چهارم‌ ، شماره‌ 1061‏‎ سپتامبر 1996 ، سال‌‏‎ شهريور 1375 ، 5‏‎ پنجشنبه‌ 15‏‎
دژپاد‏‎
نگهداري‌‏‎ سيستمهاي‌‏‎

مي‌رود‏‎ قطر‏‎ به‌‏‎ آينده‌‏‎ هفته‌‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ دايي‌‏‎ علي‌‏‎


كشور‏‎ مركز‏‎ دوحه‌‏‎ عازم‌‏‎ آينده‌‏‎ هفته‌‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ دايي‌‏‎ علي‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
.كند‏‎ آغاز‏‎ قطر‏‎ السد‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎ تمرينات‌‏‎ تا‏‎ مي‌شود‏‎ قطر‏‎
قابل‌تمديد‏‎ قرارداد‏‎ اين‌‏‎ سال‌‏‎ سه‌‏‎ تا‏‎ و‏‎ است‌‏‎ يكساله‌‏‎ السد‏‎ با‏‎ دايي‌‏‎ قرارداد‏‎
.است‌‏‎
فوتبال‌تاييد‏‎ فدراسيون‌‏‎ در‏‎ را‏‎ رضايتنامه‌خود‏‎ دايي‌‏‎ علي‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎
.شد‏‎ پيروزي‌جدا‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ رسما‏‎ و‏‎ كرد‏‎
مقابل‌‏‎ در‏‎ را‏‎ پيروزي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ انزلي‌تيم‌‏‎ ناهموار‏‎ زمين‌‏‎ به‌دليل‌‏‎ دايي‌‏‎
.نشود‏‎ احتمالي‌‏‎ آسيبديدگي‌‏‎ دچار‏‎ تا‏‎ نمي‌كند‏‎ همراهي‌‏‎ ملوان‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎