر بوده و در سال ۲۰۰۳ پنج ميليون نفر به اين ويروس آلوده شده و تخمين زده مي شود ۳ ميليون نفر در دنيا بر اثر ابتلا به ايدز جان خود را از دست بدهند.
بر اساس آخرين آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعداد آلوده شدگان به HIV(ايدز) در كشور تا ابتداي دي ماه جاري،  ۹۸۰۰ نفر بوده كه از اين تعداد  ۹۳۲۸ مرد ( ۲/۹۵ درصد) و  ۴۷۲ نفر ( ۸/۴ درصد) زن بوده اند.
تعداد فوت شدگان بر اثر بيماري ايدز در كشور تا كنون  ۱۰۴۱مورد گزارش شده كه از اين تعداد  ۱۰۰۴ مرد و  ۳۷ نفر زن بوده اند.
موارد آلوده به HIV( ايدز) برحسب سن، كمترين ميزان مربوط به گروه سني صفر تا  ۴ با شيوع  ۳/۰ درصد (۲۱ نفر) و بيشترين ميزان در رده سني  ۲۵تا  ۳۴ سال با شيوع  ۶/۳۹درصد ( ۲۶۶۶نفر) بود.
همچنين، ۶/۲۹ درصد (۱۹۹۲ نفر) در سنين  ۳۵تا  ۴۴ ،  ۳/۱۸ درصد ( ۱۲۳۱نفر) در رده سني  ۴۵ تا ۵۴ سال به HIV، ايدز آلوده بودند.
همچنين، موارد آلوده به HIV(ايدز) بر حسب «جنس و راه انتقال» در كشور نشان مي دهد كه راه انتقال غالب با شيوع۳/۵۱ درصد اعتياد تزريقي است؛ سپس راه انتقال نامشخص با شيوع  ۲/۴۰ درصد، تماس جنسي  ۹/۵ درصد، خون و فرآورده هاي خوني و مادر به كودك به ترتيب۲/۲ و  ۴/۰ درصد در رده هاي بعدي قرار دارند.
به گزارش ايسنا، موارد آلودگي HIV( ايدز) بر حسب «راه انتقال و سن» بيانگر آن است كه شايعترين راه انتقال در مردان ايراني رده سني  ۲۵ تا۳۴ سال با شيوع  ۷/۴۱درصد اعتياد تزريقي، سپس راه نامشخص  ۵/۳۹ درصد، خون و فرآورده هاي خوني  ۲/۳۲ درصد و بالاخره تماس جنسي  ۵/۲۹ درصد است.
بيشترين موارد «بيماري ايدز» در مردان و زنان  ۲۵ تا  ۴۵ ساله مشاهده شده و تا كنون تعداد موارد ايدز ۳۷۴نفر گزارش شده است (كساني كه وارد مرحله بيماري شده اند)، كه از اين تعداد  ۳۴۵ نفر مرد و  ۲۹ نفر زن بوده اند كه روش انتقال غالب در مبتلايان به ايدز اعتياد تزريقي با شيوع  ۳۵درصد، سپس خون و فرآورده هاي خوني  ۱/۲۹ درصد، آميزشي  ۷/۲۵درصد، نامشخص۶/۹ درصد و بالاخره مادر به كودك  ۵/۰درصد است. همچنين، تا كنون ايدز  ۱۰۴۱ايراني را به كام مرگ كشانده كه از اين تعداد  ۱۰۰۴ مرد و  ۳۷نفر زن بوده اند و رده سني ۲۵ تا  ۴۴ سال بيشترين تعداد قرباني را داشته است.

در ازنا سرماي ۳۱ درجه زير صفر
باعث شكستن شيشه ها شد
ايرنا: كارشناس  هواشناسي  ازنا گفت : دماي  هوا در شهر ازنا پنجشنبه شب  و صبح  - (جمعه ) به  ۳۱ درجه  سانتي  گراد زير صفر رسيده است .
«رضا قيصري» افزود: اين  ميزان  كاهش  دما در زمستان  امسال  دراين  شهر سابقه  نداشته  است .
وي  اين  كاهش  دما راناشي  از بارش  برف  سنگين  طي  روزهاي  گذشته  اعلام  كرد وافزود: يكي  ديگراز عوامل  سرماي  شديد در ازنا كوهپايه اي  بودن  اين  شهر است .
  در اثر سرماي  شديد شب  گذشته  بسياري  از شيشه هاي  منازل  ساكنين شهر ازنا شكسته  و در سيستم  شبكه  آبرساني  برخي  منازل  شهروندان  نيز تركيدكي  لوله  و شير آلات  ايجاد شده  است .
سرماي شديد و يخبندان  هم اكنون  زندگي  روزمره  مردم  را در اين  شهر مختل كرده  و عبور و مرور وسايل  نقليه  بدون  زنجير چرخ  در خيابانها ممكن  نيست . طي  پنج شنبه و جمعه دهها نفر از شهروندان  ازنايي  به  دليل  لغزندگي  سطح معابر و برخورد با زمين  در اثر شكستگي  استخوان  و يا ضرب  ديدگي  روانه درمانگاهها شدند. در شهر دورود هم  دماي  هوا به  شدت  كاهش  يافته  به طوري  كه  باعث  هجوم  برخي  حيوانات  وپرندگان  وحشي  به  حواشي  شهر شده  است .
كارشناس  هواشناسي  دورود هم  گفت : دماي  هوا   در اين  شهر به  ۲۲ درجه سانتي  گراد زير صفر كاهش  يافته  كه  طي  چند سال  گذشته  بي سابقه  بوده  است . از سوي ديگر رئيس  ستاد حوادث  غيرمترقبه  شهرستان  دلفان  لرستان  گفت : سرماي  شديد هواي  روز پنجشنبه ، ناشي  از ريزش  سنگين  برف  چند روز گذشته ، باعث  شد كه  ۳۰۰ مدرسه ابتدايي  و پيش  دبستاني  اين  شهرستان  تعطيل  شوند.
«محمود احمدي  تبار» در گفتگو با ايرنا افزود: اين  امر باعث  شده  كه  حدود ۲۰ هزار دانش آموز دوره  ابتدايي  نوبت  صبح  در اين  شهرستان  از رفتن  به كلاسهاي  درس  محروم  بمانند. وي  اظهار داشت : يخبندان  در خيابانها، معابر و كوچه هاي  شهر نورآباد دلفان  عبور و مرور شهروندان  و وسايط نقليه  را كند كرده  و از اين  بابت  مشكلات فراواني  را براي  مردم  ايجاد كرده  است . وي  گفت : كاهش  شديد دماي  هوا باعث  يخ  بستن  و شكسته  شدن  برخي  شبكه هاي انتقال  آب  آشاميدني  و شيشه هاي  اماكن  مسكوني  و تجاري  در اين  شهر شده  است .

به مناسبت حادثه آتش سوزي در لردگان صادر شد:
پيام تسليت رئيس جمهوري و وزير آموزش و پرورش
سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري اسلامي ايران و مرتضي حاجي وزير آموزش و پرورش با ارسال پيام هاي جداگانه به خانواده ها و بازماندگان حادثه دردناك روستاي سفيلان، با آنان اظهار همدردي كردند. رئيس جمهوري و وزير آموزش و پرورش در اين پيامها ضمن اظهار تأسف عميق از بروز اين حادثه تلخ، اين مصيبت را به بازماندگان تسليت گفته اند. متن پيامها به شرح ذيل است:
پيام سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري
«بسم الله الرحمن الرحيم»
مرگ در هر جا و به هر صورت كه باشد تلخ است و مرگ كودكان دانش آموز تلخ تر و ناگوارتر، در سفر آفريقا از حادثه جانگداز روستاي سفيلان لردگان در استان چهارمحال و بختياري كه منجر به درگذشت دردناك و جراحت تعدادي از دختران و پسران معصوم دانش آموز و معلم عزيزشان گرديد، مطلع شدم.
اين مصيبت را به خانواده هاي داغدار و به همه دانش آموزان و معلمان ارجمند صميمانه تسليت مي گويم و از خداوند بزرگ براي همه آنان صبر و اجر مسئلت دارم. از استاندار محترم چهارمحال و بختياري مي خواهم كه جهت ابلاغ مراتب تسليت اينجانب به همه خانواده هاي داغدار و عيادت از مجروحان عزيز مراتب رسيدگي و درمان را شخصا به عهده بگيرد و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي نيز در امر مداوا نهايت تلاش خود را به خدمت گيرد.
پيام مرتضي حاجي وزير آموزش و پرورش
در روزهاي سخت و ماتم زا تنها توكل به آن ذات لايزال و آن باقي جاويد است كه به انسان ها صبوري مي بخشد و راضي به رضايت اوست كه به آدميان فاني، تحمل و آرامش مي دهد كه فرموده است، «انا لله و انا اليه راجعون» والا كدام مرهم است كه بتواند ذره اي از اين سوگ جانكاه بكاهد و به تخفيف اين رنج اليم كمك كند. مادران و پدراني كه غنچه هاي باغ زندگي خود را در اين سانحه تلخ از دست داده اند ما را در تحمل اين غم سنگين شريك بدانند.
در ادامه پيام وزير آموزش و پرورش آمده است: از درگاه خداوند متعال براي ارواح مطهر عزيزان از دست رفته علو درجات و براي خانواده هاي معزز آنان صبر و شكيبايي مسألت دارم و براي آسيب ديدگان اين سانحه نيز شفاي عاجل آرزومندم.

نشست  اتحاديه  دانشگاهها و مراكز پژوهشي  جنوب  كشور
گروه علمي فرهنگي: نهمين  نشست  اتحاديه  دانشگاهها و مراكز پژوهشي  جنوب  كشور روز پنجشنبه  دردانشگاه  علوم  و فنون  دريايي  خرمشهر برگزار شد.
دبير شوراي  عالي  اين  اتحاديه  دراين  نشست  گفت : ما توانمنديهاي  بسيار قوي در دانشگاههاي  جنوب  كشور داريم  كه اگرآنها رابتوانيم  دركنار هم  بگذاريم  به يك  قطب  علمي و توانمند در جنوب  كشور تبديل  خواهد شد.
دكتر عليرضا انوشيرواني  افزود: استفاده  بهتراز توانمنديهاي  علمي وپژوهشي  دانشگاهها و مراكز پژوهشي  جنوب  كشور در زمينه  آموزش  تحصيلات تكميلي  پايگاههاي  اطلاعات ، نشريه هاي  الكترونيكي ، تجهيزات  آزمايشگاههاو تهيه  ارزمناسب ، راه  را براي  جهش  علمي در دانشگاههاي  جنوب  كشور فراهم خواهد كرد.
اتحاديه  دانشگاهها و مراكز پژوهشي  جنوب  كشور شامل  دانشگاه هاي  شيراز، شهيد چمران  اهواز، خليج  فارس ، هرمزگان ، شهيد باهنر كرمان ، يزد، سيستان  وبلوچستان ، ولي  عصر رفسنجان  و علوم  و فنون  دريايي  خرمشهر مي باشد.

تركيه عيد نوروز را به عنوان عيد رسمي شناخت
ايرنا: وزارت  آموزش  و پرورش  تركيه  روز پنجشنبه  طي  بخشنامه اي  به  مراكز آموزشي اين  كشور خواهان  برگزاري  آيينهاي  ويژه  عيد نوروز به  عنوان  عيد رسمي شد.
به  گزارش  شبكه  تلويزيوني  ان .تي .وي  در اساسنامه  جديد آموزش  و پرورش تركيه  عيد نوروز به  عنوان  عيد ملي  تركيه  پذيرفته  شد و به  مراكز آموزشي ابلاغ  شد كه  از اين  پس  در روز ۲۱ ماه  مارس  (اول  فروردين ) آيينهاي  فرهنگي و هنري  براي  بزرگداشت  اين  عيد برگزار شود. در اين  بخشنامه  با اشاره  به  اين  كه  عيد نوروز در كشورهاي  منطقه  و آسياي ميانه  جشن  گرفته  مي شود، از مسئولان  مراكز آموزشي  خواسته  شده  است  كه  عيد نوروز را به  عنوان  يكي  از عيدهاي  ملي  به  دانش  آموزان  معرفي  كنند.
عيد نوروز در مناطق  كردنشين  تركيه  گرامي داشته  مي شود.

توضيحات يك نماينده مجلس درباره
فروش سئوالات آزمون دستياري
ايلنا: عضو كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي، اعلام كرد: مجلس با دليل و مدرك به طور قاطع اعلام مي  كند كه سئوالات آزمون دستيار تخصصي به فروش رفته  اند.
دكتر سيد علي رياض، عضو كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي، در نشست خبري پيگيري مطالبات دستياران رشته  هاي تخصصي پزشكي، گفت: سئوالات آزمون دستياري، قطعا به فروش رفته است و لو رفتن سئوالات را تكذيب مي  كنيم. وي افزود: متاسفانه مسئله فروش رفتن سئوالات آزمون  هاي پزشكي به شدت به جايگاه تخصصي  هاي پزشكي لطمه وارد كرده است.
نماينده مردم تهران در مجلس، با اشاره به شواهد مستدل مجلس شوراي اسلامي مبني بر فروش سئوالات آزمون دستيار تخصصي، گفت: نمايندگان مانند كارآگاه مسير فروش سئوالات را طي كرده  اند و حتي به زير زمين  هايي رسيدند كه سئوالات در آنجا تكثير و آماده مي  شده  اند.
وي خاطر نشان كرد: افرادي را ملاقات كرديم كه با فروش منازل خود ۳۰ ميليون تومان تهيه كرده  اند تا سئوالات آزمون را خريداري كنند. رياض، با اشاره به اين كه فروش سئوالات محرز شده است، افزود: تمام دلايل و مدارك خود را به دكتر پزشكيان نيز ارائه داده  ايم، اما وي با وجود تمام كارهاي خوبي كه براي نظام سلامت كرده  اند، اصلا مديريت خوبي در وزارتخانه بهداشت ندارند.
عضو كميسيون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به دلايل مستند مجلس در اين زمينه، گفت: دست مجلس پر است و كسي نمي  تواند در زمينه به فروش رفتن سئوالات آزمون در مقابل مجلس، بايستد.

وعده بيمه روستاييان تا پايان سال
مهر: عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي گفت: دولت موظف شده تا پايان سال ۸۳ تمامي روستاييان را تحت پوشش بيمه خدمات درماني قرار دهد بنابراين اين امر تا پايان سال انجام خواهد شد و مجلس شوراي اسلامي نيز پيگير اين موضوع خواهد بود.
دكتر جهانبخش اميني با بيان اين مطلب افزود: دولت موظف شده در طول برنامه پنجساله سوم بيمه روستاييان را تكميل كند كه اين امر به طور حتم تا پايان سال اجرايي خواهد شد.
وي افزود: با توجه به اينكه منابع لازم در خصوص اجراي اين امر در رديف بودجه سال ۸۳ تعيين شده بنابراين بهانه اي در خصوص عدم اجراي اين امر از سوي مسئولان وجود ندارد.
اميني در ادامه تصريح كرد: طبق قانون بايد ۲۳ هزار روستايي صاحب دفترچه بيمه خدمات درماني مي شدند اما تاكنون اين امر صورت نگرفته در حالي اين امر جزء وظايف وزارت رفاه و تامين اجتماعي است تا بيمه همگاني را در كشور اجرايي كند و اين ظلمي در حق روستاييان است.

جسته، گريخته
خوشبختي  براي سربازي كه از قطار جا ماند
گروه اجتماعي: دو برادر كرماني پس از ۴۰ سال به يكديگر رسيدند. ا ين دو برادر كه حسين و محمود سلطاني نام دارند ساكن روستاي «چاهكين» از توابع زرند كرمان هستند.به گزارش خبرگزاري ايرنا، واسطه پيدا كردن اين دو برادر، فرزند يكي از آنها (حسين سلطاني) بود كه براي اعزام به خدمت سربازي از قطار كرمان جامانده بود.روستاي چاهكين در فاصله ۳۰ كيلومتري غرب زرند واقع شده است.
خبرگزاري زنان راه افتاد
ايرنا: خبرگزاري  زنان  ايران  موسوم  به  ايونا روز پنجشنبه  طي  مراسمي در مشهد فعاليت  رسمي خود را آغاز كرد. رئيس  اين  خبرگزاري  اطلاع  رساني  به  موقع  در خصوص  زنان ، بيان  توانمنديها و مشكلات  حوزه  زنان ، ارايه  راهكارهاي  نوين  به  مسئولان  براي  حل  مشكلات  زنان  و پركردن  خلاءهاي  فعلي  خبري  در حوزه  زنان  را از اهداف  ايجاد آن برشمرد. صديقه  قنادي  طرح  تشكيل  خبرگزاري  بانوان  را ناشي  از مصوبه  دومين  اجلاس مجمع  بانوان  عضو شوراهاي  اسلامي مراكز استانهاي  كشور دانست  و افزود: ۴۰عضو زن  شوراهاي  اسلامي شهرها از ۲۲ مركز استان  حاميان  معنوي  خبرگزاري  زنان ايران  هستند.
ضرر تلفن همراه براي كودكان
ايسنا: بر اساس آخرين مطالعات انجام شده از سوي يك سازمان انگليسي، قرار گرفتن در معرض تلفن همراه سلامت كودكان را به خطر مي اندازد. كارشناسان شوراي ملي حفاظت راديولوژيكي به والدين هشدار دادند كه مانع از دسترسي كودكان زير ۸ سال به تلفن همراه شوند و نيز فرزندان بين ۸ تا ۱۴ سال آن ها نيز تنها در موارد واقعا ضروري مي توانند از اين وسيله استفاده كنند. اين محققان توصيه مي كنند كه براي كودكان و نوجوانان ۸ تا ۱۴ سال بهترين روش اين است كه استفاده از اين وسيله را به حداقل برسانند در كوتاهترين مدت مكالمه كنند و نيز تا حد امكان از ارسال پيام كوتاه به جاي گفتگوي تلفني استفاده كنند.

اجتماعي
اقتصادي
دانش انفورماتيك
بـورس
حوادث
خارجي
سياسي
داخلي
شهري
ورزش
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   دانش انفورماتيك   |   بـورس   |   حوادث   |   خارجي   |   سياسي   |   داخلي   |  
|  شهري   |   ورزش   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |