پنجم‌ ، شماره‌ 1312‏‎ جولاي‌ 1997 ، سال‌‏‎ مرداد 1376 ، 26‏‎ شنبه‌ 4‏‎


تبريز‏‎ وحيد‏‎ شركت‌‏‎

خزر‏‎ جام‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ قهرمان‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ استقلال‌‏‎


اين‌‏‎ باشرايط‏‎ را‏‎ خود‏‎ تدريج‌‏‎ به‌‏‎ تيم‌استقلال‌‏‎ اول‌‏‎ جوان‌‏‎ مجيدي‌‏‎ فرهاد‏‎
ثمر‏‎ به‌‏‎ زيبا‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ جام‌خزر‏‎ فينال‌‏‎ در‏‎ مجيدي‌‏‎.وفق‌مي‌دهد‏‎ بزرگ‌‏‎ تيم‌‏‎
.رساند‏‎

تالش‌‏‎ چوكاي‌‏‎ تيم‌‏‎ مقابل‌‏‎ پيروزي‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎:ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
از‏‎ را‏‎ خزر‏‎ جام‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎ دوره‌‏‎ سومين‌‏‎ قهرماني‌‏‎ عنوان‌‏‎
.كرد‏‎ خود‏‎ آن‌‏‎
مجيدي‌‏‎ فرهاد‏‎ گل‌هاي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ دو‏‎ نتيجه‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎
.رسيد‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ و 81 ، ‏‎ دقايق‌ 41‏‎ در‏‎
با‏‎ ضربات‌پنالتي‌‏‎ در‏‎ اوكراين‌‏‎ تيم‌‏‎ مسابقات‌نيز‏‎ اين‌‏‎ رده‌بندي‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎
سومي‌‏‎ عنوان‌‏‎ و‏‎ پيروزشد‏‎ رشت‌‏‎ شهرداري‌‏‎ استقلال‌‏‎ برتيم‌‏‎ دو‏‎ بر‏‎ نتيجه‌ 3‏‎
.كرد‏‎ ثبت‌‏‎ خود‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
استقلال‌با‏‎ جديد‏‎ ياران‌‏‎ شدن‌‏‎ براي‌هماهنگ‌‏‎ خوبي‌‏‎ مكان‌‏‎ رقابتها‏‎ اين‌‏‎
خزربه‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ حجازي‌‏‎.‎بود‏‎ تيم‌‏‎ قديمي‌اين‌‏‎ و‏‎ باتجربه‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
و‏‎ بازيكنان‌باتجربه‌‏‎ از‏‎ تلفيقي‌‏‎ با‏‎ ندادو‏‎ ميدان‌‏‎ كم‌كار‏‎ بازيكنان‌‏‎
.كرد‏‎ ميدان‌‏‎ روانه‌‏‎ را‏‎ يكدست‌‏‎ تيمي‌‏‎ جوان‌ ، ‏‎
.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎