پنجم‌ ، شماره‌ 1337‏‎ آگوست‌ 1997 ، سال‌‏‎ شهريور 1376 ، 24‏‎ يكشنبه‌ 2‏‎


كرمان‌‏‎ لاستيك‌‏‎ صنايع‌‏‎ مجتمع‌‏‎
(عام‌‏‎ سهامي‌‏‎ شركت‌‏‎)
بارز‏‎
تكنولوژي‌‏‎ در‏‎ نوآور‏‎

جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ معاونان‌‏‎ جداگانه‌‏‎ حكمهاي‌‏‎ در‏‎
منصوبشدند‏‎


چند‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ جداگانه‌اي‌‏‎ احكام‌‏‎ در‏‎:سياسي‌‏‎ سرويس‌‏‎
.شدند‏‎ منصوب‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ جديد‏‎ معاونان‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎
نهاد‏‎ سرپرست‌‏‎ و‏‎ اجرايي‌‏‎ امور‏‎ در‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ معاون‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ محمدهاشمي‌‏‎
جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ معاونت‌‏‎ پست‌‏‎ نجفي‌‏‎ محمدعلي‌‏‎ دكتر‏‎ و‏‎ شد‏‎ منصوب‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎
.گرفت‌‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بودجه‌‏‎ و‏‎ برنامه‌‏‎ سازمان‌‏‎ رياست‌‏‎ و‏‎
سازمان‌حفاظت‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ جمهوري‌‏‎ معاون‌رئيس‌‏‎ نيز‏‎ ابتكار‏‎ معصومه‌‏‎ دكتر‏‎
دبيركل‌‏‎ و‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ معاون‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ باقريان‌‏‎ محمد‏‎ و‏‎ شد‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎
.شد‏‎ برگزيده‌‏‎ استخدامي‌‏‎ و‏‎ اداري‌‏‎ امور‏‎ سازمان‌‏‎
در‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ معاون‌‏‎ لاري‌به‌عنوان‌‏‎ موسوي‌‏‎ عبدالواحد‏‎ سيد‏‎ همچنين‌‏‎
رئيس‌‏‎ معاونت‌‏‎ نيز‏‎ طباء‏‎ هاشمي‌‏‎ ومصطفي‌‏‎ شد‏‎ منصوب‏‎ مجلس‌‏‎ و‏‎ حقوقي‌‏‎ امور‏‎
.گرفت‌‏‎ عهده‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ رياست‌‏‎ و‏‎ جمهوري‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎