چهارم‌ ، شماره‌ 1120‏‎ نوامبر 1996 ، سال‌‏‎ آبان‌ 1375 ، 13‏‎ چهارشنبه‌ 23‏‎
ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ كشتيراني‌‏‎
خاورميانه‌‏‎ تجاري‌‏‎ ناوگان‌‏‎ بزرگترين‌‏‎
دريائي‌‏‎ ونقل‌‏‎ حمل‌‏‎ در‏‎ تجربه‌‏‎ سال‌‏‎ سي‌‏‎ پشتوانه‌‏‎ با‏‎

و‏‎ پيروزي‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ براي‌‏‎ پرفروغ‌‏‎ روزي‌‏‎
كردند‏‎ صعود‏‎ آسيا‏‎ سوي‌فوتبال‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎


يك‌‏‎ ارائه‌‏‎ با‏‎ رواني‌‏‎ و‏‎ روحي‌‏‎ دشوارترين‌شرايط‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ شب‏‎ پيروزي‌‏‎
نيمه‌نهايي‌جام‌‏‎ به‌مرحله‌‏‎ ميزبان‌‏‎ تيم‌‏‎ غلبه‌بر‏‎ با‏‎ شد‏‎ موفق‌‏‎ منطقي‌‏‎ بازي‌‏‎
قلب‏‎ به‌‏‎ محرمي‌‏‎ غياب‏‎ در‏‎ كريم‌باقري‌‏‎.‎راه‌يابد‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎
عزيزي‌‏‎ خداداد‏‎.‎كند‏‎ مستحكم‌تر‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ دفاعي‌‏‎ ستون‌هاي‌‏‎ تا‏‎ رفت‌‏‎ دفاع‌‏‎
.داشت‌‏‎ عمده‌اي‌‏‎ سهم‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ صعود‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ پيروزي‌‏‎ لحظه‌هاي‌‏‎ مرد‏‎

مطرح‌‏‎ آسيا‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ قادر‏‎ و‏‎ دارد‏‎ جان‌‏‎ هنوز‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎:ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎
نيست‌‏‎ چيزي‌‏‎ استعداد‏‎.‎داراست‌‏‎ را‏‎ دروني‌‏‎ بالقوه‌‏‎ نيروي‌‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎ باشد ، ‏‎
اگر‏‎.‎دارند‏‎ وفور‏‎ به‌‏‎ آنرا‏‎ ما‏‎ جوانان‌‏‎ و‏‎ برود‏‎ ازبين‌‏‎ هميشه‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎
دور‏‎ قهرماني‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ دسترسي‌‏‎ از‏‎ يا‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ نزول‌‏‎ دچار‏‎ گاهي‌‏‎ فوتبال‌‏‎
به‌‏‎ فوتبال‌و‏‎ علم‌‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ شايد‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ بسياري‌‏‎ دلايل‌‏‎ مي‌ماند ، ‏‎
بضاعت‌فرهنگ‌‏‎ و‏‎ مربيان‌‏‎ واكنش‌‏‎ به‌‏‎ پيداكند ، ‏‎ ارتباط‏‎ آن‌‏‎ بودن‌‏‎ روز‏‎
براي‌اينكه‌‏‎ است‌‏‎ بديهي‌‏‎.است‌‏‎ تحول‌‏‎ برق‌دچار‏‎ سرعت‌‏‎ مثل‌‏‎ كه‌‏‎ فوتبال‌‏‎
را‏‎ ابزارهاي‌لازم‌‏‎ تمام‌‏‎ بايد‏‎ برويم‌‏‎ جريان‌پيش‌‏‎ اين‌‏‎ همپاي‌‏‎ بتوانيم‌‏‎
جزء‏‎ كه‌‏‎ ديگري‌‏‎ مسائل‌‏‎ و‏‎ زيربنا‏‎ علم‌ ، توسعه‌ ، ‏‎ پول‌ ، ‏‎ بگيريم‌‏‎ بخدمت‌‏‎
است‌‏‎ محروم‌‏‎ بقيه‌‏‎ از‏‎ و‏‎ دارد‏‎ را‏‎ يكي‌‏‎ گاه‌‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎ است‌ ، ‏‎ فوتبال‌‏‎ لايتجزاي‌‏‎
اين‌‏‎ تمام‌‏‎ اگر‏‎.‎نمي‌پذيرد‏‎ را‏‎ ديگر‏‎ فاكتورهاي‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ را‏‎ فاكتور‏‎ دو‏‎ گاه‌‏‎
تمام‌‏‎ و‏‎ شويم‌‏‎ قهرمان‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ هم‌‏‎ ما‏‎ شود ، ‏‎ جمع‌‏‎ يكجا‏‎ ابزارها‏‎ و‏‎ عوامل‌‏‎
.بريزيم‌‏‎ دور‏‎ را‏‎ نداري‌‏‎ واهمه‌هاي‌‏‎
تمام‌بضاعت‌‏‎ آيا‏‎ كيفيتي‌؟‏‎ چه‌‏‎ با‏‎ گذشت‌ ، اما‏‎ اوردباسي‌‏‎ سد‏‎ از‏‎ استقلال‌‏‎
كرد؟استقلال‌‏‎ پيدا‏‎ تجلي‌‏‎ استقلال‌‏‎ روزگذشته‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎
.رانمي‌داند‏‎ بازي‌‏‎ عملي‌‏‎ تعريف‌‏‎ اما‏‎ تماشاگردارد ، ‏‎ و‏‎ تيم‌‏‎ بازيكن‌ ، ‏‎
تغيير‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ دليل‌‏‎ بهمين‌‏‎ ندارد ، ‏‎ است‌‏‎ فوتبال‌‏‎ لازمه‌‏‎ كه‌‏‎ خلاقيت‌‏‎ و‏‎ ابتكار‏‎
باسواد‏‎ و‏‎ محبوب‏‎ بزرگ‌ ، ‏‎ بازيكن‌‏‎ يك‌‏‎ جسارتهاي‌‏‎ از‏‎ بتواند‏‎ تا‏‎ مي‌زند‏‎ مربي‌‏‎
كاملا‏‎ فعلي‌‏‎ مقطع‌‏‎ در‏‎ تغييرات‌‏‎ اين‌‏‎ ضرورت‌‏‎.‎ببرد‏‎ بهره‌‏‎ بيشتر‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎
.كردند‏‎ حركت‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎ آگاهي‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ باشگاه‌‏‎ مسئولين‌‏‎ و‏‎ مي‌شد‏‎ حس‌‏‎
تيم‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ دشوار‏‎ بسيار‏‎ درشرايطي‌‏‎ دوحه‌‏‎ ميدان‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ پيروزي‌‏‎
در‏‎ را‏‎ پيروزي‌‏‎ حاشيه‌اي‌‏‎ مسائل‌‏‎ تماشاگرو‏‎ داور ، ‏‎ فشار‏‎.‎رفت‌‏‎ ميزبان‌‏‎
تغيير‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ كروات‌‏‎ استانكو‏‎ بوداما‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ دشواري‌‏‎ موقعيت‌‏‎
.مي‌رود‏‎ پيش‌‏‎ فوتبال‌‏‎ روز‏‎ دانش‌‏‎ با‏‎ هم‌سطح‌‏‎ كه‌‏‎ دهد‏‎ نشان‌‏‎ تا‏‎ داد‏‎ شيوه‌‏‎
تيمش‌‏‎ تركيب‏‎ در‏‎ را‏‎ بازيكناني‌‏‎ خود ، ‏‎ دواخطاره‌‏‎ كاپيتان‌‏‎ غياب‏‎ در‏‎ استانكو‏‎
داشته‌‏‎ را‏‎ عربها‏‎ فوتبال‌‏‎ با‏‎ مقابله‌‏‎ براي‌‏‎ لازم‌‏‎ حوصله‌‏‎ و‏‎ توان‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ قرار‏‎
و‏‎ دانماركي‌‏‎ مربي‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ بهره‌بردن‌‏‎ عليرغم‌‏‎ هم‌‏‎ پيروزي‌‏‎ قطري‌‏‎ حريف‌‏‎.باشند‏‎
نكرد‏‎ پيدا‏‎ را‏‎ پيروزي‌‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ به‌‏‎ نفوذ‏‎ راه‌‏‎ هرگز‏‎ برزيلي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ چند‏‎
سر‏‎ پشت‌‏‎ را‏‎ موفقي‌‏‎ روز‏‎ آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎ سوي‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ كشورمان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تا‏‎
.بگذارد‏‎
صعود‏‎ آسيايي‌‏‎ جام‌‏‎ دو‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ پيروزي‌‏‎
سپرده‌‏‎ فراموشي‌‏‎ به‌‏‎ اندكي‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ و‏‎ جوانان‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ ناكامي‌‏‎ تا‏‎ كردند‏‎
.شود‏‎

يك‌‏‎ (‎قطر‏‎) الريان‌‏‎ -‎‏‏2‏‎(‎ايران‌‏‎) پيروزي‌‏‎
براي‌‏‎ (‎‎‏‏70‏‎) مطلق‌‏‎ محمد‏‎ ايران‌ ، ‏‎ براي‌‏‎(‎‎‏‏90‏‎) ‎‏‏،‏‎(‎‎‏‏45‏‎)‎ عزيزي‌‏‎ خداد‏‎:گلها‏‎.
.الريان‌‏‎
ميناوند ، ‏‎ ‎‏‏،‏‎(افتخاري‌‏‎) رهبري‌فر‏‎ باقري‌ ، ‏‎ گل‌محمدي‌ ، ‏‎ عابدزاده‌ ، ‏‎:پيروزي‌‏‎
.بزيك‌‏‎ و‏‎ مهدي‌كيا‏‎ عزيزي‌ ، ‏‎ محبوب ، ‏‎ شاهرودي‌ ، ‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎سعداوي‌‏‎) شافعي‌‏‎
ازشكست‌‏‎ بعد‏‎ پيروزي‌‏‎ تيم‌‏‎:‎همشهري‌‏‎ اعزامي‌‏‎ خبرنگار‏‎ حيدري‌ ، ‏‎ حسن‌‏‎ دوحه‌ ، ‏‎.‎
الريان‌‏‎ مقابل‌‏‎ نهايي‌‏‎ يك‌چهارم‌‏‎ مرحله‌‏‎ بازي‌‏‎ درحساسترين‌‏‎ النصر‏‎ مقابل‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ نفرات‌‏‎ تغيير‏‎ چند‏‎ با‏‎ استانكو‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎ قطر‏‎
دفاعي‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ باقري‌‏‎ كريم‌‏‎ محرمي‌ ، ‏‎ بودن‌‏‎ دواخطاره‌‏‎ به‌دليل‌‏‎ فرستاد‏‎ زمين‌‏‎
زمين‌‏‎ مركز‏‎ در‏‎ و‏‎ كرد‏‎ پيدا‏‎ بازي‌‏‎ شافعي‌فرصت‌‏‎ محمود‏‎ بدين‌ترتيب‏‎ گرفت‌‏‎ جاي‌‏‎
تركيب‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ اول‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ عزيزي‌‏‎ خداداد‏‎.‎گرفت‌‏‎ قرار‏‎ ميناوند‏‎ كنار‏‎ در‏‎
بتواند‏‎ پيروزي‌‏‎ زمين‌‏‎ در‏‎ او‏‎ موثر‏‎ حضور‏‎ و‏‎ تكنيك‌‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎ تا‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎
متعادلي‌‏‎ بازي‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ بازي‌‏‎ حساسيت‌‏‎ به‌دليل‌‏‎.يابد‏‎ دست‌‏‎ دلخواه‌‏‎ نتيجه‌‏‎ به‌‏‎
دقيقه‌ 44‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ حادثه‌‏‎ مهمترين‌‏‎ و‏‎ گذاشتند‏‎ به‌نمايش‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ را‏‎
جريمه‌‏‎ محوطه‌‏‎ درون‌‏‎ الريان‌‏‎ مدافعان‌‏‎ خطاي‌‏‎ با‏‎ عزيزي‌‏‎ زمان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ داد ، ‏‎ رخ‌‏‎
در‏‎ بزيك‌‏‎ برگشت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نداشت‌‏‎ خطا‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ اعتقادي‌‏‎ داور‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ سرنگون‌‏‎
خطاي‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ توپ‌‏‎ صاحب‏‎ مجددا‏‎ الريان‌‏‎ دروازه‌‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎
روي‌‏‎ را‏‎ توپ‌‏‎ اين‌‏‎ شاهرودي‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ را‏‎ خطا‏‎ اين‌‏‎ داور‏‎ شد ، ‏‎ سرنگون‌‏‎ محمدراشد‏‎
از‏‎ بعد‏‎ او‏‎ سر‏‎ ضربه‌‏‎ و‏‎ عزيزي‌‏‎ خداداد‏‎ زيباي‌‏‎ پرش‌‏‎ فرستاد ، ‏‎ الريان‌‏‎ دروازه‌‏‎
.چرخيد‏‎ حريف‌‏‎ دروازه‌‏‎ درون‌‏‎ عمودي‌‏‎ تير‏‎ به‌‏‎ برخورد‏‎
مساوي‌‏‎ بازي‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ عابدزاده‌‏‎ مسلم‌‏‎ اشتباه‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ هفتاد‏‎ دقيقه‌‏‎ در‏‎
تازه‌وارد‏‎ بازيكن‌‏‎ مطلق‌‏‎ محمد‏‎ محكم‌‏‎ نه‌چندان‌‏‎ شليك‌‏‎ لحظه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.شود‏‎
درون‌‏‎ در‏‎ عابدزاده‌‏‎ غلط‏‎ جايگيري‌‏‎ روي‌‏‎ جريمه‌‏‎ محوطه‌‏‎ بيرون‌‏‎ از‏‎ الريان‌‏‎
عمقي‌‏‎ پاس‌‏‎ و‏‎ ضدحمله‌‏‎ يك‌‏‎ روي‌‏‎ شده‌‏‎ تلف‌‏‎ وقت‌‏‎ در‏‎ گرفت‌‏‎ جاي‌‏‎ پيروزي‌‏‎ دروازه‌‏‎
گل‌‏‎ به‌‏‎ بازيكن‌‏‎ اين‌‏‎ ضربه‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ خوب‏‎ موقعيت‌‏‎ يك‌‏‎ صاحب‏‎ را‏‎ عزيزي‌‏‎ ميناوند‏‎
در‏‎ امتياز‏‎ شش‌‏‎ با‏‎ كشورمان‌‏‎ نماينده‌‏‎ پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ شد‏‎ تبديل‌‏‎ پيروزي‌‏‎ دوم‌‏‎
.يافت‌‏‎ راه‌‏‎ بعدي‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎ جدول‌‏‎ صدر‏‎

مرحله‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ از‏‎ روز‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ رفت‌‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎ به‌‏‎ عراق‌‏‎ الزوراء‏‎
ديدار‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ و‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎ ماقبل‌‏‎
قرار‏‎ هم‌‏‎ مقابل‌‏‎ الزوراء‏‎ و‏‎ النصر‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ الريان‌قطر‏‎ و‏‎ پيروزي‌‏‎ سرنوشت‌ساز‏‎
گل‌‏‎ بدون‌‏‎ تساوي‌‏‎ به‌‏‎ برتري‌الزوراء‏‎ وجود‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ گرفتند‏‎
.انجاميد‏‎

يك‌‏‎ اورداباسي‌‏‎ -‎ يك‌‏‎ استقلال‌‏‎
(‎‏‏73‏‎)مرفاوي‌‏‎ صمد‏‎ و‏‎ اورداباسي‌‏‎ براي‌‏‎(‎‎‏‏17‏‎)‎ دربيزبايف‌‏‎ سامد‏‎:گلها‏‎.
استقلال‌‏‎ براي‌‏‎
نفر‏‎ هزار‏‎ سي‌‏‎:‎تماشاگر‏‎.
فوتبال‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ نهايي‌‏‎ يك‌چهارم‌‏‎ مرحله‌‏‎ برگشت‌‏‎ ديدار‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.
و‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ ميان‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ آسيا‏‎ جام‌‏‎ برندگان‌‏‎ جام‌‏‎
(‎‏‏11‏‎) مساوي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ قزاقستان‌‏‎ از‏‎ اورداباسي‌‏‎
به‌‏‎ رفت‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎ كشورمان‌‏‎ نماينده‌‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎
.يافت‌‏‎ راه‌‏‎ رقابتها‏‎ اين‌‏‎ نهايي‌‏‎ نيمه‌‏‎ مرحله‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎