چهارم‌ ، شماره‌ 1107‏‎ اكتبر 1996 ، سال‌‏‎ آبان‌ 1375 ، 29‏‎ سه‌شنبه‌ 8‏‎

شد‏‎ منصوب‏‎ استقلال‌‏‎ باشگاه‌‏‎ جديد‏‎ مديرعامل‌‏‎


هيات‌مديره‌باشگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ محمدجوادايرواني‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎
جديد‏‎ مديرعامل‌‏‎ فتح‌الله‌زاده‌خويي‌به‌سمت‌‏‎ علي‌‏‎ استقلال‌ايران‌ ، ‏‎ فرهنگي‌ورزشي‌‏‎
.شد‏‎ منصوب‏‎ اين‌باشگاه‌‏‎
متعال‌‏‎ خداوند‏‎ از‏‎ استعانت‌‏‎ با‏‎ است‌‏‎ اميد‏‎:است‌‏‎ آمده‌‏‎ حكم‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ قسمتي‌‏‎ در‏‎
ايجاد‏‎ سايه‌‏‎ در‏‎ كشور ، ‏‎ ورزش‌‏‎ عرصه‌‏‎ انقلابي‌‏‎ و‏‎ متعهد‏‎ نيروهاي‌‏‎ بكارگيري‌‏‎ و‏‎
اعتلاي‌‏‎ شاهد‏‎ منسجم‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ ضمن‌‏‎ و‏‎ امور‏‎ بيشتر‏‎ نظم‌‏‎ و‏‎ كامل‌‏‎ انضباط‏‎
در‏‎ برومند‏‎ جوانان‌‏‎ تربيت‌‏‎ با‏‎ ورزشي‌‏‎ امور‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ فرهنگ‌‏‎
.باشيم‌‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎