شماره‌ 999‏‎ چهارم‌ ، ‏‎ سال‌‏‎ ژوئن‌ 1996 ، ‏‎ تير 1375 ، 22‏‎ شنبه‌ 2‏‎

گوزن‌سيكا‏‎ طبيعت‌‏‎ آينه‌‏‎


SIKA DEER:انگليسي‌‏‎ نام‌‏‎Cervus nippon:علمي‌‏‎ نام‌‏‎.‎
Cervidae- سانان‌‏‎ گوزن‌‏‎:خانواده‌‏‎
.سمان‌‏‎ زوج‌‏‎:راسته‌‏‎.
شانه‌ 81‏‎ از‏‎ ارتفاع‌‏‎ و‏‎ سانتي‌متر‏‎ بدن‌ 149‏‎ طول‌‏‎ حداكثر‏‎:اندازه‌‏‎.‎
.سانتي‌متر‏‎
.كيلوگرم‌‏‎ وزن‌64‏‎.‎
.بيشتر‏‎ گاهي‌‏‎ و‏‎ سال‌‏‎ متوسط 15‏‎ بطور‏‎:‎عمر‏‎ طول‌‏‎
.بار‏‎ هر‏‎ بچه‌‏‎ معمولا ، 1‏‎ بچه‌زا ، ‏‎:زادوولد‏‎.‎
.ميوه‌جات‌‏‎ و‏‎ درختان‌‏‎ برگ‌‏‎ چمن‌ ، ‏‎:تغذيه‌‏‎.
.رودخانه‌ها‏‎ نزديك‌‏‎ اغلب‏‎ و‏‎ جنگلي‌‏‎ كوهپايه‌هاي‌‏‎:‎زيستگاه‌‏‎.‎
.مي‌باشد‏‎ انقراض‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ اينجا‏‎ در‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ آسياي‌شرقي‌‏‎ بومي‌‏‎:پراكندگي‌‏‎.‎
.مي‌كند‏‎ زندگي‌‏‎ نيز‏‎ آمريكا‏‎ و‏‎ اروپا‏‎ از‏‎ نقاطي‌‏‎ در‏‎
دارآباد‏‎ -‎ ايران‌‏‎ وحش‌‏‎ حيات‌‏‎ و‏‎ طبيعي‌‏‎ آثار‏‎ موزه‌‏‎


.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎