پنجم‌ ، شماره‌ 1347‏‎ سپتامبر 1997 ، سال‌‏‎ شهريور 1376 ، 4‏‎ پنجشنبه‌ 13‏‎


پاكنام‌‏‎

بازگشت‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ آسيا‏‎ گل‌‏‎ آقاي‌‏‎ دايي‌‏‎ علي‌‏‎


و‏‎ عطوفت‌‏‎ انساني‌ ، ‏‎ روحيه‌‏‎بازگشت‌‏‎ خود‏‎ خانه‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ دايي‌‏‎ علي‌‏‎
و‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ فني‌‏‎ معاون‌‏‎.است‌‏‎ مثال‌زدني‌‏‎ ايراني‌ها‏‎ ما‏‎ مهرباني‌‏‎
با‏‎ و‏‎ داشتند‏‎ رئوفي‌‏‎ قلب‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎ و‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎
و‏‎ ورزش‌‏‎ ملت‌ ، ‏‎ كشور ، ‏‎ نفع‌‏‎ به‌‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ گرفتند‏‎ تصميمي‌‏‎ روشن‌بيني‌‏‎
بهترين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كشورمان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رعناي‌‏‎ قهرمان‌‏‎ دايي‌‏‎ علي‌‏‎.شد‏‎ فوتبال‌‏‎
سر‏‎ ورزش‌‏‎ بزرگترهاي‌‏‎ درخواست‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ دارد‏‎ قرار‏‎ خود‏‎ فوتبال‌‏‎ شرايط‏‎
تيم‌‏‎ در‏‎ حضوردايي‌‏‎.‎بازگشت‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎ احترام‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ آورد‏‎ فرود‏‎
واقع‌‏‎ موثر‏‎ بسيار‏‎ مي‌تواند‏‎ رواني‌‏‎ و‏‎ روحي‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ فني‌‏‎ تاثير‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ ملي‌‏‎
همگاني‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ و‏‎ فوتبال‌‏‎ شيفتگان‌‏‎ و‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎ تمام‌‏‎ وحدت‌‏‎ با‏‎.‎شود‏‎
.يابد‏‎ راه‌‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ قادر‏‎ ما‏‎ تيم‌‏‎

جام‌جهاني‌‏‎ مقدماتي‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ در‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ آغاز‏‎ به‌‏‎ روز‏‎ ‎‏‏9‏‎
مهاجم‌تيم‌‏‎ دايي‌‏‎ علي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎
.شد‏‎ دعوت‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ اردوي‌‏‎ به‌‏‎ آلمان‌‏‎ بيلفلد‏‎ آرمينيا‏‎ باشگاه‌‏‎ فوتبال‌‏‎
تلاش‌‏‎ فوتبال‌در‏‎ فدراسيون‌‏‎ و‏‎ سازمان‌تربيت‌بدني‌‏‎:‎افزود‏‎ مصطفوي‌‏‎ داريوش‌‏‎
شركت‌‏‎ جام‌جهاني‌‏‎ مسابقات‌مقدماتي‌‏‎ در‏‎ تمام‌‏‎ باقدرت‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ هستند‏‎
دايي‌‏‎ علي‌‏‎ گرديد‏‎ مقرر‏‎ ملي‌ ، ‏‎ مربيان‌تيم‌‏‎ همكاري‌‏‎ با‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎.‎كند‏‎
.شود‏‎ دعوت‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ اردوي‌‏‎ به‌‏‎
در‏‎ مقدماتي‌جام‌جهاني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ تيم‌ملي‌‏‎ پرقدرت‌‏‎ حضور‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
نياز‏‎ كه‌‏‎ هرگونه‌مساعدتي‌‏‎ ما‏‎ و‏‎ است‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ برنامه‌هاي‌اين‌‏‎ اولويت‌‏‎
فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ نظرات‌‏‎.‎داد‏‎ خواهيم‌‏‎ انجام‌‏‎ اين‌ارتباط‏‎ در‏‎ باشد‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ را‏‎ اميدواري‌‏‎ موج‌‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ دايي‌‏‎ علي‌‏‎ از‏‎ دعوت‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎
اين‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ خود‏‎ مهاجم‌‏‎ بهترين‌‏‎ دوباره‌‏‎ جذب‏‎ از‏‎ جدا‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎كرد‏‎ ايجاد‏‎
با‏‎ بازي‌‏‎ نتيجه‌‏‎رسيد‏‎ خواهد‏‎ بالايي‌‏‎ درجه‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ روحي‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ بازيكن‌‏‎
امارات‌‏‎ از‏‎ خورده‌‏‎ گل‌‏‎ سه‌‏‎.‎كرد‏‎ تلقي‌‏‎ فاجعه‌‏‎ يك‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ نبايد‏‎ را‏‎ امارات‌‏‎
و‏‎ بانك‌ملي‌‏‎ سوريه‌ ، ‏‎ مقابل‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ ضعف‌هاي‌‏‎ ادامه‌‏‎
را‏‎ لازم‌‏‎ درس‌هاي‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ فاصله‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ و‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ نمودار‏‎ نيز‏‎ سايپا‏‎
اين‌‏‎ درصدي‌‏‎ رطوبت‌ 95‏‎ و‏‎ ابوظبي‌‏‎ گرماي‌‏‎ مسئله‌‏‎ نقيصه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ جدا‏‎.‎گرفت‌‏‎
.كند‏‎ خرج‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ توان‌‏‎ تمامي‌‏‎ نتوانست‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ ديگري‌‏‎ عامل‌‏‎ شهر‏‎

مي‌داد‏‎ جواب‏‎ بازيكنان‌‏‎ كه‌بدن‌‏‎ جايي‌‏‎ تا‏‎ فضا‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
راواگذار‏‎ بازي‌‏‎ بدني‌ ، ‏‎ قواي‌‏‎ ازتحليل‌‏‎ پس‌‏‎ اما‏‎ بود‏‎ ميدان‌‏‎ كننده‌‏‎ اداره‌‏‎
.كرد‏‎
از‏‎ تجربه‌كافي‌‏‎ با‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎.داريم‌‏‎ چين‌زمان‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎ روز‏‎ اكنون‌ 9‏‎
.كرد‏‎ برگزارخواهد‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ اولين‌‏‎ قوا‏‎ باتمام‌‏‎ و‏‎ قبلي‌‏‎ نتيجه‌هاي‌‏‎
استيلي‌ ، ‏‎)‎ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ خارجي‌هاي‌‏‎ وبازگشت‌‏‎ دايي‌‏‎ مسئله‌‏‎ واقع‌بينانه‌‏‎ حل‌‏‎ با‏‎
اول‌‏‎ گام‌‏‎ شهريور‏‎ روز 22‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ (منصوريان‌‏‎ و‏‎ باقري‌ ، شاهرودي‌‏‎ خداداد ، ‏‎
قدرت‌‏‎ با‏‎ جهاني‌‏‎ ميادين‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ و‏‎ آسيا‏‎ دروازه‌‏‎ از‏‎ گذشتن‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎
.داشت‌‏‎ برخواهد‏‎
ببرد‏‎ بهينه‌‏‎ استفاده‌‏‎ روز‏‎ لحظه‌به‌لحظه‌اين‌ 9‏‎ از‏‎ بايد‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
بازيكنان‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ صحيح‌‏‎ استقرار‏‎ خطدفاع‌ ، ‏‎ تاكتيكي‌‏‎ ضعف‌هاي‌‏‎ ازميان‌بردن‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مي‌تواند‏‎ دايي‌‏‎ علي‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ هجومي‌‏‎ متغير‏‎ طرحهاي‌‏‎ آزمايش‌‏‎
.برساند‏‎ مقصود‏‎
اين‌تيم‌‏‎ چين‌‏‎ به‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سفر‏‎ از‏‎ كرديم‌ ، قبل‌‏‎ عنوان‌‏‎ پيشتر‏‎ كه‌‏‎ همان‌طور‏‎
.كند‏‎ برگزار‏‎ نيز‏‎ تداركاتي‌ديگر‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ بايد‏‎
و‏‎ است‌‏‎ بازي‌‏‎ مهم‌‏‎.‎گيرد‏‎ انجام‌‏‎ بسته‌‏‎ درهاي‌‏‎ پشت‌‏‎ حتي‌‏‎ مي‌تواند‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎
آزمايش‌‏‎ كمتر‏‎ كه‌‏‎ افرادي‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بيشتر ، ‏‎ تاكتيكي‌‏‎ وحدت‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎
.خورد‏‎ خواهند‏‎ محك‌‏‎ نيز‏‎ شدند‏‎
آينده‌شانزدهم‌‏‎ هفته‌‏‎ يكشنبه‌‏‎ روز‏‎ ملي‌ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ذكر‏‎ شايان‌‏‎
كه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ حسابشده‌‏‎ برنامه‌اي‌‏‎ رفت‌ ، ‏‎ خواهد‏‎ چين‌‏‎ به‌‏‎ ماه‌‏‎ شهريور‏‎
تطبيق‌‏‎ به‌‏‎ قطعا‏‎ كرد‏‎ خواهد‏‎ كشور‏‎ آن‌‏‎ روانه‌‏‎ زودتر‏‎ روز‏‎ شش‌‏‎ را‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
.مي‌كند‏‎ زيادي‌‏‎ كمك‌‏‎ داليان‌‏‎ شهر‏‎ آبوهوايي‌‏‎ شرايط‏‎ با‏‎ بازيكنان‌‏‎




.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎