سه شنبه ۲۳ فروردين ۱۳۸۴ - سال سيزدهم - شماره ۳۶۷۱ - Apr 12, 2005
۱۰ كارگزار مجوز سبد گرداني گرفتند
آغاز عرضه سبدهاي سهام در بورس تهران
003702.jpg
گروه بورس: ۱۰شركت كارگزاري موفق به اخذ مجوز فعاليت مشاوره و سبدگرداني شدند.
به گزارش خبرنگار ما طي جلسه روز گذشته هيأت مديره بورس پرونده هاي متقاضيان مشاوره و سبدگرداني بررسي و ۱۰ شركت كارگزاري براي فعاليت مشاوره و سبدگرداني واجد صلاحيت تشخيص داده شدند.
اين كارگزاران عبارتند از: شركت هاي كارگزاري دنياي خبره- خبرگان سهام- مفيد- راهبرد سرمايه گذاري ايران- پارس نمودگر- نهايت نگر- آرمون بورس- آبان- مشاوران سهام و بانك رفاه.
با صدور اين مجوزها براي اولين بار امر مشاوره و سبدگرداني قانونمند مي شود. مجوزهاي مشاوره و سبد گرداني براي مدت يك سال داده مي شود و بعد از ارزيابي كارايي يك ساله براي سال بعد تمديد مي شود.
تقاضاي ساير متقاضيان فعاليت مشاوره و سبدگرداني در دست بررسي است. براي اخذ اين مجوز غير از داشتن نيروي انساني- فضاي مستقل و امكانات نرم افزاري شركت كارگزاري بايد مشترك كافي داشته و علاوه برآن حداقل يك سال از فعاليت آن گذشته باشد.
طبق آيين نامه مصوب شوراي بورس منظور از سبد اختصاصي اوراق بهادار، مجموعه اي متنوع از اوراق بهادار پذيرفته شده در «بورس» است كه به تقاضاي سرمايه گذار توسط «مشاور و سبدگردان» به نام «سرمايه گذار» خريداري و مديريت مي شود.
منظور از مشاوره نيز ارائه نظر مشورتي در قالب قراردادي مشخص براي خريد و فروش اوراق بهادار پذيرفته شده در «بورس» براي سرمايه گذار معيني است كه به منظور كسب انتفاع «سرمايه گذار» صورت مي گيرد.
براساس اين آيين نامه، «بورس» ظرف حداكثر ۳۰ روز پس از دريافت مدارك متقاضي دريافت مجوز «مشاوره» و «سبدگرداني» ، نظر هيأت مديره را به متقاضي ابلاغ مي كند. در صورت اعطاي مجوز به متقاضي، وي حداكثر ۶۰ روز پس از دريافت مجوز «مشاوره» و «سبدگرداني» ملزم به ارائه خدمات است.
در ادامه تأكيد شده «مشاور و سبدگردان» ملزم است هر ساله مبلغي تحت عنوان حق نظارت بورس بر «مشاوره» و «سبدگرداني» به «بورس» پرداخت كند. اين مبلغ به پيشنهاد «بورس» توسط شوراي بورس تعيين مي شود.
براين اساس ارائه خدمات توسط «مشاور و سبدگردان» به هر «سرمايه گذار» براساس انعقاد قرارداد جداگانه انجام خواهد شد. قرارداد ارائه «مشاوره» از قرارداد «سبدگرداني» جدا خواهد بود. نمونه اين قراردادها كه مسئوليت «مشاور و سبدگردان» و حقوق و تكاليف دو طرف قرارداد را مشخص خواهند كرد، توسط «بورس» تهيه و ابلاغ مي شود.
در اين آيين نامه تأكيد شده «مشاور و سبدگردان» موظف است براي هر «سرمايه گذار» طبق اصول حسابداري، حساب هاي جداگانه اي نگاهداري كند. در حساب هر «سرمايه گذار» بايد جزئيات دقيق مربوط به حساب، از قبيل وجوه سرمايه گذاري شده، اوراق بهادار واگذار شده به «مشاور و سبدگردان» ، هزينه ها، ماليات پرداختي، بازده نقدي هر سهم «سبد اوراق بهادار» ، ميزان افزايش سرمايه هر سهم در «سبد اوراق بهادار» و ساير اطلاعات مورد نياز حسابرس معتمد بورس، ثبت شود.

تعداد خريداران ليزينگ صنعت و معدن باز هم افزايش يافت
گروه بورس: ديروز، دوهزار و ۱۲۹ نفر براي خريد سهام ليزينگ صنعت و معدن مقابل درهاي كارگزاري ها صف كشيدند.
به گزارش خبرنگار ما، در اين روز فعالان بازار براي خريد ۲۰ ميليون و ۹۹۵ هزار و ۲۰۲ سهم اين شركت تازه وارد به ارزش كل ۶۲ ميليارد ريال برگه دستور خريد به كارگزاران بورس تحويل دادند.
بنا بر اين گزارش، روز گذشته ۱۸۶ برگه دستور خريد براي تعداد ۴ ميليون و ۷۱۱ هزار و ۹۲۸ سهم بانك پارسيان به ارزش ۵/۲۵ ميليارد ريال صادر شد و بر اين اساس اين بانك ديروز در رديف دوم جدول تقاضا جا خوش كرد.
براساس اين گزارش بازارگردانان ديروز نيز به سيال شدن بازار كمك كردند به طوري كه براي تعداد يك ميليون و ۶۹۹ هزار و ۷۷۸ سهم سرمايه گذاري بانك ملي به ارزش ۲/۹ ميليارد ريال و نيز براي ۷۸۲ هزار و ۹۰۹ سهم صنعتي دريايي به ارزش ۹/۵ ميليارد ريال دستور خريد در سيستم هاي معاملاتي خود ثبت كردند.
اين گزارش حاكي است: ديروز علاوه بر شركت هاي ياد شده حجم تقاضا براي خريد سهام سرمايه گذاري آتيه دماوند، چادرملو، پتروشيمي آبادان و سرمايه گذاري رنا بيش از ساير شركت هاي بورسي بود.
در اين روز كاري داروسازي دكتر عبيدي صدر جدول عرضه را از آن خود كرد. بر اين اساس ۷۳ سهامدار اين شركت داروسازي براي فروش ۱۹۸ هزار و ۸۹۱ سهم در اختيار خود از اين شركت به ارزش كل دو ميليارد ريال برگه دستور فروش پر كردند.
در ادامه اين گزارش آمده است: ۱۵۰ سهامدار پارس خودرو روز گذشته ۷۸۵ هزار و ۲۱۸ سهم اين شركت به ارزش ۵/۱ ميليارد ريال را در بازار عرضه كردند.
ديروز سيمان كارون، خدمات انفورماتيك، سنگ آهن گل گهر، سيمان سپاهان، مقره سازي و سيمان صوفيان از جمله شركت هاي حاضر در جدول عرضه بودند.

شاخص كل ۴۹ واحد قد كشيد
003699.jpg
گروه بورس: طي معاملات ديروز بورس اوراق بهادار تهران شاخص كل قيمت سهام ۴۹ واحد رشد كرد و به رقم ۱۲هزار و ۲۹۱ واحد رسيد.
به گزارش خبرنگار ما در اين روز عملكرد مطلوب شركت هاي سرمايه گذاري حاضر در بورس تهران باعث شد شاخص واسطه گري هاي مالي تا مرز ۳۵هزار و ۲۹ واحد افزايش يابد.
بنابراين گزارش ديروز رشد ۶۸۱ واحدي شاخص مالي، افزايش ۲۱۷ واحدي شاخص سهام نفت و پتروشيمي و نيز رشد ۶۴۹ واحدي شاخص گروه انتشار و تكثير بيشترين تأثير را بر روند افزايشي شاخص كل قيمت سهام داشت.
اين گزارش حاكي است طي روز گذشته فعاليت شركت هاي حاضر در تالار اصلي به نحوي بود كه شاخص كل اين تالار را با رشد ۴/۵۷ واحدي مواجه ساخت و اين شاخص در پايان معاملات ديروز بر روي عدد ۱۲ هزار و ۲۷۳ واحد ايستاد.
شاخص كل تالار فرعي نيز ديروز ۴ واحد ديگر افزايش يافت و به رقم ۱۱هزار و ۵۴ واحد رسيد.
در نتيجه معاملات روز گذشته بورس اوراق بهادار شاخص بازده نقدي و قيمت ۱۳۸ واحد رشد كرد و شاخص صنعت نيز ۱۹ واحد افزايش يافت.

۹۵ درصد سود سرمايه گذاري مسكن
بين سهامدارانش پخش مي شود
گروه بورس: سرمايه گذاري مسكن قصد دارد ۹۵ درصد سود سال ۸۳ را بين سهامداران خود تقسيم كند.
به گزارش خبرنگار ما اين شركت در ۹ ماه نخست سال ۸۳ به ازاي هر سهم ۱۷۳ ريال سود خالص كنار گذاشت كه با توجه به پيش بيني سود ۲۱۱ ريالي شركت، اين رقم ۸۲ درصد بودجه را در مدت ياد شده پوشش مي دهد.بنابر اين گزارش طي مدت يادشده سرمايه گذاري مسكن از محل فروش ساختمان ۴/۶۰۸ ميليارد ريال درآمد كسب كرد. بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته اين شركت در مدت ياد شده ۴۵۰ ميليارد ريال محاسبه شده است. ميزان سود خالص سرمايه گذاري مسكن طي ۹ ماه نخست سال ۸۳ مبلغي بالغ بر ۶/۱۷۲ ميليارد ريال بود.

انتشار فهرست ۵۰ شركت فعال براي بهار بورس
گروه بورس: مركز تحقيقات و توسعه بازار سرمايه فهرست ۵۰ شركت فعال تر بورس براي فصل بهار را منتشر كرد.
به گزارش خبرنگار ما، معيار انتخاب فهرست ياد شده كه هر سه ماه يك بار محاسبه و منتشر مي شود، تعداد و ارزش سهام دادوستد شده، تعداد دفعات و روزهاي معامله، و ميانگين ارزش بازار و ميانگين سهام منتشرشده شركت ها براي دوره يك ساله منتهي به اسفند ۸۳ است. ميانگين هارمونيك متغيرهاي مزبور، رتبه شركت را در ميان شركت هاي پذيرفته شده، نشان مي دهد.
ارزش و تعداد سهام دادوستد شده و تعداد دفعات معامله، با احتساب معاملات عمده و معاملات كارگري است.
براساس اين گزارش در بهار امسال شركت هاي كنتور سازي ايران، بانك كارآفرين، ساختمان ايران، سيمان هگمتان، سرمايه گذاري البرز، سرمايه گذاري صنعت و معدن، سيمان شاهرود، تكسرام، سرمايه گذاري بانك ملي، ساختمان اصفهان، كيميدارو، خدمات انفورماتيك، سيمان شرق، آبسال، چادرملو و سرمايه گذاري سپه از فهرست ۵۰ شركت فعال تر حذف و شركت هاي گروه صنايع بهشهر ايران، زنگان، زامياد، رينگ سازي مشهد، نسوز آذر، اقتصاد نوين، فارسيت درود، پارس خودرو، كربن ايران، گازلوله، ايران خودرو ديزل، موتوژن، سرمايه گذاري مسكن، پتروشيمي اصفهان، تراكتور سازي ايران و پتروشيمي فارابي به فهرست اضافه شده اند.
هرچند تغيير ۱۶ شركت از فهرست ۵۰ شركت فعال تر، امري غير معمول به حساب مي آيد اما بسته بودن نماد بسياري از شركت هاي بزرگ در ۳ ماه پاياني سال گذشته و حساسيت زياد رتبه شركت ها به تعداد روزهاي فعاليت، اين تغيير عمده را توجيه مي كند.
در ادامه فهرست كامل ۵۰ شركت فعال تر بورس براي بهار ۸۴ ارائه مي شود:
نماگر فعاليت
نام شركت
۱۴۱۷
سرمايه گذاري صنعت نفت(هلدينگ)
۱۳۷۸
سرمايه گذاري صنعت بيمه
۱۳۵۵
پتروشيمي خارك
۱۳۱
محورسازان ايران خودرو
۱۳۲۳
سيمان تهران
۱۳۰۵
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران
۱۳۰۴
صنعتي بهشهر
۱۳۰۴
سايپا ديزل
۱۲۹۱
سايپا
۱۲۸۵
سيمان فارس و خوزستان
۱۲۸۲
تجهيز نيروي زنگان
۱۲۶۲
سرمايه گذاري رنا(هلدينگ)
۱۲۶۱
زامياد
۱۲۵۹
رينگ سازي مشهد
۱۲۵۶
گروه بهمن
۱۲۵۰
نفت بهران
۱۲۵۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات
۱۲۴۷
پتروشيمي اراك
۱۲۴۴
كف
۱۲۴۲
فرآورده هاي نسوز آذر
۱۲۳۶
بانك اقتصاد نوين
۱۲۳۴
داروسازي جابربن حيان
۱۲۳۳
ايران خودرو
۱۲۳۱
پارس دارو
۱۲۲۴
سيمان سپاهان
۱۲۲۴
كارخانه فارسيت دورود
۱۲۱۶
پتروشيمي آبادان
۱۲۱۶
توسعه صنايع بهشهر(هلدينگ)
۱۲۰۲
پارس خودرو
۱۲۰۱
سرمايه گذاري بوعلي
۱۲۰۱
كربن ايران
۱۱۹۳
شهد ايران
۱۱۹۰
سايپا آذين
۱۱۹۰
شركت گاز لوله
۱۱۸۹
فولاد كاويان
۱۱۸۸
توسعه معادن روي ايران
۱۱۸۶
معادن منگنز ايران
۱۱۸۵
ايران خودرو ديزل
۱۸۴
صنعتي دريايي ايران
۱۱۸۳
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
۱۱۸۲
موتوژن
۱۱۸۱
سرمايه گذاري مسكن
۱۱۸۰
سرمايه گذاري ملي ايران
۱۱۷۷
پاكسان
۱۱۷۴
لوله و ماشين سازي ايران
۱۱۷۴
پتروشيمي اصفهان
۱۱۷۰
تراكتورسازي ايران
۱۱۶۰
پتروشيمي فارابي
۱۱۵۴
نفت پارس
۱۱۴۷
گروه صنعتي سديد(هلدينگ)

در دو هفته گذشته اتفاق افتاد
رشد ۵/۶ درصدي شاخص بورس
گروه بورس : شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در سال ۸۴ با رشدي ۴۵/۶ درصدي نسبت به پايان سال ۸۳ روبرو شد.
به گزارش مركز تحليل اخبار اقتصادي ايران ، در حالي كه شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران معاملات سال ۸۳ را با ۱۱۳۷۹ واحد به پايان رسانده بود، اين شاخص با رشد ۴۵/۶ درصدي سالانه و با نزول ۲۴/۴ درصدي در طول اسفندماه گذشته در خاتمه داد و ستدهاي سال ۸۳ به ۱۲۱۱۳ واحد بالغ شد. برپايه اين گزارش، در مدت مورد مقايسه شاخص كل تالار اصلي و فرعي نيز به ترتيب شاهد ۶۲/۵ و ۳۱/۷ درصد رشد بودند. همچنين در شرايطي كه شاخص شركت هاي صنعتي فعال در بورس تهران در طول معاملات سال گذشته و در مقايسه با داد و ستدهاي سال ۸۲ شاهد افت ۴/۸ درصدي بود، ساير شاخص هاي اصلي بازار سرمايه اعم از شاخص مالي ، بازده نقدي ، قيمت و بازده نقدي و پنجاه شركت فعال تر خريد و فروش هاي سال گذشته را با رشد به پايان رساندند.
براين اساس، شاخص شركتهاي مالي بورس تهران بالاترين رشد را به خود اختصاص داد و با افزايش ۴۲/۴۷ درصدي در صدر شاخص هاي گروههاي فعال بازار سرمايه ايستاد. شاخص بازده نقدي و قيمت و بازده نقدي نيز در سال ۸۳ به ترتيب با افزايش ۷۴/۶ و ۶۲/۱۳ درصدي نسبت به معاملات سال ۸۲ مواجه شدند. در مدت مورد اشاره شاخص پنجاه شركت فعال تر بورس به صورت ميانگين موزون و ساده هم به ترتيب با ۷/۴ و ۱۷/۱۱ درصد افزايش رو به رو شدند.

شركت هاي  بيمه  در بورس  فلزات فعال  مي شوند
گروه بورس:  دبيركل  سازمان  كارگزاران  بورس  فلزات  تهران  گفت : با توجه  به  تصميم  اين  سازمان  براي  راه اندازي  قراردادهاي  آتي  در نيمه  اول  امسال ، شركت هاي  بيمه  مي توانند براي  بررسي  و مطالعه  پوشش  ريسك  قراردادها در كنار بورس  قرار گيرند.
به  گزارش  اطلاع رساني   بورس  فلزات  تهران ، «علي  اكبر هاشميان » در بازديد اعضاي  هيات  مديره  و مديران  ارشد شركت  بيمه  البرز از بورس  تهران ، افزود: هرچند بورس  فلزات  تاكنون  براساس  قراردادهاي  نقدي ، سلف  و نسيه  عمل  كرده  است  اما با توجه  به  اينكه  قرارداد آتي  نيز يكي  از ابزارهاي  معاملاتي  مهم  و مجاز بورس  است  در تلاش  هستيم  كه  اين  ابزار را در بورس  فلزات  مورد استفاده  قرار دهيم .وي  با بيان  آنكه  تجربه  استفاده  از قرارداد آتي  در ايران  وجود ندارد، گفت : با توجه  به  تجربه  طولاني  بورسهاي  موفق  دنيا در اين  خصوص ، در صورت  تدوين  آيين نامه  و دستورالعمل هاي  اجرايي  دقيق ، مي توان  اين  ابزار معاملاتي  را در بورسهاي  كالا در ايران  به  كار گرفت .
وي  متذكر شد: بورس  فلزات  تهران  نيز بطور جدي  در حال  مطالعه  بر روي  اين  روشها و تدوين  آيين نامه ها و دستورالعملها براي  اجرايي  كردن  قراردادهاي  آتي  است .
هاشميان  افزود: شركت هاي  بيمه  براي  پوشش  ريسك  در بورسها مي توانند بسيار موثر واقع  شوند، زيرا ريسك هاي  مالي  و تجاري  در دنيا تعريف  و سالها تجربه  شده  است ، البته  براي  ما ممكن  است  ناشناخته  باشد كه  يقينا با مطالعه  و بررسي  عملكرد و تجربيات  شركت هاي  بيمه  و بورسهاي  دنيا مي توان  اين  مسير را به  سرعت  طي  كرد.دبيركل  بورس  فلزات  تهران  در اين  ديدار آمادگي  اين  سازمان  را براي  تشكيل گروه  كارشناسي  با شركت هاي  بيمه  جهت  انجام  اين  مطالعات  و دست  يافتن  به  راهكارهاي  مناسب  جهت  بيمه  كردن  قراردادهاي  آتي  اعلام  كرد و گفت : صنعت  بيمه  مي تواند از جهات  مختلف  نظير قراردادها، انبارها وارد بورسهاي  كالا شود و آنها را تحت  پوشش  قرار دهد.

سود مخابرات شهيد قندي به ۱۶۴ تومان رسيد
گروه بورس: شركت كابل  هاي مخابراتي شهيد قندي، براساس عملكرد موفق طي دوره ۹ ماهه نخست سال مالي منتهي به اسفند ۸۳ درآمد هر سهم خود براي سال مالي ياد شده را با ۳۰ درصد افزايش، معادل يك  هزار و ۶۴۶ ريال پيش  بيني كرد.
به گزارش خبرنگار ما، اين شركت طي اين دوره ۹ ماهه، بيش از يك  هزار و ۸۴ ميليارد ريال از بابت فروش محصولات توليدي درآمد حاصل كرد و در نتيجه بيش از ۱۰۰ ميليارد ريال سود خالص كنار گذاشت.

روي خط مجامع
تاريخ برگزاري ۵ مجمع ديگر بورس اعلام شد
گروه بورس: ۵ شركت پذيرفته شده در بورس تهران در اطلاعيه هاي جداگانه اي زمان و مكان برگزاري مجامع عمومي خود را اعلام كردند. به گزارش خبرنگار ما ۳ مورد از اين مجامع مربوط به مجامع عمومي عادي سالانه و دو مورد مربوط به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت هاست.
طبق قانون تجارت در مجامع عمومي عادي سالانه عملكرد سال مالي قبل شركت مورد بررسي قرار مي گيرد و در مجامع عادي به طور فوق العاده سهامداران در مورد مسائلي نظير تعيين هيأت مديره جديد تصميم خواهند گرفت.
۲۸ فروردين - نساجي مازندران
ساعت ۱۰ صبح روز يكشنبه ۲۸ فروردين ماه سهامداران شركت نساجي مازندران در محل دفتر مركزي اين شركت مجمع عمومي عادي سالانه خود را برگزار خواهند كرد.
دستور كار اين جلسه اتخاذ تصميم در خصوص صورت هاي مالي منتهي به ۳۰ آذر ۸۳ است.
۳۱ فروردين _ پلي پروپيلن
۱۰ صبح روز چهارشنبه ۳۱ فروردين ماه نيز موعد برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه شركت الياف پلي پروپيلن اعلام شده است.
سهامداران اين شركت قبل از حضور در مجمع بايد برگه ورود به جلسه را دريافت كرده باشند.
سوم ارديبهشت _ فرآورده هاي نسوز
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت فرآورده هاي نسوز هم سوم ارديبهشت ماه برگزار مي شود.
قرار است در اين مجمع هيأت مديره جديد شركت ياد شده برگزيده شود.
يازدهم ارديبهشت _ مقره سازي
سهامداران مقره سازي نيز در ۱۱ ارديبهشت ماه براي انتخاب هيأت مديره جديد به مجمع خواهند رفت.
اين مجمع در محل دفتر مركزي شركت مقره سازي برگزار خواهد شد.
يازدهم ارديبهشت _ سيمان كرمان
مجمع عمومي عادي سالانه شركت سيمان كرمان ساعت ۱۰ صبح روز يكشنبه ۱۱ ارديبهشت ماه برگزار مي شود.
سهامداران سيمان كرمان براي حضور در جلسه بايد از قبل كارت ورود دريافت كنند.

تغييرات قيمت سهام
درصد تغيير
تغيير قيمت
قيمت
نام شركت
۵
۶۷
۱,۴۰۷
آبسال
۲.۱۳-
۶۵-
۲,۹۹۰
آبگينه
۲.۱۶-
۳۰-
۱,۳۶۰
آزمايش
۰.۴۹
۴۳
۸,۷۵۵
آلومتك
۱.۹۳-
۸۲-
۴,۱۵۸
آهنگري تراكتورسازي ايران
۵
۹۰۴
۱۸,۹۸۹
افست
۰.۸۵-
۴۷-
۵,۵۰۰
الكتريك خودرو شرق
۰.۰۶-
۵-
۷,۷۹۰
ايران ترانسفو
۳.۴۶
۱۵۱
۴,۵۱۷
ايران خودرو
۳.۷۷
۱۵۸
۴,۳۴۴
ايران خودروديزل
۰.۰۲-
۲-
۹,۹۹۰
ايران گچ
۰
۰
۱۴,۳۰۰
بازرسي فني وكنترل خوردگي تكين كو
۴.۶۳-
۳۸۹-
۸,۰۰۴
باما
۰.۲۷-
۲۳-
۸,۴۸۷
بانك اقتصادنوين
۴.۹۸
۲۵۷
۵,۴۱۳
بانك پارسيان
۴.۲۱
۲۳۳
۵,۷۷۱
بانك كارآفرين
۰
۰
۴,۷۴۳
بسته بندي پارس
۵
۱۰۰
۲,۱۰۰
بهپاك
۴.۹۹
۲۹۸
۶,۲۷۰
بهنوش ايران
۱.۶۲
۱۱۵
۷,۲۰۰
بين المللي توسعه ساختمان
۵-
۴۱-
۷۷۹
پارس الكتريك
۰.۱
۸
۸,۲۵۱
پارس دارو
۴.۸۹-
۳۵-
۶۸۱
پارسيلون
۰.۱۱-
۵-
۴,۶۰۰
پاكسان
۴.۹۹
۶۳۳
۱۳,۳۰۹
پتروشيمي آبادان
۵
۶۶۹
۱۴,۰۶۱
پتروشيمي خارك
۰.۲۸-
۴۴-
۱۵,۷۴۰
پتروشيمي فارابي
۵
۵۴
۱,۱۳۵
پلاستيك شاهين
۰.۸۱
۱۴
۱,۷۵۱
پمپ پارس
۴.۶۱-
۱۳۹-
۲,۸۷۶
پمپ سازي ايران
۴.۹۹
۴۸۷
۱۰,۲۴۴
تامين ماسه ريخته گري
۴.۹۹
۱۳۸
۲,۹۰۳
تجهيزنيروي زنگان
۴.۹۹
۲۱۸
۴,۵۸۷
تراكتورسازي ايران
۴.۹۹
۱۴۴
۳,۰۲۷
تكنوتار
۲.۸۲
۱۳۳
۴,۸۴۸
توسعه صنايع بهشهر(هلدينگ )
۰.۴-
۲۵-
۶,۱۴۹
توسعه معادن روي ايران
۰.۷۴
۳۰
۴,۰۸۲
توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
۰.۴
۱۲
۳,۰۰۰
توليدتجهيزات سنگين هپكو
۴.۹۶-
۹۷-
۱,۸۶۰
توليدي كاشي تكسرام
۰
۰
۱,۴۶۶
توليدي گرانيت بهسرام
۰.۰۲
۱
۴,۰۳۹
جام دارو
۰
۰
۸,۸۵۶
حمل ونقل پتروشيمي
۰.۲۵
۱۳
۵,۲۹۳
خوراك دام پارس
۰.۱۱
۴
۳,۷۱۸
داده پردازي ايران
۰.۰۲-
۲-
۸,۹۸۰
داروپخش (هلدينگ )
۱.۴-
۱۰۰-
۷,۰۵۰
داروسازي اسوه
۰
۰
۸,۶۰۱
داروسازي زهراوي
۰
۰
۱۰,۲۹۴
داروسازي فارابي
۳.۵۴
۱۷۰
۴,۹۷۳
داروسازي كوثر
۲.۱۴
۳۶۱
۱۷,۲۰۰
دارويي رازك
۰
۰
۴,۳۰۳
دارويي لقمان
۴.۹۳-
۶۰-
۱,۱۵۶
درخشان تهران
۰.۰۲-
۱-
۴,۰۴۲
دشت مرغاب
۰
۰
۱۱,۲۵۸
ذغال سنگ نگين طبس
۰.۱۲-
۲-
۱,۶۲۰
رادياتور ايران
۲.۵۹
۵۸
۲,۳۰۱
ريخته گري تراكتورسازي ايران
۲.۹۶-
۶۹-
۲,۲۶۰
رينگ سازي مشهد
۰.۹۹
۹۱
۹,۳۱۰
زامياد
۴.۹۷
۷۶
۱,۶۰۴
ساسان
۴.۹۷
۱۴۹
۳,۱۴۵
سامان گستراصفهان
۱.۳۷
۷۲
۵,۳۱۰
سايپا
۱.۸۷
۱۶۷
۹,۰۸۰
سايپاديزل
۱.۹۲-
۵۱-
۲,۶۰۰
سايپاشيشه
۰.۰۹
۳
۳,۴۵۱
سپنتا
۴.۹۸
۲۴۶
۵,۱۸۴
سراميك هاي صنعتي اردكان
۰.۶-
۱۲-
۲,۰۰۴
سرما آفرين
۴.۹۸
۷۵
۱,۵۸۲
سرمايه گذاري آتيه دماوند
۰
۰
۵,۳۸۵
سرمايه گذاري بانك ملي ايران (هلدينگ )
۲.۷۲
۴۰
۱,۵۱۳
سرمايه گذاري بهمن
۰.۶۹-
۱۴-
۲,۰۲۱
سرمايه گذاري بوعلي
۲.۸۷
۸۵
۳,۰۴۹
سرمايه گذاري پارس توشه (هلدينگ )
۴.۹۸
۲۲۴
۴,۷۱۸
سرمايه گذاري پتروشيمي (هلدينگ )
۴.۹۹
۲۶۶
۵,۵۹۹
سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر
۲.۷۷
۵۳
۱,۹۶۸
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
۵
۱۵۷
۳,۲۹۷
سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات
۴.۹۹
۵۶۳
۱۱,۸۴۲
سرمايه گذاري توكافولاد(هلدينگ )
۴.۹۹
۱۸۷
۳,۹۳۴
سرمايه گذاري رنا(هلدينگ )
۴.۱۳
۸۴
۲,۱۲۰
سرمايه گذاري سپه
۴.۷۲-
۱۳۸-
۲,۷۸۳
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري
۰.۳
۶
۲,۰۲۲
سرمايه گذاري صنعت بيمه
۴.۰۷
۱۷۲
۴,۴۰۰
سرمايه گذاري صنعت نفت (هلدينگ )
۳.۷۹
۱۰۷
۲,۹۳۰
سرمايه گذاري صنعت و معدن
۴.۸۴
۲۱۰
۴,۵۴۹
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهرايران
۲.۵۷
۹۶
۳,۸۳۸
سرمايه گذاري مسكن
۰.۹۸
۱۸
۱,۸۶۲
سرمايه گذاري ملت
۶۸.۱۲-
۴۶۶۷-
۲,۱۸۴
سرمايه گذاري ملي ايران
۰.۷۱
۲۰
۲,۸۱۹
سرمايه گذاري نيرو
۵
۴۷۲
۹,۹۱۹
سنگ آهن گل گهر
۰.۰۱
۶
۵۰,۰۸۰
سيمان اروميه
۱.۰۸
۱۰۷
۱۰,۰۰۰
سيمان ايلام
۰.۷
۱۳۳
۱۹,۰۷۱
سيمان بهبهان
۱.۶۹
۲۸۳
۱۷,۰۰۰
سيمان تهران
۱.۵۱
۳۸۸
۲۶,۰۰۳
سيمان خزر
۴.۹۹
۳۳۲
۶,۹۸۴
سيمان داراب
۵-
۱۶۴۸-
۳۱,۳۲۲
سيمان دورود
۰
۰
۱۷,۰۲۰
سيمان سپاهان
۱.۶۴-
۴۴۹-
۲۷,۰۰۰
سيمان شاهرود
۲.۳۸
۳۷۲
۱۵,۹۹۹
سيمان شرق
۴.۹۶-
۱۳۱۰-
۲۵,۰۹۶
سيمان شمال
۰
۰
۲۵,۲۶۱
سيمان غرب
۰
۰
۱۹,۱۴۰
سيمان فارس
۵
۱۰۴۶
۲۱,۹۸۰
سيمان كرمان
۰
۰
۷,۶۳۹
سيمان هگمتان
۴.۰۲-
۱۲۶-
۳,۰۰۹
شهد ايران
۰
۰
۷,۲۶۶
شيرپاستوريزه پگاه آذربايجان غربي
۰.۱۵-
۱۱-
۷,۱۲۰
شيرپاستوريزه پگاه اصفهان
۱.۵۴-
۶۱-
۳,۸۹۹
شيشه قزوين
۰.۰۲
۱
۵,۱۵۰
شيشه همدان
۴.۰۶
۷۸
۲,۰۰۰
شيشه و گاز
۰.۰۶-
۱-
۱,۷۶۰
صنايع آذرآب
۲.۵-
۲۲۳-
۸,۷۰۰
صنايع جوشكاب يزد
۴.۴۶
۴۶۱
۱۰,۸۰۰
صنايع ريخته گري ايران
۵
۱۴۰
۲,۹۴۰
صنايع فلزي ايران
۴.۹۵
۷۱
۱,۵۰۵
صنايع گالوانيزه فجرسپاهان
۴.۸۱
۴۸۲
۱۰,۴۹۸
صنايع لاستيكي سهند
۳.۵۶-
۷۲-
۱,۹۵۰
صنايع مخابراتي راه دورايران
۴.۹۷-
۱۳۸-
۲,۶۴۱
صنعتي آما
۴.۹۸-
۲۷۴-
۵,۲۲۳
صنعتي بهشهر
۰.۰۱
۱
۷,۵۰۱
صنعتي دريايي ايران
۳.۸۴-
۲۶۸-
۶,۷۲۰
عمران وتوسعه فارس
۰.۶۹
۱۳
۱,۹۰۰
فارسيت اهواز
۴.۹۹
۱۲۸
۲,۶۹۴
فرآورده هاي نسوز پارس
۲.۹۳-
۷۸-
۲,۵۸۱
فرآورده هاي نسوزآذر
۵-
۱۱۸-
۲,۲۴۴
فراورده هاي غذايي وقندتربت جام
۲.۳۳
۱۷۰
۷,۴۶۵
فروسيليس ايران
۲.۶۲-
۴۳-
۱,۶۰۰
فنرسازي خاور
۳.۸۷-
۲۴۵-
۶,۰۸۳
فولادكاويان
۰
۰
۲,۳۳۶
فيبر ايران
۴.۱۴-
۵۴-
۱,۲۵۱
قند پارس
۱.۳-
۲۶-
۱,۹۷۶
قند ثابت خراسان
۰.۰۲
۱
۵,۵۰۲
قندنقش جهان
۲.۰۹-
۹۱-
۴,۲۵۵
كابل البرز
۴.۹۳
۲۷۱
۵,۷۶۵
كابل باختر
۰.۰۳
۱
۲,۸۶۷
كابل سازي ايران
۲.۳۵
۲۵
۱,۰۸۹
كارخانجات توليدي تهران
۴.۹۵-
۲۹۶-
۵,۶۷۸
كارخانجات داروپخش
۲.۵۸
۵۷
۲,۲۶۵
كارخانجات صنعتي پيام
۵-
۱۰۹-
۲,۰۷۲
كارخانجات قند قزوين
۰.۳۶
۳۳
۹,۳۱۶
كارخانجات مخابراتي ايران
۳.۴۵
۸۸
۲,۶۴۰
كارخانه فارسيت درود
۴.۹۹
۳۱۲
۶,۵۶۸
كربن ايران
۲.۳۵
۸۶
۳,۷۵۱
كشت وصنعت پياذر
۲.۸۵
۸۶
۳,۱۰۲
كف
۴.۹۸
۲۲۱
۴,۶۵۸
كمباين سازي ايران
۰.۰۳-
۱-
۳,۳۱۹
كمك فنر ايندامين
۵-
۳۵۴-
۶,۷۳۰
كيميدارو
۰.۱۵-
۲۷-
۱۸,۰۲۰
گازلوله
۰.۶۱
۳۲
۵,۳۰۰
گروه بهمن
۱.۰۱
۵۱
۵,۰۹۰
گروه صنعتي سپاهان
۳.۵۳-
۳۰۸-
۸,۴۲۳
گروه صنعتي سديد(هلدينگ )
۱.۲۴-
۸-
۶۳۹
گروه صنعتي ملي (هلدينگ )
۲.۲۸-
۱۳۹-
۵,۹۵۰
گسترش صنايع وخدمات كشاورزي
۴.۹۸
۱۲۵
۲,۶۳۳
گلتاش
۰.۳۵-
۱۹-
۵,۴۰۰
لبنيات پاك
۵
۲۶۲
۵,۵۰۷
لبنيات كالبر
۴.۹۹-
۳۰۶-
۵,۸۲۸
لنت ترمز ايران
۱.۳۷
۲۳۳
۱۷,۲۵۰
لوله وتجهيزات سديد
۴.۹۷
۱۵۰
۳,۱۶۷
لوله وماشين سازي ايران
۱.۶۶-
۶۶-
۳,۹۰۸
ليزينگ ايران
۴.۹۸
۱۴۰
۲,۹۵۱
ليزينگ صنعت و معدن
۲.۵۱
۷۷
۳,۱۴۷
مارگارين
۴.۹۹
۱۳۳
۲,۸۰۰
ماشين آلات صنعتي تراكتورسازي ايران
۴.۹۴-
۶۶-
۱,۲۶۹
ماشين سازي اراك
۲.۵۸
۹۰
۳,۵۸۰
ماشين سازي نيرومحركه

بـورس
اجتماعي
اقتصادي
دانش انفورماتيك
حوادث
خارجي
سياسي
داخلي
شهري
ورزش
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
بورس
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   دانش انفورماتيك   |   بـورس   |   حوادث   |   خارجي   |   سياسي   |   داخلي   |  
|  شهري   |   ورزش   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |