چهارم‌ ، شماره‌ 1202‏‎ فوريه‌ 1997 ، سال‌‏‎ اسفند 1375 ، 23‏‎ يكشنبه‌ 5‏‎


حميد‏‎ چيني‌‏‎ شركت‌‏‎
درايران‌‏‎ چيني‌‏‎ ظروف‌‏‎ كننده‌‏‎ توليد‏‎ بزرگترين‌‏‎
چيني‌‏‎ صنعت‌‏‎ در‏‎ مهراستاندارد‏‎ اولين‌‏‎ دارنده‌‏‎

نفرت‌‏‎ و‏‎ عشق‌‏‎


ديگر‏‎ زاويه‌اي‌‏‎ از‏‎ گاندي‌‏‎ خيابان‌‏‎ ماجراي‌‏‎ به‌‏‎ نگاهي‌‏‎
بر‏‎ آغازي‌‏‎ يا‏‎ يك‌پديده‌‏‎ وجه‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ گاندي‌‏‎ خيابان‌‏‎ هولناك‌‏‎ جنايت‌‏‎
استثنايي‌‏‎ و‏‎ نادر‏‎ است‌‏‎ حادثه‌اي‌‏‎ بلكه‌‏‎ رفتاري‌نيست‌ ، ‏‎ فرهنگ‌‏‎ يك‌‏‎ پديداري‌‏‎
نيست‌‏‎ علمي‌‏‎ و‏‎ درست‌‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ كلي‌‏‎ تعميم‌‏‎ و‏‎ نتيجه‌گيري‌‏‎ كه‌برداشت‌ ، ‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ عمومي‌‏‎ افكار‏‎ تشويش‌‏‎ بلكه‌موجب‏‎

تقريبا‏‎.‎بوجودآورد‏‎ رسانه‌ها‏‎ در‏‎ خبر‏‎ از‏‎ موجي‌‏‎ گاندي‌‏‎ خيابان‌‏‎ حادثه‌‏‎
سيماي‌‏‎ پنج‌‏‎ شبكه‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ عمومي‌‏‎-‎ اجتماعي‌‏‎ مجلات‌‏‎ و‏‎ روزنامه‌ها‏‎ تمامي‌‏‎
به‌‏‎ رخداد‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ مشترك‌‏‎ محور‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ گوناگون‌‏‎ خبرهايي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
و‏‎ نپرداخت‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ ميان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎رساندند‏‎ چاپ‌‏‎
اين‌‏‎ ابتداي‌‏‎ از‏‎ ما‏‎ همكاران‌‏‎.‎كرد‏‎ اشاره‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ كوچك‌‏‎ خبر‏‎ يك‌‏‎ حد‏‎ در‏‎ تنها‏‎
وقوع‌‏‎ كه‌‏‎ دريافته‌بودند‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ داشتند‏‎ كه‌‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ به‌‏‎ وباتوجه‌‏‎ ماجرا‏‎
پديداري‌‏‎ بر‏‎ آغازي‌‏‎ يا‏‎ پديده‌‏‎ يك‌‏‎ هيچ‌وجه‌‏‎ به‌‏‎ گاندي‌‏‎ خيابان‌‏‎ هولناك‌‏‎ جنايت‌‏‎
برداشت‌ ، ‏‎ استثنايي‌كه‌‏‎ و‏‎ نادر‏‎ است‌‏‎ حادثه‌اي‌‏‎ بلكه‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ فرهنگ‌رفتاري‌‏‎ يك‌‏‎
بلكه‌‏‎ نيست‌‏‎ علمي‌‏‎ و‏‎ درست‌‏‎ تنهاچندان‌‏‎ نه‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ كلي‌‏‎ تعميم‌‏‎ و‏‎ نتيجه‌گيري‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ افكارعمومي‌‏‎ تشويش‌‏‎ موجب‏‎
عمومي‌‏‎ جنايت‌ ، روابط‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ دادگاه‌‏‎ تشكيل‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ چندروز‏‎
از‏‎ بخشهايي‌‏‎ ويديوئي‌‏‎ ارزنده‌تصاوير‏‎ اقدام‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ دادگستري‌‏‎
براي‌‏‎ را‏‎ جنايت‌‏‎ وقوع‌‏‎ وحالت‌‏‎ محل‌‏‎ از‏‎ وصحنه‌هايي‌‏‎ بازجويي‌‏‎ مراحل‌‏‎
خوبي‌‏‎ به‌‏‎ ديدند‏‎ را‏‎ صحنه‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎.‎كرد‏‎ پخش‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎
و‏‎ جنايت‌‏‎ انگيزه‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ شده‌‏‎ مطرح‌‏‎ اظهارنظرهاي‌‏‎ برخي‌‏‎ كه‌‏‎ دريافتند‏‎
.دارد‏‎ تفاوت‌‏‎ موجود‏‎ واقعيات‌‏‎ با‏‎ حد‏‎ چه‌‏‎ تا‏‎ مقتولين‌‏‎ خانواده‌‏‎
يا‏‎ شده‌‏‎ ضبط‏‎ تصاوير‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كاملتري‌‏‎ بخش‌‏‎ كه‌‏‎ داشتيم‌‏‎ را‏‎ فرصت‌‏‎ اين‌‏‎ ما‏‎
ساعات‌‏‎ در‏‎ خانه‌‏‎ فضاي‌‏‎ قتل‌ ، ‏‎ به‌‏‎ متهمين‌‏‎ مقتولين‌ ، ‏‎ خانواده‌‏‎ با‏‎ مصاحبه‌‏‎
.كنيم‌‏‎ تماشا‏‎ را‏‎.‎.‎. و‏‎ قتل‌‏‎ بازسازي‌‏‎ صحنه‌هاي‌‏‎ جنايت‌ ، ‏‎ وقوع‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ اوليه‌‏‎
.كرديم‌‏‎ برخورد‏‎ واقعه‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ احتياط‏‎ با‏‎ روي‌‏‎ همين‌‏‎ از‏‎ و‏‎

خبري‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ اين‌جنايت‌ ، ‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ دادگاه‌‏‎ تشكيل‌‏‎ بهانه‌‏‎ به‌‏‎ پيش‌‏‎ چندي‌‏‎
از‏‎ دور‏‎ به‌‏‎ و‏‎ دقيق‌تر‏‎ اين‌بار‏‎ و‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ اخبارمربوط‏‎ انعكاس‌‏‎ به‌‏‎ مجددا‏‎
يك‌‏‎ گاندي‌‏‎ خيابان‌‏‎ حادثه‌‏‎ كه‌‏‎ دريافتند‏‎ آنها‏‎ مخاطبين‌‏‎ و‏‎ شايعات‌پرداختند‏‎
و‏‎ پاك‌تر‏‎ دريا‏‎ دريا‏‎ ما‏‎ جامعه‌‏‎ عبارت‌ديگر‏‎ به‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ استثنايي‌‏‎ واقعه‌‏‎
.است‌‏‎ ديگر‏‎ اكثرجوامع‌‏‎ از‏‎ سالم‌تر‏‎

مختلفي‌‏‎ نتايج‌‏‎ ازنوع‌نگاه‌‏‎ پديده‌‏‎ و‏‎ حادثه‌‏‎ رخداد ، ‏‎ هر‏‎ با‏‎ درمواجهه‌‏‎
.مي‌آيد‏‎ بدست‌‏‎
رگه‌هايي‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ وقوع‌مي‌پيوندد‏‎ به‌‏‎ انسانها‏‎ زندگي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ اتفاقي‌‏‎ هر‏‎ در‏‎
مراسم‌‏‎ يك‌‏‎ مي‌تواند‏‎ اتفاق‌‏‎ اين‌‏‎كرد‏‎ پيدا‏‎ را‏‎ انساني‌‏‎ ناب‏‎ جوهره‌‏‎ از‏‎
كلاس‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ ساعت‌‏‎ دو‏‎ كشور ، ‏‎ كويري‌‏‎ بخشهاي‌‏‎ به‌‏‎ تفريحي‌‏‎ سفر‏‎ ازدواج‌ ، ‏‎
در‏‎ فرزندان‌‏‎ و‏‎ مادر‏‎ و‏‎ پدر‏‎ رفتار‏‎ و‏‎ برخورد‏‎ خياباني‌ ، ‏‎ دعواي‌‏‎ يك‌‏‎ درس‌ ، ‏‎
براي‌اين‌‏‎ بازپرسي‌‏‎ ساعتهاي‌‏‎ و‏‎ گاندي‌‏‎ خيابان‌‏‎ جنايت‌‏‎ و‏‎..‎ و‏‎ غذا‏‎ سرسفره‌‏‎
.باشد‏‎ جنايت‌‏‎
ياقصد‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ اين‌جنايت‌‏‎ وقوع‌‏‎ نحوه‌‏‎ مجدد‏‎ شرح‌‏‎ ما‏‎ قصد‏‎ نوشتار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ ديگرگونه‌‏‎ نگاهي‌‏‎ ما‏‎ قصد‏‎ بلكه‌‏‎ كنيم‌‏‎ رابررسي‌‏‎ آن‌‏‎ وقوع‌‏‎ دلايل‌‏‎ نداريم‌‏‎
براي‌‏‎.‎است‌‏‎ ناكردني‌‏‎ كه‌فراموش‌‏‎ دقايقي‌‏‎ است‌‏‎ بازپرسي‌‏‎ زمان‌‏‎ از‏‎ چنددقيقه‌‏‎
كار‏‎ محل‌‏‎ در‏‎:‎نداشت‌‏‎ روزهاي‌ديگر‏‎ با‏‎ چنداني‌‏‎ فرق‌‏‎ روز‏‎ آن‌‏‎ مردم‌ ، ‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎
انجام‌‏‎ را‏‎ روزانه‌‏‎ خريد‏‎ تره‌بار‏‎ ميدان‌‏‎ در‏‎.‎بوديم‌‏‎ وظيفه‌‏‎ انجام‌‏‎ مشغول‌‏‎
استاد‏‎ خلال‌حرفهاي‌‏‎ از‏‎ كنكور‏‎ سركلاس‌هاي‌‏‎.‎بودم‌‏‎ نشسته‌‏‎ اتوبوس‌‏‎ داخل‌‏‎.‎مي‌داديم‌‏‎
كرديم‌‏‎ وصول‌‏‎ را‏‎ چك‌هايمان‌‏‎ مي‌كرديم‌ ، دربانك‌‏‎ يادداشت‌‏‎ را‏‎ اساسي‌‏‎ نكته‌هاي‌‏‎
كه‌براي‌‏‎ لحظاتي‌‏‎.‎مي‌خورد‏‎ رقم‌‏‎ ديگري‌‏‎ لحظات‌‏‎ نفر‏‎ چند‏‎ روزبراي‌‏‎ آن‌‏‎ اما‏‎.‎.‎.‎
.آمد‏‎ نخواهد‏‎ هرگزبوجود‏‎ زمين‌‏‎ ساكن‌‏‎ انسانهاي‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ ميلياردها‏‎
گستره‌‏‎ به‌‏‎ انساني‌‏‎ زيباي‌‏‎ و‏‎ زشت‌‏‎ قابليت‌هاي‌‏‎ روز‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ لحظاتي‌‏‎ در‏‎
جان‌‏‎ و‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎ روز‏‎ آن‌‏‎ ماجراي‌‏‎ تماشاي‌‏‎ با‏‎داشت‌‏‎ امتداد‏‎ اقيانوسها‏‎
.است‌‏‎ بي‌نهايت‌‏‎ چقدر‏‎ انسان‌‏‎ كه‌‏‎ دريافتم‌‏‎
آن‌‏‎ تصاوير‏‎ گزارش‌‏‎ بوجودآورد؟‏‎ را‏‎ شگرف‌‏‎ تاثير‏‎ اين‌‏‎ لحظات‌‏‎ كدام‌‏‎ روز ، ‏‎ آن‌‏‎
.گوياست‌‏‎ كاملا‏‎ لحظات‌‏‎
چندنفر‏‎ تنها‏‎ حضورانسانها ، ‏‎ از‏‎ خالي‌‏‎ پرازصندلي‌هاي‌‏‎ اتاق‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ روز‏‎ آن‌‏‎
.بود‏‎ نشسته‌‏‎ بازپرسي‌‏‎ ميز‏‎ پشت‌‏‎ اتاق‌‏‎ بالاي‌‏‎ در‏‎ پرونده‌‏‎ قاضي‌‏‎:‎داشتند‏‎ حضور‏‎
.بود‏‎ نشسته‌‏‎ سميه‌‏‎ صندلي‌ ، ‏‎ اول‌‏‎ رديف‌‏‎ در‏‎ او‏‎ روي‌‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎ چندمتر‏‎ فاصله‌‏‎ به‌‏‎
سميه‌‏‎ پشت‌سر‏‎ رديف‌‏‎ در‏‎.‎بود‏‎ سربازي‌نشسته‌‏‎ چندصندلي‌‏‎ فاصله‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎ چپ‌‏‎ سمت‌‏‎
.نشسته‌بودند‏‎ سميه‌‏‎ عموي‌‏‎ و‏‎ پدر‏‎ مادر ، ‏‎ سوم‌‏‎ رديف‌‏‎ در‏‎ نداشت‌و‏‎ حضور‏‎ كسي‌‏‎
هيچ‌‏‎ محترم‌‏‎ قاضي‌‏‎ غيراز‏‎ به‌‏‎ گويي‌‏‎ تو‏‎.بود‏‎ سنگين‌‏‎ سكوتي‌‏‎ از‏‎ سرشار‏‎ اتاق‌‏‎
همه‌‏‎ انگار‏‎.‎ندارد‏‎ شنيدن‌‏‎ سخن‌‏‎ و‏‎ گفتن‌‏‎ به‌سخن‌‏‎ علاقه‌اي‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ يارا‏‎ نه‌‏‎ كس‌‏‎
.برخيزند‏‎ شتاب‏‎ به‌‏‎ هولناك‌‏‎ كابوسي‌‏‎ از‏‎ تا‏‎ منتظرند‏‎
.مي‌داد‏‎ جواب‏‎ را‏‎ لحظه‌ها‏‎ لحظه‌‏‎ سميه‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ آغاز‏‎ را‏‎ وجو‏‎ پرس‌‏‎ محترم‌‏‎ قاضي‌‏‎
پرسش‌‏‎ آرام‌‏‎ و‏‎ خونسرد‏‎ تا‏‎ مي‌كرد‏‎ وادار‏‎ را‏‎ قاضي‌‏‎ حقيقت‌‏‎ كشف‌‏‎ سنگين‌‏‎ رسالت‌‏‎
.باشد‏‎ پاسخها‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ موشكافانه‌‏‎ و‏‎ كند‏‎
بود‏‎ نشسته‌‏‎ رديف‌‏‎ درهمان‌‏‎ كه‌‏‎ سربازي‌‏‎ سميه‌ ، ‏‎ پاسخهاي‌‏‎ شروع‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ لحظاتي‌‏‎
براي‌‏‎.‎نبيند‏‎ را‏‎ اشكهايش‌‏‎ كسي‌‏‎ تا‏‎ داد‏‎ آرنج‌تكيه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ صورتش‌‏‎ آرامي‌‏‎ به‌‏‎
ظرفيت‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ مي‌كرد‏‎ بيان‌‏‎ سميه‌‏‎ كه‌‏‎ واژگاني‌‏‎ معناي‌‏‎ تحمل‌‏‎ نجيب‏‎ سرباز‏‎ آن‌‏‎
شوخي‌‏‎ او‏‎ مي‌كرد‏‎ فكر‏‎.‎.‎.‎كردم‌‏‎ راصدا‏‎ خواهر‏‎:‎نظير‏‎ واژگاني‌‏‎بود‏‎ توانش‌‏‎ و‏‎
...آمپول‌هوا‏‎.‎.‎.‎داديم‌‏‎ فشار‏‎ را‏‎ گلويش‌‏‎ اينطوري‌‏‎..‎مي‌خنديد‏‎.‎.‎.‎مي‌كنيم‌‏‎
جنازه‌اش‌‏‎.‎.‎.‎دهانش‌‏‎ از‏‎ كف‌‏‎.‎.‎.‎وان‌‏‎.‎.‎.‎خدا‏‎ ترا‏‎ مي‌گفت‌‏‎.‎.‎.‎مي‌زد‏‎ پا‏‎ و‏‎ دست‌‏‎
را‏‎ گفت‌پدرت‌‏‎..‎.‎زد‏‎ لگد‏‎...را‏‎ خواهرم‌‏‎ فهميد‏‎ وقتي‌‏‎.‎.‎.‎بعدبرادرم‌‏‎.‎.‎.را‏‎
داخل‌‏‎ اينطوري‌‏‎ را‏‎ سرش‌‏‎.‎.‎طرف‌وان‌‏‎ زور‏‎ به‌‏‎.‎.‎.‎خنديدم‌‏‎..‎مي‌آورم‌‏‎ در‏‎
.شد‏‎ تمام‌‏‎.‎.‎.‎مي‌زد‏‎ پا‏‎ و‏‎ دست‌‏‎.‎.‎.نفس‌مي‌كشيد‏‎ هنوز‏‎...وان‌‏‎
هيچ‌‏‎ از‏‎ نشاني‌‏‎ چهره‌اش‌هيچ‌‏‎ در‏‎.‎مي‌داد‏‎ پاسخ‌‏‎ سوالها‏‎ به‌‏‎ همينطور‏‎ سميه‌‏‎
نه‌‏‎ خوشحالي‌ ، ‏‎ نه‌‏‎ پشيماني‌ ، ‏‎ نه‌‏‎ عشق‌ ، ‏‎ نه‌‏‎ تنفر ، ‏‎ نه‌‏‎ نمي‌شد ، ‏‎ مشاهده‌‏‎ احساسي‌‏‎
سينما‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ فيلمي‌‏‎ ماجراي‌‏‎ توصيف‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ توگويي‌‏‎.‎.‎.‎توبه‌‏‎ نه‌‏‎ وحشت‌ ، ‏‎
.است‌‏‎ معلم‌‏‎ به‌‏‎ جغرافي‌‏‎ درس‌‏‎ دادن‌‏‎ بازپس‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ انگار‏‎ يا‏‎ و‏‎ ديده‌‏‎
را‏‎ سرش‌‏‎ پدر‏‎.ذكرمي‌گفت‌‏‎ فقط‏‎ زيرلب‏‎ و‏‎ بود‏‎ خيره‌‏‎ دوردستها‏‎ به‌‏‎ مادر‏‎ چهره‌‏‎
واقع‌‏‎ به‌‏‎ اما‏‎ بود‏‎ نشسته‌‏‎ آرام‌‏‎ ظاهرا‏‎ وعمو‏‎ بود‏‎ گذاشته‌‏‎ صندلي‌‏‎ دسته‌‏‎ روي‌‏‎
.بود‏‎ اضطراب‏‎ و‏‎ وجوشش‌‏‎ غليان‌‏‎ در‏‎ سلولهايش‌‏‎ تمام‌‏‎
دچار‏‎ مرور‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گفت‌‏‎ باز‏‎ را‏‎ خواهر‏‎ قتل‌‏‎ ظرايف‌‏‎ و‏‎ مي‌داد‏‎ پاسخ‌‏‎ سميه‌‏‎
.رفت‌‏‎ تحليل‌‏‎ قدرتش‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ عمومي‌‏‎ ضعف‌‏‎
مادر‏‎.‎بنشيند‏‎ سميه‌‏‎ دركنار‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ درخواست‌‏‎ سميه‌‏‎ مادر‏‎ از‏‎ محترم‌‏‎ قاضي‌‏‎
.نمي‌دانم‌‏‎ فرزندانش‌؟‏‎ قاتل‌‏‎ يا‏‎ دخترش‌‏‎ نشست‌؟‏‎ كسي‌‏‎ چه‌‏‎ كنار‏‎
...آمد‏‎ بالا‏‎.‎.‎.‎صداكردم‌‏‎ را‏‎ خواهرم‌‏‎:(مضمون‌‏‎ به‌‏‎ نقل‌‏‎)‎ داد‏‎ ادامه‌‏‎ سميه‌‏‎
پا‏‎ و‏‎ دست‌‏‎..‎هوامي‌زدم‌‏‎ آمپول‌‏‎ مدام‌‏‎..‎(‎گرفت‌‏‎ يا‏‎) گرفتم‌‏‎ را‏‎ گلويش‌‏‎
هنوز‏‎ نه‌‏‎ گفتم‌‏‎..آري‌‏‎:‎گفت‌‏‎ است‌؟‏‎ شده‌‏‎ خفه‌‏‎ پرسيدم‌‏‎ شاهرخ‌‏‎ از‏‎..‎مي‌زد‏‎
...برديم‌‏‎ وان‌‏‎ طرف‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ او‏‎..‎است‌‏‎ زنده‌‏‎
تلخ‌ترين‌ ، ‏‎ سخت‌ترين‌ ، شيرين‌ترين‌ ، ‏‎ سنگين‌ترين‌ ، ‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ لحظات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
به‌وقوع‌‏‎ ديده‌ام‌‏‎ زندگي‌ام‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ رذيلانه‌ترين‌صحنه‌هايي‌‏‎ و‏‎ شريف‌ترين‌‏‎
روي‌‏‎ را‏‎ سرش‌‏‎ آرام‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ضعف‌‏‎ احساس‌‏‎ مجددا‏‎ سميه‌‏‎ لحظات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎پيوست‌‏‎
.كرد‏‎ نوازش‌‏‎ را‏‎ دخترش‌‏‎ موهاي‌‏‎ آرامي‌‏‎ به‌‏‎ مادر‏‎ و‏‎ گذاشت‌‏‎ مادر‏‎ زانوهاي‌‏‎
پناهگاه‌‏‎ عظيم‌ترين‌‏‎ و‏‎ روحي‌‏‎ آرام‌بخش‌هاي‌‏‎ جاودانه‌ترين‌‏‎ اين‌‏‎ -مادر‏‎ نوازش‌‏‎
.كرد‏‎ آرام‌‏‎ را‏‎ سميه‌‏‎ -‎انسانها‏‎ تمامي‌‏‎
مادر‏‎ قتل‌‏‎ نقشه‌‏‎ تشريح‌ماجراي‌‏‎ نوبت‌‏‎ اينبار‏‎.داد‏‎ ادامه‌‏‎ مجددا‏‎ سميه‌‏‎
پنهان‌‏‎ در‏‎ پشت‌‏‎ گفتتم‌‏‎ شاهرخ‌‏‎ به‌‏‎:‎(به‌مضمون‌‏‎ نقل‌‏‎) گفت‌‏‎ سميه‌‏‎.‎بود‏‎
روي‌‏‎ دستم‌را‏‎.‎.‎.‎آمد‏‎ مادرم‌‏‎..‎.‎بزن‌‏‎ چاقو‏‎ با‏‎ آمد‏‎ مادرم‌‏‎ وقتي‌‏‎.‎.‎.‎شود‏‎
بود‏‎ قرار‏‎.‎.‎.‎نزد‏‎ شاهرخ‌‏‎.‎.‎.‎بدي‌‏‎ خيلي‌‏‎ بدي‌ ، ‏‎ تو‏‎ گفتم‌‏‎..‎گذاشتم‌‏‎ شانه‌هايش‌‏‎
مادرم‌‏‎.‎.‎.چاقو‏‎...زد‏‎.‎.‎.زدم‌‏‎.‎.‎.‎افتاد‏‎ برزمين‌‏‎ مادرم‌‏‎.‎.‎.‎بزند‏‎
روي‌‏‎ را‏‎ مجدداسرش‌‏‎ و‏‎.‎شد‏‎ ضعف‌‏‎ دچار‏‎ مجددا‏‎ سميه‌‏‎ و‏‎.‎.‎.‎.‎التماس‌مي‌كرد‏‎
آرام‌‏‎ را‏‎ او‏‎ تا‏‎ كشيد‏‎ سرش‌‏‎ بر‏‎ دست‌نوازش‌‏‎ مجددا‏‎ مادر‏‎ و‏‎ گذاشت‌‏‎ مادر‏‎ دامن‌‏‎
.كند‏‎
فضاي‌‏‎ توصيف‌‏‎ توان‌‏‎ هيچ‌قلمي‌‏‎.كردم‌‏‎ تماشا‏‎ را‏‎ صحنه‌ها‏‎ اين‌‏‎ بارها‏‎ و‏‎ بارها‏‎
صحنه‌هاجوري‌‏‎ اين‌‏‎ تماشاي‌‏‎ از‏‎ باشي‌‏‎ هم‌‏‎ سنگ‌‏‎ چه‌اگر‏‎.‎ندارد‏‎ را‏‎ لحظات‌‏‎ آن‌‏‎
.مي‌يابي‌‏‎ ديگر‏‎ وحالي‌‏‎ مي‌شوي‌‏‎ ديگر‏‎
هجوم‌‏‎ ذهنم‌‏‎ به‌‏‎ روزمره‌‏‎ زندگي‌‏‎ از‏‎ پراكنده‌‏‎ صحنه‌هاي‌‏‎ مدام‌‏‎ پس‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎
بر‏‎ بدهند ، ‏‎ راه‌‏‎ همديگر‏‎ به‌‏‎ نيستند‏‎ حاضر‏‎ اتومبيل‌ها‏‎ سرچهارراه‌‏‎ ;مي‌آورد‏‎
يك‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ مي‌افتند ، ‏‎ هم‌‏‎ جان‌‏‎ به‌‏‎ قصدمرگ‌‏‎ به‌‏‎ نفر‏‎ دو‏‎ سوتفاهم‌‏‎ يك‌‏‎ اثر‏‎
ديگري‌‏‎ توهين‌ ، ‏‎ يك‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎.‎.‎.مي‌خرند‏‎ دل‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ديگري‌‏‎ كينه‌‏‎ بيشتر‏‎ ريال‌‏‎
اما‏‎.‎انسانهاست‌‏‎ اعمال‌‏‎ همه‌‏‎ اينها‏‎.‎.‎سياه‌مي‌نشانند‏‎ خاك‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
را‏‎ ديدم‌‏‎ دربازپرسي‌‏‎ كه‌‏‎ لحظاتي‌‏‎ انجام‌‏‎ قابليت‌‏‎ و‏‎ مي‌توانند‏‎ اين‌انسانها‏‎
.آورند‏‎ بوجود‏‎ نيز‏‎
.دارد‏‎ قابليت‌‏‎ انسان‌اينگونه‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ هم‌‏‎ مادرانسان‌‏‎ آن‌‏‎ دادگاه‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎
و‏‎ مرور‏‎ روزمره‌‏‎ زندگي‌‏‎ ديگر‏‎ صحنه‌هاي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ صحنه‌‏‎ آن‌‏‎ خود‏‎ خلوت‌‏‎ در‏‎ روز‏‎ هر‏‎
را‏‎ تحمل‌‏‎ ظرفيت‌‏‎ و‏‎ قابليت‌‏‎ آن‌‏‎ كه‌‏‎ انساني‌‏‎:مي‌پرسم‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌كنم‌‏‎ مقايسه‌‏‎
...كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ حقير‏‎ چنان‌‏‎ گاه‌‏‎ زندگي‌‏‎ روزمره‌‏‎ لحظات‌‏‎ در‏‎ چرا‏‎ دارد‏‎
.بگذريم‌‏‎
از‏‎ و‏‎ مي‌كنم‌‏‎ مرور‏‎ ذهن‌‏‎ در‏‎ را‏‎ بازپرسي‌‏‎ دقيقه‌‏‎ چند‏‎ آن‌‏‎ خلوت‌‏‎ در‏‎ روز‏‎ هر‏‎
مقتول‌ ، ‏‎ مادر‏‎ قاتل‌ ، ‏‎ مادر‏‎ بود؟‏‎ كسي‌‏‎ چه‌‏‎ زن‌‏‎ آن‌‏‎ لحظات‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎:مي‌پرسم‌‏‎ خود‏‎
دختر‏‎ ديوانه‌ ، ‏‎ و‏‎ مجنون‌‏‎ بود؟‏‎ كسي‌‏‎ چه‌‏‎ دختر‏‎ آن‌‏‎ و‏‎.‎.‎.‎واقعيت‌ ، ‏‎ جوياي‌‏‎ انسان‌‏‎
و‏‎ ظرفيت‌‏‎ كه‌‏‎ ديدم‌‏‎ اما‏‎ندارم‌‏‎ پاسخي‌‏‎ ؟‏‎.‎.‎.‎برادر‏‎ يا‏‎ خواهر‏‎ قاتل‌‏‎ مادر ، ‏‎ يك‌‏‎
چه‌‏‎ نفرت‌‏‎ و‏‎ عشق‌‏‎ كه‌‏‎ ديدم‌‏‎ لحظات‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ بيكران‌‏‎ چقدر‏‎ انسان‌‏‎ قابليت‌‏‎
:است‌‏‎ نامكشوفي‌‏‎ و‏‎ جوش‌‏‎ هم‌‏‎ در‏‎ معجون‌‏‎
.بكشم‌‏‎ را‏‎ او‏‎ مي‌خواستم‌‏‎.‎.‎.‎بدي‌‏‎ خيلي‌‏‎ بدي‌‏‎ تو‏‎ گفتم‌‏‎ مادر‏‎ به‌‏‎:سميه‌‏‎
...باش‌‏‎ آرام‌‏‎:مادر‏‎
!...كنيم‌‏‎ ازدواج‌‏‎ باهم‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ شاهرخ‌‏‎ و‏‎ من‌‏‎ قاضي‌‏‎ آقاي‌‏‎:سميه‌‏‎
كشتيد؟‏‎ چطور‏‎ را‏‎ محمد‏‎ برادرت‌‏‎:‎قاضي‌‏‎
به‌‏‎ بازداشتگاه‌‏‎ مي‌توانم‌از‏‎ من‌‏‎ بگذارد‏‎ سند‏‎ پدرم‌‏‎ اگر‏‎ قاضي‌‏‎ آقاي‌‏‎:سميه‌‏‎
خانه‌؟‏‎ بيايم‌‏‎ من‌‏‎ مي‌گذاري‌‏‎ سند‏‎ (‎:پدر‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ سپس‌‏‎).بروم‌‏‎ خانه‌‏‎
عشق‌ ، ‏‎ نه‌‏‎ احساس‌ ، ‏‎ نوع‌‏‎ هيچ‌‏‎ از‏‎ نشان‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ نگاهي‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ نگاه‌‏‎ فقط‏‎ پدر‏‎
نه‌‏‎ خشم‌ ، ‏‎ نه‌‏‎ انتقام‌ ، ‏‎ نه‌‏‎ بخشش‌ ، ‏‎ نه‌‏‎ نااميدي‌ ، ‏‎ نه‌‏‎ اميد ، ‏‎ نه‌‏‎ نفرت‌ ، ‏‎ نه‌‏‎
.ترحم‌‏‎
زن‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ نوازش‌‏‎ را‏‎ -‎سميه‌‏‎ -‎ساله‌اش‌‏‎ دختر 16‏‎ مادر‏‎ نقش‌‏‎ در‏‎ زن‌‏‎
يا‏‎ قاتل‌‏‎ قصاص‌‏‎ خواهان‌‏‎ -ساله‌‏‎ محمد 9‏‎ و‏‎ ساله‌‏‎ سپيده‌ 13‏‎ -مادري‌‏‎ نقش‌‏‎ در‏‎
پدر‏‎.‎مي‌سوزد‏‎ بي‌گناه‌خود‏‎ عزيزان‌‏‎ مرگ‌‏‎ حسرت‌‏‎ در‏‎ پدر‏‎ است‌‏‎ فرزندانش‌‏‎ قاتلين‌‏‎
.است‌‏‎ خود‏‎ دختر 16ساله‌‏‎ (قصاص‌‏‎)‎ مرگ‌‏‎ خواهان‌‏‎
جز‏‎ ندارم‌‏‎ هيچ‌تحليلي‌‏‎ دقيقه‌‏‎ چند‏‎ فاصله‌‏‎ در‏‎ پي‌درپي‌‏‎ رخدادهاي‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎
!انسانها‏‎ وشدن‌‏‎ امكان‌بودن‌‏‎ قابليت‌‏‎ از‏‎ حيرتم‌‏‎ در‏‎ آنكه‌‏‎
دارد‏‎ ادامه‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎