پنجم‌ ، شماره‌ 1403‏‎ نوامبر 1997 ، سال‌‏‎ آبان‌ 1376 ، 9‏‎ يكشنبه‌ 18‏‎


سويچ‌‏‎ ايران‌‏‎ شركت‌‏‎
(خاص‌‏‎ سهامي‌‏‎ )‎
فشارقوي‌‏‎ برق‌‏‎ كليدهاي‌‏‎ تابلوو‏‎

كار‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربيان‌‏‎
شدند‏‎ بركنار‏‎


فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ ضعيف‌‏‎ نتايج‌‏‎ درپي‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎
.كرد‏‎ بركنار‏‎ ازكار‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربيان‌‏‎ كادر‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎

سال‌ 1998‏‎ جام‌جهاني‌‏‎ مقدماتي‌‏‎ مرحله‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
همين‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎ و‏‎ كرد‏‎ كسب‏‎ ضعيفي‌‏‎ نتايج‌‏‎ آسيا‏‎ يك‌‏‎ گروه‌‏‎ در‏‎ فرانسه‌‏‎
.خورد‏‎ شكست‌‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ دو‏‎ قطر‏‎ برابر‏‎ پرانتقاد‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ چهارچوب‏‎
اختيار‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ اطلاعيه‌اي‌‏‎ طي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ مصطفوي‌‏‎ داريوش‌‏‎
دستياران‌‏‎ و‏‎ محمدمايلي‌كهن‌‏‎:‎داشت‌‏‎ اعلام‌‏‎ اسلامي‌قرارداد‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎
و‏‎ تيمي‌‏‎ توان‌‏‎ از‏‎ استفاده‌بهينه‌‏‎ عدم‌‏‎ و‏‎ ضعيف‌‏‎ عملكرد‏‎ باتوجه‌به‌‏‎ او‏‎
رقابتهاي‌‏‎ دوم‌‏‎ برگشت‌دور‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ بازيكنان‌تيم‌‏‎
.شدند‏‎ ازكاربركنار‏‎ فرانسه‌ ، ‏‎ سال‌ 98‏‎ انتخابي‌جام‌جهاني‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎