پنجم‌ ، شماره‌ 1313‏‎ جولاي‌ 1997 ، سال‌‏‎ مرداد 1376 ، 27‏‎ يكشنبه‌ 5‏‎


جهان‌رو‏‎ توليدي‌‏‎ و‏‎ صنعتي‌‏‎ شركت‌‏‎
درايران‌‏‎ كاواساكي‌‏‎ موتورسيكلتهاي‌‏‎ توليدكننده‌‏‎
!كنيد‏‎ باور‏‎ تا‏‎ برانيد‏‎

دختر‏‎ و‏‎ زن‌‏‎ قتل‌ 9‏‎ به‌‏‎ متهم‌‏‎ دادگاه‌‏‎ گزارش‌‏‎


خود‏‎ اتهامات‌‏‎ قبول‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ دقايقي‌‏‎ تهران‌‏‎ ساكن‌‏‎ دختر‏‎ و‏‎ زن‌‏‎ نه‌‏‎ قتل‌‏‎ به‌‏‎ متهم‌‏‎
امام‌‏‎ قضايي‌‏‎ مجتمع‌‏‎ تالار‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ پياپي‌ ، ‏‎ جنايت‌هاي‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎
و‏‎ كرد‏‎ انكار‏‎ را‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ ناگهان‌‏‎ مي‌زد ، ‏‎ موج‌‏‎ جمعيت‌‏‎ انبوه‌‏‎ از‏‎ (ره‌‏‎)خميني‌‏‎
.است‌‏‎ داده‌‏‎ انجام‌‏‎ رسولي‌‏‎ حميد‏‎ او‏‎ همكار‏‎ را‏‎ قتل‌ها‏‎ يكايك‌‏‎ گفت‌‏‎
بويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ كرديه‌ ، حاضران‌‏‎ كوران‌‏‎ خوش‌رو‏‎ انكارغلامرضا‏‎
.كرد‏‎ شدت‌خشمگين‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ قربانيان‌‏‎ اقوام‌‏‎ و‏‎ نزديكان‌‏‎
خطاب‏‎ و‏‎ متهم‌‏‎ اظهارات‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ دادگاه‌‏‎ شعبه‌ 35‏‎ رئيس‌‏‎ گودرزي‌‏‎ حميد‏‎.‎
ثابت‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ محكمي‌‏‎ مدارك‌‏‎ متهم‌ ، ‏‎ انكار‏‎ وجود‏‎ با‏‎:گفت‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎
خارجي‌‏‎ وجود‏‎ رسولي‌‏‎ حميد‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ كسي‌‏‎ و‏‎ مي‌گويد‏‎ دروغ‌‏‎ مرد‏‎ اين‌‏‎ مي‌كند‏‎
.ندارد‏‎
جمعيت‌‏‎ انبوه‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ آغاز‏‎ حالي‌‏‎ گودرزي‌در‏‎ قاضي‌حميد‏‎ رياست‌‏‎ به‌‏‎ محاكمه‌‏‎
انتظار‏‎ به‌‏‎ دادگاه‌‏‎ بسته‌‏‎ درهاي‌‏‎ پشت‌‏‎ سالن‌ ، ‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ جا‏‎ كمبود‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎
جلسه‌‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ صبح‌ديروز‏‎ دادگاه‌‏‎ نشست‌‏‎ نخستين‌‏‎.‎بودند‏‎ ايستاده‌‏‎
.شد‏‎ هفته‌موكول‌‏‎ همين‌‏‎ چهارشنبه‌‏‎ نه‌روز‏‎ ساعت‌‏‎ به‌‏‎ بعدي‌‏‎
نيز‏‎ وي‌‏‎ برادر‏‎ زن‌‏‎ و‏‎ برادر‏‎ و‏‎ متهم‌ ، خواهر‏‎ جز‏‎ دادگاه‌‏‎ جلسه‌‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎
بود‏‎ شده‌‏‎ دزديده‌‏‎ جنايت‌ها‏‎ ازقربانيان‌‏‎ كه‌‏‎ وسايلي‌‏‎ مخفي‌كردن‌‏‎ به‌اتهام‌‏‎
.داشتند‏‎ حضور‏‎
و‏‎ پرداخت‌‏‎ ماجرا‏‎ توصيف‌‏‎ به‌‏‎ سخناني‌‏‎ طي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ آغاز ، گودرزي‌‏‎ در‏‎
منطقه‌‏‎ در‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ حومه‌‏‎ اجسادي‌در‏‎ امسال‌‏‎ تير‏‎ چهارم‌‏‎ روز‏‎:گفت‌‏‎
شده‌‏‎ آنها‏‎ مرتكب‏‎ (خوش‌رو‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎)‎ متهم‌‏‎ شد‏‎ معلوم‌‏‎ و‏‎ آمد‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ غرب‏‎
مرتكب‏‎ خراسان‌‏‎ استان‌‏‎ در‏‎ تا74‏‎ سال‌ 72‏‎ از‏‎ غلامرضا‏‎ شد‏‎ مشخص‌‏‎ بعدا‏‎ و‏‎ است‌‏‎
وي‌‏‎.‎است‌‏‎ برده‌‏‎ قوچان‌به‌سر‏‎ و‏‎ وكيل‌آباد‏‎ زندان‌هاي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ سرقتهائي‌شده‌‏‎
تحقيقات‌‏‎ طبق‌‏‎ بودكه‌‏‎ داده‌‏‎ رخ‌‏‎ قتل‌هائي‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ اواخرسال‌ 75‏‎ از‏‎:‎افزود‏‎
اموال‌‏‎ پيداشدن‌‏‎.‎است‌‏‎ كشته‌‏‎ غلامرضا‏‎ را‏‎ شان‌‏‎ نفر‏‎ نه‌‏‎ آگاهي‌‏‎ ماموران‌‏‎ و‏‎ ما‏‎
قتل‌ها‏‎ اين‌‏‎ مرتكب‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ وي‌‏‎ برادر‏‎ و‏‎ خواهر‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ مقتولان‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎
شكاري‌‏‎ نام‌دكتر‏‎ به‌‏‎ تسخيري‌‏‎ متهم‌وكيل‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ يادآورد‏‎ گودرزي‌‏‎.‎
آنگاه‌‏‎.‎هستند‏‎ دانشگاه‌‏‎ استاد‏‎ سابق‌و‏‎ قضات‌‏‎ از‏‎ ايشان‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ انتخاب‏‎
كه‌ 28‏‎ گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ معرفي‌‏‎ خودرا‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ خواست‌‏‎ به‌‏‎ غلامرضاخوش‌رو‏‎
پيش‌‏‎ سالها‏‎ اما‏‎ ندارد‏‎ زن‌‏‎.‎است‌‏‎ خراسان‌‏‎ قوچان‌‏‎ در‏‎ روستائي‌‏‎ ساكن‌‏‎ و‏‎ ساله‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ او‏‎ نامزد‏‎ منيژه‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ دختري‌‏‎
كه‌‏‎ گفت‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ زنداني‌‏‎ درسال‌ 72‏‎ چرا‏‎ كه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
.بودم‌‏‎ شده‌‏‎ زنداني‌‏‎ جواهرات‌‏‎ و‏‎ دزديدن‌ ، طلا‏‎ و‏‎ آدم‌ربائي‌‏‎ سرقت‌ ، ‏‎ اتهام‌‏‎ به‌‏‎

به‌‏‎ زندان‌‏‎ از‏‎ مرا‏‎ داشتند‏‎:‎گفت‌‏‎ اززندان‌‏‎ خود‏‎ فرار‏‎ چگونگي‌‏‎ توصيف‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
را‏‎ اتومبيلي‌‏‎ و‏‎ رفتم‌‏‎ بعد‏‎ فراركردم‌ ، ‏‎ بود‏‎ باز‏‎ دستم‌‏‎مي‌بردند‏‎ دادگاه‌‏‎
.سرقت‌كردم‌‏‎
شدي‌؟‏‎ آزاد‏‎ زندان‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ ماه‌‏‎ چند‏‎ ‎ـ‏‎
.پيش‌‏‎ ماه‌‏‎ پنج‌‏‎ ‎ـ‏‎
داري‌؟‏‎ قبول‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ اتهامات‌‏‎ ‎ـ‏‎
.دارم‌‏‎ قبول‌‏‎ بله‌‏‎ ‎ـ‏‎
مي‌گويي‌؟‏‎ چه‌‏‎ شده‌‏‎ ديده‌‏‎ سرقتي‌تو‏‎ ماشين‌‏‎ صندلي‌‏‎ روي‌‏‎ خون‌‏‎ لكه‌هاي‌‏‎ ‎ـ‏‎
.ندارم‌‏‎ حرفي‌‏‎ و‏‎ دارم‌‏‎ قبول‌‏‎ ‎ـ‏‎
چهار‏‎ مرد ، ‏‎ اين‌‏‎ قربانيان‌‏‎ درميان‌‏‎:‎گفت‌‏‎ حضار‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎
تاريخ‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ (‎ساله‌‏‎ ‎‏‏45‏‎) توران‌‏‎ بانو‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎.‎بودند‏‎ نيز‏‎ ودختر‏‎ مادر‏‎
گردنش‌‏‎ چاقو‏‎ با‏‎ آزادي‌‏‎ استاديوم‌‏‎ غربي‌‏‎ در‏‎ مقابل‌‏‎ چيتگر‏‎ در‏‎ فروردين‌ 76‏‎ ‎‏‏13‏‎
.بود‏‎ شده‌‏‎ بريده‌‏‎
كسي‌‏‎ بانوتوران‌‏‎ بستگان‌‏‎ از‏‎ گفت‌اگر‏‎ جمعيت‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ آنگاه‌‏‎ گودرزي‌‏‎.‎
تريبون‌‏‎ پشت‌‏‎ علي‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ مردي‌‏‎ سپس‌‏‎.دهد‏‎ پاسخ‌‏‎ من‌‏‎ سئوالات‌‏‎ به‌‏‎ اينجاهست‌‏‎
بهشت‌‏‎ برود‏‎ مي‌خواست‌‏‎ صبح‌‏‎ پنج‌‏‎ ساعت‌‏‎ من‌‏‎ مادر‏‎ قاضي‌‏‎ آقاي‌‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎
بپرسيد‏‎ او‏‎ از‏‎ مي‌خواهم‌‏‎ شما‏‎ از‏‎ من‌‏‎.خورد‏‎ جاني‌‏‎ مرد‏‎ اين‌‏‎ تور‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ زهرا‏‎
سپس‌‏‎ است‌؟‏‎ زده‌‏‎ آتش‌‏‎ را‏‎ او‏‎ جنازه‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ قطع‌‏‎ را‏‎ مادرم‌‏‎ دست‌‏‎ چرا‏‎
تقاضاي‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ دادگاه‌‏‎ به‌‏‎ توضيحاتي‌‏‎ مقتوله‌‏‎ ساله‌‏‎ پدر 71‏‎ محمداسماعيل‌‏‎
كه‌‏‎ ترتيبي‌‏‎ به‌‏‎ مقتولان‌‏‎ دختر‏‎ و‏‎ مرد‏‎ و‏‎ زن‌‏‎ چند‏‎ آنگاه‌‏‎.‎كرد‏‎ را‏‎ متهم‌‏‎ قصاص‌‏‎
گفتند‏‎ و‏‎ دادند‏‎ دادگاه‌‏‎ به‌‏‎ توضيحاتي‌‏‎ خواست‌‏‎ آنان‌‏‎ از‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ گودرزي‌‏‎
تهران‌‏‎ غرب‏‎ اطراف‌‏‎ و‏‎ چيتگر‏‎ باغ‌هاي‌‏‎ در‏‎ آنها‏‎ خانواده‌‏‎ سوخته‌‏‎ جنازه‌‏‎ كه‌‏‎
.است‌‏‎ كشته‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ قربانيان‌‏‎ كامل‌‏‎ قساوت‌‏‎ با‏‎ متهم‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ پيدا‏‎
و‏‎ دادند‏‎ توضيحاتي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ به‌‏‎ (‎عهديه‌‏‎)بانوقدم‌خير‏‎ خانواده‌هاي‌‏‎ آنگاه‌‏‎
.كردند‏‎ را‏‎ متهم‌‏‎ قصاص‌‏‎ تقاضاي‌‏‎ همگي‌‏‎
با‏‎ مثل‌‏‎ به‌‏‎ مقابله‌‏‎ خواستار‏‎ توضيحات‌خود ، ‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ خانواده‌ها‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎
قصاص‌ ، ‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ كه‌‏‎ ديگرگفتند‏‎ برخي‌‏‎ و‏‎ شدند‏‎ او‏‎ سوزاندن‌‏‎ حتي‌‏‎ متهم‌و‏‎
.دادگاه‌هستند‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ از‏‎ خسارت‌‏‎ خواهان‌دريافت‌‏‎
او‏‎ برادر‏‎ زن‌‏‎ و‏‎ متهم‌‏‎ برادر‏‎ هم‌چنين‌‏‎ دادگاه‌ ، ‏‎ ديروز‏‎ نشست‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎
از‏‎ برادرش‌‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ وي‌‏‎ خواهر‏‎ و‏‎ دادند‏‎ توضيحاتي‌‏‎ غلامرضا‏‎ سوابق‌‏‎ پيرامون‌‏‎
خود‏‎ روز‏‎ و‏‎ حال‌‏‎ از‏‎ و‏‎ آمده‌‏‎ خانه‌‏‎ به‌‏‎ بار‏‎ سه‌‏‎ تنها‏‎ اين‌سو‏‎ به‌‏‎ سالگي‌‏‎ ده‌‏‎ سن‌‏‎
.است‌‏‎ گذاشته‌‏‎ بي‌اطلاع‌‏‎ را‏‎ همه‌‏‎
مي‌دادند ، ‏‎ توضيحاتي‌‏‎ قتل‌ها‏‎ پيرامون‌‏‎ حادثه‌‏‎ قربانيان‌‏‎ نزديكان‌‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎
هاي‌‏‎ هاي‌‏‎ مقتولان‌ ، ‏‎ بازماندگان‌‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ حاضران‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎
.مي‌گريستند‏‎
دانشجوي‌‏‎ پرند ، ‏‎-‎ حادثه‌‏‎ ازقربانيان‌‏‎ يكي‌‏‎ پدر‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎
شد ، ‏‎ ديگران‌‏‎ عبرت‌‏‎ براي‌‏‎ قاتل‌‏‎ سريع‌تر‏‎ هرچه‌‏‎ قصاص‌‏‎ خواستار‏‎ - دندانپزشكي‌‏‎
كه‌‏‎ شد‏‎ يادآور‏‎ همچنين‌‏‎ وي‌‏‎.‎رسيد‏‎ خود‏‎ اوج‌‏‎ به‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ حاضران‌‏‎ تالم‌‏‎ شدت‌‏‎
.كند‏‎ ازدواج‌‏‎ امسال‌‏‎ تير‏‎ روز 19‏‎ در‏‎ بود‏‎ قرار‏‎ دخترش‌‏‎
قتل‌‏‎ به‌‏‎ متهم‌‏‎ چنگ‌‏‎ از‏‎ بودند‏‎ كه‌توانسته‌‏‎ كساني‌‏‎ دادگاه‌ ، ‏‎ جلسه‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎
توضيحاتي‌‏‎ حادثه‌‏‎ جزئيات‌‏‎ پيرامون‌‏‎ نرگس‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ زني‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ و‏‎ بگريزند‏‎
مي‌شناسد ، ‏‎ را‏‎ زن‌‏‎ اين‌‏‎ آيا‏‎ كه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ خوش‌رو‏‎ غلامرضا‏‎ و‏‎ داد‏‎
.داد‏‎ تاييدآميز‏‎ پاسخي‌‏‎
به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ او‏‎ و‏‎ خواست‌‏‎ قتل‌توضيحاتي‌‏‎ به‌‏‎ متهم‌‏‎ از‏‎ گودرزي‌‏‎ سپس‌حميد‏‎
و‏‎ اصلاح‌‏‎ كانون‌‏‎ در‏‎ سالگي‌‏‎ سنين‌ 1514‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ خود‏‎ مستعار‏‎ نام‌هاي‌‏‎
شده‌‏‎ متواري‌‏‎ زندان‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ سال‌ 72‏‎ در‏‎ گفت‌‏‎ وي‌‏‎.است‌‏‎ برده‌‏‎ سر‏‎ به‌‏‎ تربيت‌‏‎
و‏‎ زد‏‎ دست‌‏‎ اتومبيل‌‏‎ سرقت‌‏‎ به‌‏‎ شهرها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎ قوچان‌‏‎ و‏‎ مشهد‏‎ به‌‏‎ بود ، ‏‎
.افتاد‏‎ زندان‌‏‎ به‌‏‎
رسولي‌‏‎ حميد‏‎ از‏‎ و‏‎ داد‏‎ ضدونقيضي‌‏‎ پاسخ‌هاي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ پرسشهاي‌‏‎ به‌‏‎ متهم‌‏‎
بعدي‌‏‎ جلسه‌‏‎.‎داد‏‎ نسبت‌‏‎ وي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جسدها‏‎ زدن‌‏‎ آتش‌‏‎ و‏‎ قتل‌ها‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ نام‌برد‏‎
.مي‌شود‏‎ تشكيل‌‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎ دادگاه‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎