پنجم‌ ، شماره‌ 1341‏‎ آگوست‌ 1997 ، سال‌‏‎ شهريور 1376 ، 28‏‎ پنجشنبه‌ 6‏‎


سوپا‏‎
ايران‌‏‎ پزشكي‌‏‎ وسايل‌‏‎ ساخت‌‏‎

اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ جداگانه‌رهبر‏‎ احكام‌‏‎ در‏‎
را‏‎ سپاه‌‏‎ و‏‎ ارتش‌‏‎ دريايي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ فرماندهان‌‏‎
منصوبكردند‏‎


و‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ سرويس‌‏‎
و‏‎ محتاج‌‏‎ دريادار‏‎ تيمسار‏‎ جداگانه‌اي‌‏‎ احكام‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ كل‌قوا ، ‏‎ فرمانده‌‏‎
نيروي‌‏‎ فرمانده‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ ترتيب‏‎ به‌‏‎ را‏‎ احمديان‌‏‎ دكتر‏‎ پاسدار‏‎ سردارسرتيپ‌‏‎
سپاه‌‏‎ دريايي‌‏‎ نيروي‌‏‎ فرمانده‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارتش‌جمهوري‌‏‎ دريايي‌‏‎
.فرمودند‏‎ اسلامي‌منصوب‏‎ انقلاب‏‎ پاسداران‌‏‎
محتاج‌‏‎ عباس‌‏‎ دريادار‏‎ تيمسار‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ قوا‏‎ كل‌‏‎ معظم‌‏‎ فرمانده‌‏‎ احكام‌‏‎ متن‌‏‎
:است‌‏‎ شرح‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ احمديان‌‏‎ اكبر‏‎ علي‌‏‎ دكتر‏‎ پاسدار‏‎ سرتيپ‌‏‎ وسردار‏‎

الرحيم‌‏‎ الرحمن‌‏‎ الله‌‏‎ بسم‌‏‎
محتاج‌‏‎ عباس‌‏‎ دريادار‏‎ تيمسار‏‎
اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ ارتش‌‏‎ دريايي‌‏‎ نيروي‌‏‎ پيشين‌‏‎ فرمانده‌‏‎ انتقال‌‏‎ با‏‎
هرنظر‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ جنابعالي‌‏‎ دفاع‌ ، ‏‎ وزارت‌‏‎ به‌‏‎ شمخاني‌‏‎ علي‌‏‎ دريادار‏‎ ايران‌‏‎
.مي‌كنم‌‏‎ منصوب‏‎ نيرو‏‎ آن‌‏‎ فرماندهي‌‏‎ به‌‏‎ مي‌باشيد‏‎ لازم‌‏‎ حائزشايستگيهاي‌‏‎
رزمي‌‏‎ توان‌‏‎ و‏‎ انساني‌‏‎ كارايي‌‏‎ اولا‏‎ مهم‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دارم‌‏‎ انتظار‏‎
خداوند‏‎ به‌‏‎ اتكاء‏‎ با‏‎ و‏‎ دهيد‏‎ ارتقاء‏‎ را‏‎ نيرو‏‎ آن‌‏‎ عملياتي‌‏‎ آمادگي‌‏‎ و‏‎
حائز‏‎ بحمدالله‌‏‎ كه‌‏‎ تجربياتي‌‏‎ و‏‎ انقلابي‌‏‎ ديني‌ ، ‏‎ تعهد‏‎ از‏‎ گيري‌‏‎ وبهره‌‏‎ متعال‌‏‎
روابط‏‎ ثانيا‏‎ ‎‏‏،‏‎ برسانيد‏‎ آن‌‏‎ مطلوب‏‎ سطح‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ نيروي‌مزبور‏‎ مي‌باشيد ، ‏‎ آن‌‏‎
برقرار‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ پاسداران‌‏‎ سپاه‌‏‎ نيروي‌دريايي‌‏‎ با‏‎ كارسازي‌‏‎ و‏‎ درست‌‏‎
.كنيد‏‎
مشترك‌‏‎ ستاد‏‎ با‏‎ بايد‏‎ را‏‎ خود‏‎ اصلي‌‏‎ فعاليتهاي‌‏‎ همه‌ي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بديهي‌‏‎
.سازيد‏‎ هماهنگ‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارتش‌جمهوري‌‏‎
آن‌‏‎ در‏‎ شمخاني‌‏‎ علي‌‏‎ دريادار‏‎ تيمسار‏‎ ارزشمند‏‎ تلاشهاي‌‏‎ از‏‎ است‌‏‎ لازم‌‏‎
.نمايم‌‏‎ قدرداني‌‏‎ نيرو‏‎
.مي‌كنم‌‏‎ مسئلت‌‏‎ متعال‌‏‎ خداوند‏‎ از‏‎ را‏‎ شما‏‎ توفيقات‌‏‎
خامنه‌اي‌‏‎ علي‌‏‎ سيد‏‎

الرحيم‌‏‎ الرحمن‌‏‎ الله‌‏‎ بسم‌‏‎
احمديان‌‏‎ علي‌اكبر‏‎ دكتر‏‎ پاسدار‏‎ سرتيپ‌‏‎ سردار‏‎
پاسداران‌انقلاب‏‎ سپاه‌‏‎ دريايي‌‏‎ نيروي‌‏‎ پيشين‌‏‎ فرمانده‌‏‎ انتقال‌‏‎ با‏‎
هرنظر‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ شما‏‎ دفاع‌ ، ‏‎ وزارت‌‏‎ به‌‏‎ شمخاني‌‏‎ علي‌‏‎ اسلامي‌دريادار‏‎
پاسداران‌‏‎ سپاه‌‏‎ كل‌‏‎ فرمانده‌‏‎ پيشنهاد‏‎ به‌‏‎ مي‌باشيد‏‎ لازم‌‏‎ داراي‌شايستگيهاي‌‏‎
.مي‌كنم‌‏‎ منصوب‏‎ نيرو‏‎ آن‌‏‎ فرماندهي‌‏‎ به‌‏‎ انقلاباسلامي‌‏‎
از‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ دريايي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ حساس‌‏‎ نقش‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎
در‏‎ را‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ پاسداران‌‏‎ سپاه‌‏‎ دريايي‌‏‎ نيروي‌‏‎ كه‌‏‎ دارم‌‏‎ انتظار‏‎ شما‏‎
انتظار‏‎ مورد‏‎ كارآيي‌‏‎ و‏‎ توانايي‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ شده‌ي‌‏‎ تعريف‌‏‎ چارچوبماموريتهاي‌‏‎
روابط‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ ارتش‌‏‎ دريايي‌‏‎ بانيروي‌‏‎ همچنين‌‏‎ سازيدو‏‎ نائل‌‏‎
را‏‎ نيرو‏‎ آن‌‏‎ متعال‌‏‎ به‌خداوند‏‎ توكل‌‏‎ با‏‎ و‏‎ نماييد‏‎ كارسازي‌برقرار‏‎ و‏‎ درست‌‏‎
.كنيد‏‎ آماده‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ منافع‌‏‎ از‏‎ براي‌دفاع‌‏‎ خود‏‎ نوبه‌ي‌‏‎ به‌‏‎
.نمايم‌‏‎ ابراز‏‎ شمخاني‌‏‎ علي‌‏‎ دريادار‏‎ تيمسار‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ قدرداني‌‏‎ است‌‏‎ لازم‌‏‎

.مي‌كنم‌‏‎ مسئلت‌‏‎ متعال‌‏‎ خداوند‏‎ از‏‎ را‏‎ شما‏‎ توفيق‌‏‎
خامنه‌اي‌‏‎ علي‌‏‎ سيد‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎