يكشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۸۴ - - ۳۶۷۵
چرا قيمت آجيل پايين نيامد؟
بازار، سرما را بهانه مي كند
رئيس اتحاديه خشكبار و آجيل فروشان تهران مي گويد: بعد از عيد افزايش قيمت نداشتيم و محصولا ت با همان قيمت عرضه مي شود
032721.jpg
عكس : هادي مختاريان
امير موسي كاظمي
شايد انتظار پايين آمدن قيمت آجيل بعد از سپري شدن شب عيد و پايان تعطيلا ت نوروز انتظار بيجايي نباشد، اما در شرايطي كه هيچ جنسي خيال ارزان شدن ندارد، بازار آجيل هم به اين انتظار پاسخ مثبت نمي دهد.
مقايسه قيمت ها در آجيل فروشي هاي تهران قبل و بعد از سال نو بدون هيچ اظهارنظري گوياي ثابت ماندن بهاي محصولا تي است كه به بهانه رسيدن عيد نوروز و به دليل تقاضاي زياد در بازار، افزايش قيمت پيدا كرده بود.
خرده فروشي
بازار، سرما را بهانه مي كند. اين را داوود رضايي متصدي يكي از واحدهاي شيريني فروشي خيابان وليعصر (عج) مي گويد. وي معتقد است: 2 ماه قبل از عيد قيمت ها بالا  رفت و ديگر پايين نيامد. بعد از عيد هم با اينكه همه انتظار دارند آجيل ارزان شود، ولي هنوز هيچ قيمتي تغيير نكرده است. رضايي ادامه مي دهد: البته اين طبيعت بازار است كه هميشه سير صعودي دارد.
مسوول يكي از فروشگاه هاي خيابان انقلا ب هم همين عقيده را دارد: قيمت ها تغيير زيادي نكرده و همه چيز مثل قبل از عيد است.   اما مثل اينكه رايحه ارزاني به مشام اهالي ستارخان رسيده است، چراكه يكي از آجيل فروشان مستقر در اين خيابان نظري متفاوت دارد: قيمت ها بالا  نرفته كه پايين هم آمده است. وي وقتي باتعجب ما روبه رو مي شود، كمي نرمش به خرج مي دهد: البته بعضي اجناس بالا  رفته و بعضي هم پايين آمده. نوسان كه مي گويند همين است ديگر.
عمده فروشي
اختلا ف نظر در ميان واحدهاي خرده فروشي سطح شهر، ما را به سمت عمده فروشي هاي بازار سوق داد. اربابي فرد يكي از پخش كنندگان پسته در مورد نوسان قيمت اين محصول مي گويد: قيمت ها پايين آمده است. از بهمن ماه سال گذشته پسته سير نزولي داشته تا حالا ، اما ممكن است اين كاهش قيمت حدود يكهزار توماني در واحدهاي خرده فروشي تاثيري نگذاشته باشد.
ظاهرا هم همين طور است، اما عجيب اينجاست كه يكي ديگر از فعالا ن بازار پسته نظري كاملا  متفاوت دارد: قيمت ها پايين نيامده. حتي اقلا م وارداتي مثل پسته شامي چيني گران تر هم شده است.
انصاري پور علت بالا  رفتن محصولا ت وارداتي را افزايش تعرفه هاي گمركي مي داند: البته بازار هنوز به صورت ثبات درنيامده و نوسان دارد.
قيمت آجيل در بازار و سطح شهر
032664.jpg
032667.jpg
نوسان قيمت به دليل مرغوبيت و دست چين بودن محصول است.
اتحاديه
وقتي عمده فروشان بازار بر سر افزايش يا كاهش قيمت آجيل توافق ندارند، چگونه مي توان از خرده فروشي ها انتظار داشت به يك رويه يكسان عمل كنند؟ رئيس اتحاديه خشكبار و آجيل فروشان تهران در اين باره مي گويد: بعد از عيد افزايش قيمت نداشتيم و محصولا ت با همان قيمت عرضه مي شود.
حسيني ثابت ماندن قيمت قبل و بعد از عيد را نشانه ثبات بازار مي داند، در حالي كه پس از گذران دوره تقاضاي بالا ، يك افت محسوس طبيعي است. وي نيز اين روند را تاييد مي كند: بازار ما تابع عرضه و تقاضاست. هر زمان عرضه بيشتر و تقاضا كمتر باشد، قيمت ها خود به خود پايين مي آيد و برعكس. البته تعدادي هم هستند كه از آب گل آلود ماهي مي گيرند. مثلا  مغز بادام را انبار مي كنند تا قيمت بالا تر برود.
سرماي بهاره
اينكه انتشار خبر تخريب باغ هاي پسته استان كرمان تا چه حد بازار امسال را تحت تاثير قرار مي دهد، هنوز مشخص نيست، اما با تعيين ميزان دقيق خسارات وارده مي توان تا حدودي آينده را پيش بيني كرد.
رئيس موسسه تحقيقات پسته معتقد است: با كاهش دما در روزهاي گذشته در سطح استان كرمان تعدادي از باغ هاي پسته دچار سرمازدگي شد و حدود 90 درصد محصول تعدادي از باغ ها از بين رفت.
در همين حال اظهارنظرهاي متفاوت در مورد ميزان خسارات وارده، دكتر جوانشاه را به واكنش وامي دارد: طبيعي است كه با توجه به عكس العمل ارقام نسبت به سرما، خسارات وارده نيز متفاوت است و هرچه ارقام ديرگل تر باشند، اثرات سرماي بهاره كمتر مشاهده مي شود.
وي ادامه مي دهد: بعد از سرمازدگي نمي توان خسارات وارده را تخمين زد، چراكه ممكن است تعدادي از گل ها سالم باشند ولي بعد از مدتي همگي آنها از بين بروند.
رئيس اتحاديه خشكبار و آجيل فروشان تهران، اما نظري متفاوت با رئيس موسسه تحقيقات پسته دارد: سرماي امسال حتي از سال گذشته هم كمتر بوده. پارسال۴۰ درصد باغ هاي پسته و 80 درصد باغ هاي بادام را سرما زد، اما برآوردها نشان مي دهد كه سرمازدگي امسال حداكثر 35 درصد است.
حسيني حتي سرما زدگي 35 درصدي را براي باغ هاي پربار امسال مفيد مي داند: محصول امسال بسيار پربار است و افت قيمت سال گذشته هم به دليل همين پر محصولي باغ هاي امسال بود به گونه اي كه همه مي خواستند هرچه دارند بفروشند تا با افزايش محصول امسال، افت قيمت شامل پسته انبار شده شان نشود.
وي پيش بيني كرد: اگرسرما ديگر نيايد، قيمت ها بالا  كه نمي رود هيچ، پايين هم مي  آيد.
اربابي فرد هم با رئيس اتحاديه متبوعش هم عقيده است: جمع بندي كارشناسان از سرمازدگي امسال حدود 30 درصد بوده كه نمي تواند قيمت را تحت تاثير قراردهد. وي معتقد است: پارسال كمبود بود، اما امسال سال پسته است و اين سرما هم بار باغ ها را سبك تر و در نتيجه كيفيت محصول را بالا تر مي برد.
آجيل مخلوط
گذشته از نوسان قيمت، آنچه باعث تفاوت بهاي آجيل در نقاط مختلف شهر مي شود، اختلا ف سليقه اي است كه در نوع ارايه محصول به مشتري وجود دارد. در واقع اين تفاوت بيشتر درآجيل مخلوط است كه خود را نشان مي دهد.
اصولا  سليقه و توان خريد مشتري تعيين كننده قيمت آجيل مخلوط است و اين قيمت بستگي به كيفيت محصولا ت مخلوط شده دارد.
بي جهت نيست كه رئيس اتحاديه خشكبار و آجيل فروشان تهران بر اين نكته تاكيد مي كندكه آجيل مخلوط، سليقه اي است و چيزي نيست كه كسي قيمت روي آن بگذارد.
سال خوب آجيل
پيش بيني محصولي پربار براي پسته كشور به رغم سرمازدگي هاي اخير و نويد سالي خوب براي اين محصول را بايد به فال نيك گرفت و اظهارنظر كارشناسان بازار در مورد كاهش قيمت به دنبال عرضه زياد را به خاطر سپرد تا در پايان امسال بهانه اي براي گراني آجيل و به خصوص پسته باقي نماند.

گزارشي از بازار صوتي و تصويري
ركود بي سابقه در خيابان جمهوري
صنم بياناتي-بازار لوازم صوتي و تصويري جزومعدود بازارهايي است كه در سال جديد نه تنها افزايش قيمت نداشته، بلكه با كاهش نرخ ها نيز روبه رو شده است. عدم تناسب بين عرضه و تقاضا يكي از عوامل كسادي بازار لوازم صوتي و تصويري است.
عرضه بيش از حد اين لوازم در مقابل كاهش بسيار پايين تر تقاضا نسبت به عرضه اين محصولا ت، وضعيت وخيمي را در اين بازار منجر شده و تعادل آن را از بين برده. وقتي گذري به خيابان جمهوري محل بورس لوازم صوتي و تصويري داشته باشيد گله فروشندگان از كسادي بازار با هزار و يك دليل مختلف، مجموعه عواملي را به وجود مي آورد كه در نهايت به يك نقطه، يعني كاهش قيمت ها و افت اين بازار ختم مي شود.
۲ فروشنده جوان يكي از فروشگاه هاي بزرگ در اين خيابان كه به قول خودشان از هميشه بيكارترند از اوضاع بازار كاري خود اصلا  راضي نيستند. يكي از اين 2 فروشنده مي گويد: معمولا  پس از عيد بازار كارمان كساد مي شد، اما نه تا اين اندازه. امسال شرايط خيلي سخت تر شده. با وجود اينكه قيمت ها پايين آمده، اما باز هم مردم براي خريد نمي آيند. البته فروش دوربين فيلمبرداري، پلي استيشن و سي دي پلير در خردادماه بهتر مي شود. دليلش هم شروع فصل تابستان و تعطيلي مدارس است، اما بيشتر سرمايه گذاري ما روي تلويزيون و ضبط صوت صورت گرفته است. به هر حال اوضاع نگران كننده اي است. صاحب يكي ديگر از مغازه هاي لوازم صوتي و تصويري كه مرد مسني است و به گفته خودش 20 سال است كه كارش اين است، مي گويد: من كلي سرمايه گذاري كرده ام، اگر وضعيت به همين منوال باشد حتي اصل سرمايه ام هم باز نمي گردد. البته معمولا  6ماهه اول سال شرايط كاري ما چندان مطلوب نبوده و 6ماهه دوم درست مي شده، اما اينقدر دست زياد شده كه مي ترسيم وضعيت بدتر هم بشود.، تعداد زياد ديگري از فروشندگان واردات بيش از حد اين محصولا ت راعامل فراواني آن در بازار مي دانند و معتقد هستند هر چيزي كه بيش از حد نياز مردم در بازار باشد صد درصد با كاهش قيمت روبه رو مي شود. صاحب يكي ديگر از فروشگاه هاي لوازم صوتي - تصويري جمهوري كه البته اجناس اصلي اش را توليدات داخلي تشكيل مي دهد، مي گويد: نمي دانم چرا مردم عادت به گران خريدن دارند. هر وقت كه همه چيز گران است همه مي خرند، اما هر وقت ارزان مي شود همه فرار مي كنند. درست مثل شب عيد كه قيمت ها 2 برابر است و همه خريد مي كنند.
صاحب فروشگاه همان طور كه در پيش اشاره شد، اصل اجناس مغازه اش را توليدات داخلي فراگرفته است، وي گله ديگري هم از بازار دارد: وضعيت ما بدتر از بقيه نيز هست، مردم ما هميشه ترجيح مي دهند جنسي را بخرند كه يك مارك خارجي روي آن باشد. ديگر اهميتي ندارد كه سطح كيفي كار چگونه است. از اين رو بازار ما از بقيه كسادتر است. بنابراين ناچاريم براي اينكه ضرر نكنيم كم و بيش ئCث و ئثئ يا ضبط صوت خارجي هم بياوريم.
محمدرضا شهيدي دبير انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم صوتي و تصويري كاهش 10 درصدي تعرفه واردات اين لوازم را نيز يكي ديگر از دلا يل كاهش قيمت ها عنوان كرده است.
جلوگيري از اين ركود نياز به حمايت مسوولا ن در خصوص مساله واردات و برقرار كردن توازن بين عرضه و تقاضا و همچنين فراهم آوردن شرايطي مبني بر رشد اين صنعت در داخل و بالا  رفتن سطح كيفي محصولا ت داخلي و حمايت از توليدكنندگان داخلي دارد تا به هر صورت سرمايه گذاري در اين بازار با خطر سقوط مواجه نشود و شرايط مساعدي براي توليدكنندگان و فروشندگان اين صنف مهيا شود.
در ضمن فراموش نكنيد كه در حال حاضر قيمت ها كاهش پيدا كرده. بد نيست شما هم سري به خيابان جمهوري بزنيد، مطمئن باشيد دست خالي باز نمي گرديد!

كوتاه
۷۰۰ هزار سيمكارت تحويلي
از ابتداي شروع طرح توزيع سيمكارت تاكنون تعداد 701 هزار و 902 فقره سيمكارت جهت تحويل به ثبت نامكنندگان تلفن همراه به پست تحويل شده است. از ابتداي شروع طرح توزيع سيمكارت، تاكنون 7 مرحله توزيع انجام شده كه شامل 44اولويت است. هفتمين مرحله توزيع سيمكارت تلفن همراه از روز شنبه آغاز شده و آن دسته از متقاضياني كه در اين مرحله موفق به دريافت سيمكارت خود نشوند، مي توانند تا پايان ارديبهشت ماه جهت دريافت سيمكارت به دفاتر پست محل ثبت نام مراجعه كنند و در صورت عدم تحويل در اين ماه ضروري است متقاضيان جهت تحويل سيمكارت خود به مناطق پستي مراجعه كنند.
تعداد 12 هزار و 331 فقره سيمكارت از اولويت هاي قبلي باقي مانده كه لا زم است افراد با مراجعه به مراكز مناطق پستي نسبت به دريافت سيمكارت خود اقدام كنند.
032718.jpg
كاهش قيمت لوازم خانگي
پيش بيني مي شود كه در سال جاري قيمت لوازم خانگي كاهش يابد.
به گفته رئيس اتحاديه توليدكنندگان لوازم صوتي و تصويري به علت افزايش عرضه كالا  توسط توليدكنندگان داخلي و نيز افزايش واردات، پيش بيني مي شود كه لوازم صوتي و تصويري با كاهش قيمت روبه رو شوند.
حسن سانقه با اشاره به كاهش 10درصدي تعرفه واردات لوازم صوتي و تصويري مي گويد: به نظر مي رسد امسال واردات اين محصولا ت نسبت به سال گذشته بين 10تا۲۰ درصد افزايش يابد.
وي درباره ميزان واردات در سال گذشته گفت: تاكنون آمار واردات لوازم صوتي و تصويري ارايه نشده، اما براساس برآورد انجام شده در سال گذشته حداقل 700 هزار دستگاه تلويزيون وارد شده است. سانقه همچنين درباره وضعيت بازار لوازم صوتي و تصويري در نخستين ماه از سال جاري مي گويد: در حال حاضر وضعيت اين لوازم مشخص نيست و تاكنون بازار حالت عادي به خود نگرفته است. به گفته او كاهش 10 درصدي تعرفه واردات لوازم صوتي و تصويري براي توليدكنندگان داخلي مشكل ايجاد خواهد كرد.
فروش الكترونيك بليت هواپيما
معاون بازرگاني شركت هواپيمايي جمهوري اسلا مي ايران از فروش الكترونيك بليت هواپيما از آگوست 2006 ميلا دي (مرداد )۱۳۸۵ در ايران خبر داد و گفت: براساس مصوبات ياتا (سازمان بينالمللي حمل و نقل هوايي)، تمامي خطوط هوايي عضو اين انجمن موظف هستند تا پايان سال 2007 ميلا دي سيستم توزيع خدمات خويش را به فروش بليت به روش الكترونيك (E-TICKETING) مجهز و اعمال كنند.
هواپيمايي جمهوري اسلا مي ايران به منظور بررسي راهكارهاي اجرايي روش فروش الكترونيك بليت هواپيما، سمينار يك روزه اي را برگزار كرده است.
احمد صانعي معاون بازرگاني شركت هواپيمايي هما در اين باره مي گويد: ايران از آگوست 2006 ميلا دي (مرداد )۱۳۸۵ روش فروش الكترونيك بليت هواپيما را اجرايي مي كند و از مصوبات ياتا نيز يك سال و نيم جلوتر خواهد بود.
ياتا معتقد است صدور بليت كاغذي، 3ميليارد دلا ر زيان براي شركت هاي هواپيمايي به همراه دارد كه روش فروش الكترونيك مي تواند اين رقم را پوشش دهد.
براساس آمار موجود، در سال 2004 ميلا دي حدود 35درصد از فروش بليت هواپيما براي مسافران هواپيما كه در سيستم ياتا صادر شده، الكترونيك بوده است.
۴هزار و۸۰۰ سيمكارت جديد
تعداد 4هزار و 800 سيمكارت جديد در استان قزوين به متقاضيان واگذار مي شود. با اين رقم، تعداد سيمكارت هاي واگذار شده در استان قزوين از مهرماه سال 83 تاكنون به 25هزار و 612 سيم كارت مي رسد.
به متقاضيان تلفن همراهي كه سيمكارت هاي خود را با تاخير دريافت مي كنند نيز خسارت پرداخت خواهد شد.
براين اساس مبلغ 44 هزار ريال بابت تاخير يك ماهه به متقاضيان تلفن همراه در فروردين ماه پرداخت خواهد شد.
اين خسارت به حساب بستانكاري متقاضيان در اولين فيش ارسالي مشتركاني كه اولويت آنها 35 تا 44 است، واريز مي شود.
032715.jpg
۴۲۹ دستگاه پيكان در روز
سال گذشته 429 دستگاه پيكان در روز توليد شد.
آمار هاي ارايه شده از سوي وزارت صنايع و معادن نشان مي دهد، ميزان توليد دومين خودروي پرتيراژ در سال 83 كه قرار است تا پايان فروردين خط توليد آن براي هميشه متوقف شود، به 159 هزار و 599دستگاه رسيد.
به اين ترتيب هر روز 429 دستگاه پيكان در كشور توليد شده است. پيكان مصرف بسيار بالا يي نسبت به استانداردهاي بين المللي داشت. پيكان صفر كيلومتر در هر 100 كيلومتر حدود 12ليتر بنزين مي سوزاند، در حالي كه طبق استانداردهاي بين المللي خودرو بايد در هر 100كيلومتر كمتر از۷ ليتر بنزين بسوزاند.
بر اين اساس توليد اين تعداد خودرو پيكان سبب شده است مصرف سوخت ايران در اثر تردد اين پيكان ها 797 هزار و 995ليتر در هر 100 كيلومتر تردد اين تعداد خودرو افزايش يابد.

درددل
با ما تماس بگيريد 2052627
شنبه تا چهارشنبه (از ساعت 14 الي )۱۵
تقاضاي رسيدگي
از كسبه بلوار ابوذر هستم، واقع در خيابان پيروزي. مدتي است پلي را سر بلوار كنده اند و رها كرده اند. وضعيت بدي درست شده. لطفا به اين وضعيت رسيدگي كنيد.
اهري
نوسان برق
مدتي است از سال گذشته، منطقه ازگل، خ آبشار شرق، كوچه سام دچار نوسانات شديد برق شده است، چندين نامه و استشهاد محلي براي اداره برق شميران فرستاديم و همچنين به دفتر وزير نيرو نامه نوشتيم ولي هنوز رفع نقص شده است.
جمعي از ساكنين محل
مثل زمان جنگ
آيا بهتر نبود براي گراني ميوه مانند زمان جنگ عمل مي شد، يعني ميوه ها را جيره بندي و كوپني مي كردند تا قيمت ها اينقدر بالا  نرود.
فرار مغزها
مي گويند و مي نويسند فرار مغزها وعده اي علت اين فرار مغزها را به مسايل اقتصادي نسبت مي دهند. بايد گفت فرار مغزها به خاطرعدم احترام و تحويل نگرفتن آنها صورت مي گيرد؛ از ابتدا كه وارد فرودگاه مي شوند تا ساير جاها با بي حرمتي مواجه مي شوند.
يك پزشك
چه احساسي دارد؟
در تاريخ 25 مهر ماه 83 يك اتومبيل پژو 206 با اتومبيل اينجانب (پرايد) تصادف و از صحنه گريخت، اين حادثه منجر به از دست دادن چشم چپ من شد. راننده فراري چه احساسي دارد!؟
كارمند آتش نشاني
لامپ ها روشن
شعار مي دهند برق اضافي خاموش ، ولي از اول عيد تاچهاردهم فروردين تمامي چراغ هاي بلوار ميرداماد،  رازان جنوبي و... روشن بود. تماس گرفتم، گفتند چشم، ولي هيچ اقدامي صورت نگرفته است.
انتظا ر براي تلفن
سال 81 براي دريافت تلفن ثابت در منطقه فرديس مركز شهيد دستغيب ثبت نام كردم. هنوز اين تلفن را به ما واگذار نكرده اند، وقتي دليلش را پرس و جو مي كنم مسوولا ن مي گويند امكانات فراهم نشده است.
طاهري– تفاعدي
مشكل وام خوداشتغالي
وزارت كار اعلا م كرده بود وام خوداشتغالي به مبلغ 5 ميليون تومان در اختيار متقاضيان واجد شرايط قرار مي دهد، اما وام خوداشتغالي كه من گرفتم تنها 3 ميليون تومان بوده. لطفا رسيدگي در اين خصوص صورت گيرد.
كنعاني
عدم تابلوي راهنما
زماني كه مي خواهيم از اتوبان شهيد بابايي وارد بزرگراه امام علي(ع) و شهرك نور شويم، هيچ تابلوي راهنمايي وجود ندارد و مردم بيراه مي روند.
مرادي
باز هم مطالبات معوق
چرا مطالبات فرهنگيان خارج از كشور را پرداخت نمي كنند. 11 سال است كه قرار است فوق العاده شغل را به فرهنگيان خارج از كشور پرداخت كنند اما هنوز خبري نيست. 50 درصد داده شده، 50 درصد ديگر را نداده اند و امروز و فردا مي كنند.
عسگري

بازتاب
مشكل حل شد
احتراما، در خصوص مطلب مندرج در ستون پيام هاي مردمي آن روزنامه مورخ 83/12/20 با عنوان پروژه ديوار كشي به استحضار شهروند گرامي مي رساند:
با عنايت به اين موضوع كه اين پروژه مابين منطقه 2 و۵ مشترك مي باشد و منطقه۵ طرح خاصي جهت اجراي آن داشته و تاكنون به تاخير افتاده بود كه حل شده است، لذا پيمانكار مربوطه به زودي شروع به كار خواهد كرد.
مدير روابط عمومي شهرداري منطقه۲
قرارداد منعقد شد
باتوجه به پيام تلفني مندرج در آن روزنامه مورخ 84/1/14 تحت عنوان پيشنهاد به شهرداري خواهشمند است توضيح ذيل را در پاسخ به اين مطلب درج نماييد: به اطلا ع اين شهروند محترم مي رساند قرارداد احداث پل عابر پياده مكانيزه در مقابل بيمارستان ميلا د منعقد گرديده و مراحل اجرايي نصب آن به زودي انجام خواهد گرديد.
معاون آموزش و مدير روابط عمومي
سازمان حمل ونقل و ترافيك

دخل و خرج
تهرانشهر
خبرسازان
در شهر
زيبـاشـهر
محيط زيست
يك شهروند
|  تهرانشهر  |  خبرسازان   |  دخل و خرج  |  در شهر  |  زيبـاشـهر  |  محيط زيست  |  يك شهروند  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |