پنجم‌ ، شماره‌ 1348‏‎ سپتامبر 1997 ، سال‌‏‎ شهريور 1376 ، 6‏‎ شنبه‌ 15‏‎


البرز‏‎ فرش‌‏‎
تجربه‌‏‎ سال‌‏‎ از 20‏‎ بيش‌‏‎ با‏‎
ماشيني‌‏‎ فرش‌‏‎ صنعت‌‏‎ در‏‎ خوشنام‌‏‎

رئيس‌جمهوري‌انجام‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ حكمي‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎
ملي‌‏‎ كتابخانه‌‏‎ جديد‏‎ رئيس‌‏‎ انتصاب‏‎ :‎گرفت‌‏‎


با‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ سرويس‌‏‎
ملي‌‏‎ كتابخانه‌‏‎ رئيس‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بجنوردي‌‏‎ موسوي‌‏‎ سيدكاظم‌‏‎ آقاي‌‏‎ حكمي‌‏‎ صدور‏‎
.كرد‏‎ منصوب‏‎ ايران‌‏‎ جمهوري‌اسلامي‌‏‎
امناي‌‏‎ هيات‌‏‎ تاييد‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎:است‌‏‎ آمده‌‏‎ حكم‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ در‏‎
اجتماعي‌‏‎ علمي‌‏‎ سوابق‌‏‎ و‏‎ تجربيات‌‏‎ شايستگي‌ها ، ‏‎ به‌‏‎ عنايت‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كتابخانه‌‏‎
ملي‌‏‎ كتابخانه‌‏‎ رئيس‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ حكم‌‏‎ اين‌‏‎ موجب‏‎ به‌‏‎ جنابعالي‌ ، ‏‎ خدمتي‌‏‎ و‏‎
.مي‌شويد‏‎ منصوب‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎