چهارم‌ ، شماره‌ 1092‏‎ اكتبر 1996 ، سال‌‏‎ مهر 1375 ، 12‏‎ شنبه‌ 21‏‎

شد‏‎ قطر‏‎ الريان‌‏‎ مربي‌‏‎ حجازي‌‏‎ ناصر‏‎

باشگاههاي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ جذب‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
و‏‎ رسيد‏‎ توافق‌‏‎ به‌‏‎ قطر‏‎ الريان‌‏‎ باشگاه‌‏‎ با‏‎ حجازي‌‏‎ ناصر‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ قطر ، ‏‎
.گرفت‌‏‎ خواهد‏‎ بعهده‌‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مربيگري‌‏‎ بزودي‌‏‎
ايران‌است‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تاريخ‌‏‎ پرافتخارترين‌بازيكنان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ حجازي‌‏‎ ناصر‏‎
.است‌‏‎ داده‌‏‎ ارائه‌‏‎ موفقي‌‏‎ نيزكارنامه‌‏‎ خود‏‎ مربيگري‌‏‎ دوره‌‏‎ در‏‎ و‏‎
شهرداري‌‏‎ بنگلادش‌ ، ‏‎ محمدان‌‏‎ استقلال‌تهران‌ ، ‏‎ تيمهاي‌‏‎ مربي‌‏‎ تاكنون‌‏‎ حجازي‌‏‎
اينكه‌تيمهاي‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ ماشين‌سازي‌تبريز‏‎ و‏‎ اصفهان‌‏‎ سپاهان‌‏‎ كرمان‌ ، ‏‎
بهترين‌‏‎ آمدند ، ‏‎ به‌ميدان‌‏‎ امكانات‌‏‎ حداقل‌‏‎ با‏‎ و‏‎ بومي‌دارند‏‎ بافت‌‏‎ اكثرا‏‎ او‏‎
.است‌‏‎ گرفته‌‏‎ را‏‎ نتيجه‌‏‎
ملي‌ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ مربيگري‌‏‎ اتوفيستر‏‎ مشخص‌شد‏‎ آنكه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ نيز‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎
دست‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربيگري‌‏‎ حجازي‌‏‎ ناصر‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ قرار‏‎ نپذيرفت‌ ، ‏‎ را‏‎
.نگرفت‌‏‎ صورت‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ دلايلي‌‏‎ به‌‏‎ بنا‏‎ كه‌‏‎ بگيرد‏‎
پس‌از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ دانماركي‌‏‎ لارسن‌‏‎ حاضربعهده‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ الريان‌‏‎ مربيگري‌‏‎
ناصر‏‎ تيم‌خواستار‏‎ اين‌‏‎ مسئولان‌‏‎ الاتحاد‏‎ تيم‌مقابل‌‏‎ اين‌‏‎ دو‏‎ بر‏‎ پنج‌‏‎ باخت‌‏‎
حضور‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ بوده‌‏‎ نيز‏‎ قطر‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اسبق‌‏‎ مربي‌‏‎ لارسن‌‏‎.‎شدند‏‎ حجازي‌‏‎
دوحه‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ با‏‎ را‏‎ ايراني‌‏‎ بازيكن‌‏‎ سه‌‏‎ مربي‌‏‎ اين‌‏‎ الريان‌ ، ‏‎ در‏‎ حجازي‌‏‎
پيروزي‌‏‎ تيم‌‏‎ حريف‌‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ الريان‌‏‎.‎برد‏‎ خواهد‏‎
.است‌‏‎
ذوالفقارنسب‏‎ بيژن‌‏‎ دكتر‏‎ خواهان‌‏‎ نيز‏‎ قطر‏‎ الوكره‌‏‎ باشگاه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ گفتني‌‏‎
.است‌‏‎ انگلستان‌‏‎ از‏‎ الوكره‌لن‌آشورتس‌‏‎ كنوني‌‏‎ مربي‌‏‎.‎است‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎