پنجم‌ ، شماره‌ 1279‏‎ ژوئن‌ 1997 ، سال‌‏‎ خرداد 1376 ، 15‏‎ يكشنبه‌ 25‏‎


داملران‌‏‎
وطيور‏‎ دام‌‏‎ ودرمان‌‏‎ بهداشت‌‏‎
بيشتر‏‎ توليد‏‎ بازده‌‏‎
افزونتر‏‎ اقتصادي‌‏‎ صرفه‌‏‎

ابتدا‏‎ از‏‎ پيرواني‌‏‎ ومحمدعلي‌‏‎ دايي‌‏‎ چراعلي‌‏‎
نكردند؟‏‎ بازي‌‏‎


قابل‌قبولي‌‏‎ نتايج‌‏‎ برگشت‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ چرا‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
موفق‌‏‎ سنجيده‌‏‎ تاكتيك‌‏‎ اجراي‌‏‎ و‏‎ گروهي‌‏‎ بازي‌‏‎ ارائه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نياورد‏‎ به‌دست‌‏‎
اما‏‎ دارد ، ‏‎ تعريف‌‏‎ و‏‎ تبريك‌‏‎ جاي‌‏‎ دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ صعود‏‎ نبود؟‏‎
و‏‎ منتقد‏‎ هيچ‌‏‎ تفكر‏‎ و‏‎ شان‌‏‎ در‏‎ جهاتي‌‏‎ از‏‎ اشكالات‌‏‎ گرفتن‌‏‎ ناديده‌‏‎ و‏‎ گذشتن‌‏‎
و‏‎ كشورمان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ زيان‌‏‎ به‌‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ سكوت‌‏‎ چه‌بسا‏‎ نيست‌ ، ‏‎ نويسنده‌اي‌‏‎
نام‌‏‎ ثبت‌‏‎ و‏‎ جام‌جهاني‌‏‎ به‌‏‎ صعود‏‎ مرز‏‎ در‏‎ ديگر‏‎ يكبار‏‎ و‏‎ شود‏‎ تمام‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
.شويم‌‏‎ پشيماني‌‏‎ و‏‎ ندامت‌‏‎ دچار‏‎ فوتبال‌‏‎ تاريخ‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎
خود‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ سئوالي‌‏‎ اين‌‏‎ بازي‌كرد؟‏‎ چگونه‌‏‎ سوريه‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ دايي‌‏‎ علي‌‏‎
و‏‎ جنگيد‏‎ ازهميشه‌‏‎ تعصبتر‏‎ با‏‎ و‏‎ بيشتر‏‎ او‏‎.آورد‏‎ خشم‌‏‎ رابه‌‏‎ دايي‌‏‎
مي‌دويد‏‎ كه‌‏‎ دايي‌‏‎ بود‏‎ ناحيه‌‏‎ كدام‌‏‎ از‏‎ اشكال‌‏‎ نگرفت‌؟‏‎ نتيجه‌‏‎ چرا‏‎ اما‏‎ دويد ، ‏‎
از‏‎ حيثيتي‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ چرادايي‌‏‎.مي‌داد‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ تلاش‌‏‎ تمام‌‏‎ و‏‎
عنوان‌‏‎ دلخور‏‎ و‏‎ عصبي‌‏‎ پايان‌ ، ‏‎ در‏‎ او‏‎ نگرفت‌‏‎ قرار‏‎ تيم‌‏‎ تركيب‏‎ در‏‎ ابتدا‏‎
ملي‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ و‏‎ فوتبال‌‏‎ نكنيد ، ‏‎ دعوت‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ مرا‏‎ شرايط‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ كرد ، ‏‎
جمهوري‌‏‎ پيروزي‌‏‎ و‏‎ سربلندي‌‏‎ براي‌‏‎ بايد‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ تست‌زدن‌‏‎ و‏‎ شوخي‌‏‎ ميدان‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ نيز‏‎ پيرواني‌‏‎ محمدعلي‌‏‎.‎رفت‌‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ توان‌‏‎ تمام‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎
كامل‌‏‎ سلامتي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ عنوان‌‏‎ صراحت‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ سوريه‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ غايبان‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ نگرفته‌‏‎ قرار‏‎ اصلي‌‏‎ تركيب‏‎ در‏‎ تعجب‏‎ كمال‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ بوده‌‏‎ برخوردار‏‎
قدرت‌‏‎ و‏‎ صلابت‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎ سوريه‌‏‎ تيم‌‏‎ حمله‌‏‎ دو‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ آن‌‏‎ عاقبت‌‏‎
.نمود‏‎ ترديد‏‎ دچار‏‎ كمي‌‏‎ را‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎