چهارم‌ ، شماره‌ 1130‏‎ نوامبر 1996 ، سال‌‏‎ آذر 1375 ، 26‏‎ سه‌شنبه‌ 6‏‎
ايران‌‏‎ نفتكش‌‏‎ ملي‌‏‎ شركت‌‏‎
تجربه‌‏‎ قرن‌‏‎ ربع‌‏‎ پشتوانه‌‏‎ با‏‎

يك‌‏‎ تنها‏‎ اما‏‎ بود‏‎ پيروزي‌‏‎ شايسته‌‏‎ استقلال‌‏‎
...اشتباه‌‏‎

حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ دوره‌‏‎ هفتمين‌‏‎ نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ از‏‎ استقلال‌‏‎:ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎
با‏‎ پرافت‌وخيز‏‎ دقيقه‌‏‎ طي‌ 120‏‎ استقلال‌‏‎ تساوي‌‏‎.‎بازماند‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎
اميدواركننده‌‏‎ سودمي‌برد‏‎ سرشناس‌‏‎ خارجي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ كه‌از‏‎ بازيها‏‎ ميزبان‌‏‎
نظر‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ پنالتي‌‏‎ ضربات‌‏‎ زدن‌‏‎ براي‌‏‎ نفرات‌‏‎ گزينش‌‏‎ اشتباه‌در‏‎بود‏‎
حريف‌‏‎ مغلوب‏‎ استقلال‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ باشدباعث‌‏‎ شده‌‏‎ عملي‌‏‎ كار‏‎ كمتر‏‎ آن‌‏‎ مي‌رسيدروي‌‏‎
بيرون‌‏‎ پيروز‏‎ اين‌ميدان‌‏‎ از‏‎ تا‏‎ بود‏‎ آن‌‏‎ شايسته‌‏‎ استقلال‌‏‎.‎شود‏‎ خود‏‎ عربستاني‌‏‎
كرد‏‎ معرفي‌‏‎ دروازه‌باني‌‏‎ او‏‎ از‏‎ طي‌ 120دقيقه‌‏‎ غلامپور‏‎ بهزاد‏‎ درخشش‌‏‎.‎بيايد‏‎
قدر‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ افسوس‌‏‎ است‌ ، ‏‎ بين‌المللي‌‏‎ و‏‎ آسيايي‌‏‎ بزرگ‌‏‎ معيارهاي‌‏‎ داراي‌‏‎ كه‌‏‎
تا‏‎ ضربه‌پنالتي‌‏‎ زدن‌‏‎ براي‌‏‎ شدن‌‏‎ داوطلب‏‎ با‏‎ و‏‎ ندانست‌‏‎ را‏‎ زحمات‌‏‎ اين‌‏‎
شديد‏‎ كه‌درگيرمسائل‌‏‎ دروازه‌باني‌‏‎.‎كرد‏‎ لوث‌‏‎ خودرا‏‎ ارزشهاي‌‏‎ حدودي‌‏‎
پنالتي‌‏‎ زننده‌‏‎ چگونه‌مي‌تواند‏‎ شرايط‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ درون‌دروازه‌‏‎ در‏‎ روحي‌‏‎
ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ سرشاري‌‏‎ وخلاقيت‌‏‎ هوش‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ استقلال‌‏‎ مربي‌‏‎باشد‏‎
بااين‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ يك‌‏‎ مي‌داد‏‎ نبايداجازه‌‏‎ هرگز‏‎ بود ، ‏‎ برخوردار‏‎
اين‌‏‎ با‏‎ اشتباه‌استقلال‌‏‎ اين‌‏‎ جز‏‎ به‌‏‎.بزند‏‎ حساس‌را‏‎ پنالتي‌‏‎ ضربه‌‏‎ موقعيت‌‏‎
و‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ بسيار‏‎ راداشتند‏‎ خود‏‎ خاص‌‏‎ بازي‌‏‎ شيوه‌‏‎ هركدام‌‏‎ كه‌‏‎ نفرات‌‏‎
خلاقيت‌‏‎ و‏‎ ابتكار‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ حجازي‌نشان‌‏‎ ناصر‏‎ و‏‎ كرد‏‎ بازي‌‏‎ زيرك‌فوتبال‌‏‎
استقلال‌‏‎ حساب‏‎ به‌‏‎ را‏‎ شكست‌‏‎ اين‌‏‎.‎دارد‏‎ فوتبال‌‏‎ مربيگري‌‏‎ براي‌‏‎ عجيبي‌‏‎
.بپردازيم‌‏‎ آن‌‏‎ ارزيابي‌‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ ميدانهاي‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ نمي‌نويسيم‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎