پنجم‌ ، شماره‌ 1352‏‎ سپتامبر 1997 ، سال‌‏‎ شهريور 1376 ، 10‏‎ چهارشنبه‌ 19‏‎


پلي‌اكريل‌‏‎ بازرگاني‌‏‎

سرلشكر‏‎ سردار‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ حكم‌‏‎ با‏‎
مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ عضويت‌‏‎ به‌‏‎ رضايي‌‏‎ محسن‌‏‎
درآمد‏‎ نظام‌‏‎


را‏‎ رضايي‌‏‎ محسن‌‏‎ سرلشكر‏‎ سردار‏‎ حكمي‌‏‎ در‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎:‎سياسي‌‏‎ سرويس‌‏‎
خبر‏‎ مركزي‌‏‎ واحد‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎.كردند‏‎ منصوب‏‎ مصلحت‌نظام‌‏‎ تشخيص‌‏‎ عضويت‌مجمع‌‏‎ به‌‏‎
:است‌‏‎ شرح‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ رهبري‌‏‎ مقام‌معظم‌‏‎ حكم‌‏‎ متن‌‏‎
الرحيم‌‏‎ الرحمن‌‏‎ الله‌‏‎ بسم‌‏‎
درمسئوليت‌‏‎ ساله‌‏‎ وپرافتخار 16‏‎ طولاني‌‏‎ دوره‌ي‌‏‎ ازيك‌‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ اكنون‌‏‎
وظيفه‌‏‎ را‏‎ ازسپاه‌‏‎ درخارج‌‏‎ خدمت‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ پاسداران‌‏‎ فرماندهي‌سپاه‌‏‎
و‏‎ بزرگ‌‏‎ ازخدمات‌‏‎ مي‌دانم‌‏‎ لازم‌‏‎ اولا‏‎ اينجانب‏‎ ايد‏‎ كرده‌‏‎ وانتخاب‏‎ دانسته‌‏‎
دراين‌‏‎ حقا‏‎ شما‏‎.‎كنم‌‏‎ قدرداني‌‏‎ سرافراز‏‎ و‏‎ مقدس‌‏‎ نهاد‏‎ درآن‌‏‎ شما‏‎ ارزشمند‏‎
و‏‎ عظمت‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ تاسازماني‌‏‎ انداختيد‏‎ به‌كار‏‎ را‏‎ استعدادهاي‌خود‏‎ همه‌ي‌‏‎ مدت‌‏‎
به‌خود‏‎ راهم‌‏‎ جهاني‌‏‎ تحليلگران‌‏‎ چشم‌‏‎ آن‌‏‎ نشاطانقلابي‌‏‎ و‏‎ فداكاري‌‏‎ و‏‎ كارايي‌‏‎
انقلاب‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ عاشق‌‏‎ و‏‎ ايثارگر‏‎ جوانان‌‏‎ از‏‎ مجموعه‌اي‌‏‎ از‏‎ است‌‏‎ ساخته‌‏‎ متوجه‌‏‎
پرتلاش‌‏‎ فرآيند‏‎ دراين‌‏‎ و‏‎ برسانيد‏‎ بالندگي‌‏‎ رشدو‏‎ به‌‏‎ و‏‎ آوريد‏‎ پديد‏‎ امام‌‏‎ و‏‎
شما‏‎ با‏‎ مجرب‏‎ و‏‎ لايق‌‏‎ و‏‎ كاردان‌‏‎ ازهمكاران‌‏‎ گروهي‌‏‎ مجاهدت‌‏‎ از‏‎ سرشار‏‎ و‏‎
اكنون‌‏‎ هم‌‏‎ وبسياري‌‏‎ گشته‌‏‎ نائل‌‏‎ رفيع‌شهادت‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ بعضي‌‏‎ كه‌‏‎ كردند‏‎ همكاري‌‏‎
و‏‎ مشغولند‏‎ خدمت‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ ديگردستگاههاي‌‏‎ و‏‎ سپاه‌‏‎ بزرگ‌‏‎ مسئوليت‌هاي‌‏‎ در‏‎
مدت‌‏‎ دراين‌‏‎ بحمدالله‌‏‎ شما‏‎.‎اينجانباست‌‏‎ وظيفه‌‏‎ آنان‌‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ شما‏‎ از‏‎ تشكر‏‎
راحل‌‏‎ امام‌‏‎ كه‌قلب‏‎ شديد‏‎ بارهاموفق‌‏‎ دفاع‌مقدس‌‏‎ درعرصه‌هاي‌‏‎ خود‏‎ بامجاهدتهاي‌‏‎
.كنيد‏‎ راشاد‏‎ مسلمان‌‏‎ امت‌‏‎ دل‌‏‎ و‏‎
درمجمع‌‏‎ عضويت‌‏‎ به‌‏‎ شمارا‏‎ جنابعالي‌‏‎ شايستگي‌هاي‌‏‎ و‏‎ تجارب‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎
دبيري‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ شما‏‎ مسئوليت‌‏‎ چون‌‏‎ و‏‎ مي‌كنم‌‏‎ منصوب‏‎ اسلامي‌‏‎ مصلحت‌نظام‌‏‎ تشخيص‌‏‎
نيز‏‎ و‏‎ مجمع‌‏‎ جلسات‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ انتظاردارم‌‏‎ است‌‏‎ گرديده‌‏‎ مقرر‏‎ نيز‏‎ آن‌مجمع‌‏‎
در‏‎ بحمدالله‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ توانايي‌‏‎ همه‌‏‎ آن‌‏‎ مهم‌‏‎ دراداره‌ي‌دبيرخانه‌ي‌‏‎
و‏‎ سازماندهي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ گيريد‏‎ به‌كار‏‎ است‌‏‎ رسيده‌‏‎ بروز‏‎ گوناگون‌به‌‏‎ ميدانهاي‌‏‎
كنيد‏‎ استفاده‌‏‎ كارآزموده‌‏‎ و‏‎ عالم‌‏‎ و‏‎ متعهد‏‎ ازنيروهاي‌‏‎ دبيرخانه‌‏‎ اداره‌ي‌‏‎
.مي‌نمايم‌‏‎ مسئلت‌‏‎ خداوندمتعال‌‏‎ از‏‎ شمارا‏‎ توفيقات‌‏‎
‎ـ 18/6/76‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ سيدعلي‌‏‎
تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ حكمي‌‏‎ در‏‎ حال‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎
تشخيص‌‏‎ دبيرمجمع‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ رضايي‌‏‎ محسن‌‏‎ پاسدار‏‎ سرلشكر‏‎ سردار‏‎ مصلحت‌نظام‌‏‎
محسن‌‏‎ پاسدار‏‎ سردارسرلشكر‏‎:‎است‌‏‎ آمده‌‏‎ حكم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎شد‏‎ منصوب‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎
مسئوليت‌‏‎ پذيرش‌‏‎ به‌خاطر‏‎ حبيبي‌‏‎ دكتر‏‎ جنابآقاي‌‏‎ استعفاي‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ رضايي‌‏‎
دوره‌‏‎ درهمين‌‏‎ ايشان‌‏‎ موثر‏‎ ازتلاشهاي‌‏‎ تشكر‏‎ با‏‎ و‏‎ رياست‌جمهوري‌‏‎ اول‌‏‎ معاونت‌‏‎
تعيين‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ رهبري‌‏‎ مقام‌معظم‌‏‎ مورخ‌ 27/12/1375‏‎ حكم‌‏‎ استناد‏‎ به‌‏‎ كوتاه‌‏‎
جنابعالي‌‏‎ حكم‌‏‎ به‌موجباين‌‏‎ مصلحت‌نظام‌ ، ‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ جديد‏‎ وظايف‌‏‎ و‏‎ تركيب‏‎
توجه‌‏‎ با‏‎ اميداست‌‏‎.‎مي‌نمايم‌‏‎ منصوب‏‎ مصلحت‌نظام‌‏‎ تشخيص‌‏‎ دبيرمجمع‌‏‎ رابعنوان‌‏‎
و‏‎ فعال‌‏‎ دبيرخانه‌اي‌‏‎ از‏‎ مجمع‌‏‎ اين‌‏‎ جنابعالي‌‏‎ ارزشمند‏‎ تجارب‏‎ و‏‎ سوابق‌‏‎ به‌‏‎
سرتيپ‌سيد‏‎ سردار‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ به‌گزارش‌‏‎.‎برخوردارباشد‏‎ كارا‏‎
كل‌‏‎ فرماندهي‌‏‎ به‌‏‎ كل‌قوا‏‎ فرمانده‌‏‎ و‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ صفوي‌‏‎ يحيي‌‏‎
رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ حكم‌‏‎ متن‌‏‎.است‌‏‎ شده‌‏‎ منصوب‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ سپاه‌پاسداران‌‏‎
.يافت‌‏‎ انتشارخواهد‏‎ امروز‏‎



.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎