چهارم‌ ، شماره‌ 1116‏‎ نوامبر 1996 ، سال‌‏‎ آبان‌ 1375 ، 9‏‎ شنبه‌ 19‏‎
اهواز‏‎ سازي‌‏‎ لوله‌‏‎ شركت‌‏‎
جهاني‌‏‎ استانداردهاي‌‏‎ بالاترين‌‏‎ با‏‎

آسياسربلند‏‎ فوتبال‌‏‎ ميدان‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎
آمد‏‎ بيرون‌‏‎


درآورد‏‎ زانو‏‎ به‌‏‎ را‏‎ عراق‌‏‎ الزوراء‏‎ قطر ، ‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎
كرد‏‎ غلبه‌‏‎ اوردباسي‌قزاقستان‌‏‎ بر‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎

جام‌‏‎ مسابقات‌‏‎ دوره‌‏‎ چهارمين‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ تيم‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎
.رسيد‏‎ قهرماني‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ جهاني‌كشتي‌‏‎
باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ جام‌در‏‎ و‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ پيروزي‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎
مرحله‌‏‎ در‏‎ و‏‎ دوحه‌‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎ تيم‌‏‎.‎شدند‏‎ پيروز‏‎ خود‏‎ حريفان‌‏‎ بر‏‎ آسيا‏‎
و‏‎ درآورد‏‎ زانو‏‎ به‌‏‎ را‏‎ عراق‌‏‎ الزوراء‏‎ تيم‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ نهايي‌‏‎ يك‌چهارم‌‏‎
.كرد‏‎ غلبه‌‏‎ قزاقستان‌‏‎ از‏‎ اوردباسي‌‏‎ تيم‌‏‎ بر‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎
بازيكنان‌‏‎.‎بود‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ از‏‎ مشكلتر‏‎ بسيار‏‎ قطر‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎ كار‏‎
و‏‎ شاهرودي‌‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ توانستند‏‎ فوق‌العاده‌‏‎ قدرت‌‏‎ و‏‎ يكپارچگي‌‏‎ با‏‎ پيروزي‌‏‎
.شوند‏‎ چيره‌‏‎ الزوراء‏‎ بر‏‎ بزيك‌‏‎

لااقل‌‏‎ حرفه‌اي‌نيست‌ ، ‏‎ واقعي‌‏‎ شكل‌‏‎ در‏‎ ماهنوز‏‎ فوتبال‌‏‎:ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
كشورها‏‎ بقيه‌‏‎ رامانند‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ مامعيارهاي‌فوتبال‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
و‏‎ فوتبال‌‏‎ ورزش‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ باريشه‌اي‌‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ پيروزي‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎.‎نمي‌شناسند‏‎
و‏‎ جام‌قهرماني‌‏‎ در‏‎ نماينده‌‏‎ دو‏‎ به‌عنوان‌‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎ دارند ، ‏‎ ما‏‎ مردم‌‏‎
جام‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ اول‌‏‎ دور‏‎ از‏‎ گذر‏‎.دارند‏‎ شركت‌‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ جام‌‏‎
به‌فوتبال‌‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎ و‏‎ تماشاگران‌‏‎ در‏‎ را‏‎ بسياري‌‏‎ اميدواريهاي‌‏‎ و‏‎ خوش‌بيني‌‏‎
.آورد‏‎ بوجود‏‎
نيز‏‎ ملي‌ما‏‎ فوتبال‌‏‎ روبه‌رشد‏‎ حركت‌‏‎ تيم‌ ، ضامن‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ موفقيت‌‏‎ و‏‎ حركت‌‏‎
براي‌‏‎ گرايش‌‏‎ آوريم‌ ، ‏‎ بوجود‏‎ فوتبال‌‏‎ فضاي‌‏‎ در‏‎ مثبت‌‏‎ جو‏‎ هرچه‌‏‎.‎بود‏‎ خواهد‏‎
گذشته‌‏‎ روز‏‎شد‏‎ خواهد‏‎ بيشتر‏‎ سطوح‌‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ بازيكنان‌‏‎ در‏‎ شدن‌‏‎ پيروز‏‎
در‏‎ استقلال‌‏‎ شد ، ‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ مقتدر‏‎ قهرمان‌‏‎ ما‏‎ كشتي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ فضايي‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ دست‌‏‎ قطر‏‎ در‏‎ نيز‏‎ پيروزي‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ غلبه‌‏‎ قزاقستان‌‏‎ اوردباسي‌‏‎ بر‏‎ تهران‌‏‎
جهات‌‏‎ از‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎.‎نمود‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ عراق‌‏‎ الزوراء‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ زد‏‎ بزرگي‌‏‎ كار‏‎
بازيكن‌‏‎ سه‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ ضعيفي‌‏‎ تيم‌‏‎ الزوراء‏‎.‎بود‏‎ اهميت‌‏‎ داراي‌‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎ بسيار‏‎
عباس‌‏‎ مي‌كنندصاحب‏‎ بازي‌‏‎ ثابت‌‏‎ بطور‏‎ عراق‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ ملي‌پوش‌‏‎
برجسته‌ترين‌‏‎ جزو‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ جمله‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ عراق‌‏‎ گل‌‏‎ تنها‏‎ زننده‌‏‎ حسن‌‏‎
مردم‌‏‎ و‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎ عجيبي‌‏‎ آرامش‌‏‎ الزوراء‏‎ دادن‌‏‎ شكست‌‏‎.‎آسياست‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
.داد‏‎ دست‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ برتري‌‏‎ و‏‎ غرور‏‎ احساس‌‏‎ سالها‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ايجاد‏‎ ما‏‎
اجتماعي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ مسائل‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ عامل‌‏‎ سبز‏‎ ميدان‌‏‎ در‏‎ امروز‏‎ فوتبال‌‏‎
بازي‌‏‎ وجود‏‎ تمام‌‏‎ با‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ علم‌‏‎ با‏‎ پيروزي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ و‏‎ هست‌‏‎ نيز‏‎
پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎بخشيدند‏‎ شادي‌‏‎ بود‏‎ ما‏‎ ملي‌‏‎ غرور‏‎ را‏‎ آنچه‌‏‎ آگاهي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كردند‏‎
آسيا‏‎ ورزش‌‏‎ روشن‌‏‎ صحنه‌‏‎ مادر‏‎ فوتبال‌‏‎ و‏‎ ورزش‌‏‎ حركت‌‏‎ مي‌تواندسرآغاز‏‎
مهر‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎ حقانيت‌‏‎ پيروزي‌بر‏‎ تيم‌‏‎ لباس‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ جوانان‌‏‎.‎باشد‏‎
تا‏‎ نكنيم‌‏‎ دريغ‌‏‎ تعريفش‌‏‎ و‏‎ حمايت‌‏‎ از‏‎ و‏‎ نگيريم‌‏‎ دست‌كم‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎.‎تاييدزدند‏‎
را‏‎ خود‏‎ راه‌‏‎ بتواند‏‎ كودكانه‌‏‎ بغض‌هاي‌‏‎ و‏‎ حب‏‎ از‏‎ بدور‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎ و‏‎ ورزش‌‏‎
به‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ خواهد‏‎ حذف‌‏‎ را‏‎ قزاق‌‏‎ حريف‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ استقلال‌‏‎ كند‏‎ هموار‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ تيم‌ ، ‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ ذهنيت‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ بايد‏‎.رفت‌‏‎ خواهد‏‎ بعد‏‎ مرحله‌‏‎
.گماريم‌‏‎ همت‌‏‎ آنها‏‎ حمايت‌‏‎ به‌‏‎ ماست‌‏‎ فوتبال‌‏‎

الزوراء‏‎ شجاعت‌تيم‌‏‎ و‏‎ وحدت‌‏‎ با‏‎ و‏‎ زد‏‎ كاري‌بزرگ‌‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ قطر‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎
در‏‎ را‏‎ پيروزي‌‏‎ -‎ گل‌روحيه‌بخش‌‏‎ زدن‌‏‎ با‏‎ شاهرودي‌‏‎ رضا‏‎.شكست‌داد‏‎ را‏‎ عراق‌‏‎
.بود‏‎ پيروزي‌‏‎ بهترين‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ روزگذشته‌‏‎ او‏‎.‎كرد‏‎ مصمم‌تر‏‎ هدفش‌‏‎

داد‏‎ راشكست‌‏‎ الزوراء‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ پيروزي‌‏‎
حيدري‌‏‎ حسن‌‏‎ -همشهري‌‏‎ اعزامي‌‏‎ خبرنگار‏‎ -‎ قطر‏‎
يك‌‏‎ (‎عراق‌‏‎)الزوراء‏‎ ‎‏‏2‏‎(‎ايران‌‏‎) پيروزي‌‏‎
عباس‌‏‎ صاحب‏‎ و‏‎ پيروزي‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏77‏‎) بزيك‌‏‎ ادموند‏‎ (‎‏‏38‏‎) شاهرودي‌‏‎ رضا‏‎:گلها‏‎.‎
براي‌الزوراء‏‎ (‎‎‏‏71‏‎) حسن‌‏‎
و‏‎ (‎اردن‌‏‎)‎ ابوفاره‌‏‎ ابراهيم‌‏‎ كمك‌‏‎ به‌‏‎(‎عمان‌‏‎) باغبود‏‎ عبدالله‌‏‎:داور‏‎.‎
(پاكستان‌‏‎)‎ دلنوازخان‌‏‎
عابدزاده‌‏‎ احمدرضا‏‎:‎اخطار‏‎.
قهرماني‌باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ دررقابت‌هاي‌‏‎ كشورمان‌‏‎ نماينده‌‏‎ پيروزي‌‏‎ تيم‌‏‎
راء‏‎ الزو‏‎ تيم‌‏‎ مصاف‌‏‎ بازي‌به‌‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎ نهايي‌ ، ‏‎ مرحله‌يك‌چهارم‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎
بازي‌‏‎ متغير‏‎ تاكتيك‌‏‎ و‏‎ (‎‎‏‏163‏‎) شيوه‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎.عراق‌رفت‌‏‎
و‏‎ رهبري‌فر‏‎ محرمي‌ ، ‏‎ دروازه‌ ، ‏‎ درون‌‏‎ عابدزاده‌‏‎ كرد ، ‏‎ آغاز‏‎ حريف‌‏‎ با‏‎ را‏‎
در‏‎ افتخاري‌‏‎ باقري‌ ، ‏‎ بودند ، ‏‎ دفاع‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎ ثابت‌‏‎ دفاع‌‏‎ سه‌‏‎ گل‌محمدي‌‏‎
انجام‌‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎ در‏‎ محبوب‏‎ و‏‎ چپ‌‏‎ جناح‌‏‎ در‏‎ شاهرودي‌‏‎ زمين‌‏‎ مركز‏‎
كه‌‏‎ پيروزي‌‏‎ تيم‌‏‎ كاذب‏‎ مهاجم‌‏‎ دو‏‎ مهدوي‌كيا‏‎ و‏‎ ترابيان‌‏‎.‎مي‌كردند‏‎ وظيفه‌‏‎
بزيك‌‏‎ و‏‎ مي‌شدند‏‎ اضافه‌‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎ مردان‌‏‎ به‌‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎ ياران‌‏‎ جمع‌‏‎ از‏‎ همواره‌‏‎
الزوراءصاحب‏‎ تيم‌‏‎ دقيقه‌ 8‏‎ در‏‎.‎مي‌شد‏‎ محسوب‏‎ پيروزي‌‏‎ ثابت‌‏‎ مهاجم‌‏‎ تنها‏‎ نيز‏‎
برگشت‌‏‎ پيروزي‌‏‎ توسطمدافعان‌‏‎ محمد‏‎ كه‌ضربه‌عامر‏‎ شد‏‎ كرنر‏‎ ضربه‌‏‎ اولين‌‏‎
.شد‏‎ داده‌‏‎
دروازه‌الزوراء ، ‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎ از‏‎ نفوذترابيان‌‏‎ بدنبال‌‏‎ دقيقه‌ 13‏‎ در‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ دفع‌‏‎ بطورناقص‌‏‎ عراقي‌‏‎ عنادسنگربان‌‏‎ توسطعادل‌‏‎ او‏‎ عرضي‌‏‎ پاس‌‏‎
با‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ اما‏‎ داشت‌ ، ‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎ دروازه‌‏‎ كردن‌‏‎ باز‏‎ قصد‏‎ برگشت‌بزيك‌‏‎
.كرد‏‎ جبران‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ اشتباه‌‏‎ توپ‌‏‎ مجدد‏‎ تصاحب‏‎
و‏‎ دوجناح‌‏‎ از‏‎ نفوذ‏‎ با‏‎ بيشتر‏‎ دروازه‌رقيب‏‎ كردن‌‏‎ باز‏‎ براي‌‏‎ پيروزي‌‏‎
باز‏‎ را‏‎ تيم‌الزوراء‏‎ دفاع‌‏‎ تا‏‎ داشت‌‏‎ قصد‏‎ كناره‌هاي‌زمين‌‏‎ از‏‎ توپ‌‏‎ ارسال‌‏‎
با‏‎ مي‌كرد‏‎ بازي‌‏‎ (‎‏‏253‏‎) شيوه‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ عراق‌‏‎ نماينده‌‏‎.كند‏‎
پيروزي‌‏‎ جريمه‌‏‎ محوطه‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ داشت‌‏‎ سعي‌‏‎ سريع‌‏‎ و‏‎ تكضرب‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ ارائه‌‏‎
.شود‏‎ نزديك‌‏‎
پشت‌‏‎ در‏‎ روي‌بزيك‌پيروزي‌‏‎ الزوراء‏‎ خطاي‌مدافغان‌‏‎ بدنبال‌‏‎ دقيقه‌ 38‏‎ در‏‎
رضا‏‎ را‏‎ ضربه‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ آزاد‏‎ ضربه‌‏‎ يك‌‏‎ صاحب‏‎ الزوراء‏‎ جريمه‌‏‎ محوطه‌‏‎
.داد‏‎ جاي‌‏‎ عناد‏‎ عادل‌‏‎ دروازه‌‏‎ درون‌‏‎ زيبايي‌‏‎ به‌‏‎ چب‏‎ پاي‌‏‎ با‏‎ شاهرودي‌‏‎
دقيقه‌‏‎ واز‏‎ زد‏‎ تغيير‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ حفظنتيجه‌‏‎ براي‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎
تازه‌نفس‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ تا‏‎ فراخواند‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خدادادعزيزي‌‏‎ و‏‎ شافعي‌‏‎ ‎‏‏63‏‎
جاي‌‏‎ به‌‏‎ خداداد‏‎ باشند ، ‏‎ تيم‌‏‎ خدمت‌‏‎ در‏‎ بيشتر‏‎ ميدان‌‏‎ در‏‎ بتوانند‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎
.شدند‏‎ زمين‌‏‎ افتخاري‌وارد‏‎ بجاي‌‏‎ شافعي‌‏‎ و‏‎ ترابيان‌‏‎
محمد‏‎ تاعامر‏‎ شد‏‎ باعت‌‏‎ الزوراء‏‎ خوببازيكنان‌‏‎ همكاري‌‏‎ دقيقه‌ 70‏‎ در‏‎
لحظه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎كند‏‎ ارسال‌‏‎ پيروزي‌‏‎ دروازه‌‏‎ روي‌‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎ از‏‎ را‏‎ توپ‌‏‎
با‏‎ را‏‎ توپ‌‏‎ حسن‌‏‎ عباس‌‏‎ پيروزي‌صاحب‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ و‏‎ مدافعان‌‏‎ غفلت‌‏‎ بدنبال‌‏‎
.داد‏‎ جاي‌‏‎ پيروزي‌‏‎ دروازه‌‏‎ درون‌‏‎ سر‏‎
رابراي‌‏‎ آن‌‏‎ محبوبي‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ اوت‌‏‎ يك‌ضربه‌‏‎ صاحب‏‎ پيروزي‌‏‎ دقيقه‌ 77‏‎ در‏‎
درون‌‏‎ ضربه‌بزيك‌‏‎ با‏‎ جريمه‌‏‎ محوطه‌‏‎ درون‌‏‎ باقري‌‏‎ سر‏‎ ضربه‌‏‎ فرستاد ، ‏‎ باقري‌‏‎
.گرفت‌‏‎ جاي‌‏‎ الزوراء‏‎ دروازه‌‏‎
از‏‎ راجلوتر‏‎ توپ‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ عابدزاده‌‏‎ بزرگ‌‏‎ اشتباه‌‏‎ دقيقه‌ 88‏‎ در‏‎
به‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ رامجبور‏‎ داور‏‎ امر‏‎ همين‌‏‎ كه‌‏‎ كند‏‎ دست‌مهار‏‎ با‏‎ جريمه‌‏‎ محوطه‌‏‎
.دهد‏‎ نشان‌‏‎ زرد‏‎ كارت‌‏‎ او‏‎

خود‏‎ بابازي‌‏‎ استقلال‌‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎ پنج‌بازيكن‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ پرورشخواه‌‏‎ بهروز‏‎
استقلال‌‏‎.‎زد‏‎ رقم‌‏‎ باشگاههاي‌آسيا‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ رفت‌را‏‎ بازي‌‏‎ پيروزي‌‏‎
بعد‏‎ دور‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ قدرت‌‏‎ با‏‎ مي‌رودتا‏‎ برگشت‌‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎ اين‌پشتوانه‌‏‎ با‏‎
.كند‏‎ پيدا‏‎ راه‌‏‎

نعمتي‌نژاد‏‎ سيروس‌‏‎ دقيقه‌ 47‏‎:‎گل‌‏‎.‎صفر‏‎ اوردباسي‌‏‎ - يك‌‏‎ استقلال‌‏‎
از‏‎ هرسه‌‏‎)‎ نعيمور‏‎ معطر‏‎ و‏‎ تاج‌الدين‌فارس‌‏‎:خالددلوكمك‌ها‏‎:‎داور‏‎.
(سوريه‌‏‎ كشور‏‎
.هزارنفر‏‎ پنجاه‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎:تماشاگر‏‎.‎
دقيقه‌‏‎ از‏‎) پرورش‌خواه‌‏‎ زرين‌چه‌ ، ‏‎ پاشازاده‌ ، ‏‎ ورمزيار ، ‏‎ غلامپور ، ‏‎:استقلال‌‏‎.‎
دقيقه‌ 75‏‎ از‏‎) نعمتي‌نژاد‏‎ تهامي‌ ، ‏‎ خرمگاه‌ ، ‏‎ تقوي‌ ، ‏‎ نوري‌ ، ‏‎ ‎‏‏،‏‎(حاج‌اكبري‌‏‎ ‎‏‏65‏‎
.(اكبريان‌‏‎ دقيقه‌ 81‏‎ از‏‎) مرفاوي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(فكري‌‏‎
جام‌‏‎ جام‌برندگان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ نهايي‌‏‎ مرحله‌يك‌چهارم‌‏‎ در‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ آزادي‌ ، ‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ بعدازظهر‏‎ آسيا ، ‏‎ باشگاههاي‌‏‎
.كرد‏‎ برگزار‏‎ قزاقستان‌‏‎ از‏‎ اوردباسي‌‏‎ تيم‌‏‎ مقابل‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ رفت‌‏‎ بازي‌‏‎
درمركز‏‎ استقلال‌‏‎ مدافع‌‏‎ هميشه‌‏‎ زرين‌چه‌بازيكن‌‏‎ ديدارجواد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
تا‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ هماهنگي‌‏‎ استقلال‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ همين‌تغييرات‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ جاي‌‏‎ زمين‌‏‎
نماينده‌‏‎.‎نكند‏‎ پيدا‏‎ دست‌‏‎ نيز‏‎ گلي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ نياورد‏‎ بدست‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ پايان‌‏‎
را‏‎ ميهمان‌‏‎ تيم‌‏‎ جناح‌‏‎ دو‏‎ تااز‏‎ داشت‌‏‎ قصد‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ فوتبال‌كشورمان‌‏‎
دافع‌‏‎ خط‏‎ با‏‎ (‎حمله‌‏‎ و‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎)مابين‌‏‎ زياد‏‎ فاصله‌‏‎ كه‌‏‎ بگذارد‏‎ تحت‌فشار‏‎
درپيكار‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مهاجمان‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ بازيكنان‌موجب‏‎ حد‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ كندي‌‏‎ به‌همراه‌‏‎
.نباشند‏‎ برخوردار‏‎ لازم‌‏‎ ازپشتوانه‌‏‎ حريف‌‏‎ ضعيف‌‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ با‏‎
داشت‌در‏‎ كه‌‏‎ تكنيكي‌‏‎ غناي‌‏‎ با‏‎ ابراهيم‌تهامي‌‏‎ تنها‏‎ استقلال‌‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎ در‏‎
روي‌دروازه‌‏‎ و‏‎ مي‌ريخت‌‏‎ بهم‌‏‎ را‏‎ دفاعي‌حريف‌‏‎ خط‏‎ توپ‌‏‎ تصاحب‏‎ زمان‌‏‎
بافداكاري‌‏‎ تقوي‌‏‎ به‌‏‎ تهامي‌‏‎ پاس‌‏‎ يك‌‏‎ دقيقه‌‏‎ در‏‎.‎مي‌شد‏‎ خطرساز‏‎ اوردباسي‌‏‎
به‌‏‎ عالي‌پرورش‌خواه‌‏‎ پاس‌‏‎ دقيقه‌ 31‏‎ در‏‎بي‌اثرشد‏‎ اوردباسي‌‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎
داشت‌ ، ‏‎ راپيش‌رو‏‎ حريف‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ تنها‏‎ كه‌‏‎ ووي‌‏‎ رسيد‏‎ نعمتي‌نژاد‏‎
.كرد‏‎ دروازه‌‏‎ بالاي‌‏‎ روانه‌‏‎ را‏‎ ضربه‌اش‌‏‎
كه‌راهي‌‏‎ بود‏‎ ديگر‏‎ خوب‏‎ موقعيت‌‏‎ تهامي‌يك‌‏‎ انفرادي‌‏‎ حركت‌‏‎ دقيقه‌ 32‏‎ در‏‎
كه‌‏‎ آمد‏‎ دقيقه‌ 45بدست‌‏‎ در‏‎ اوردباسي‌‏‎ تيم‌ضعيف‌‏‎ فرصت‌‏‎ تنها‏‎.‎شد‏‎ كرنر‏‎
شروع‌‏‎ با‏‎.نيافت‌‏‎ به‌چارچوب‏‎ راهي‌‏‎ اقبالي‌‏‎ بد‏‎ با‏‎ ضربه‌بوريس‌شورايكف‌‏‎
.رسيد‏‎ برتري‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ زود‏‎ خيلي‌‏‎ استقلال‌‏‎ (‎‏‏47‏‎)‎ دقيقه‌‏‎ درست‌‏‎ و‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎
اين‌‏‎ آخر‏‎ و‏‎ اول‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ نعمتي‌نژاد‏‎ سيروس‌‏‎ سر‏‎ ضربه‌‏‎ با‏‎ تقوي‌‏‎ محمد‏‎ سانتر‏‎
كاملا‏‎ بازي‌‏‎ بر‏‎ رواني‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎ گل‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎.‎شد‏‎ مبدل‌‏‎ ديدار‏‎
دقايق‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ به‌خودگرفت‌‏‎ بيشتري‌‏‎ دفاعي‌‏‎ شكل‌‏‎ واوردباسي‌‏‎ يافت‌‏‎ احاطه‌‏‎
آستانه‌‏‎ در‏‎ آنها‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ نعمتي‌نژاد‏‎ و‏‎ مرفاوي‌‏‎ نصيب‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ فرصت‌هايي‌‏‎
دفاعي‌‏‎ خط‏‎ و‏‎ ديدني‌الكساندرگوردا‏‎ عكس‌العمل‌هاي‌‏‎ با‏‎ دروازه‌‏‎ به‌‏‎ ورود‏‎
نعمتي‌نژاد‏‎ تعويض‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ (‎‏‏65‏‎) دقيقه‌‏‎ از‏‎.نيافت‌‏‎ جايي‌‏‎ به‌‏‎ راه‌‏‎ اوردباسي‌‏‎
دست‌‏‎ از‏‎ برحريف‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ مطلق‌‏‎ برتري‌‏‎ استقلال‌‏‎ ميدان‌ ، ‏‎ به‌‏‎ اكبري‌‏‎ حاج‌‏‎ ورود‏‎ و‏‎
به‌‏‎ استقلال‌‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ نيز‏‎ ورمزيار‏‎ انفرادي‌‏‎ حركات‌‏‎ و‏‎ داد‏‎
سازمان‌‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ پراكنده‌‏‎ حملات‌‏‎ تك‌‏‎ با‏‎ و‏‎ بياورد‏‎ روي‌‏‎ انفرادي‌‏‎ حركات‌‏‎
پيدا‏‎ دست‌‏‎ خود‏‎ شده‌‏‎ تسليم‌‏‎ كاملا‏‎ حريف‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ به‌‏‎ نتواند‏‎
هفته‌‏‎ همين‌‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ كه‌‏‎ اوردباسي‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ دوم‌‏‎ ديدار‏‎ از‏‎ بعد‏‎.‎كند‏‎
مرحله‌‏‎ به‌‏‎ يافته‌‏‎ راه‌‏‎ تيم‌‏‎ چهارمين‌‏‎ چهره‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ انجام‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎
.مي‌شود‏‎ مشخص‌‏‎ آسيا‏‎ جام‌‏‎ برندگان‌‏‎ نيمه‌نهايي‌جام‌‏‎


.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎