پنجم‌ ، شماره‌ 1380‏‎ اكتبر 1997 ، سال‌‏‎ مهر 1376 ، 13‏‎ دوشنبه‌ 21‏‎


با‏‎ شنبه‌‏‎ هر‏‎
Iran Weekly Press Digest
ايران‌‏‎ واقتصادي‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ اخبارسياسي‌ ، ‏‎ حاوي‌‏‎ مستقل‌‏‎ هفته‌نامه‌‏‎

مهندس‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ حكم‌‏‎ با‏‎
شد‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ عالي‌‏‎ مشاور‏‎ موسوي‌‏‎ ميرحسين‌‏‎


خاتمي‌‏‎ آقاي‌سيدمحمد‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ موسوي‌‏‎ ميرحسين‌‏‎ مهندس‌‏‎:سياسي‌‏‎ سرويس‌‏‎
حكم‌‏‎ متن‌‏‎شد‏‎ منصوب‏‎ مشاورعالي‌رئيس‌جمهوري‌‏‎ بعنوان‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
مهندس‌‏‎ آقاي‌‏‎ جناب‏‎:است‌‏‎ ذيل‌‏‎ بشرح‌‏‎ شد‏‎ ديروزمنتشر‏‎ كه‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
در‏‎ گرانقدرجنابعالي‌‏‎ تجارب‏‎ و‏‎ درخشان‌‏‎ سوابق‌‏‎ به‌‏‎ عنايت‌‏‎ با‏‎ ميرحسين‌موسوي‌ ، ‏‎
موجب‏‎ به‌‏‎ مقدس‌‏‎ دفاع‌‏‎ دوران‌‏‎ شمادر‏‎ برجسته‌‏‎ خدمات‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ عرصه‌‏‎
خداوندبزرگ‌‏‎ از‏‎.مي‌شويد‏‎ برگزيده‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ مشاورعالي‌‏‎ بعنوان‌‏‎ حكم‌‏‎ اين‌‏‎
.خواهانم‌‏‎ را‏‎ جنابعالي‌‏‎ توفيق‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎