پنجم‌ ، شماره‌ 1329‏‎ آگوست‌ 1997 ، سال‌‏‎ مرداد 1376 ، 14‏‎ پنجشنبه‌ 23‏‎


غذائي‌‏‎ محصولات‌‏‎
مهنام‌‏‎

شد؟ 214‏‎ اعدام‌‏‎ چگونه‌‏‎ دختران‌‏‎ و‏‎ زنان‌‏‎ قاتل‌‏‎
اعدام‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ تازيانه‌‏‎ ضربه‌‏‎


اين‌‏‎.‎خنديد‏‎ جمعيت‌‏‎ به‌‏‎ رو‏‎ و‏‎ كرد‏‎ سربلند‏‎ قاتل‌‏‎ اعدام‌ ، ‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ ضربه‌‏‎ ‎‏‏214‏‎
چشم‌هاي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ انداخته‌‏‎ زير‏‎ به‌‏‎ سر‏‎ همواره‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ مردي‌‏‎ لبخند‏‎ نخستين‌‏‎
بار ، ‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ تا‏‎.‎بود‏‎ گفته‌‏‎ پاسخ‌‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ پرسش‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ بسته‌‏‎
محضر‏‎ در‏‎ و‏‎ بردارد‏‎ ازموش‌مردگي‌‏‎ دست‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اخطار‏‎ او‏‎ به‌‏‎ دادگاه‌‏‎ قاضي‌‏‎
.بگويد‏‎ سخن‌‏‎ باز‏‎ چشم‌هاي‌‏‎ با‏‎ دادگاه‌‏‎
هم‌‏‎ چندان‌‏‎ او ، ‏‎ واهي‌‏‎ جرم‌‏‎ شريك‌‏‎ رسولي‌‏‎ حميد‏‎:است‌‏‎ شده‌‏‎ عوض‌‏‎ همه‌چيز‏‎ حالا‏‎
همان‌‏‎ خيالي‌ ، ‏‎ شخصيت‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ فهميده‌اند‏‎ همه‌‏‎ ;نيست‌‏‎ دادگاه‌‏‎ پاگير‏‎ و‏‎ دست‌‏‎
دختران‌‏‎ و‏‎ زنان‌‏‎ قاتل‌ ، ‏‎ سايه‌‏‎ به‌‏‎ سايه‌‏‎ كه‌‏‎ اوست‌‏‎ وبيمارگونه‌‏‎ معذب‏‎ وجدان‌‏‎
را‏‎ پيكرشان‌‏‎ و‏‎ كشته‌‏‎ را‏‎ آن‌ها‏‎ بسيار ، ‏‎ ستم‌هاي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ربوده‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎
.است‌‏‎ كشيده‌‏‎ آتش‌‏‎ به‌‏‎
با‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ مي‌آورد‏‎ تاب‏‎ را‏‎ نخست‌‏‎ ضربه‌هاي‌‏‎ كرديه‌ ، ‏‎ كوران‌‏‎ خوش‌رو‏‎ غلامرضا‏‎.‎
اما‏‎ حرفهاست‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ مقاوم‌تر‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ وانمود‏‎ چنين‌‏‎ برلب‏‎ لبخندي‌‏‎
خندان‌‏‎ به‌ظاهر‏‎ چهره‌‏‎ رفته‌رفته‌ ، ‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ هم‌شوخي‌بردار‏‎ تازيانه‌‏‎ ضربه‌‏‎ ‎‏‏214‏‎
به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ جاي‌‏‎ اوليه‌‏‎ لحظات‌‏‎ غرور‏‎ ديگر‏‎ حالا‏‎.‎مي‌كشد‏‎ درهم‌‏‎ را‏‎ او‏‎
تكه‌تكه‌‏‎ را‏‎ دخترم‌‏‎ تن‌‏‎ چاقو‏‎ با‏‎ داشتي‌‏‎ وقتي‌‏‎:داده‌اند‏‎ بعدي‌‏‎ بي‌قراري‌هاي‌‏‎
قاتل‌؟‏‎ بودي‌‏‎ هم‌‏‎ روزها‏‎ اين‌‏‎ فكر‏‎ به‌‏‎ مي‌كردي‌‏‎
هياهوي‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ فريادش‌‏‎.مي‌گويد‏‎ جمعيت‌‏‎ ميان‌‏‎ از‏‎ زني‌‏‎ ژوليده‌‏‎ را‏‎ اين‌‏‎
.مي‌شود‏‎ غرق‌‏‎ ديگران‌‏‎
از‏‎ دارد‏‎ بدن‌‏‎ در‏‎ نيمه‌جاني‌‏‎ هنوز‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ قاتل‌‏‎ آغاز ، ‏‎ لحظه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ ضربه‌‏‎ ‎‏‏214‏‎
را‏‎ دار‏‎ طناب‏‎ و‏‎ مي‌آورند‏‎ پايين‌‏‎ المپيك‌‏‎ دهكده‌‏‎ غرب‏‎ در‏‎ بام‌اتاقكي‌‏‎ روي‌‏‎
.گردنش‌مي‌اندازند‏‎ به‌‏‎
من‌‏‎ اگر‏‎:مي‌كند‏‎ زمزمه‌‏‎ آرامي‌‏‎ به‌‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ مي‌گيرد‏‎ آرام‌‏‎ لحظه‌‏‎ يك‌‏‎ غلامرضا ، ‏‎.‎
.مي‌كنم‌‏‎ مغفرت‌‏‎ طلب‏‎ خداوند‏‎ از‏‎ كرده‌ام‌ ، ‏‎ گناهي‌‏‎
آن‌‏‎ در‏‎.مي‌كشد‏‎ بالا‏‎ را‏‎ قاتل‌‏‎ جان‌‏‎ نيمه‌‏‎ جسد‏‎ آرام‌‏‎ آرام‌‏‎ زردرنگ‌ ، ‏‎ جراثقال‌‏‎
جان‌‏‎ دقيقه‌‏‎ ده‌‏‎ نمي‌رسد ، ‏‎ او‏‎ جنايات‌‏‎ ارتفاع‌‏‎ به‌‏‎ هرگز‏‎ جايي‌كه‌‏‎ بالاها ، ‏‎
.خاموشي‌‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ كندن‌‏‎
محل‌‏‎ (‎مرداد 76‏‎ چهارشنبه‌ 22‏‎)‎ ديروز‏‎ بامداد‏‎ چهار‏‎ ساعت‌‏‎ در‏‎ سرانجام‌‏‎
سه‌‏‎ و‏‎ محصور‏‎ محوطه‌‏‎ المپيك‌ ، ‏‎ دهكده‌‏‎ غرب‏‎ راهي‌‏‎ سه‌‏‎:‎شد‏‎ قاتل‌تعيين‌‏‎ اعدام‌‏‎
دور‏‎ تا‏‎ دور‏‎ مامورانش‌‏‎ و‏‎ كيومرثي‌‏‎ كه‌تيمسار‏‎ جايي‌‏‎.تربيت‌بدني‌‏‎ هكتاري‌‏‎
.بودند‏‎ كرده‌‏‎ محاصره‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎
اتاقك‌‏‎ بام‌‏‎ روي‌‏‎ قضائي‌‏‎ ويژه‌‏‎ مجتمع‌‏‎ رئيس‌‏‎ قدياني‌‏‎ آغازحجت‌الاسلام‌‏‎ در‏‎
اشاره‌‏‎ قاتل‌‏‎ جنايات‌‏‎ و‏‎ جرائم‌‏‎ به‌‏‎ جمعيت‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ و‏‎ محوطه‌رفت‌‏‎ متروكه‌‏‎
كه‌‏‎ را‏‎ شلاق‌‏‎ ضربه‌‏‎ بايد 214‏‎ اعدام‌‏‎ از‏‎ غلامرضاپيش‌‏‎:‎كه‌‏‎ گفت‌‏‎ وي‌‏‎كرد‏‎
نيز‏‎ چنين‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ تحمل‌‏‎ زد‏‎ خواهند‏‎ او‏‎ به‌‏‎ دم‌‏‎ اولياي‌‏‎ خانواده‌هاي‌‏‎ مردان‌‏‎
دم‌‏‎ اولياي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ بسته‌‏‎ تخت‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ متروكه‌‏‎ اتاقك‌‏‎ همان‌‏‎ بام‌‏‎ روي‌‏‎ قاتل‌‏‎:شد‏‎
.آوردند‏‎ فرود‏‎ او‏‎ پشت‌‏‎ بر‏‎ تازيانه‌‏‎ چندين‌‏‎ و‏‎ آمدند‏‎ يك‌‏‎ يك‌به‌‏‎
دكتر‏‎:‎گفت‌‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ عمومي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ شعبه‌ 35‏‎ رئيس‌‏‎ گودرزي‌‏‎ سپس‌حميد‏‎
داده‌‏‎ تشخيص‌‏‎ سالم‌‏‎ را‏‎ او‏‎ كرده‌‏‎ معاينه‌‏‎ را‏‎ قاتل‌‏‎ كه‌‏‎ پزشك‌قانوني‌‏‎ نازپرور‏‎
خواهد‏‎ صادر‏‎ را‏‎ مرگ‌‏‎ گواهي‌‏‎ و‏‎ معاينه‌‏‎ را‏‎ قاتل‌‏‎ جسد‏‎ نيز‏‎ اعدام‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎.‎است‌‏‎
.كرد‏‎
تخت‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ او‏‎ آمد‏‎ فرود‏‎ قاتل‌‏‎ پشت‌‏‎ بر‏‎ ضربه‌‏‎ چهاردهمين‌‏‎ و‏‎ دويست‌‏‎ وقتي‌‏‎
محوطه‌‏‎ دور‏‎ تا‏‎ دور‏‎ كه‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تازيانه‌‏‎ آثار‏‎ و‏‎ كردند‏‎ بلند‏‎ مخصوص‌‏‎
.دادند‏‎ نشان‌‏‎ بودند‏‎ آمده‌‏‎ گرد‏‎
لحظات‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ قاتل‌‏‎:گفت‌‏‎ حاضران‌‏‎ به‌‏‎ احكام‌‏‎ اجراي‌‏‎ معاون‌‏‎ سپس‌دبيري‌ ، ‏‎
.همين‌‏‎ و‏‎ مي‌كنم‌‏‎ مغفرت‌‏‎ طلب‏‎ خداوند‏‎ از‏‎ كرده‌ام‌‏‎ گناهي‌‏‎ من‌‏‎ اگر‏‎:گفته‌است‌‏‎

.نيستند‏‎ او‏‎ اعدام‌‏‎ شاهد‏‎ جنايتكار‏‎ اين‌‏‎ خانواده‌‏‎ افراد‏‎ از‏‎ هيچ‌يك‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ گورستان‌‏‎ تحويل‌‏‎ اعدام‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ وي‌‏‎ جنازه‌‏‎ براين‌‏‎ بنا‏‎
زردرنگ‌‏‎ جراثقال‌‏‎ دكل‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ آبي‌رنگي‌‏‎ طناب‏‎ اظهارات‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎
كيومرثي‌‏‎ تيمسار‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ و‏‎ انداختند‏‎ قاتل‌‏‎ گردن‌‏‎ بودبه‌‏‎ آويخته‌‏‎
عقب‏‎ را‏‎ مخصوص‌‏‎ اهرم‌‏‎ جراثقال‌‏‎ راننده‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ غرب‏‎ انتظامي‌‏‎ منطقه‌‏‎ فرمانده‌‏‎
.گرفت‌‏‎ اوج‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ كنده‌‏‎ زمين‌‏‎ از‏‎ آرام‌آرام‌‏‎ جسد‏‎ و‏‎ كشيد‏‎
سالهاي‌‏‎ جنايات‌‏‎ هولناكترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ پرونده‌‏‎ ديروز ، ‏‎ سي‌دقيقه‌‏‎ و‏‎ هفت‌‏‎ ساعت‌‏‎
.شد‏‎ بسته‌‏‎ هميشه‌‏‎ براي‌‏‎ اخيركشور ، ‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎