چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۸۳ - سال سيزدهم - شماره ۳۶۵۰ - Mar 2, 2005
كميسيون فرعي شوراي بورس آيين نامه جذب سرمايه گذاري خارجي را نهايي كرد
سرمايه گذاران خارجي در آستانه ورود به بورس تهران
001554.jpg
گروه بورس: آيين نامه سرمايه گذاري خارجي در بورس تهران سرانجام پس از مدت ها انتظار در كميسيون فرعي شوراي بورس نهايي شد.
به گزارش خبرنگار ما بر اساس اين آيين نامه نحوه جذب سرمايه گذاران خارجي و شيوه نظارت بر عملكرد آنها مشخص شده است.
آيين نامه ياد شده براي تصويب نهايي و ابلاغ رسمي در اختيار اعضاي شوراي بورس قرار گرفته، پيش بيني مي شود اين شورا ظرف دو هفته باقي مانده تا پايان سال مهر تأييد خود را بر پاي اين آيين نامه هم بگذارد.
طبق آيين نامه نظارت بر سرمايه گذاري اشخاص حقوقي خارجي در سبد اوراق بهادار، سرمايه گذاري خارجي با هدف خريد و فروش اوراق بهادار عبارت است از هر گونه سرمايه  گذاري توسط اشخاص حقوقي خارجي كه تحت پوشش قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي، در كليه ابزارهاي مالي بورس به منظور كسب سود سرمايه گذاري مي كنند.
بر اين اساس سرمايه گذار خارجي مي تواند در هر زمان حداكثر تا ۱۰ درصد منابع خود را به شكل اوراق مشاركت يا سپرده بانكي نگهداري كند.
در ادامه تأكيد شده، فعاليت سرمايه گذاران خارجي در بورس موكول به اعطاي مجوز از سوي سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران و موافقت شوراي بورس است.
اين آيين نامه سرمايه گذاران خارجي را مكلف مي سازد اطلاعاتي چون گزارش ها و صورت هاي مالي عملكرد سالانه و فصلي خود را در بورس، طبق مقررات عمومي افشاي اطلاعات به سازمان بورس ارائه كنند.
همچنين فهرست و ارزش  سبد اوراق بهادار سرمايه گذاري شده در بورس و گزارش هاي مربوط به افشاي تغييرات مؤثر در ساختار مديريت شخصيت حقوقي در زمره اين گونه اطلاعات قرار مي گيرند.
اين گزارش حاكي است: حداكثر تعداد سهام قابل خريد توسط كل سرمايه گذاران خارجي غيرمؤثر در مديريت در هر شركت، نبايد از ۱۰ درصد تعداد كل سهام آن شركت بيشتر باشد. سرمايه گذاران خارجي غيرمؤثر در مديريت كساني هستند كه به يكي از روش هاي مورد تأييد به خريد و فروش سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران بپردازند. اين روش ها شامل «سرمايه گذاري خارجي با هدف خريد و فروش اوراق بهادار» عرضه مستقيم سهام شركت در بورس ساير كشورها و يا عرضه سهام در خارج از كشور به صورت رسيد سپرده فراملي(GDR) است.
در صورت تجاوز معاملات سرمايه گذار خارجي از نسبت هاي مقرر در اين آيين نامه، دبير كل بورس اوراق بهادار موظف است نسبت به توقف معاملات اقدام كند و آخرين معاملاتي را كه بعد از پر شدن سقف هاي تعيين شده صورت گرفته در همان روز باطل كند.
سرمايه گذار خارجي طي سه سال اول پس از آغاز فعاليت، مجاز است حداكثر ۱۰ درصد از سود خالص حاصل از فعاليت  سرمايه گذاري خود در بورس را، در پايان هر سال، از كشور خارج كند. پس از گذشت مدت سه سال، سرمايه گذار خارجي مي تواند در هر زمان مازاد سود تحقق يافته سال هاي قبل را نيز به ارز تبديل و از كشور خارج كند. در پايان سال چهارم سرمايه گذار مجاز است حداكثر ۱۰ درصد سود خالص حاصل از فعاليت  سال چهارم را به خارج انتقال دهد. از پايان سال پنجم به بعد سرمايه گذار مجاز به خروج اصل سرمايه و مازاد سودهاي منتقل نشده خود خواهد بود.

بازار گرداني، سهام سرمايه گذاري ها را به صدر برد
گروه بورس: ديروز حجم تقاضا براي سهام ۳ شركت سرمايه گذاري بورس اوراق بهادار به شدت افزايش يافت. اين شركت ها از جمله شركت هايي هستند كه در نخستين مرحله در بورس تهران مورد بازارگرداني قرار مي گيرند.
به گزارش خبرنگار ما طي اين روز ۴ فعال بازار به شركت هاي كارگزاري مراجعه كردند تا براي خريد ۹ ميليون و ۸۷۰ هزار و ۳۳۹ سهم سرمايه گذاري بهمن، يك ميليون و ۵۶۵ هزار و ۹۴۳ سهم سرمايه گذاري غدير و ۹۳۳ هزار و ۱۶۹ سهم سرمايه گذاري مسكن برگه دستور خريد پركنند.در اين روز كاري ارزش تقاضاهاي موجود براي اين سه شركت سرمايه گذاري به ترتيب ۱/۱۴ ميليارد ريال، ۳/۷ ميليارد ريال و ۵/۳ ميليارد ريال برآورد شد و براين اساس سرمايه گذاري بهمن صدر جدول تقاضا را به خود اختصاص داد.
بنابراين گزارش روز گذشته علاوه بر ۳ شركت ياد شده ايران خودرو ديزل، توليد سموم علف كش، موتورسازان تراكتور سازي، كيوان و آونگان نيز در جدول تقاضا حضور داشتند.از سوي ديگر در كفه عرضه ديروز بانك پارسيان همچنان در رديف نخست قرار داشت.
در اين روز ۸۰۸ سهامدار اين بانك براي فروش تعداد ۹ ميليون و ۱۱۹ هزار و ۹۸ سهم در اختيار خود به ارزش ۳/۵۱ ميليارد ريال در ليست انتظار ماندند. اين گزارش حاكي است: روز گذشته تايدواتر، حمل و نقل توكا و پارس الكتريك به ترتيب مقام دوم تا چهارم جدول عرضه را از آن خود كردند. نام سيمان سپاهان، خدمات انفورماتيك، نيرو ترانس و چادرملو نيز ديروز در جدول عرضه به چشم مي خورد.

۴۱ عامل بر ركود اخير بورس مؤثر بود
ايرنا: براساس تحقيقي كه توسط يكي از كارگزاريهاي بورس اوراق بهادار انجام گرفته، ۴۱عامل مختلف در تحولات اخير اين بازار و ركود آن موثر شناخته شد.
مسئول نمايندگي كارگزاري خبرگان سهام در مشهد گفت: در جريان اين پژوهش ۴۱عامل اقتصادي، سياسي، رواني و اجتماعي و درون سازماني شناسايي شد.
بر اين اساس نقش علل اقتصادي۴۹ درصد، سياسي۲۱ درصد و ساختاري و درون سازماني۲۰ درصد بوده است.
مهدي حكيميان افزود: در اين ميان عوامل رواني و اجتماعي هم ۱۰ درصد در بروز ركود موثر شناخته شد. همچنين در اين چارچوب مهمترين عوامل موثر بر ركود نيز برآورد شد؛ چنانكه از جمله آنها حبابي بودن قيمتها در گذشته و تنشهاي انرژي هسته اي هر يك با ۱۵درصد بيشترين اثر را داشته است. وي ادامه داد: همچنين نقش انتخابات رياست جمهوري دور نهم ۱۲ درصد، حضور كم رنگ شركتهاي سرمايه گذاري و حقوقي۱۰درصد است. نگراني از آينده و كاهش انتظارات آتي با۱۰ درصد، افزايش بيرويه سرمايه ها هشت درصد و ساير علل در مجموع با۳۰درصد از ديگر عوامل موثر در اين خصوص است. وي گفت: بر اساس اين پژوهش مهمترين راهكاري كه در اين شرايط ميتوان براي بهبود وضعيت بازار انجام داد تعامل دولت و مجلس و فراهم كردن شرايطي است كه موجب انتقال تنشهاي سياسي دولت و مجلس به بازار سرمايه نشود و جلب كننده اعتماد سرمايه گذاران داخلي و خارجي است.

تالار شيشه اي
انتشار اوراق مشاركت و تأثيرات آن بر بورس
اوراق مشاركت برگه هايي هستند با نام، كه بوسيله آن منتشر كننده تعهد مي كند به ازاي دريافت مبلغي ثابت كه در واقع قيمت اسمي برگه است، تا پايان زمان سررسيد علاوه بر سود علي الحساب، سود حاصل از سرمايه گذاري خود را به فرد سرمايه گذار پرداخت كند. در پايان دوره سررسيد نيز، برگه فوق به قيمت اسمي از طرف سرمايه پذير بازخريد خواهد شد.
اوراق مشاركت با هدف بازگرداندن سرمايه از مردم انتشار مي يابد به عبارتي، اوراق مشاركت نوعي وام گرفتن از مردم است، لذا مي بايست به اندازه اي اوراق مشاركت منتشر كرد كه قدرت بازپرداخت آن وجود داشته باشد.
تا به حال تنها دولت، شركت هاي دولتي و بانك مركزي مجاز به انتشار اوراق مشاركت بوده اند اما بعد از تصويب آيين نامه انتشار اوراق مشاركت بخش خصوصي، شركت هاي پذيرفته شده در بورس نيز در صورتيكه در دو سال پياپي زيان نداشته باشند، مجاز به انتشار اوراق مشاركت خواهد بود.
انتشار اين اوراق توسط بخش خصوصي كه در واقع انحصار زدايي دولتي محسوب مي شود، از برنامه هاي دولت و در جهت اصلاحات اقتصادي صورت گرفته است.
انتشار اين اوراق توسط دولت و بانك مركزي با اهداف جبران كسري بودجه دولت، تأمين نقدينگي لازم توسط دولت براي انجام پروژه هاي عمومي و به خصوص عمراني و همچنين كنترل حجم نقدينگي به منظور كاهش تورم بانك مركزي صورت مي پذيرفت، البته انتشار اوراق فوق مشكلاتي را نيز در بر دارند.
بعنوان مثال پرداخت سود سالانه اين اوراق خود در جهت افزايش نقدينگي در جامعه گام برمي دارد و از ديگر سو، وجود سودهاي هنگفت اين اوراق، دولت را با مشكلاتي براي پرداخت آن مواجه مي سازد.
با استناد به اينكه اين اوراق از ديگر ابزارهاي موجود در بازار سرمايه هستند و با توجه به نياز مبرم بازار به ابزارهاي ديگر در جهت گسترش فيزيكي آن، انتشار اين اوراق توسط شركت هاي بورسي با توجه به حصول شرايط لازم و با هدف جبران كمبود نقدينگي شركت ها كه از اساسي ترين مشكلات آنان براي توسعه پروژه هاي توليدي آنهاست، ضرورت يافت.
از شرايط لازم براي انتشار اوراق توسط شركت ها مي توان به وجود نداشتن زيان در دو سال گذشته شركت اشاره كرد. عمده تفاوت اين اوراق با اوراق مشاركت دولتي، عدم تضمين آنها توسط دولت، بانك مركزي و يا خود سازمان بورس است.
به همين دليل، ريسكي بالاتر از ريسك اوراق مشاركت دولتي به همراه دارد كه اين مسئله با بالاتر بودن نرخ سود اين اوراق پوشش داده شده است. لازم به ذكر است سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر تنها در صورتي اجازه انتشار اين اوراق را به شركت ها مي دهد كه شركت از لحاظ مالي تمامي شرايط مساعد را دارا باشد.
مي توان اميدوار بود كه ورود اين ابزار جديد به بازار در عين اينكه پول هاي سرگردان بيشتري را در مسير آباداني كشور بكار خواهد برد، مي تواند در بلندمدت شرايط مساعد شركت هاي منتشر كننده را نيز رقم زند.
در واقع از يك سو بسياري از افراد ريسك گريز با خريد اين اوراق وارد عرصه بازار سرمايه كشور مي گردند و از ديگر سو با تأمين نقدينگي لازم براي پروژه هاي توسعه اي شركت ها، مي توان به افزايش سوددهي شركت هاي بورسي اميدوار بود.
منبع: ايليا تدبير

غدير به تالار مبادلات سهام بازگشت
گروه بورس: نماد معاملاتي سهام شركت سرمايه گذاري غدير روز گذشته بار ديگر باز شد.
به گزارش «ايران بورس» همزمان با بازگشايي نماد معاملاتي غدير، بازارگرداني سهام اين شركت آغاز شد. شركت سرمايه گذاري غدير در حال حاضر بزرگترين شركت بورس به حساب مي آيد به همين دليل بازگشت دوباره آن به تالار معاملات سهام، موجبات بروز نوسان هايي را در بازار فراهم آورد.اين گزارش حاكي است: كارگزاري بانك صادرات، بازارگرداني سهام غدير را تحت ضوابط اعلام شده از سوي بورس اوراق بهادار برعهده گرفته است.

تالار بورس اردبيل هفته آينده افتتاح مي شود
گروه بورس: تالار منطقه اي بورس اوراق بهادار اردبيل ۱۶ اسفند ماه جاري افتتاح مي شود.
به گزارش اداره روابط عمومي و تشريفات استانداري اردبيل، جواد نجفي گفت: ايجاد بورس در منطقه تأثير مطلوبي در رونق اقتصادي و گردش سرمايه در استان خواهد داشت.

همزمان با بازگشايي نماد غدير شاخص ها پايين آمدند
گروه بورس: روز گذشته به علت باز شدن نماد غدير پس از افزايش سرمايه شاخص كل قيمت سهام در بورس تهران با ۴۷ درصد افت مواجه شد.
به گزارش خبرنگار ما اين كاهش باعث شد شاخص ياد شده ديروز تا رقم ۱۲ هزار و ۴۰۱ واحد پايين بيايد.بنابر اين گزارش طي اين روز روند كاهش شاخص كل تالار اصلي سريع تر از شاخص كل تالار فرعي بود به طوري كه اين شاخص با ۵۳ واحد افت به رقم ۱۲ هزار و ۴۲۶ واحد نزديك شد.شاخص كل تالار فرعي نيز ديروز ۱۹ واحد كاهش يافت و به رقم ۱۰ هزار و ۹۹۲ واحد رسيد.بر اساس اين گزارش ديروز به رغم روند نزولي بازار شاخص سهام نفت و پتروشيمي با رشد ۷۵ واحدي روبه رو شد و به رقم ۲۵ هزار و ۴۴ واحد دست يافت.
همچنين شاخص گروه وسايل نقليه ديروز ۲۲ واحد بالاتر رفت و روي رقم ۴ هزارو ۷۸۷ واحد ايستاد.اما در اين روز شاخص گروه ساختمان ۱۶۹ پله افت كرد و در رقم ۳ هزار و ۲۲۳ واحد ثابت شد.اين گزارش نشان مي دهد عملكرد شركت هاي صنعتي و سرمايه گذاري بورس اوراق بهادار روز گذشته كاهش ۲۸ واحدي شاخص صنعت و افت ۵/۳۷۱ واحدي شاخص واسطه گري هاي مالي را در پي داشت.

توضيح
با عرض پوزش از خوانندگان محترم به دليل برخي مشكلات فني آمار معاملات سهام امكان چاپ نيافت .جدول قيمتها از فردا دوباره تقديمتان مي شود.

بـورس
اجتماعي
اقتصادي
دانش انفورماتيك
حوادث
خارجي
سياسي
داخلي
شهري
ورزش
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   دانش انفورماتيك   |   بـورس   |   حوادث   |   خارجي   |   سياسي   |   داخلي   |  
|  شهري   |   ورزش   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |