چهارم‌ ، شماره‌ 1127‏‎ نوامبر 1996 ، سال‌‏‎ آذر 1375 ، 21‏‎ پنجشنبه‌ 1‏‎
مشعل‌‏‎ پارس‌‏‎
مشعل‌آلات‌‏‎ انواع‌‏‎ كننده‌‏‎ توليد‏‎

عازم‌‏‎ امروز‏‎ اصلي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ هفت‌‏‎ بدون‌‏‎ استقلال‌‏‎
مي‌شود‏‎ عربستان‌‏‎


ترك‌‏‎ رياض‌‏‎ قصد‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ امروز‏‎ استقلال‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎:ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎
جام‌‏‎ برندگان‌‏‎ جام‌‏‎ نهايي‌‏‎ و‏‎ نهايي‌‏‎ نيمه‌‏‎ مرحله‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ مي‌كند‏‎
.كند‏‎ پيدا‏‎ حضور‏‎ آسيا‏‎
گرفت‌‏‎ بعهده‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ مربيگري‌‏‎ رسما‏‎ حجازي‌‏‎ ناصر‏‎ گذشته‌‏‎ هفته‌‏‎ اواخر‏‎ از‏‎
معايب‏‎ رفع‌‏‎ به‌‏‎ متكي‌‏‎ بيشتر‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ تمرينات‌‏‎ كوتاه‌‏‎ زمان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎
.بود‏‎ تاكتيكي‌‏‎
نامهاي‌ابراهيم‌‏‎ به‌‏‎ كمكي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ رقابتها ، پنج‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎
‎‏‏،‏‎(پلي‌اكريل‌‏‎)‎ محمدمومني‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(اهواز‏‎ استقلال‌‏‎) نعمتي‌نژاد‏‎ سيروس‌‏‎ و‏‎ تهامي‌‏‎
گرفته‌ ، ‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎ (بهمن‌‏‎)بابازاده‌‏‎ حميد‏‎ و‏‎ (‎ماشين‌سازي‌‏‎)شكري‌‏‎ جاويد‏‎
حضوردر‏‎)‎ منصوريان‌‏‎ عليرضا‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎مشكل‌خدمتي‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎)‎ تقوي‌‏‎ محمد‏‎ امااز‏‎
يحيوي‌‏‎ ومحمدعلي‌‏‎ مهرانپور‏‎ محمدرضا‏‎ صادق‌ورمزيار ، ‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ تمرينات‌‏‎
.استفاده‌كند‏‎ نمي‌تواند‏‎ (‎سالني‌‏‎ تيم‌ملي‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎)‎
حل‌‏‎ پاشازاده‌نيز‏‎ مهدي‌‏‎ كشور‏‎ از‏‎ مشكل‌خروج‌‏‎ هنوز‏‎ ساعت‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ همچنين‌‏‎
.است‌‏‎ نشده‌‏‎

طي‌‏‎ آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ گذشته‌ ، ‏‎ قهرمان‌روز‏‎ جايزه‌‏‎ دلار‏‎ هزار‏‎ ‎‏‏50‏‎
جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ مالي‌‏‎ جوايز‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ به‌‏‎ اطلاعيه‌اي‌‏‎
.كرد‏‎ اعلام‌‏‎ را‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ برندگان‌‏‎
ترتيب‏‎ به‌‏‎ چهارم‌‏‎ و‏‎ سوم‌‏‎ قهرمان‌ ، ‏‎ نايب‏‎ قهرمان‌ ، ‏‎ تيمهاي‌‏‎ رقابتها ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
دريافت‌‏‎ هزاردلار‏‎ ده‌‏‎ و‏‎ دلار‏‎ هزار‏‎ بيست‌‏‎ دلار ، ‏‎ هزار‏‎ سي‌‏‎ دلار ، ‏‎ هزار‏‎ پنجاه‌‏‎
.مي‌كنند‏‎
اولسان‌‏‎ و‏‎ عربستان‌‏‎ باالهلال‌‏‎ استقلال‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ مرحله‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
نيمه‌‏‎ بازيهاي‌مرحله‌‏‎ ژاپن‌‏‎ ناگوياگرامپوس‌ايت‌‏‎ با‏‎ كره‌جنوبي‌‏‎ هيونداي‌‏‎
و‏‎ مي‌گيرد‏‎ انجام‌‏‎ يك‌بازي‌‏‎ تنها‏‎ مرحله‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎انجام‌مي‌دهند‏‎ را‏‎ نهايي‌‏‎
.مي‌شوند‏‎ فينال‌‏‎ ديدار‏‎ برنده‌راهي‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎