پنجم‌ ، شماره‌ 1361‏‎ سپتامبر 1997 ، سال‌‏‎ شهريور 1376 ، 21‏‎ يكشنبه‌ 30‏‎


ايران‌‏‎ كشتي‌سازي‌‏‎ صنايع‌‏‎ شركت‌‏‎
صدرا‏‎

شد‏‎ قهرمان‌‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ كشور‏‎ جام‌حذفي‌‏‎ فوتبال‌‏‎


مقام‌‏‎ به‌‏‎ كرج‌‏‎ بهمن‌‏‎ شكست‌‏‎ شيرازبا‏‎ برق‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎
.كرد‏‎ دست‌پيدا‏‎ سال‌ 75‏‎ در‏‎ كشور‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ قهرماني‌فوتبال‌‏‎
آغاز‏‎ سال‌ 75‏‎ خردادماه‌‏‎ سوم‌‏‎ از‏‎ اين‌دوره‌‏‎ كشور‏‎ جام‌حذفي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎
شيراز‏‎ برق‌‏‎ باقهرماني‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ ماه‌ ، ‏‎ سه‌‏‎ و‏‎ يكسال‌‏‎ از‏‎ وپس‌‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎
اين‌‏‎ فينال‌‏‎ فدراسيون‌فوتبال‌‏‎ تصميم‌‏‎ براساس‌‏‎.‎شد‏‎ مسابقه‌هابسته‌‏‎ اين‌‏‎ پرونده‌‏‎
.شد‏‎ برگزار‏‎ شيراز‏‎ در‏‎ آنهم‌‏‎ و‏‎ يك‌بازي‌‏‎ در‏‎ تنها‏‎ دوره‌‏‎
روي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ لطيفي‌‏‎ علي‌‏‎ دقيقه‌ 15‏‎ گل‌‏‎ با‏‎ بهمن‌‏‎ ابتدا‏‎ در‏‎ ديروز ، ‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎
برق‌‏‎ گل‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ اما‏‎ افتاد‏‎ پيش‌‏‎ ميزبان‌‏‎ از‏‎ شد‏‎ زده‌‏‎ پنالتي‌‏‎ نقطه‌‏‎
بهمن‌‏‎ تيم‌‏‎ دروازه‌‏‎ جعفري‌‏‎ مهدي‌‏‎ دقيقه‌ 82‏‎ در‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ برتري‌‏‎ حريف‌‏‎ بر‏‎ كاملا‏‎
نيز‏‎ اضافه‌‏‎ وقت‌‏‎ در‏‎.‎به‌تساوي‌برسد‏‎ قانوني‌‏‎ وقت‌‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ باز‏‎ را‏‎
را‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ قهرمان‌‏‎ پنالتي‌‏‎ ضربات‌‏‎ و‏‎ دادند‏‎ رضايت‌‏‎ مساوي‌‏‎ به‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎
بهمن‌‏‎ ناكامي‌‏‎ باعث‌‏‎ مهرباني‌‏‎ محمدرضا‏‎ درخشش‌‏‎ پنالتي‌‏‎ ضربات‌‏‎ در‏‎.كرد‏‎ معرفي‌‏‎
لطيفي‌‏‎ علي‌‏‎ و‏‎ سليماني‌‏‎ يدالله‌‏‎ بخشي‌زاده‌ ، ‏‎ يوسف‌‏‎ ضربات‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ اين‌‏‎ شد‏‎
كل‌‏‎ در‏‎ و‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ سه‌‏‎ نتيجه‌‏‎ پنالتي‌با‏‎ ضربات‌‏‎ در‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ تا‏‎ مهاركرد‏‎ را‏‎
.مغلوبكند‏‎ را‏‎ خود‏‎ ميهمان‌‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ نتيجه‌چهار‏‎ با‏‎
را‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ پنالتي‌‏‎ ضربات‌‏‎ مرادي‌‏‎ وحيد‏‎ و‏‎ جعفري‌‏‎ مهدي‌‏‎ جادري‌ ، ‏‎ جعفر‏‎
.كردند‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ تبديل‌‏‎
را‏‎ لازم‌‏‎ استحكام‌‏‎ صادقي‌‏‎ غيابناصر‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بهمن‌‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎
.نداشت‌‏‎
مرحله‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ سال‌ 74‏‎ جام‌حذفي‌‏‎ در‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ذكر‏‎ شايان‌‏‎
كرده‌‏‎ واگذار‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جام‌‏‎ مرحله‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ رسيد‏‎ پاياني‌‏‎
.بود‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎