چهارم‌ ، شماره‌ 1062‏‎ سپتامبر 1996 ، سال‌‏‎ شهريور 1375 ، 7‏‎ شنبه‌ 17‏‎

شد‏‎ كامل‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ موفقيت‌‏‎ حلقه‌‏‎


درآورد‏‎ زانو‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آزادي‌نوبهار‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
شدند‏‎ دعوت‌‏‎ ملي‌فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ اردوي‌‏‎ به‌‏‎ بازيكن‌‏‎ ‎‏‏45‏‎

جام‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ فوتبال‌كشورمان‌‏‎ اخير‏‎ موفقيت‌هاي‌‏‎ درپي‌‏‎
هزار‏‎ صد‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ و‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ آسيا ، ‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎
نتيجه‌ 3‏‎ با‏‎ را‏‎ ازبكستان‌‏‎ خود‏‎ قدرتمند‏‎ حريف‌‏‎ توانست‌‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ تماشاگر‏‎
.بيانديشد‏‎ آينده‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ بهتر‏‎ روحيه‌اي‌‏‎ با‏‎ تا‏‎ دهد‏‎ شكست‌‏‎ صفر‏‎ بر‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎