پنجم‌ ، شماره‌ 1331‏‎ آگوست‌ 1997 ، سال‌‏‎ مرداد 1376 ، 17‏‎ يكشنبه‌ 26‏‎


كرمان‌‏‎ خودروسازي‌‏‎

معارفه‌‏‎ خاتمي‌مراسم‌‏‎ آقاي‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ ديروز‏‎
جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ دفتر‏‎ رئيس‌‏‎ ابطحي‌‏‎ سيدمحمدعلي‌‏‎
شد‏‎ برگزار‏‎ هاشمي‌‏‎ محسن‌‏‎ مهندس‌‏‎ توديع‌‏‎ و‏‎


برگزيده‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ آقاي‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎:‎سياسي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
رئيس‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ سيدمحمدعلي‌ابطحي‌‏‎ مراسم‌معارفه‌‏‎ ديروز‏‎ مردم‌ ، ‏‎
.شد‏‎ محسن‌هاشمي‌برگزار‏‎ توديع‌‏‎ و‏‎ جديددفتررئيس‌جمهوري‌‏‎
شد ، ‏‎ برگزار‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ كاركنان‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ ابتداي‌‏‎ در‏‎
رياست‌‏‎ به‌‏‎ خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ آقاي‌‏‎ شايسته‌‏‎ انتخاب‏‎ تبريك‌‏‎ با‏‎ هاشمي‌‏‎ محسن‌‏‎
و‏‎ دانست‌‏‎ ايران‌‏‎ سياسي‌ملت‌‏‎ بلوغ‌‏‎ از‏‎ حاكي‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ اسلامي‌ايران‌‏‎ جمهوري‌‏‎
در‏‎ شايسته‌اي‌‏‎ مي‌توانندبطور‏‎ كه‌‏‎ دادند‏‎ نشان‌‏‎ ما‏‎ مردم‌‏‎:‎افزود‏‎
و‏‎ تقدير‏‎ با‏‎ وي‌‏‎.‎باشند‏‎ فعالانه‌داشته‌‏‎ حضور‏‎ اجتماعي‌‏‎ و‏‎ فعاليتهاي‌سياسي‌‏‎
طول‌‏‎ در‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ نهاد‏‎ و‏‎ دفتر‏‎ كاركنان‌‏‎ و‏‎ معاونان‌‏‎ عملكرد‏‎ از‏‎ تشكر‏‎
و‏‎ كاركنان‌‏‎ مديران‌ ، ‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ با‏‎ همكاري‌‏‎
دارند‏‎ كه‌‏‎ بالايي‌‏‎ كارشناسي‌‏‎ و‏‎ كارآيي‌‏‎ تجربه‌ ، ‏‎ با‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ كارشناسان‌‏‎
.كردند‏‎ ايفاء‏‎ سازندگي‌‏‎ اهداف‌‏‎ پيشبرد‏‎ در‏‎ بسزايي‌‏‎ سهم‌‏‎
به‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ دفتر‏‎ جديد‏‎ مسئوليت‌‏‎ واگذاري‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ هاشمي‌‏‎ محسن‌‏‎
اظهار‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ياد‏‎ فرهنگي‌‏‎ شخصيتي‌‏‎ و‏‎ برجسته‌‏‎ فردي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ وي‌‏‎ از‏‎ ابطحي‌‏‎
اقشار‏‎ و‏‎ گروهها‏‎ با‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ ارتباط‏‎ او‏‎ هماهنگي‌‏‎ با‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎
.شود‏‎ برقرار‏‎ احسن‌‏‎ بنحو‏‎ مردم‌‏‎ مختلف‌‏‎
اين‌ديدار‏‎ در‏‎ جمهوري‌ ، ‏‎ رياست‌‏‎ واخبار‏‎ اطلاعات‌‏‎ كل‌‏‎ اداره‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
بر‏‎ انتخاب‏‎ بااين‌‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ بااشاره‌‏‎ ابطحي‌‏‎ سيدمحمدعلي‌‏‎
دولت‌‏‎ كاركنان‌‏‎ تمامي‌‏‎:كرد ، گفت‌‏‎ تاكيد‏‎ انقلاب‏‎ و‏‎ بانظام‌‏‎ خود‏‎ همراهي‌‏‎
تا‏‎ كنند‏‎ عمل‌‏‎ گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ كار‏‎ و‏‎ تلاش‌‏‎ با‏‎ بايد‏‎ جمهوري‌‏‎ به‌ويژه‌رياست‌‏‎
دستگاههاي‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ با‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ بيشتر‏‎ هرچه‌‏‎ ارتباط‏‎ براي‌‏‎ لازم‌‏‎ تسهيلات‌‏‎
.شود‏‎ فراهم‌‏‎ اجرايي‌‏‎
دوران‌‏‎ درطول‌‏‎ وي‌‏‎ خدمات‌‏‎ از‏‎ هاشمي‌‏‎ ارزنده‌محسن‌‏‎ تجارب‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
.قدرداني‌كرد‏‎ مسئوليتش‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎