پنجم‌ ، شماره‌ 1315‏‎ جولاي‌ 1997 ، سال‌‏‎ مرداد 1376 ، 29‏‎ سه‌شنبه‌ 7‏‎


پاكسان‌‏‎
مي‌انديشد‏‎ خانواده‌‏‎ سلامت‌‏‎ به‌‏‎

شدند‏‎ دعوت‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ بازيكن‌‏‎ ‎‏‏30‏‎


درخشش‌‏‎ آسيايي‌‏‎ درميادين‌‏‎ اخير‏‎ سال‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
دايي‌‏‎.‎بود‏‎ آن‌‏‎ اصلي‌‏‎ پايه‌هاي‌‏‎ از‏‎ دايي‌يكي‌‏‎ علي‌‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ فوق‌العاده‌اي‌‏‎
جاودانه‌اي‌‏‎ ركورد‏‎ كه‌‏‎ رساند‏‎ به‌ثمر‏‎ ايران‌‏‎ براي‌‏‎ گل‌‏‎ زمان‌ 34‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
فرانسه‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ راه‌ايران‌‏‎ مي‌تواند‏‎ دايي‌‏‎ حضور‏‎.مي‌آيد‏‎ به‌حساب‏‎
چون‌‏‎ بزرگي‌‏‎ و‏‎ باتجربه‌‏‎ بازيكن‌‏‎ براي‌‏‎ جانشين‌‏‎ تعيين‌‏‎.‎كند‏‎ كوتاه‌‏‎ بسيار‏‎
.بود‏‎ نخواهد‏‎ آساني‌‏‎ كار‏‎ كوتاه‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ دايي‌‏‎

شد‏‎ گذاشته‌‏‎ كنار‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ دايي‌‏‎ علي‌‏‎

حضور‏‎ جهت‌‏‎ بازيكن‌‏‎ اسامي‌ 30‏‎ فوتبال‌ ، ‏‎ فدراسيون‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎:ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.
در‏‎ شركت‌‏‎ ايران‌به‌منظور‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ آمادگي‌‏‎ اردوي‌‏‎ در‏‎
.شدند‏‎ ذيل‌معرفي‌‏‎ به‌شرح‌‏‎ جام‌جهاني‌‏‎ مقدماتي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌دوردوم‌‏‎
بادر‏‎ مورخ‌11/5/76‏‎ شنبه‌‏‎ روز‏‎ راس‌ساعت‌ 00/17‏‎ بايد‏‎ شده‌‏‎ انتخاب‏‎ نفرات‌‏‎
و‏‎ xعكس‌ 43‏‎ شش‌قطعه‌‏‎ و‏‎ خدمت‌ ، گذرنامه‌‏‎ كارت‌پايان‌‏‎ داشتن‌شناسنامه‌ ، ‏‎ دست‌‏‎
شهيد‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ فدراسيون‌فوتبال‌‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ اردويي‌‏‎ و‏‎ ملزومات‌ورزشي‌‏‎ كليه‌‏‎
.رسانند‏‎ بهم‌‏‎ كشوري‌حضور‏‎

دروازه‌بانان‌‏‎
نيمانكيسا‏‎ و‏‎ (بهمن‌‏‎) طباطبايي‌‏‎ ‎‏‏، هادي‌‏‎(‎پيروزي‌‏‎) عابدزاده‌‏‎ احمدرضا‏‎
.(پيروزي‌‏‎)‎

مدافعان‌‏‎
پيرواني‌‏‎ محمدعلي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎پيروزي‌‏‎) گل‌محمدي‌‏‎ يحيي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(آزاد‏‎)‎ خاكپور‏‎ محمد‏‎
فولاد‏‎)‎ بختياري‌زاده‌‏‎ سهراب‏‎ ‎‏‏،‏‎(ذوبآهن‌‏‎)‎ استاداسدي‌‏‎ علي‌اكبر‏‎ ‎‏‏،‏‎(پيروزي‌‏‎)‎
تقوي‌‏‎ محمد‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎استقلال‌‏‎) پاشازاده‌‏‎ مهدي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(بهمن‌‏‎)‎ بخشي‌زاده‌‏‎ يوسف‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(اهواز‏‎
محمد‏‎ ‎‏‏،‏‎(پيروزي‌‏‎) شاهرودي‌‏‎ رضا‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎پيروزي‌‏‎) ميناوند‏‎ مهرداد‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎استقلال‌‏‎)
سپيدرود‏‎)‎ قويدل‌‏‎ اسماعيل‌‏‎ و‏‎ (‎پيروزي‌‏‎) رنجبران‌‏‎ محسن‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(استقلال‌‏‎)‎ نوازي‌‏‎
.(رشت‌‏‎

مياني‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
‎‏‏،‏‎(مقاومت‌مشهد‏‎ پيام‌‏‎)‎ يزداني‌‏‎ ‎‏‏، داريوش‌‏‎(‎بيلفيلد‏‎ آرمينيا‏‎)‎ باقري‌‏‎ كريم‌‏‎
‎‏‏،‏‎(سنگاپور‏‎ گيلانگ‌‏‎)‎استيلي‌‏‎ حميد‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎سنگاپور‏‎ پاليستر‏‎)منصوريان‌‏‎ عليرضا‏‎
مهدوي‌كيا‏‎ مهدي‌‏‎ و‏‎(‎پيروزي‌‏‎)‎ حلالي‌‏‎ اسماعيل‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(استقلال‌‏‎)مجيدي‌‏‎ فرهاد‏‎
.(پيروزي‌‏‎)‎

مهاجمان‌‏‎
علي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(استقلال‌‏‎) گروسي‌‏‎ محسن‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(مقاومت‌‏‎ پيام‌‏‎)‎ كاويانپور‏‎ حامد‏‎
‎‏‏،‏‎(بهمن‌‏‎) مديرروستا‏‎ اصغر‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎بهمن‌‏‎) عزيزي‌‏‎ خداداد‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎پاس‌‏‎) موسوي‌‏‎
.(چوكا‏‎)‎رسول‌زاده‌‏‎ اصغر‏‎ و‏‎ (بهمن‌‏‎)‎ هاشم‌حيدري‌‏‎
مرحله‌‏‎ آسيادر‏‎ گلزن‌‏‎ بهترين‌‏‎ دايي‌‏‎ ازعلي‌‏‎ نامي‌‏‎ شده‌‏‎ اعلام‌‏‎ فهرست‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎ كارشناسان‌و‏‎ اكثر‏‎ تعجب‏‎ باعث‌‏‎ نمي‌شودكه‌‏‎ ديده‌‏‎ مقدماتي‌‏‎
نخواهد‏‎ ورزش‌‏‎ و‏‎ فوتبال‌ملي‌‏‎ به‌سود‏‎ كل‌‏‎ در‏‎ دايي‌‏‎ علي‌‏‎ حذف‌‏‎.شد‏‎ فوتبال‌‏‎
او‏‎ نبود‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شرايطويژه‌اي‌‏‎ داراي‌‏‎ دايي‌‏‎ با‏‎ ملي‌‏‎ چراكه‌تيم‌‏‎.‎بود‏‎
ازدايي‌‏‎ عدم‌دعوت‌‏‎ گذاشت‌‏‎ خواهد‏‎ اثر‏‎ بقيه‌بازيكنان‌‏‎ روحي‌‏‎ و‏‎ فني‌‏‎ روي‌كيفيت‌‏‎
جريان‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ تا‏‎ شود‏‎ بايداعلام‌‏‎ به‌گونه‌اي‌‏‎ باشد‏‎ كه‌‏‎ ودليلي‌‏‎ علت‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎
تيم‌ملي‌‏‎ جو‏‎ تا‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ باعث‌‏‎ ومنطقي‌‏‎ صحيح‌‏‎ استدلال‌‏‎.‎گيرند‏‎ قرار‏‎ كامل‌آن‌‏‎
.كند‏‎ پيدا‏‎ خوبي‌‏‎ شرايط‏‎
فرانسه‌‏‎ جام‌جهاني‌98‏‎ مقدماتي‌‏‎ دوم‌رقابت‌هاي‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ هم‌گروه‌‏‎ وچين‌‏‎ قطر‏‎ كويت‌ ، ‏‎ عربستان‌ ، ‏‎ باتيم‌هاي‌‏‎ اول‌‏‎ گروه‌‏‎ در‏‎
چين‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مقابل‌‏‎ پكن‌‏‎ در‏‎ ماه‌‏‎ شهريور‏‎ روز 22‏‎ بايد‏‎ را‏‎ خود‏‎ بازي‌‏‎ اولين‌‏‎
.نمايد‏‎ برگزار‏‎
.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎