چهارم‌ ، شماره‌ 1182‏‎ ژانويه‌ 1997 ، سال‌‏‎ بهمن‌ 1375 ، 28‏‎ سه‌شنبه‌ 9‏‎


ايران‌‏‎ واستاندارد‏‎ كيفيت‌‏‎ بازرسي‌‏‎

دندروبيوم‌‏‎ اركيده‌‏‎ گياه‌‏‎ و‏‎ گل‌‏‎

بومي‌‏‎ اركيده‌‏‎ اين‌‏‎ORCHIDACEAE:خانواده‌‏‎.Dendrobium nobile:علمي‌‏‎ نام‌‏‎.
به‌70سانتي‌متر‏‎ آن‌‏‎ بلندي‌‏‎ حداكثر‏‎.‎است‌‏‎ تايوان‌‏‎ و‏‎ ويتنام‌‏‎ چين‌ ، ‏‎ نپال‌ ، ‏‎
ساقه‌هاي‌كوتاه‌از‏‎ روي‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ قطر‏‎ سانتي‌متر‏‎ آن‌ 5/7‏‎ گلهاي‌‏‎ و‏‎ مي‌رسد‏‎
برگها 10سانتي‌متر‏‎.‎مي‌شوند‏‎ توليد‏‎ گياه‌‏‎ متورم‌‏‎ ريزومهاي‌‏‎ گره‌هاي‌‏‎ محل‌‏‎
.است‌‏‎ خزان‌پذير‏‎ و‏‎ طول‌دارد‏‎
در‏‎ مرطوب ، ‏‎ و‏‎ گرم‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(آفتاب‏‎ مستقيم‌‏‎ تابش‌‏‎ از‏‎ دور‏‎) روشن‌‏‎ محيط‏‎:نيازها‏‎
حداقل‌‏‎ رود‏‎ بالاتر‏‎ سانتي‌گراد‏‎ درجه‌‏‎ ده‌‏‎ از‏‎ نبايد‏‎ محيط‏‎ دماي‌‏‎ فصل‌زمستان‌‏‎
شرايط‏‎ كردن‌‏‎ مهيا‏‎ براي‌‏‎ لازم‌‏‎ شوك‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ نياز‏‎ مورد‏‎ سرد‏‎ هواي‌‏‎ دوره‌‏‎ يك‌‏‎
در‏‎ گل‌‏‎ توليد‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ گياه‌‏‎ اين‌صورت‌‏‎ غير‏‎ در‏‎ شود ، ‏‎ به‌گياه‌داده‌‏‎ گلدهي‌‏‎
.مي‌كند‏‎ گره‌هاگياهچه‌توليد‏‎ محل‌‏‎
.است‌‏‎ عملي‌‏‎ بهار‏‎ در‏‎ متورم‌‏‎ ريزوم‌‏‎ قطعات‌‏‎ كاشت‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎:‎ازدياد‏‎
تهران‌‏‎ شهر‏‎ سبز‏‎ فضاي‌‏‎ و‏‎ پاركها‏‎ سازمان‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎