چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۸۳ - سال سيزدهم - شماره ۳۶۵۰ - Mar 2, 2005
پيام خاتمي به  همايش  بين المللي  خليج  فارس:
ايجاد عراق مردم سالار و متحد،
همسو با منافع ملي ايران است
ايرنا: سيد محمد خاتمي رئيس  جمهوري  در پيامي  به  همايش  بين المللي  خليج  فارس گفت : ايجاد يك  عراق  مردم  سالار و متحد كاملا همسو با منافع  و امنيت  ملي  جمهوري  اسلامي  ايران  است .
در اين  پيام  كه  ديروز  از سوي  عليرضا معيري  معاون  آموزشي  و پژوهشي  وزارت  امور خارجه  در اين  همايش  قرائت  شد، خاتمي  افزود: ايران  تاكنون  نشان  داده  است  كه  آماده  همه  گونه  كمك  براي  تحقق  اين  مهم  است .وي  اظهار اميدواري  كرد كه  تمامي گروه هاي  جمعيتي  در اين  كشور بتوانند در چارچوب  يك  عراق  يكپارچه  هويت  عراقي  جديد  را متجلي  سازند و دولتي  مستقل  و حاكم  كه  نماينده  تمامي  گروههاي  كشور باشد، در اسرع  وقت  تشكيل  شود.
رئيس  جمهوري  با تأكيد براين  مطلب  كه  برگزاري  انتخابات  مجمع  ملي عراق  بارقه  اميدي  بود، افزود: مشاركت  گسترده  مردم  در اين  انتخابات  و مجلسي  كه  در نتيجه  آن شكل  خواهد گرفت ، مي تواند در حد امكانات  موجود منعكس كننده  اراده  مردم  عراق  و راهگشاي  تشكيل  دولتي  دائم  بر مبناي  خواست ها و آرزوهاي  عراقي  شود.خاتمي  به  تلاش  ايران  در برگزاري  انتخابات  مجمع  ملي  عراق  در داخل كشور اشاره  كرد و گفت : ايران  تا تحقق  خواسته هاي  بحق  مردم  عراق  و برقراري  امنيت  و ثبات  در اين  كشور و به  نتيجه  رسيدن  روند سياسي  جاري  در كنار آنها خواهد ماند.وي  همچنين  تأكيد كرد: شرايط جديد كه  در پي  سرنگوني  رژيم  صدام  حسين  در منطقه  خليج  فارس  شكل  گرفته ، بيش  از هر زمان  ديگر در دهه هاي  اخير شكل گيري  ترتيبات  امنيتي  جديدي  در منطقه  را ممكن  كرده  است .
وي  با اشاره  به  اين  كه  بايد از بسترها و زمينه هاي  موجود در منطقه  خليج  فارس  بهره  گرفت ، بر گسترش  و تقويت  ارتباطات  سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي ، همكاري  و همگرايي  بين  كشورهاي  منطقه  خليج  فارس  تأكيد كرد.
خاتمي  در بخش  ديگري  از پيام  خود افزود: جمهوري  اسلامي  ايران  اعتقاد ندارد كه  حضور گسترده  نيروهاي  بيگانه  در خليج  فارس  موجب  امنيت  بيشتر در منطقه  شده  است .
وي  تأكيد كرد: چنين  حضور نظامي وسيع  و انعكاس  آن در بين  ملت هاي  منطقه ، زمينه  را براي  سوء استفاده  نيروهاي  تندرو و خشونت  گرا فراهم  كرده است .
رئيس  جمهوري  تصريح  كرد: حضور نظاميان  بيگانه  در عراق  و بي ثباتي  ها و عكس  العمل هايي  كه  حمله  به  اين  كشور در عراقي ها و منطقه  برانگيخت ، نمونه  گويايي  از اين  مدعاست .خاتمي  خاطرنشان  كرد: وضعيت  امروز حوزه  خليج  فارس  نتيجه  اقدامات  قدرتهايي  است  كه  صرفا بر مبناي  دركي  سطحي  و تصويري  نادرست  از منطقه  و مشكلات  آن اقدام  به  راهكارهايي  كرده اند كه  در عمل  ناكارآمدي  خود را نشان  داده  است .وي  در پيام  خود افزود: اين  قدرتها كوشيده اند تا با تكيه  بر قدرت  نظامي  صرف  اين  راهكارهاي  ناسازگار با شرايط منطقه  را به  اجرا گذارند.
رئيس  جمهوري  تصريح  كرد: اين  گونه  راهكارهاي  مصنوعي  و بدتر از آن تلاش  براي  اعمال  آن با كمك  موشك  و تانك  و سركوب ، مي تواند عوارضي  وخيم  داشته  باشد كه  نه  تنها امنيت  منطقه ، بلكه  ثبات  در مناطق  وسيعي  از جهان  را به  خطر مي اندازد.وي  اظهار داشت : قدرتهاي  خارج  از منطقه  نيز اگر به  فكر امنيت  پايدار در خليج  فارس  هستند، بايد در عمل  اين  حق  را براي  ملت هاي  منطقه  به  رسميت  شناخته  و از آن پشتيباني  كنند.رئيس  جمهوري  تأكيد كرد: آنها بايد در نگاه  سنتي  كه  صرفا به  منابع  طبيعي  اين  منطقه  توجه  دارند، تجديد نظر نمايند.خاتمي  در پيام  خود به  همايش  بين المللي  خليج  فارس  همچنين  نوشت : سير تحولات  در خاورميانه  و آسياي  غربي  و نتايج  نهايي  آنها قطعاً تأثير مهم  در شكل گيري  نظام  آينده  در سطح  جهاني  خواهد داشت .
پانزدهمين  همايش  بين المللي  خليج  فارس  با عنوان  خليج  فارس ، امنيت  و همكاري  منطقه اي  در روند سياستهاي  جهاني  ديروز  با پيام  خاتمي  و با حضور كمال  خرازي  وزير امور خارجه  و ۸۰ پژوهشگر و اساتيد از كشورهاي  مختلف  جهان  در دفتر مطالعات  سياسي  و بين المللي  وزارت  امور خارجه  گشايش  يافت .
پيشنهادخرازي براي بازنگري در ترتيبات امنيتي
سيد كمال  خرازي  وزير امور خارجه  جمهوري  اسلامي  ايران  ديروز   گفت : كشورهاي  منطقه  خليج  فارس  مي توانند در جهت  بازنگري  اساسي  در ترتيبات  امنيتي  منطقه  حركت  كنند.وي  در سخناني  در پانزدهمين  همايش  بين المللي  خليج  فارس  در تهران ، افزود: تحولات  مثبت  در روابط ايران  و ديگر كشورهاي  خليج  فارس  طي  سالهاي  اخير شرايط را بيش  از پيش  براي  حركت  در جهت  شكل گيري  ترتيبات  امنيتي  جامعي  در منطقه  مناسب  كرده  است .وي  گفت : جمهوري  اسلامي  ايران  و ديگر كشورهاي  اين  منطقه  مرحله  تنش زدايي  را پشت  سرنهاده  و هم  اكنون  در جهت  تقويت  اعتماد حركت  مي كنند.
خرازي  اضافه  كرد: جمهوري  اسلامي  ايران  مايل  است  امكانات  خود را براي  رشد و توسعه  اقتصادي  و گسترش  مناسبات  سياسي  و فرهنگي  در بخش هاي  مجاور و پيراموني اش  افزايش  داده  و به  عنوان  پرجمعيت ترين  كشور در حوزه  خليج فارس  و موقعيت  جغرافيايي ، نيروي  انساني  كارآمد و ذخاير عظيم  نفت  و گاز و ديگر منابع  خود را در جهت  توسعه  و سازندگي  در منطقه  به  كار گيرد.
وزير امور خارجه  گفت : دامن زدن  به  بي ثباتي  در خليج  فارس  به  يكي  از منابع  اصلي  و نگراني  كشورهاي  حاشيه  آن و نيز كشورهاي  ذينفع  بدل  شده  است .
وي  افزود: حضور گسترده  نظاميان  خارجي  در عراق  و تهديدهاي  مستمر آمريكا عليه  برخي  از كشورهاي  منطقه ، در تعارض  با امنيت  و ثبات  در منطقه  خليج  فارس  قراردارد.
خرازي  گفت : بي ترديد، تهديد امنيت  و ثبات  در خليج  فارس ، منافع كشورهاي  منطقه  و همچنين  كشورهاي  ديگر را كه  از انرژي  حمل  و نقل  و سرمايه گذاري  در اين  منطقه  بهره مند مي شوند، مورد تهديد قرار مي دهد.
وي  افزود: ما همچنين  نگران  آن هستيم  كه  مداخله  در امور منطقه  كه  اين  بار با سوء استفاده  از برخي  آرمانها و مفاهيم  مثبت  مانند دمكراسي  همراه شده  است ، خطر رنگ  باختن  اين  آرمانها و مفاهيم  در بين  مردم  منطقه  را بدنبال  داشته  باشد.
خرازي  با بيان  اين  كه  اصلاحات  واقعي  فقط مي تواند راه  خود را از درون  كشورها بگشايد، افزود: دمكراسي  را با زور سرنيزه  نمي توان  حاكم  گردانيد و سياست  تحميل  دموكراسي  از طريق  مداخله  و اشغال ، در بين  مردم  جايگاهي  نخواهد يافت .
خرازي  اضافه  كرد: در شرايط موجود در سطح  منطقه ، ما انجام  تماس ها و مشورت هاي  مستمر بين  مقامات  كشورهاي  منطقه  را بيش  از هر زمان  ديگر ضروري  مي دانيم .
فن آوري هسته اي ايران متعلق به ملت است
كمال خرازي وزير امور خارجه كشورمان در خصوص تهديد حمله نظامي  به ايران گفت: فكر مي  كنيم مقامات آمريكا اين قدر عاقل باشند كه از تجربه اي كه در عراق اندوخته اند، درس بگيرند و تصميم نداشته باشند به كشور ديگري مثل ايران كه به قول خود بوش، متفاوت از عراق است، حمله كنند.
به گزارش مهر سيد كمال خرازي وزير امور خارجه كشورمان پس از سخنراني افتتاحيه پانزدهمين همايش بين المللي خليج فارس در جلسه پرسش و پاسخ در پاسخ به سئوالي مبني بر لزوم معاهده دو جانبه بين ايران و عراق گفت: ما فكر مي كنيم معاهده اي كه قبلا بين ايران و عراق در سال ۱۹۷۵ منعقد شده است، براي حسن همجواري بين دو كشور كفايت مي كند و اميدواريم دولت جديد عراق براي اجراي اين معاهده گام هاي لازم را بردارد تا بين دو همسايه نزديكي به وجود آيد.
وزير امور خارجه تصريح كرد: سياستي كه ما در قبال موضوع هسته اي اتخاذ كرده ايم، بسيار روشن و مبتني بر شفافيت، همكاري با آژانس و همكاري با كشورهاي اروپايي براي رفع هرگونه ترديد است، تا به حال اين سياست به خوبي جواب داده و مصمم هستيم تا حصول نتيجه  نهايي به آن ادامه دهيم.
خرازي با تاكيد بر ايستادگي ايران بر حق قانوني ايران گفت: اميدواريم همان طور كه تا به حال بسياري از ابهامات مرتفع شده و البرادعي هم بارها اعلام كرده كه هيچ گونه شاهدي دال بر توليد سلاح هسته اي در ايران وجود ندارد، كل مسايل مربوطه، حل و فصل شود و ايران بتواند از حق طبيعي و مشروع خودش براي استفاده از فناوري و انرژي هسته اي براي مصارف صلح آميز برخوردار باشد. ما معتقد به اين راهيم و فكر مي كنيم اين راه به نتيجه مطلوب برسد.
وزير امور خارجه در بخش ديگري از سخنانش در خصوص مذاكرات هسته اي ايران و اروپا گفت: تامين سوخت لازم براي ۲۰ نيروگاه يك هزار مگاواتي، اين نياز را توجيه مي كند كه ايران حداقل سوخت مورد نياز خودش را توليد كند.وي افزود: از آنجا كه ايران به اين فناوري به عنوان يك كشور توانمند دست يافته و اروپا مي داند كه نمي تواند با زور با ايران صحبت كند؛ ما اعلام آمادگي  كرده ايم تا در مذاكرات با آژانس و اروپا به فرمولي برسيم كه در عين ادامه غني سازي با شفافيت كامل با همكاري با آژانس تضمين دهد كه به سمت سلاح نخواهد رفت.وي افزود: اروپا مي داند كه با يك كشور توانمند روبروست و تنها راه، گفت وگو و تامين حقوق مشروع ايران است و مي داند اين فناوري متعلق به يك گروه و يك دولت نيست و متعلق به ملت است كه اجازه نخواهد داد از دست برود.

هاشمي رفسنجاني:
براي  اشغالگران تحمل عراقي  مستقل
و پيشرفته سخت است
ايسنا: اكبر  هاشمي  رفسنجاني  رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ديروز درديدار سيد صدرالدين قپانچي امام جمعه شهر نجف تاكيدكرد كه براي  اشغالگران تحمل عراقي  مستقل و پيشرفته سخت است.
به گزارش روابط عمومي  مجمع تشخيص مصلحت نظام، هاشمي  رفسنجاني ، ايجادامنيت و بهبود وضعيت معيشت را دو نياز اصلي  مردم عراق در دوره جديد پس ازانتخابات عنوان كرد.وي  حفظ تماميت ارضي  و يكپارچگي  عراق را در شرايط كنوني  مهم ارزيابي كرد و اظهار داشت كه خاتمه حضور نيروهاي  خارجي  در عراق و سپردن امور به مردم اين كشوراعم از شيعه و سني  گامي  اساسي  در حاكميت مردم عراق بر سرنوشت خود است.
هاشمي  رفسنجاني  به پيروزي  فهرست مورد حمايت اكثريت مردم در عراق اشاره كرد و گفت: با تجهيز منابع مالي و مديريتي  علمي  و اسلامي  مي توانيد خواستهاي  مردم عراق را برآورده كنيد.وي  تاكيد كرد: بي توجهي  به خواست اكثريت مردم عراق در قانونگذاري  مي تواند رويگرداني  آنان را از حاكمان اين كشور فراهم كند.
امام جمعه نجف نيز جايگاه اسلام را در نظام قانونگذاري  عراق بسيار مهم عنوان كرد و گفت: برگزاري  انتخابات در عراق يك پيروزي  براي  مردم اين كشوربود.
قپانچي  افزود: ما به دور از هرگونه اختلاف نظر و با وحدت كامل به دنبال حفظ اين پيروزي  هستيم.
حداد عادل  سطح  مناسبات  ايران  و هند را عالي  دانست 
ايرنا:  غلام  علي  حداد عادل  رئيس  مجلس  شوراي  اسلامي ديروز  در ديدار با مان  موهان  سينگ  نخست  وزير هند، سطح  مناسبات  ايران  و هند را عالي  توصيف كرد.
رئيس  مجلس  شوراي  اسلامي  درعين  حال  گفت  كه  ايران  و هند بايد از ظرفيت هاي   بالقوه  دو كشور بيشتر و بهتر استفاده  كنند.وي  گفت : ايران  براي  همكاريهاي  دو جانبه  و منطقه اي  با هند به  عنوان  يك كشور مستقل  اهميت  قايل  است .
رئيس  مجلس  شوراي  اسلامي افزود: هند با استقلال  خود، بدون  دخالت  كشورهاسطح  مناسبات  خود با ساير كشورها را بر اساس  منافع  مشترك  گسترش  مي دهد و اين  ويژگي  اين  كشور است .وي  با تأكيد بر اين  كه  همكاري  ايران  و هند به  سود منطقه  است ، گفت : ايران  براي  گسترش  ابعاد مختلف  روابط دو جانبه  در امور حمل  نقل ، انرژي ، تجارت  و همكاريهاي  فرهنگي  آمادگي  دارد.
حداد عادل  در ادامه  تأكيد كرد كه  بايد بين  ايران ، هند و پاكستان  يك همگرايي  انجام  شود.وي  اين  همگرايي  را به  نفع  سه  كشور و در نهايت  منطقه  دانست .
رئيس  مجلس  شوراي  اسلامي با توضيح  فعاليت هاي  صلح آميز هسته اي  ايران  گفت : آمريكا اين  فعاليت هاي  صلح  آميز را بهانه اي  براي  تهديد ايران  قرار داده است .وي  تصريح  كرد: هدف  آمريكا از اين  بهانه  براي  جهان  يك  قطبي  است  كه كشورها و سازمانهاي  بين المللي  بايد هوشيار باشند و با اين  بهانه ها فريب نخورند.
مان  موهان  سينگ  نخست  وزير هند نيز در اين  ديدار گفت : تماس هاي  ميان ايران  و هند موجب  تقويت  صلح  و ثبات  در منطقه  است  و تعامل  دو كشور تكميل كننده  نيازهاي  دوطرف  است  و اين  امتيازبزرگي  براي  هند و ايران  است .وي گفت : هند معتقد است  كه  فعاليت هاي  هسته اي  ايران  بايد به طريق  مسالمت آميز در چارچوب  آژانس  بين المللي  انرژي  اتمي حل  و فصل  شود.
ايران حمله تروريستي در عراق را محكوم كرد
ايسنا:سخنگوي  وزارت  امور خارجه  حمله  تروريستي ، وحشيانه  و ضدانساني  درشهرحله  عراق  را محكوم  كرد. حميد رضاآصفي  گفت : عاملين  چنين  حوادثي  بدنبال  ايجاد محيط رعب ، وحشت  وناامني  و درصدد بي ثباتي  عراق  و منطقه  هستند.وي  خاطرنشان  كرد: ما معتقديم  اينگونه  اقدامات  هيچگونه  خللي  در عزم  و اراده  مردم  عراق  كه  باتعيين  نمايندگان  خود در مجلس  ملي  اين  كشور گام  مهمي را در راستاي  اعاده  استقلال ، حاكميت  و حفظ تماميت  ارضي  خود برداشته اندايجاد نخواهد كرد.آصفي  گفت : ايران  تمامي گروهها و اقشار مختلف  عراق  را به  حفظ وحدت و وفاق  ملي  دعوت  مي كند.

اخبار كوتاه
وزارت امور خارجه آمريكا، ايران را به نقض حقوق بشر متهم كرد
ايسنا: وزارت امور خارجه آمريكا در گزارش سالانه وضعيت حقوق بشر در دنيا، ايران را به نقض حقوق بشر متهم كرد.در اين گزارش ادعا شده كه گزارش هايي وجود دارد مبني بر اين كه نيروهاي امنيتي، زنداني ها و بازداشت شدگان، شكنجه شده اند.به علاوه گزارش هايي از بازداشت هاي مستبدانه، بازداشت هاي طولاني مدت به صورت انفرادي، زنداني هاي پرجمعيت، عدم دسترسي به وكيل، مجازات شلاق نيز وجود دارد.در بخش ديگري از اين گزارش ادعا شده است: احترام دولت ايران به آزادي و مشاركت سياسي شهروندانش همچنان رو به وخامت است.در اين گزارش همچنين ايران به نقض آزادي مذهب و سركوب مطبوعات مستقل متهم شده است.
بروجردي:وضعيت ايران به مراتب بهتر از آمريكاست
ايسنا: رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، خطاب به مقامات آمريكايي و در واكنش به گزارش سالانه وزارت امور خارجه اين كشور كه بخش هايي از آن به ايران اختصاص داشت، گفت: گزارشي تهيه كنيد كه لطمه اي به وزارتخانه امور خارجه آمريكا وارد نشود.
دكتر علاءالدين بروجردي، نماينده مردم بروجرد در خانه ملت با اشاره به گزارش وزارت امور خارجه آمريكا كه انتخابات مجلس را ناعادلانه خوانده است، گفت: جمهوري اسلامي ايران مفتخر است كه نمايندگان كليه اقليت هاي ديني در مجلس شوراي اسلامي حضور دارند و حقوق مساوي را هم براي تمامي نمايندگان قائل است.وي تصريح كرد: اين در شرايطي است كه در بسياري از كشورهاي اروپايي با وجود ميليون ها مسلمان، هيچ نماينده مسلماني در پارلمان آنها وجود ندارد و نشان مي دهد كه پارلمان جمهوري اسلامي ايران و سيستم مديريت سياسي جامعه ما منطبق تر بر موازين حقوق انسان هاست و از آزادي بيشتري برخوردار است.بروجردي همچنين درباره استقلال و مطبوعات در كشور خاطرنشان كرد: امروزه تعداد بسياري از مطبوعات به طور آزادانه در حال فعاليت هستند كه اكثر آنها نيز متعلق به جناح اصلاح طلب است. در صورتي كه در جوامع غربي و حتي آمريكا شاهد چنين عملكردي نيستيم.رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس، وضعيت جمهوري اسلامي ايران در مقابل آمريكا را نيز به مراتب بهتر دانست و يادآور شد: زندان هاي ايران به گونه اي است كه حتي در دورترين و محروم ترين نقاط كشور، كانون هاي فعال فرهنگي ايجاد مي كند و معتقدند با اين عمل مي توان ارتباط ميان زندانيان با دنياي خارج را حفظ كنند.
آمريكا پخش برنامه هاي تلويزيوني خود براي ايران را افزايش مي دهد
فارس: دولت بوش قصد دارد برنامه هاي تلويزيوني ماهواره اي فارسي زبان خود را به عنوان بخشي از ابتكارش براي آنچه كه گسترش اصلاحات دمكراتيك در جمهوري اسلامي ايران ناميده، افزايش دهد.به گزارش خبرگزاري رويتر از واشنگتن، در حالي كه جورج بوش، رئيس جمهوري آمريكا در حال بررسي اعطاي امتيازهايي به ايران براي دست برداشتن از اهداف هسته اي اش است، صداي آمريكا قصد دارد طي چند ماه آينده برنامه اخبار و اطلاع رساني خود را از ۳۰ دقيقه به چهار ساعت در روز افزايش دهد.
معاون اول رئيس جمهور به سرقت اموال دولتي اعتراض كرد
مهر: معاون اول رييس جمهوري از سرقت تعداد قابل توجهي از اموال دستگاههاي اجرايي در چهار سال گذشته انتقاد كرد.محمدرضا عارف در بخشنامه شماره ۲۹۲۶۸ به كليه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتي با اشاره به اينكه حسب گزارش ديوان محاسبات كشور، تعداد قابل ملاحظه اي از اموال دولتي منجمله خودرو و موتور سيكلت و ساير اموال در اختيار دستگاههاي اجرايي ظرف ۴ سال گذشته به سرقت رفته است، تاكيد كرده است: اين آمار نشانگر عدم تجهيز اموال مزبور به وسايل ايمني و يا عدم كنترل و نظارت دقيق و كافي در حراست اموال دولتي است.
روزنامه خلق:همسر رئيس جمهور ايران به افغانستان وارد شد
ايسنا: روزنامه خلق نوشت: همسر رئيس جمهور ايران روز گذشته به منظور انجام سفري سه روزه به كابل وارد شد.اين روزنامه چاپ چين به نقل از سخنگوي رياست جمهوري افغانستان ادامه داد: زهرا صديقي، همسر رئيس جمهور ايران به دعوت همسر حامد كرزاي، رئيس جمهور افغانستان به اين كشور سفر كرد.
وي در اين سفر با مقامات اين كشور از جمله وزير امور زنان افغانستان ديدار و گفت و گو خواهد كرد.

سياسي
اجتماعي
اقتصادي
دانش انفورماتيك
بـورس
حوادث
خارجي
داخلي
شهري
ورزش
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   دانش انفورماتيك   |   بـورس   |   حوادث   |   خارجي   |   سياسي   |   داخلي   |  
|  شهري   |   ورزش   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |