پنجم‌ ، شماره‌ 1347‏‎ سپتامبر 1997 ، سال‌‏‎ شهريور 1376 ، 4‏‎ پنجشنبه‌ 13‏‎


غذائي‌‏‎ محصولات‌‏‎
مهنام‌‏‎

انرژي‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ :جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
شد‏‎ منصوب‏‎ اتمي‌‏‎


جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ خاتمي‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ درحكمي‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ سرويس‌‏‎
رئيس‌‏‎ و‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ معاون‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ آقازاده‌‏‎ غلامرضا‏‎ اسلامي‌ايران‌‏‎
.شد‏‎ اتمي‌منصوب‏‎ انرژي‌‏‎ سازمان‌‏‎
مفيد‏‎ سوابق‌‏‎ و‏‎ لياقت‌‏‎ تعهد ، ‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎:است‌‏‎ آمده‌‏‎ حكم‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ در‏‎
جمهوري‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ چهارم‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ و‏‎ يكصد‏‎ اصل‌‏‎ براساس‌‏‎ و‏‎ شما‏‎ وارزنده‌‏‎
سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ معاون‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ عالي‌‏‎ جناب‏‎ اسلامي‌ايران‌ ، ‏‎
خدمات‌‏‎ از‏‎ نامه‌اي‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎.‎مي‌گزينم‌‏‎ اتمي‌بر‏‎ انرژي‌‏‎
نظام‌‏‎ در‏‎ خدمت‌‏‎:است‌‏‎ آمده‌‏‎ نامه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎قدرداني‌كرد‏‎ امراللهي‌‏‎ دكتر‏‎
را‏‎ خود‏‎ بلوغ‌‏‎ و‏‎ شرافت‌‏‎ كه‌ايمان‌ ، ‏‎ مردمي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
مسئوليتي‌‏‎ ميزان‌‏‎ به‌همان‌‏‎ و‏‎ بزرگ‌‏‎ افتخاري‌‏‎ رسانده‌اند ، ‏‎ اثبات‌‏‎ به‌‏‎ بارها‏‎
عالي‌ ، ‏‎ جناب‏‎ چون‌‏‎ بزرگواراني‌‏‎ كه‌‏‎ سپاسگزارم‌‏‎ را‏‎ خداي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ سنگين‌‏‎
اينك‌‏‎ و‏‎ بوده‌ايد‏‎ موفق‌‏‎ ارجمند‏‎ خدمت‌‏‎ اين‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ تلاشگرانه‌‏‎ و‏‎ صميمانه‌‏‎
بر‏‎ آورده‌ايد‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ خدمت‌‏‎ ضمن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ تازه‌اي‌‏‎ آگاهيهاي‌‏‎ و‏‎ تجربه‌‏‎
و‏‎ هميشه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ نظام‌‏‎.‎است‌‏‎ افزوده‌‏‎ شما‏‎ پيشين‌‏‎ فراوان‌‏‎ شايستگي‌هاي‌‏‎
.شماست‌‏‎ خدمت‌‏‎ و‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ حضور‏‎ نيازمند‏‎ جا‏‎ همه‌‏‎
حجت‌الاسلام‌‏‎ حضرت‌‏‎ معزز‏‎ دولت‌‏‎ در‏‎ عالي‌‏‎ جناب‏‎ ارزنده‌‏‎ زحمات‌‏‎ از‏‎ تقدير‏‎ ضمن‌‏‎
يا‏‎ بودن‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانم‌‏‎ گفتن‌‏‎ خور‏‎ در‏‎ رفسنجاني‌ ، ‏‎ هاشمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ والمسلمين‌‏‎
.نمي‌كاهد‏‎ شما‏‎ شايستگي‌هاي‌‏‎ از‏‎ چيزي‌‏‎ تازه‌‏‎ دردولت‌‏‎ شما‏‎ نبودن‌‏‎
دولت‌‏‎ در‏‎ شما‏‎ خوب‏‎ خدمتهاي‌‏‎ و‏‎ زحمتها‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نيز‏‎ ديگري‌‏‎ عزيزان‌‏‎
يقينا‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ ديگري‌‏‎ شايستگان‌‏‎ مي‌گذارند ، ‏‎ خدمت‌‏‎ مسير‏‎ در‏‎ گام‌‏‎ پيشين‌ ، ‏‎
.مي‌شمارند‏‎ مغتنم‌‏‎ را‏‎ شما‏‎ تجربه‌‏‎ و‏‎ انديشه‌‏‎ از‏‎ بهره‌گيري‌‏‎
كردن‌‏‎ نو‏‎ معني‌‏‎ به‌‏‎ اجتماع‌ ، ‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ اهتمام‌‏‎ و‏‎ تنوع‌‏‎ اصل‌‏‎ پذيرش‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ گوناگون‌‏‎ توان‌‏‎ و‏‎ انديشه‌ها‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ و‏‎ تدبير‏‎ و‏‎ نيرو‏‎ پياپي‌‏‎
در‏‎ شما‏‎ نوانديشي‌‏‎ و‏‎ توان‌‏‎ و‏‎ تدبير‏‎ از‏‎ نظام‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ حكم‌‏‎ تنوع‌‏‎ همين‌‏‎
.گرفت‌‏‎ خواهد‏‎ انشاءالله‌‏‎ و‏‎ بگيرد‏‎ بهره‌‏‎ ديگر‏‎ عرصه‌هاي‌‏‎
با‏‎ مسلما‏‎ كه‌‏‎ مي‌بيند‏‎ شما‏‎ ياري‌‏‎ نيازمند‏‎ را‏‎ خود‏‎ نيز‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ دولت‌‏‎
دريغ‌‏‎ دولت‌‏‎ از‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ دارم‌ ، ‏‎ سراغ‌‏‎ عالي‌‏‎ جناب‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بزرگواري‌‏‎ و‏‎ حسن‌نيت‌‏‎
.فرمود‏‎ نخواهيد‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎