چهارم‌ ، شماره‌ 1112‏‎ نوامبر 1996 ، سال‌‏‎ آبان‌ 1375 ، 4‏‎ دوشنبه‌ 14‏‎
موتوژن‌‏‎
(عام‌‏‎ سهامي‌‏‎ شركت‌‏‎)
الكتريكي‌‏‎ موتورهاي‌‏‎ انواع‌‏‎ توليدكننده‌‏‎
ايزو9002‏‎ سري‌‏‎ استانداردهاي‌‏‎ گواهينامه‌‏‎ دريافت‌‏‎ با‏‎
است‌‏‎ قرارگرفته‌‏‎ جهان‌‏‎ الكتروموتور‏‎ برتر‏‎ توليدكنندگان‌‏‎ دركنار‏‎

:مطبوعاتي‌‏‎ مصاحبه‌‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎ سرمربي‌‏‎
باتيمهاي‌‏‎ برابر‏‎ پيروزي‌‏‎ موفقيت‌‏‎ نمودار‏‎
است‌‏‎ جهان‌‏‎ اول‌‏‎ طراز‏‎

مي‌شود‏‎ دوحه‌‏‎ راهي‌‏‎ امروز‏‎ تهران‌‏‎ پيروزي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎

قطر‏‎ مركز‏‎ دوحه‌‏‎ راهي‌‏‎ امروز‏‎ تهران‌‏‎ فوتبال‌پيروزي‌‏‎ تيم‌‏‎:ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
فوتبال‌‏‎ اعتبار‏‎ از‏‎ آسيا‏‎ غرب‏‎ منطقه‌‏‎ برتر‏‎ ديگر‏‎ تيم‌‏‎ سه‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ مي‌شود‏‎
جنجالهاي‌‏‎ از‏‎ بدور‏‎ و‏‎ آگاه‌‏‎ مربي‌‏‎ يك‌‏‎ لطف‌‏‎ به‌‏‎ پيروزي‌‏‎.‎كند‏‎ دفاع‌‏‎ ايران‌‏‎
به‌‏‎ گام‌‏‎ تازه‌‏‎ و‏‎ جوان‌‏‎ تركيبي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ شد‏‎ دگرگون‌‏‎ فصل‌‏‎ ابتداي‌‏‎ در‏‎ رايج‌ ، ‏‎
.گذاشت‌‏‎ رقابتها‏‎
موردهدف‌‏‎ را‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جام‌قهرماني‌‏‎ فتح‌‏‎ ابتدا‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ پيروزي‌‏‎
صدرنشين‌‏‎ حاليكه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ روحي‌‏‎ و‏‎ بدني‌‏‎ شرايط‏‎ بهترين‌‏‎ در‏‎ اكنون‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ قرار‏‎
مربي‌‏‎ حاليكه‌‏‎ در‏‎.‎مي‌رود‏‎ خود‏‎ آسيايي‌‏‎ حريفان‌‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎
اول‌‏‎ حريف‌‏‎ از‏‎ پيروزي‌‏‎.‎نمي‌داند‏‎ آرماني‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ شرايط‏‎ پيروزي‌‏‎
.ندارد‏‎ دقيقي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ الزورا‏‎ خود‏‎
آن‌كشور‏‎ مقيم‌‏‎ ايرانيان‌‏‎ حمايت‌‏‎ از‏‎ نيست‌و‏‎ تنها‏‎ نيز‏‎ دوحه‌‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎
دواخطاره‌‏‎ بدليل‌‏‎ را‏‎ ميناوند‏‎ نخست‌‏‎ دربازي‌‏‎ پيروزي‌‏‎است‌‏‎ بهره‌مند‏‎
ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ براي‌‏‎ مي‌تواند‏‎ كافي‌‏‎ بضاعت‌‏‎ با‏‎ اما‏‎ ندارد‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ بودن‌‏‎
.كند‏‎ كسب‏‎ افتخار‏‎
فوتبال‌‏‎ سوي‌فدراسيون‌‏‎ از‏‎ منطقي‌‏‎ وبرنامه‌ريزي‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ برگزاري‌‏‎
راهي‌‏‎ خود‏‎ دوران‌‏‎ درآماده‌ترين‌‏‎ را‏‎ پيروزي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ازعواملي‌‏‎ ديگر‏‎ يكي‌‏‎
.است‌‏‎ قطركرده‌‏‎
عابديني‌‏‎ امير‏‎ و‏‎ پيروزي‌‏‎ كروات‌‏‎ مربي‌‏‎ پوكله‌پوويچ‌‏‎ استانكو‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎
نشست‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ پيروزي‌‏‎ باشگاه‌‏‎ دفتر‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ باشگاه‌‏‎ مديرعامل‌‏‎
.دادند‏‎ پاسخ‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ سئوالات‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كردند‏‎ شركت‌‏‎ مطبوعاتي‌‏‎
عنوان‌‏‎ كسب‏‎ ما‏‎ اصلي‌‏‎ هدف‌‏‎:ابتداگفت‌‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎ سرمربي‌‏‎ استانكو‏‎
نتايج‌‏‎ تاكنون‌‏‎ ما‏‎ راه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ و‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ قهرماني‌‏‎
تحول‌‏‎ و‏‎ پيشرفت‌‏‎ براي‌‏‎ اول‌‏‎ روز‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ ما‏‎آورده‌ايم‌‏‎ بدست‌‏‎ را‏‎ خوبي‌‏‎
متفاوت‌‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ شرايط‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ شديم‌ ، ‏‎ بكار‏‎ دست‌‏‎ جدي‌‏‎ بطور‏‎ فوتبال‌‏‎
.است‌‏‎
امتيازها‏‎ مجموع‌‏‎ از‏‎ درصد‏‎ كسب 63‏‎ با‏‎ پيش‌‏‎ فصل‌‏‎ در‏‎ ما‏‎:افزود‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
درصد‏‎ فصل‌ 73‏‎ اين‌‏‎ رفت‌‏‎ دور‏‎ در‏‎ اما‏‎ كرده‌ايم‌‏‎ پيدا‏‎ دست‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎
طراز‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ با‏‎ نمودار‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ آورده‌ايم‌‏‎ بدست‌‏‎ را‏‎ امتيازها‏‎ مجموع‌‏‎ از‏‎
.مي‌كند‏‎ برابري‌‏‎ دنيا‏‎ اول‌‏‎
به‌‏‎ بيشتر‏‎ و‏‎ آورده‌ايم‌‏‎ بوجود‏‎ را‏‎ زيادي‌‏‎ تغييرات‌‏‎ پيروزي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ ما‏‎
تيم‌‏‎ در‏‎ تجربه‌‏‎ با‏‎ بازيكن‌‏‎ دو‏‎ تنها‏‎ فقط‏‎ و‏‎ كرده‌ايم‌‏‎ تكيه‌‏‎ جوان‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
.دارند‏‎ حضور‏‎ ما‏‎
و‏‎ دلخواه‌شده‌ايم‌‏‎ نتايج‌‏‎ كسب‏‎ به‌‏‎ ماموفق‌‏‎ نيز‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎
خود‏‎ سيستم‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ بنديم‌‏‎ بكار‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ را‏‎ مدرن‌‏‎ اصول‌‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ سعي‌‏‎
اجرا‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ را‏‎ (‎‏‏343‏‎)‎ ‎‏‏،‏‎(‎‏‏163‏‎) و‏‎ (‎‏‏253‏‎) روش‌هاي‌‏‎ از‏‎ آميخته‌اي‌‏‎
.كنيم‌‏‎
نيست‌‏‎ بالايي‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ بدني‌‏‎ لحاظآمادگي‌‏‎ از‏‎ پيروزي‌‏‎ تيم‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎
بازيكنان‌‏‎ فيزيكي‌‏‎ شرايط‏‎ ليگ‌‏‎ دربرنامه‌‏‎ پي‌درپي‌‏‎ تغييرات‌‏‎ با‏‎ زيرا‏‎
.شده‌است‌‏‎ چشمگيري‌‏‎ افت‌‏‎ داراي‌‏‎
تيم‌در‏‎ چون‌‏‎ مي‌رويم‌‏‎ تعطيلات‌‏‎ به‌‏‎ اماگويا‏‎ مي‌رويم‌‏‎ قطر‏‎ به‌‏‎ امروز‏‎ ما‏‎
!ندارد‏‎ قرار‏‎ خوبي‌‏‎ بدني‌‏‎ شرايط‏‎
يك‌‏‎ ايران‌حتي‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ سايرتيم‌ها‏‎ بازي‌‏‎ نحوه‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
داخل‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ يك‌بازيكن‌‏‎ و‏‎ نمي‌كند‏‎ بازي‌‏‎ صحيح‌فوتبال‌‏‎ سيستم‌‏‎ با‏‎ تيم‌‏‎
پيروزي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎:‎وي‌افزود‏‎.نمي‌دهد‏‎ انجام‌‏‎ بخوبي‌‏‎ را‏‎ وظايف‌خود‏‎ زمين‌‏‎
زمين‌‏‎ وارد‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ و‏‎ تيمي‌نيستند‏‎ دستورات‌‏‎ تابع‌‏‎ شافعي‌‏‎ نامجومطلق‌و‏‎
مي‌گذارند‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خودشان‌‏‎ وبازي‌‏‎ ندارند‏‎ هماهنگي‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ مي‌شوند‏‎
فصل‌‏‎ نيم‌‏‎ در‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ استفاده‌‏‎ كمتر‏‎ آنها‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ ما‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎
.آمدند‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ بار‏‎ سه‌‏‎ تنها‏‎
تنها‏‎ و‏‎ رانداريم‌‏‎ لازم‌‏‎ شناخت‌‏‎ خود‏‎ ازحريفان‌‏‎ ما‏‎:افزود‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
.است‌‏‎ داشته‌‏‎ روماني‌‏‎ در‏‎ هفته‌اي‌‏‎ دو‏‎ اردوي‌‏‎ يك‌‏‎ ما‏‎ حريف‌عراقي‌‏‎ مي‌دانيم‌‏‎
در‏‎ پيروزي‌نيز‏‎ باشگاه‌‏‎ مديرعامل‌‏‎ مهندس‌عابديني‌‏‎ مصاحبه‌‏‎ اين‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎
و‏‎ به‌خداوند‏‎ اتكا‏‎ با‏‎ ما‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ درقطر‏‎ تيمش‌‏‎ حضور‏‎ نحوه‌‏‎ مورد‏‎
واقعي‌‏‎ تابضاعت‌‏‎ مي‌رويم‌‏‎ خود‏‎ رقباي‌‏‎ جنگ‌‏‎ ايران‌به‌‏‎ شريف‌‏‎ مردم‌‏‎ دعاي‌‏‎
شكست‌‏‎ را‏‎ عراق‌‏‎ هم‌‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎ در‏‎ ما‏‎ بگذاريم‌‏‎ نمايش‌‏‎ رابه‌‏‎ كشورمان‌‏‎ فوتبال‌‏‎
تهران‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ كشورمان‌‏‎ نماينده‌‏‎ ديگر‏‎ استقلال‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ آرزو‏‎ و‏‎ مي‌دهيم‌‏‎
.كند‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ خود‏‎ رقيب‏‎

داود‏‎ شهبازي‌فر ، ‏‎ كوروش‌‏‎ عابدزاده‌ ، ‏‎ پيروزي‌احمدرضا‏‎ تيم‌‏‎ اعزامي‌‏‎ نفرات‌‏‎
گل‌محمدي‌ ، ‏‎ يحيي‌‏‎ محرمي‌ ، ‏‎ مجتبي‌‏‎ رهبري‌فر ، ‏‎ بهروز‏‎ سعداوي‌ ، ‏‎ نعيم‌‏‎ محبوبي‌ ، ‏‎
رضا‏‎ مطلق‌ ، ‏‎ نامجو‏‎ مجيد‏‎ شافعي‌ ، ‏‎ محمود‏‎ باقري‌ ، ‏‎ كريم‌‏‎ افتخاري‌ ، ‏‎ سيدعلي‌‏‎
اژدري‌‏‎ محمد‏‎ و‏‎ كلهر‏‎ محمود‏‎ بزيك‌ ، ‏‎ ادموند‏‎ مهدوي‌كيا ، ‏‎ مهدي‌‏‎ ترابيان‌ ، ‏‎
خواهد‏‎ دوحه‌‏‎ عازم‌‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎ كه‌‏‎ بازيكني‌است‌‏‎ تنها‏‎ ميناوند‏‎ مهرداد‏‎.
.شد‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎