چهارم‌ ، شماره‌ 1056‏‎ آگوست‌ 1996 ، سال‌‏‎ شهريور 1375 ، 31‏‎ شنبه‌ 10‏‎

باشگاههاي‌‏‎ جامداران‌‏‎ و‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
خودرا‏‎ واقعي‌‏‎ چهره‌‏‎ آزادي‌‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎ آسيا‏‎
داد‏‎ نشان‌‏‎


شد‏‎ نوفباخور‏‎ مغلوب‏‎ ازبكستان‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ ماست‌‏‎ ورزش‌‏‎ گريبانگير‏‎ اساسي‌هميشه‌‏‎ مشكل‌‏‎ يك‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎
.كنيم‌‏‎ حل‌‏‎ آنرا‏‎ نتوانسته‌ايم‌‏‎ هنوز‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ آسيبديدن‌‏‎ سالها‏‎
حادثه‌بيشتر‏‎ از‏‎ بعد‏‎ مسابقه‌‏‎ يك‌‏‎ يك‌بازي‌ ، ‏‎ رويداد ، ‏‎ يك‌‏‎ اهميت‌‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎
حذف‌‏‎.‎روبرومي‌شويم‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ آسان‌‏‎ و‏‎ خيلي‌راحت‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎
شكست‌‏‎ داشتن‌ ، ‏‎ تاخير‏‎ و‏‎ ديررسيدن‌‏‎ بعلت‌‏‎ درلهستان‌‏‎ جوان‌‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎
ديررفتن‌‏‎ هوا ، ‏‎ و‏‎ آب‏‎ و‏‎ محيط‏‎ به‌‏‎ عدم‌عادت‌‏‎ بدليل‌‏‎ قزاقستان‌‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎
اهميت‌‏‎ از‏‎ آنكه‌‏‎ بدون‌‏‎ مسابقه‌ ، ‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ روز‏‎ يك‌‏‎ يعني‌‏‎ ازبكستان‌‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎
عمق‌‏‎ و‏‎ خورديم‌‏‎ شكست‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ اما‏‎.‎است‌‏‎ جمله‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ باشد ، ‏‎ آگاه‌‏‎ بازي‌‏‎
ما‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌آئيم‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ كرد‏‎ پيدا‏‎ انعكاس‌‏‎ خبر‏‎ و‏‎ كرديم‌‏‎ حس‌‏‎ را‏‎ فاجعه‌‏‎
روز‏‎ سه‌‏‎ آيا‏‎ !نبوده‌‏‎ خوب‏‎ غذا‏‎ و‏‎ زمين‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ حق‌كشي‌‏‎ داور‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ ظلم‌‏‎
قهرماني‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎ يك‌‏‎ ارزش‌‏‎ كردن‌‏‎ تامل‌‏‎
به‌‏‎ زودتر‏‎ روز‏‎ چند‏‎ نمي‌توانست‌‏‎ استقلال‌‏‎ ندارد؟‏‎ را‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎
به‌‏‎ زودتر‏‎ هفته‌‏‎ يك‌‏‎ سرمايه‌‏‎ بااين‌‏‎ نبود‏‎ قادر‏‎ پيروزي‌‏‎ يا‏‎ برود‏‎ ازبكستان‌‏‎
در‏‎ استقلال‌‏‎ شكست‌‏‎ نشود؟‏‎ مشكل‌‏‎ دچار‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎ وارد‏‎ قزاقستان‌‏‎
اين‌‏‎ مستقيما‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مسئله‌‏‎ شناخت‌‏‎ و‏‎ درك‌‏‎ عدم‌‏‎ همين‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ ازبكستان‌‏‎
آن‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ آينده‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ برمي‌گردد‏‎ تيم‌‏‎ مسئولين‌‏‎ به‌‏‎ مشكل‌‏‎
.بكنند‏‎ كامل‌‏‎ توجه‌‏‎
بهره‌‏‎ مضاعف‌‏‎ نيروي‌‏‎ از‏‎ تهران‌‏‎ شددر‏‎ مجبور‏‎ خود‏‎ اشتباه‌‏‎ براي‌‏‎ پيروزي‌‏‎
اين‌بار‏‎ بازيهاي‌قبل‌‏‎ برخلاف‌‏‎ و‏‎ بيشترشود‏‎ ميل‌‏‎ و‏‎ شتاب‏‎ دچار‏‎ و‏‎ گيرد‏‎
سه‌‏‎ حضور‏‎ بود ، ‏‎ كرده‌‏‎ انتخاب‏‎ را‏‎ وحسابشده‌اي‌‏‎ سنجيده‌‏‎ شيوه‌‏‎ پيروزي‌‏‎ مربي‌‏‎
.داد‏‎ نيمه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ نتيجه‌‏‎ حريف‌‏‎ جريمه‌‏‎ محوطه‌‏‎ نزديكي‌‏‎ در‏‎ مهاجم‌‏‎
و‏‎ شكل‌جبران‌كرد‏‎ بهترين‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ برگشت‌‏‎ دربازي‌‏‎ اشتباه‌‏‎ و‏‎ ضعف‌‏‎ پيروزي‌‏‎
قزاقستان‌‏‎ دروازه‌اليماي‌‏‎ بار‏‎ پنج‌‏‎ توانست‌‏‎ ودلپذير‏‎ تهاجمي‌‏‎ شيوه‌اي‌‏‎ با‏‎
پيروزي‌‏‎ تيم‌‏‎نمايان‌سازد‏‎ بيشتر‏‎ را‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎ تاقدرت‌‏‎ كند‏‎ باز‏‎ را‏‎
دايي‌ ، ‏‎ چون‌‏‎ بازيكنان‌آماده‌اي‌‏‎ قدرت‌‏‎ و‏‎ جواني‌‏‎ ازنيروي‌‏‎ بااستفاده‌‏‎
حريف‌‏‎ توانست‌‏‎ بقيه‌بازيكنان‌‏‎ و‏‎ مهدوي‌كيا‏‎ بزيك‌ ، ‏‎ باقري‌ ، پيرواني‌ ، ‏‎
را‏‎ خود‏‎ تماشاگران‌‏‎ و‏‎ دهد‏‎ قرار‏‎ فشار‏‎ تحت‌‏‎ دقيقه‌‏‎ طي‌ 90‏‎ را‏‎ خود‏‎ پرقدرت‌‏‎
.بفرستد‏‎ خانه‌ها‏‎ به‌‏‎ خوشحال‌‏‎

‎‏‏،‏‎(‎‏‏45‏‎) دقايق‌‏‎ در‏‎ دايي‌‏‎ علي‌‏‎:گلها‏‎.‎صفر‏‎ قزاقستان‌‏‎ اليماي‌‏‎ پيروزي‌ 5‏‎
(‎‏‏80‏‎) ترابيان‌‏‎ رضا‏‎ (‎‎‏‏60‏‎) پيرواني‌‏‎ ومحمدعلي‌‏‎ پنالتي‌‏‎ نقطه‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ (‎‎‏‏65‏‎)
.(‎‏‏88‏‎) كريم‌باقري‌‏‎
.ازعراق‌‏‎ مهنام‌‏‎ سمير‏‎ و‏‎ عبدالله‌الحسين‌‏‎:‎كمك‌‏‎ به‌‏‎ منفي‌‏‎ فلاح‌‏‎:داور‏‎.
.گذاشت‌‏‎ اين‌ديدار‏‎ به‌‏‎ پاي‌‏‎ تاكتيكي‌‏‎ باتغييرات‌‏‎ پيروزشدن‌‏‎ براي‌‏‎ پيروزي‌‏‎
قرار‏‎ را‏‎ رهبري‌فر‏‎ و‏‎ محبوبي‌‏‎ پيرواني‌ ، ‏‎ متمركز‏‎ مدافع‌‏‎ سه‌‏‎ دفاع‌‏‎ خط‏‎ قلب‏‎ در‏‎
بر‏‎ را‏‎ مهاجمان‌‏‎ تغذيه‌‏‎ وظيفه‌‏‎ ومحرمي‌‏‎ ميدان‌باقري‌‏‎ ميانه‌‏‎ در‏‎ داد ، ‏‎
مثلث‌به‌‏‎ يك‌‏‎ بصورت‌‏‎ بزيك‌‏‎ و‏‎ مهدوي‌كيا‏‎ دايي‌ ، ‏‎ نيز‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎ در‏‎.‎داشتند‏‎ عهده‌‏‎
.مي‌آوردند‏‎ هجوم‌‏‎ دروازه‌اليماي‌‏‎ سوي‌‏‎
بودندكه‌‏‎ وميناوند‏‎ اين‌بازي‌سعداوي‌‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎ كناري‌‏‎ پيستون‌‏‎ دو‏‎
.برهم‌زنند‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎ دفاعي‌‏‎ نظم‌‏‎ پياپي‌خود‏‎ نفوذهاي‌‏‎ با‏‎ داشتند‏‎ وظيفه‌‏‎
روي‌‏‎ قزاقستان‌‏‎ مدافعان‌‏‎ محرمي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ توپ‌‏‎ ارسال‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ دقيقه‌ 23‏‎ در‏‎
اين‌‏‎ اما‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ پنالتي‌‏‎ داورنقطه‌‏‎ كه‌‏‎ شدند‏‎ خطا‏‎ مرتكب‏‎ بزيك‌‏‎
.كوبيد‏‎ اليماي‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ دستان‌‏‎ به‌‏‎ راباقري‌‏‎ ضربه‌‏‎
با‏‎ وي‌‏‎ ضربه‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ توپ‌‏‎ صاحب‏‎ حريف‌‏‎ مقابل‌دروازه‌‏‎ در‏‎ بزيك‌‏‎ دقيقه‌ 32‏‎ در‏‎
.شد‏‎ دفع‌‏‎ اليماي‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ سريع‌‏‎ واكنش‌‏‎
اليماي‌‏‎ دستان‌مدافع‌‏‎ به‌‏‎ بزيك‌‏‎ سر‏‎ ضربه‌‏‎ نيمه‌اول‌‏‎ پاياني‌‏‎ دقايق‌‏‎ در‏‎
نقطه‌‏‎ نيمه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ دومين‌بار‏‎ براي‌‏‎ داور‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ برخورد‏‎ گلوشكوف‌‏‎ بوريس‌‏‎
اليماي‌‏‎ دروازه‌‏‎ درون‌‏‎ به‌‏‎ دايي‌‏‎ علي‌‏‎ توسط‏‎ ضربه‌‏‎ اين‌‏‎.‎داد‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ پنالتي‌‏‎
.يافت‌‏‎ خاتمه‌‏‎ نتيجه‌‏‎ همين‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ جاي‌‏‎
آمد ، فرارهاي‌‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎ نخست‌‏‎ دقايق‌‏‎ ازهمان‌‏‎ پيروزي‌‏‎ حملات‌‏‎ فشار‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎
بهم‌‏‎ اليماي‌‏‎ تادفاع‌‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ دايي‌‏‎ تحرك‌‏‎ و‏‎ عرضي‌بزيك‌‏‎ حركت‌هاي‌‏‎ مهدوي‌كيا ، ‏‎
و‏‎ بزند‏‎ را‏‎ دوم‌‏‎ گل‌‏‎ استثنايي‌‏‎ ضربه‌اي‌‏‎ با‏‎ دقيقه‌ 60‏‎ پيرواني‌در‏‎ و‏‎ بريزد‏‎
.برساند‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ پيروزي‌‏‎ سوم‌‏‎ گل‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ دوم‌‏‎ گل‌‏‎ بعد‏‎ دقيقه‌‏‎ دايي‌ 5‏‎
توپ‌‏‎ دقيقه‌ 80‏‎ در‏‎ و‏‎ كرد‏‎ پا‏‎ طوفان‌به‌‏‎ پاياني‌‏‎ دقيقه‌‏‎ طي‌ 20‏‎ پيروزي‌‏‎
كريم‌‏‎ و‏‎ فرستاد‏‎ حريف‌‏‎ جريمه‌‏‎ درون‌محوطه‌‏‎ سر‏‎ با‏‎ دايي‌‏‎ را‏‎ ميناوند‏‎ بلند‏‎
يار‏‎ بعد‏‎ دقيقه‌‏‎ هشت‌‏‎ و‏‎ رساند‏‎ به‌ثمر‏‎ را‏‎ چهارم‌‏‎ گل‌‏‎ شيرجه‌‏‎ با‏‎ باقري‌‏‎
وارد‏‎ انفرادي‌‏‎ حركت‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ را‏‎ پنجم‌‏‎ گل‌‏‎ ترابيان‌‏‎ پيروزي‌رضا‏‎ تازه‌وارد‏‎
به‌‏‎ طراوت‌‏‎ با‏‎ فوتبال‌‏‎ يك‌‏‎ ارائه‌‏‎ با‏‎ كشورمان‌‏‎ نماينده‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ حريف‌‏‎ دروازه‌‏‎
آن‌‏‎ ميزباني‌‏‎ كه‌‏‎ آسيا‏‎ غرب‏‎ منطقه‌‏‎ تيم‌‏‎ چهار‏‎ جمع‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ يابد‏‎ راه‌‏‎ بعد‏‎ مرحله‌‏‎
.كند‏‎ پيدا‏‎ راه‌‏‎ است‌ ، ‏‎ ايران‌‏‎ به‌عهده‌‏‎
تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ فوتبال‌‏‎ شدتيم‌‏‎ مغلوب‏‎ ازبكستان‌‏‎ در‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ چهار‏‎ استقلال‌‏‎
تيم‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ اسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ برندگان‌‏‎ جام‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ دوم‌‏‎ دور‏‎ در‏‎
.خورد‏‎ شكست‌‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ نتيجه‌ 4‏‎ با‏‎ ازبكستان‌‏‎ باخور‏‎ نوف‌‏‎
نامانگان‌در‏‎ شهر‏‎ در‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎ بعدازظهر‏‎ رفت‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ ديدار‏‎
نوف‌‏‎ تيم‌‏‎شد‏‎ برگزار‏‎ ازبكستان‌‏‎ پايتخت‌‏‎ تاشكند‏‎ شهر‏‎ كيلومتري‌‏‎ ‎‏‏300‏‎
را‏‎ تهاجمي‌‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ ابتدا‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ ازبكستان‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ باخورقهرمان‌‏‎
خود‏‎ گل‌‏‎ اولين‌‏‎ به‌‏‎ ستيح‌‏‎ شات‌‏‎ بوسيله‌‏‎ دقيقه‌ 20‏‎ در‏‎ بود‏‎ نمايش‌گذاشته‌‏‎ به‌‏‎
.يافت‌‏‎ دست‌‏‎
.رسيد‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ دقيقه‌ 45‏‎ در‏‎ محمداف‌‏‎ دل‌‏‎ بوسيله‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ گل‌‏‎ دومين‌‏‎
روي‌‏‎ ميزبان‌‏‎ تيم‌‏‎ مدافعان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ خطاي‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎
شد‏‎ پنالتي‌‏‎ ضربه‌‏‎ يك‌‏‎ صاحب‏‎ دقيقه‌ 48‏‎ در‏‎ جريمه‌‏‎ محوطه‌‏‎ در‏‎ پرورش‌خواه‌‏‎ بهروز‏‎
.كرد‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ گل‌‏‎ تنها‏‎ به‌‏‎ تبديل‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ ورمزيار‏‎ كه‌صادق‌‏‎
ازبكستان‌‏‎ نوف‌باخور‏‎ تيم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ نفوذ‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ دقيقه‌ 61‏‎ در‏‎
سود‏‎ به‌‏‎ پنالتي‌‏‎ ضربه‌‏‎ يك‌‏‎ بحريني‌‏‎ داور‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ جريمه‌‏‎ محوطه‌‏‎ در‏‎
تيم‌‏‎ گل‌‏‎ چهارمين‌‏‎.كرد‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ تبديل‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ شات‌ستيح‌‏‎ كه‌‏‎ گرفت‌‏‎ ميزبان‌‏‎ تيم‌‏‎
.رسيد‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ ماگامتوس‌‏‎ توسط‏‎ دقيقه‌77‏‎ در‏‎ ازبكستان‌‏‎ نوف‌باخور‏‎

:عكس‌‏‎ زيرنويس‌‏‎
توانست‌‏‎ جوانترها‏‎ به‌‏‎ اعتماد‏‎ جواني‌و‏‎ سرعت‌‏‎ و‏‎ قدرت‌‏‎ به‌‏‎ اتكا‏‎ با‏‎ پيروزي‌‏‎
و‏‎ دهد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ اليماي‌قزاقستان‌‏‎ گل‌‏‎ با 5‏‎ زيبا‏‎ و‏‎ پرطراوت‌‏‎ يك‌بازي‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ آزادي‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎.يابد‏‎ راه‌‏‎ آسيا‏‎ برتر‏‎ تيم‌‏‎ چهار‏‎ جمع‌‏‎ به‌‏‎
.ستودند‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ جوانان‌‏‎ و‏‎ دادند‏‎ مثبت‌‏‎ پاسخ‌‏‎ پيروزي‌‏‎ مربي‌‏‎ شهامت‌‏‎
نقش‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ ديروز‏‎ ميدان‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ بهترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ مهدوي‌كيا‏‎ مهدي‌‏‎
.داشت‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ پيروزي‌‏‎ در‏‎ به‌سزايي‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎