چهارم‌ ، شماره‌ 1221‏‎ مارس‌ 1997 ، سال‌‏‎ اسفند 1375 ، 18‏‎ سه‌شنبه‌ 28‏‎


ايران‌‏‎ نفتكش‌‏‎ ملي‌‏‎ شركت‌‏‎
تجربه‌‏‎ قرن‌‏‎ ربع‌‏‎ پشتوانه‌‏‎ با‏‎

مجمع‌‏‎ تازه‌‏‎ اعضاي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
شدند‏‎ تعيين‌‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎


روز‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
متن‌‏‎.‎فرمودند‏‎ تعيين‌‏‎ را‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ جديد‏‎ اعضاي‌‏‎ حكمي‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎
:است‌‏‎ شرح‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ حكم‌‏‎

ابتكار‏‎ با‏‎ آغاز‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ الرحيم‌مجمع‌‏‎ الرحمن‌‏‎ الله‌‏‎ بسم‌‏‎
بازنگرندگان‌‏‎ روشن‌بيني‌‏‎ با‏‎ سپس‌‏‎ آمدو‏‎ پديد‏‎ رضوان‌الله‌عليه‌‏‎ امام‌راحل‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ گرفت‌ ، ‏‎ جاي‌‏‎ ملي‌‏‎ گرانبهاي‌‏‎ سند‏‎ اين‌‏‎ متن‌‏‎ در‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎
است‌‏‎ ماندگاري‌‏‎ حسنه‌ي‌‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ جمهوري‌اسلامي‌‏‎ قانوني‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ مبارك‌ترين‌‏‎
كشور‏‎ نياز‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ بزرگ‌ما‏‎ رهبر‏‎ همه‌سونگري‌‏‎ و‏‎ هوشمندي‌‏‎ كه‌‏‎
به‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ را‏‎ كشور‏‎ عالي‌‏‎ اركان‌مديريت‌‏‎ و‏‎ پديدآورد‏‎ گشت‌ ، ‏‎ آشكار‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎
.رسانيد‏‎ لازم‌‏‎ نصاب‏‎
ونيز‏‎ نظام‌‏‎ كلي‌‏‎ سياستهاي‌‏‎ درتعيين‌‏‎ مجمع‌‏‎ اين‌‏‎ اساسي‌ ، ‏‎ قانون‌‏‎ رهنمود‏‎ برابر‏‎
آن‌‏‎ به‌‏‎ رهبري‌‏‎ كه‌‏‎ مهمي‌‏‎ امور‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ عمده‌ي‌‏‎ معضلات‌‏‎ حل‌‏‎
مي‌كند ، ‏‎ ايفا‏‎ را‏‎ رهبر‏‎ اعتماد‏‎ مورد‏‎ و‏‎ كارآمد‏‎ مشاور‏‎ نقش‌‏‎ ارجاع‌مي‌كند ، ‏‎
شوراي‌‏‎ نظر‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎ مصوبه‌‏‎ ميان‌‏‎ تعارض‌‏‎ موارد‏‎ در‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ همچنانكه‌در‏‎
به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ ولذا‏‎ مي‌سازد‏‎ برطرف‌‏‎ را‏‎ نظام‌‏‎ معضلات‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ نگهبان‌ ، عملا‏‎
مستشاري‌‏‎ هيئت‌‏‎ جايگاه‌‏‎ در‏‎ مجمع‌‏‎ اين‌‏‎ اساسي‌ ، ‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎ وظايف‌مقرر‏‎ مجموع‌‏‎
.مي‌گيرد‏‎ قرار‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ درنظام‌‏‎ رهبري‌‏‎ عالي‌‏‎
در‏‎ مصلحت‌‏‎ تعيين‌‏‎ زمينه‌ي‌‏‎ در‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ گذشته‌ ، ‏‎ سالهاي‌‏‎ در‏‎
نگهبان‌‏‎ محترم‌‏‎ شوراي‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ مصوبه‌ي‌‏‎ ميان‌‏‎ مواردتعارض‌‏‎
اينجانب‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ معدودي‌‏‎ موضوعات‌‏‎ در‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎ تقديم‌‏‎ خدمات‌گرانبهايي‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ تفحص‌‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ توان‌‏‎ قدر‏‎ به‌‏‎ شده‌‏‎ ارجاع‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ براي‌بررسي‌‏‎
همه‌ميدانهاي‌‏‎ در‏‎ عظيم‌الشان‌‏‎ ملت‌‏‎ پرحماسه‌ي‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ بحمدالله‌‏‎ كه‌‏‎ اكنون‌‏‎
در‏‎ كشور‏‎ مسوولان‌‏‎ بلند‏‎ همت‌‏‎ با‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎
كه‌‏‎ عزتي‌‏‎ و‏‎ موفقيت‌‏‎ و‏‎ استقرار‏‎ از‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ مقدس‌‏‎ نظام‌‏‎ قواي‌سه‌گانه‌ ، ‏‎
پايه‌ي‌‏‎ بلند‏‎ مجمع‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مقتضي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ گرديده‌‏‎ برخوردار‏‎ است‌‏‎ شايسته‌آن‌‏‎
ظرفيتهاي‌‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ برعهده‌‏‎ كامل‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ قانوني‌‏‎ نيزوظايف‌‏‎ مزبور‏‎
بدين‌‏‎.‎كند‏‎ كسب‏‎ رهبري‌‏‎ مشاورت‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ برجسته‌‏‎ نقش‌‏‎ رابراي‌ايفاي‌‏‎ لازم‌‏‎
از‏‎ نيز‏‎ ديگري‌‏‎ اشخاص‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ كنوني‌‏‎ اعضاي‌‏‎ بر‏‎ دانم‌علاوه‌‏‎ مي‌‏‎ لازم‌‏‎ منظور‏‎
و‏‎ منصوب‏‎ عضويت‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ را‏‎ برجسته‌‏‎ وعلماي‌‏‎ سياستمداران‌‏‎ و‏‎ مسوولان‌‏‎
كه‌‏‎ را‏‎ مهمي‌‏‎ مسائل‌‏‎ بررسي‌‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ كلي‌‏‎ درسياستگذاري‌‏‎ مشاورت‌‏‎ مهم‌‏‎ وظايف‌‏‎
مطالبه‌‏‎ آنان‌‏‎ از‏‎ گيرد ، ‏‎ مي‌‏‎ قرار‏‎ كشور‏‎ راه‌حركت‌‏‎ سر‏‎ بر‏‎ معمول‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎
.نمايم‌‏‎
- گردد1‏‎ مي‌‏‎ اعلام‌‏‎ صورت‌‏‎ بدين‌‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ تازه‌ي‌‏‎ تركيب‏‎ لذا‏‎
:از‏‎ عبارتند‏‎ عضو ، ‏‎ حقوقي‌‏‎ شخصيتهاي‌‏‎
قوه‌‏‎ سه‌‏‎ محترم‌‏‎ روساي‌‏‎:‎الف‌‏‎
نگهبان‌‏‎ محترم‌‏‎ شوراي‌‏‎ مقام‌‏‎ عالي‌‏‎ فقهاي‌‏‎:ب‏‎
به‌‏‎ مربوط‏‎ مجمع‌ ، ‏‎ در‏‎ بحث‌‏‎ مورد‏‎ موضوع‌‏‎ كه‌‏‎ دستگاهي‌‏‎ رئيس‌‏‎ يا‏‎ وزير‏‎:‎ج‌‏‎
.است‌‏‎ دستگاه‌‏‎ آن‌‏‎
آقاي‌‏‎:‎حضرات‌‏‎ و‏‎ آيات‌‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ حجج‌‏‎ از‏‎ عبارتند‏‎ عضو‏‎ حقيقي‌‏‎ شخصيتهاي‌‏‎ -‎ ‎‏‏2‏‎
آقاي‌واعظ‏‎ آبادي‌ ، ‏‎ نجف‌‏‎ اميني‌‏‎ آقاي‌‏‎ كني‌ ، ‏‎ مهدوي‌‏‎ آقاي‌‏‎ رفسنجاني‌ ، ‏‎ هاشمي‌‏‎
آقاي‌‏‎ حبيبي‌ ، ‏‎ حسن‌‏‎ آقاي‌‏‎ كاشاني‌ ، ‏‎ امامي‌‏‎ آقاي‌‏‎ جنتي‌ ، ‏‎ آقاي‌‏‎ طبسي‌ ، ‏‎
حسن‌‏‎ حاج‌شيخ‌‏‎ آقاي‌‏‎ ري‌شهري‌ ، ‏‎ محمد‏‎ آقاي‌‏‎ ولايتي‌ ، ‏‎ دكتر‏‎ آقاي‌‏‎ ميرحسين‌موسوي‌ ، ‏‎
اولادي‌ ، ‏‎ عسگر‏‎ آقاي‌‏‎ ها ، ‏‎ خوئيني‌‏‎ موسوي‌‏‎ آقاي‌‏‎ روحاني‌ ، ‏‎ حسن‌‏‎ صانعي‌ ، آقاي‌‏‎
آقاي‌‏‎ ميرسليم‌ ، ‏‎ مصطفي‌‏‎ آقاي‌‏‎ لاريجاني‌ ، ‏‎ علي‌‏‎ آقاي‌‏‎ نجف‌آبادي‌ ، ‏‎ دري‌‏‎ آقاي‌‏‎
فيروز‏‎ دكتر‏‎ آقاي‌‏‎ نبوي‌ ، ‏‎ مرتضي‌‏‎ آقاي‌‏‎ نوري‌ ، ‏‎ آقاي‌عبدالله‌‏‎ محلاتي‌ ، ‏‎ توسلي‌‏‎
محمد‏‎ آقاي‌‏‎ زنگنه‌ ، ‏‎ نامدار‏‎ بيژن‌‏‎ آقاي‌‏‎ غلامرضاآقازاده‌ ، ‏‎ آقاي‌‏‎ آبادي‌ ، ‏‎
.نوربخش‌‏‎ محسن‌‏‎ آقاي‌‏‎ هاشمي‌ ، ‏‎
مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ شده‌اند‏‎ انتخاب‏‎ پنجساله‌‏‎ دوره‌ي‌‏‎ يك‌‏‎ براي‌‏‎ نامبرده‌‏‎ اعضاي‌‏‎ همه‌‏‎
.مي‌باشند‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجه‌الاسلام‌‏‎ جناب‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎

شوراي‌‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎ تعارض‌‏‎ مورد‏‎ مصوبات‌‏‎ در‏‎ بحث‌‏‎ هنگام‌‏‎ در‏‎ مجمع‌‏‎ جلسات‌‏‎
متشكل‌‏‎ جلسات‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ نامبرده‌‏‎ اعضاي‌‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ بود‏‎ خواهد‏‎ نگهبان‌متشكل‌‏‎
.بند 1‏‎ از‏‎ ج‌‏‎ و‏‎ الف‌‏‎ رديف‌‏‎ ي‌‏‎ اضافه‌‏‎ به‌‏‎ حقيقي‌‏‎ ازاعضاي‌‏‎ خواهدبود‏‎
طرح‌‏‎ قابل‌‏‎ مواد‏‎ آماده‌سازي‌‏‎ براي‌‏‎ پرمحتوايي‌‏‎ و‏‎ فعال‌‏‎ دبيرخانه‌ي‌‏‎ بايد‏‎ مجمع‌‏‎
رابط‏‎ و‏‎ مجمع‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ آن‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ دهد‏‎ تشكيل‌‏‎ امور‏‎ ترتيب‏‎ و‏‎ جلسات‌‏‎ در‏‎
.باشد‏‎ ضروري‌‏‎ موارد‏‎ در‏‎ اينجانب‏‎ آن‌با‏‎
كه‌‏‎ جامعي‌‏‎ آئين‌نامه‌ي‌‏‎ خود‏‎ جلسات‌‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ موظف‌‏‎ محترم‌‏‎ مجمع‌‏‎
جزئيات‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ موضوعات‌‏‎ تصويب‏‎ و‏‎ طرح‌‏‎ و‏‎ جلسات‌‏‎ تشكيل‌‏‎ چگونگي‌‏‎ بر‏‎ مشتمل‌‏‎
برجسته‌‏‎ نهاد‏‎ اين‌‏‎.‎نمايد‏‎ ارايه‌‏‎ اينجانب‏‎ تائيد‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ تدوين‌‏‎ باشد ، ‏‎
كلان‌‏‎ سياستگذاري‌‏‎ زمينه‌ي‌‏‎ در‏‎ بخصوص‌‏‎ خود‏‎ مهم‌‏‎ بتواندوظايف‌‏‎ اينكه‌‏‎ براي‌‏‎
كارشناسي‌‏‎ فراورده‌هاي‌‏‎ آخرين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ لازم‌‏‎ رساند‏‎ انجام‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎
دستگاههاي‌‏‎ ايجاد‏‎ از‏‎ حال‌‏‎ درعين‌‏‎ و‏‎ گردد‏‎ بهره‌مند‏‎ دولتي‌‏‎ مسوول‌‏‎ دستگاههاي‌‏‎
و‏‎ توفيق‌‏‎ دوام‌‏‎ وتقدس‌ ، ‏‎ تعالي‌‏‎ خداوند‏‎ از‏‎.‎كند‏‎ پرهيز‏‎ كارشناسي‌‏‎ موازي‌‏‎
مسئلت‌‏‎ وظايف‌مهم‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ بخشيدن‌‏‎ نيكو‏‎ انجام‌‏‎ در‏‎ را‏‎ محترم‌‏‎ آقايان‌‏‎ هدايت‌‏‎
روحي‌فداه‌‏‎ اعظم‌‏‎ ولي‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎ نظر‏‎ منظور‏‎ ايشان‌‏‎ خدمات‌‏‎ اميدوارم‌‏‎ و‏‎ مي‌كنم‌‏‎
.گيرد‏‎ قرار‏‎
خامنه‌اي‌‏‎ علي‌‏‎ سيد‏‎
‎‏‏27/12/75‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎