چهارم‌ ، شماره‌ 1205‏‎ فوريه‌ 1997 ، سال‌‏‎ اسفند 1375 ، 26‏‎ چهارشنبه‌ 8‏‎


البرز‏‎ فرش‌‏‎
تجربه‌‏‎ سال‌‏‎ از 20‏‎ بيش‌‏‎ با‏‎
ماشيني‌‏‎ فرش‌‏‎ صنعت‌‏‎ در‏‎ خوشنام‌‏‎

نماينده‌‏‎ پنج‌‏‎ :مجلس‌‏‎ ديروز‏‎ علني‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎
آوردند‏‎ به‌جاي‌‏‎ سوگند‏‎ مراسم‌‏‎ مجلس‌‏‎ تازه‌‏‎


در‏‎ كه‌‏‎ جديد‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ پنج‌‏‎ سوگند‏‎ مراسم‌‏‎:سياسي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
توسط‏‎ آنها‏‎ انتخابات‌‏‎ و‏‎ شده‌اند‏‎ آرا‏‎ اكثريت‌‏‎ حائز‏‎ انتخابات‌مياندوره‌اي‌ ، ‏‎
انجام‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ تاييد‏‎ شوراي‌نگهبان‌‏‎
.شد‏‎
فومن‌ ، ‏‎ نماينده‌‏‎ آشوري‌‏‎ رفسنجان‌ ، ‏‎ نماينده‌‏‎ حسيني‌‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ به‌گزارش‌‏‎
از‏‎ نجف‌آباد‏‎ نماينده‌‏‎ داودي‌‏‎ و‏‎ ملاير‏‎ نمايندگان‌‏‎ راستگو‏‎ الهه‌‏‎ و‏‎ زماني‌فر‏‎
.كردند‏‎ آغاز‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ رسمي‌‏‎ كار‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎
طرح‌‏‎ شد‏‎ تشكيل‌‏‎ نوري‌‏‎ ناطق‌‏‎ آقاي‌‏‎ رياست‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مجلس‌‏‎ ديروز‏‎ علني‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎ تصويب‏‎ و‏‎ بررسي‌‏‎ مورد‏‎ قضات‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ يك‌فوريتي‌‏‎
دستور‏‎ شروع‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ نوري‌‏‎ ناطق‌‏‎ آقاي‌‏‎
مازندران‌‏‎ استان‌‏‎ مشكلات‌‏‎ و‏‎ كاستي‌ها‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ سخناني‌‏‎ در‏‎ مجلس‌‏‎ جلسه‌‏‎
گزارش‌‏‎ كه‌‏‎ وي‌‏‎.‎شد‏‎ مشكلات‌‏‎ اين‌‏‎ رفع‌‏‎ به‌منظور‏‎ جدي‌‏‎ سياستگذاري‌هاي‌‏‎ خواستار‏‎
و‏‎ دولت‌‏‎ از‏‎ مي‌كرد‏‎ ارائه‌‏‎ مازندران‌‏‎ استان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ هشت‌روزه‌‏‎ سفر‏‎
به‌‏‎ نياز‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ تدوين‌‏‎ را‏‎ طرحي‌‏‎ تا‏‎ خواست‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
.شود‏‎ رفع‌‏‎ مازندران‌‏‎ استان‌‏‎ مشكلات‌‏‎ تا‏‎ كنند‏‎ قانونگذاري‌‏‎ قانون‌ ، ‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎