چهارم‌ ، شماره‌ 1131‏‎ نوامبر 1996 ، سال‌‏‎ آذر 1375 ، 27‏‎ چهارشنبه‌ 7‏‎

الهلال‌‏‎ ژاپن‌‏‎ ناگوياي‌‏‎ بر 1‏‎ شكست‌ 3‏‎ با‏‎
آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ درجام‌‏‎ جام‌‏‎ قهرمان‌‏‎ عربستان‌‏‎
شد‏‎


جام‌‏‎ در‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فينال‌‏‎ در‏‎ ديشب‏‎ عربستان‌‏‎ الهلال‌‏‎ تيم‌‏‎:ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎
.داد‏‎ شكست‌‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ نتيجه‌ 3‏‎ با‏‎ را‏‎ ژاپن‌‏‎ ناگوياي‌‏‎ تيم‌‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎
تيم‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ بازيها‏‎ اين‌‏‎ رده‌بندي‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ نيز‏‎ ايران‌‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎
مكان‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ خورد‏‎ شكست‌‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ يك‌‏‎ نتيجه‌‏‎ با‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ هيونداي‌‏‎ اولسان‌‏‎
.گيرد‏‎ جاي‌‏‎ چهارم‌‏‎
شكري‌ ، ‏‎ خرمگاه‌ ، ‏‎ نوري‌ ، ‏‎ يزدي‌ ، ‏‎ تركيبغلامپور ، ‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
ميدان‌‏‎ به‌‏‎ اكبريان‌‏‎ و‏‎ مرفاوي‌‏‎ قلعه‌نويي‌ ، ‏‎ منصوريان‌ ، ‏‎ نعمتي‌نژاد ، ‏‎ زرينچه‌ ، ‏‎
ميانه‌‏‎ و‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ الهلال‌‏‎ ديدار‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ خستگي‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ اما‏‎ آمد‏‎
ميل‌‏‎ دقيقه‌ 15چونگ‌‏‎ گل‌‏‎ آن‌‏‎ حاصل‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ ظاهر‏‎ كم‌تعداد‏‎ بسيار‏‎ ميدان‌‏‎
.بود‏‎
اولسان‌‏‎ مدافعان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ دستان‌‏‎ به‌‏‎ شكري‌‏‎ جاويد‏‎ سانتر‏‎ دقيقه‌ 39‏‎ در‏‎
.گذشت‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ راحتي‌‏‎ به‌‏‎ داور‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ برخورد‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎