پنجم‌ ، شماره‌ 1345‏‎ سپتامبر 1997 ، سال‌‏‎ شهريور 1376 ، 2‏‎ سه‌شنبه‌ 11‏‎


شهر‏‎ گل‌‏‎
گياهان‌‏‎ و‏‎ گلها‏‎ انواع‌‏‎ صادركننده‌‏‎

در‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مطلوب‏‎ نه‌چندان‌‏‎ آزمايش‌‏‎ آخرين‌‏‎
امارات‌‏‎


داشت‌‏‎ كه‌‏‎ فيزيكي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ و‏‎ دفاعي‌‏‎ ضعفهاي‌خط‏‎ روي‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
در‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ منصوريان‌‏‎ علي‌‏‎ شكست‌خورد ، ‏‎ گل‌‏‎ سه‌‏‎ با‏‎ امارات‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎
حركات‌‏‎ در‏‎ او‏‎ فردي‌‏‎ اماحركات‌‏‎ داشت‌‏‎ چشمگيري‌‏‎ تلاش‌‏‎ ميدان‌‏‎ ميانه‌‏‎
.نداشت‌‏‎ تاثيري‌‏‎ امارات‌‏‎ تاكتيكي‌متغير‏‎

جهاني‌‏‎ مقدماتي‌جام‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ ايران‌در‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ آغاز‏‎ به‌‏‎ روز‏‎ ‎‏‏11‏‎

ملي‌امارات‌ 3‏‎ تيم‌‏‎ - يك‌‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
در‏‎ تداركاتي‌خود‏‎ بازي‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ فوتبال‌كشورمان‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ -‎ ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎
به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎ هرتيمي‌‏‎ تداركاتي‌‏‎ بازي‌‏‎ آخرين‌‏‎ معمولا‏‎.‎خورد‏‎ شكست‌‏‎ امارات‌‏‎
اصلي‌‏‎ تركيب‏‎ آن‌‏‎ مجموعه‌‏‎ بتوانداز‏‎ تيم‌‏‎ مربي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ جمعبندي‌نهايي‌‏‎
بود‏‎ اجراي‌حركت‌هايي‌‏‎ براي‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎.بدست‌آورد‏‎ را‏‎ خود‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ وتاكتيك‌‏‎
جز‏‎ به‌‏‎كند‏‎ راپياده‌‏‎ خود‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ چين‌‏‎ مقابل‌‏‎ بتوانددر‏‎ ما‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎
نفرات‌‏‎ بقيه‌‏‎ شد ، ‏‎ خواهد‏‎ جانشين‌وي‌‏‎ احتمالاعابدزاده‌‏‎ نكيساكه‌‏‎ نيما‏‎
تيم‌‏‎ آرايش‌نفرات‌‏‎ از‏‎.‎داد‏‎ خواهند‏‎ راتشكيل‌‏‎ اصلي‌‏‎ تركيب‏‎ باقري‌‏‎ باكريم‌‏‎
دنبال‌‏‎ به‌‏‎ مربيان‌‏‎ مي‌شودكه‌‏‎ استنباط‏‎ اينگونه‌‏‎ مقابل‌امارات‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎
آرماني‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ حيدري‌‏‎ هاشم‌‏‎.‎هستند‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ علي‌دايي‌‏‎ جانشين‌‏‎
و‏‎ نشد‏‎ تغذيه‌‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ ميدان‌‏‎ ميانه‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ داشت‌‏‎ قرار‏‎ تجربه‌‏‎ و‏‎ جسماني‌‏‎
مقابل‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ بازي‌‏‎.‎داد‏‎ روستا‏‎ مدير‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ جاي‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎
را‏‎ لازم‌‏‎ يادداشتهاي‌‏‎ و‏‎ كردند‏‎ تماشا‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ حريفان‌‏‎ تمام‌‏‎ را‏‎ امارات‌‏‎
قرار‏‎ ايران‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ تيم‌‏‎ آن‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ بتوانند‏‎ تا‏‎ برداشتند‏‎
بودند‏‎ پذيرفته‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ كه‌‏‎ وظايفي‌‏‎ نوع‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ بازي‌‏‎.‎دهند‏‎
در‏‎ عزيزي‌‏‎ خداداد‏‎ انفرادي‌‏‎ مانورهاي‌‏‎ بود ، ‏‎ سردرگم‌‏‎ و‏‎ بسته‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎
درگير‏‎ بيشتر‏‎ نيز‏‎ حيدري‌‏‎ هاشم‌‏‎ و‏‎ نداد‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ نتيجه‌‏‎ امارات‌‏‎ پوششي‌‏‎ دفاع‌‏‎
خطر‏‎ و‏‎ توپ‌‏‎ دفع‌‏‎ در‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ ايران‌‏‎ دفاع‌‏‎.بود‏‎ فردي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎
مانند‏‎ بازي‌‏‎ دادن‌‏‎ آرامش‌‏‎ و‏‎ بازيسازي‌‏‎ و‏‎ توپ‌‏‎ حفظ‏‎ در‏‎ اما‏‎ بود ، ‏‎ موفق‌‏‎
ادامه‌‏‎ براي‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ استيلي‌‏‎ و‏‎ مجيدي‌‏‎ تلاش‌‏‎.‎نبود‏‎ گذشته‌‏‎ بازيهاي‌‏‎
دفاع‌‏‎ خط‏‎ بازيكنان‌‏‎ ناچار‏‎ به‌‏‎ و‏‎ نشد‏‎ واقع‌‏‎ موثر‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎ دادن‌‏‎ نظم‌‏‎ و‏‎ بازي‌‏‎
و‏‎ ميناوند‏‎ سرعت‌‏‎ و‏‎ تكنيك‌‏‎ تا‏‎ مي‌سپردند‏‎ دفاعي‌‏‎ جناح‌‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ را‏‎ توپ‌‏‎
عقبنشيني‌‏‎ به‌‏‎ وادار‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎ طولي‌‏‎ خط‏‎ كناره‌هاي‌‏‎ در‏‎ بتواند‏‎ مهدوي‌كيا‏‎
از‏‎ را‏‎ گل‌‏‎ موقعيت‌‏‎ سه‌‏‎ زده‌ ، ‏‎ گل‌‏‎ جز‏‎ به‌‏‎ اول‌‏‎ دقيقه‌‏‎ در 45‏‎ اماراتي‌ها‏‎.كند‏‎
گل‌‏‎ تنها‏‎.‎آيد‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ تيمشان‌‏‎ كم‌تجربگي‌‏‎ و‏‎ جواني‌‏‎ تا‏‎ دادند‏‎ دست‌‏‎
استقرار‏‎ در‏‎ مهدوي‌كيا‏‎ خورد ، اشتباه‌‏‎ رقم‌‏‎ دقيقه‌ 39‏‎ در‏‎ اول‌‏‎ درنيمه‌‏‎ امارات‌‏‎
به‌‏‎ دقيقه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بخيت‌‏‎ زهير‏‎ به‌وسيله‌‏‎ ميزبان‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ توپ‌‏‎ وحفظ‏‎
از‏‎ زودتر‏‎ امارات‌‏‎ دوم‌ ، ‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎كند‏‎ باز‏‎ را‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ دروازه‌‏‎ راحتي‌‏‎
.شد‏‎ زده‌‏‎ سعد‏‎ بخيت‌‏‎ توسط‏‎ دقيقه‌ 48‏‎ در‏‎ گل‌‏‎ اين‌‏‎.‎رسيد‏‎ دوم‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ تصور‏‎
دقيقه‌ 70فرار‏‎ در‏‎ و‏‎ شد‏‎ مصدوم‌‏‎ جانشين‌مجيدي‌‏‎ حلالي‌‏‎ گل‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎
نفع‌‏‎ به‌‏‎ پنالتي‌‏‎ يك‌ضربه‌‏‎ باعث‌‏‎ حريف‌‏‎ جريمه‌‏‎ درمحوطه‌‏‎ وي‌‏‎ حضور‏‎ و‏‎ خداداد‏‎
گل‌‏‎ به‌‏‎ تبديل‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ دقيقه‌ 63‏‎ در‏‎ استيلي‌‏‎ حميد‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ ملي‌كشورمان‌‏‎ تيم‌‏‎
.كرد‏‎
.كرد‏‎ آرايش‌دفاعي‌‏‎ به‌‏‎ وادار‏‎ را‏‎ ملي‌كشورمان‌‏‎ تيم‌‏‎ امارات‌ ، ‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ اما‏‎
امارات‌‏‎ تا‏‎ بود‏‎ باعث‌شده‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بدني‌‏‎ مشكلات‌‏‎ دفاعي‌و‏‎ خط‏‎ ضعفهاي‌‏‎
نبود‏‎ تاثيرات‌‏‎ بازي‌‏‎ دراين‌‏‎.‎باشد‏‎ داشته‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ بازي‌را‏‎ كاملا‏‎
امارات‌‏‎.‎بود‏‎ مشهود‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ برجسته‌‏‎ بدنساز‏‎ مربي‌‏‎ صالح‌نيا‏‎ ولي‌‏‎
مطلوب‏‎ نتيجه‌اي‌نه‌چندان‌‏‎ به‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ تا‏‎ رسيد‏‎ سوم‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ دقيقه‌ 80‏‎ در‏‎
خداداد‏‎ جانشين‌‏‎ محسن‌گروسي‌‏‎ نيز‏‎ بازي‌‏‎ پاياني‌‏‎ دقايق‌‏‎ در‏‎.كند‏‎ پيدا‏‎ دست‌‏‎
.شد‏‎ عزيزي‌‏‎

...حاشيه‌‏‎ در‏‎
قرار‏‎.‎مي‌گردد‏‎ باز‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ ازامارات‌‏‎ ظهر‏‎ از‏‎ بعد‏‎ امروز‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ o
.بگيرد‏‎ سر‏‎ از‏‎ پنج‌شنبه‌‏‎ ازروز‏‎ را‏‎ خود‏‎ تمرينات‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ است‌‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ و‏‎ ماند‏‎ خواهند‏‎ درتهران‌‏‎ عزيزي‌‏‎ خداداد‏‎ و‏‎ منصوريان‌‏‎ علي‌‏‎ o
قرار‏‎ نيز‏‎ باقري‌‏‎ و‏‎ استيلي‌‏‎ شاهرودي‌ ، ‏‎ و‏‎ مي‌دهند‏‎ ادامه‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ تمرينات‌‏‎
تهران‌‏‎ در‏‎ شهريورماه‌‏‎ شانزدهم‌‏‎ آينده‌‏‎ هفته‌‏‎ يكشنبه‌‏‎ روز‏‎ تا‏‎ حداكثر‏‎ است‌‏‎
.باشند‏‎ داشته‌‏‎ حضور‏‎
بين‌‏‎ در‏‎ دايي‌‏‎ كرد ، ‏‎ اعلام‌‏‎ نيزصراحتا‏‎ امارات‌‏‎ در‏‎ كهن‌‏‎ مايلي‌‏‎ محمد‏‎ o
گفت‌ ، ‏‎ ابوظبي‌‏‎ چاپ‌‏‎ روزنامه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ وي‌‏‎ نيست‌‏‎ او‏‎ انتخابي‌‏‎ نفرات‌‏‎
او‏‎ تشخيص‌مي‌دهم‌‏‎ فعلا‏‎ و‏‎ هستم‌‏‎ مربي‌‏‎ من‌‏‎ است‌اما‏‎ تيم‌‏‎ مربي‌‏‎ مي‌كند‏‎ فكر‏‎ دايي‌‏‎
.نكنم‌‏‎ دعوت‌‏‎ را‏‎
در‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎ اعلام‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكن‌نهايي‌‏‎ آينده‌ 25‏‎ هفته‌‏‎ شنبه‌‏‎ روز‏‎ o
.دارند‏‎ حضور‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ فهرست‌‏‎ در‏‎ بازيكن‌‏‎ حاضر 28‏‎ حال‌‏‎
او‏‎ از‏‎ اما‏‎ رفت‌‏‎ خواهد‏‎ امارات‌‏‎ نيزبه‌‏‎ شاهرودي‌‏‎ مي‌شد‏‎ گفته‌‏‎ بااينكه‌‏‎ o
خود‏‎ تيم‌‏‎ يكشنبه‌‏‎ روز‏‎ بازي‌‏‎ آلتاي‌در‏‎ مربي‌‏‎ اينكه‌‏‎ جالب‏‎ نشد ، ‏‎ خبري‌‏‎
اما‏‎ بود‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ نيمكت‌ذخيره‌ها‏‎ روي‌‏‎ را‏‎ شاهرودي‌‏‎ مقابل‌فنرباخچه‌‏‎
هزار‏‎ هفتاد‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ فنرباخچه‌‏‎ نداد‏‎ را‏‎ ابوظبي‌‏‎ به‌‏‎ سفر‏‎ وي‌اجازه‌‏‎ به‌‏‎
.كرد‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ آلتاي‌‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ دو‏‎ ازمير‏‎ آتاتورك‌‏‎ نفري‌‏‎
وارد‏‎ ديروز‏‎ ساعت‌ 00/14‏‎ نيز‏‎ فدراسيون‌فوتبال‌‏‎ رئيس‌‏‎ مصطفوي‌‏‎ داريوش‌‏‎ o
دو‏‎ حدود‏‎ امارات‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رئيس‌فدراسيون‌‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ مصطفوي‌‏‎ شد ، ‏‎ ابوظبي‌‏‎
.داشت‌‏‎ گفتگو‏‎ ساعت‌‏‎
و‏‎ نمي‌شد‏‎ پخش‌‏‎ امارات‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ شبكه‌هاي‌‏‎ از‏‎ اينكه‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ o
ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ تماشاگر‏‎ هزار‏‎ تنها 10‏‎ و‏‎ نشد‏‎ چنداني‌‏‎ استقبال‌‏‎ بود ، ‏‎ رايگان‌‏‎
ايراني‌‏‎ اين‌جمع‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ هزار‏‎ كه‌ 5‏‎ داشتند‏‎ حضور‏‎ الزايد‏‎ نفري‌‏‎ هزار‏‎ شصت‌‏‎
.بودند‏‎
خاكپور‏‎ محمد‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ كاپيتاني‌‏‎ وظيفه‌‏‎ عابدزاده‌ ، ‏‎ غياب‏‎ در‏‎ o
.بود‏‎
به‌‏‎ خود‏‎ بزرگسال‌‏‎ و‏‎ جوان‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ تركيبي‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ امارات‌‏‎ o
نيز‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎.‎نداشت‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎ اصلي‌اش‌‏‎ بازيكن‌‏‎ چند‏‎ و‏‎ آمد‏‎ ميدان‌‏‎
.حضورنداشتند‏‎ ثابت‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ جمع‌‏‎ از‏‎ رضاشاهرودي‌‏‎ و‏‎ باقري‌‏‎ كريم‌‏‎
خاكپور ، استيلي‌ ، ‏‎ استاداسدي‌ ، ‏‎ نكيسا ، پيرواني‌ ، ‏‎ تركيب‏‎ با‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ o
.ميدان‌آمد‏‎ به‌‏‎ حيدري‌‏‎ و‏‎ عزيزي‌‏‎ مجيدي‌ ، منصوريان‌ ، ‏‎ ميناوند ، ‏‎ مهدوي‌كيا ، ‏‎

امارات‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ سفيدپوش‌‏‎ بازي‌يكدست‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ o
.آمد‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ قرمز‏‎ باپيراهن‌‏‎
.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎