پنجم‌ ، شماره‌ 1403‏‎ نوامبر 1997 ، سال‌‏‎ آبان‌ 1376 ، 9‏‎ يكشنبه‌ 18‏‎


بهروز‏‎
غذائي‌‏‎ محصولات‌‏‎

ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎ برزيلي‌‏‎ ويه‌را‏‎ والدير‏‎
شد‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎


داريوش‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ حكمي‌‏‎ طي‌‏‎:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎
به‌سمت‌‏‎ برزيل‌‏‎ از‏‎ ويه‌را‏‎ ايران‌والدير‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ مصطفوي‌‏‎
.شد‏‎ منصوب‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎
اين‌‏‎ بدنساز‏‎ مربي‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ نيز‏‎ كماسي‌‏‎ پرويز‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ راهدايت‌‏‎ تيم‌‏‎
آبان‌ماه‌‏‎ نوزدهم‌‏‎ دوشنبه‌‏‎ روز‏‎ صبح‌‏‎ ساعت‌ 9‏‎ راس‌‏‎ بايستي‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎ تمامي‌‏‎
.رسانند‏‎ بهم‌‏‎ حضور‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ درمحل‌‏‎ جاري‌‏‎
هم‌اكنون‌‏‎ قلعه‌نويي‌‏‎ امير‏‎ و‏‎ قاسمپور‏‎ ابراهيم‌‏‎ به‌همراه‌‏‎ كماسي‌‏‎ و‏‎ ويه‌را‏‎
.دارند‏‎ برعهده‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ اميد‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ رهبري‌‏‎
كشورهاي‌‏‎ در‏‎ سال‌‏‎ مدت‌ 35‏‎ و‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ مربي‌‏‎ برزيل‌‏‎ در‏‎ سال‌‏‎ دو‏‎ مدت‌‏‎ ويه‌را‏‎
.است‌‏‎ داشته‌‏‎ حضور‏‎ جهان‌‏‎ مختلف‌‏‎
و‏‎ كرد‏‎ آغاز‏‎ برزيل‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ كار‏‎ بازيكن‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ سالگي‌‏‎ سن‌ 17‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
بازيگري‌‏‎ به‌‏‎ پرتغال‌‏‎ فرانسه‌ ، ‏‎ الجزاير ، ‏‎ بلژيك‌ ، ‏‎ اروگوئه‌ ، ‏‎ كشورهاي‌‏‎ در‏‎ سپس‌‏‎
.داد‏‎ ادامه‌‏‎
دوره‌‏‎ دو‏‎ سال‌‏‎ به‌مدت‌ 8‏‎ و‏‎ كرد‏‎ عزيمت‌‏‎ آلمان‌‏‎ به‌‏‎ سالگي‌‏‎ سن‌ 30‏‎ در‏‎ ويه‌را‏‎
.رساند‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ كلاس‌مربيگري‌‏‎
اسپانيايي‌ ، ‏‎ انگليسي‌ ، ‏‎ آلماني‌ ، ‏‎ زبانهاي‌‏‎ به‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تدريس‌‏‎ به‌‏‎ قادر‏‎ وي‌‏‎
.دارد‏‎ كامل‌‏‎ تسلط‏‎ آلماني‌‏‎ و‏‎ انگليسي‌‏‎ زبان‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ و‏‎ فرانسوي‌است‌‏‎
بوده‌‏‎ ازجمله‌دويسبورگ‌‏‎ آلمان‌‏‎ در‏‎ باشگاهي‌‏‎ تيم‌‏‎ چند‏‎ مربي‌‏‎ تاكنون‌‏‎ ويه‌را‏‎
.است‌‏‎
باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كاراكاس‌‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ ونزوئلا‏‎ در‏‎ سال‌‏‎ مدت‌ 2‏‎ وي‌‏‎
تيم‌بلولمنال‌‏‎ مربي‌‏‎ سال‌‏‎ به‌مدت‌ 3‏‎ و‏‎ رفته‌‏‎ برزيل‌‏‎ به‌‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ رساند‏‎ ونزوئلا‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎
در‏‎ را‏‎ تيم‌آلاولا‏‎ مربي‌‏‎ عنوان‌‏‎ فصل‌‏‎ و 3‏‎ رفت‌‏‎ كاستاريكا‏‎ به‌‏‎ سپس‌‏‎ ويه‌را‏‎
وي‌‏‎.‎گرفت‌‏‎ برعهده‌‏‎ را‏‎ كاستاريكا‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربيگري‌‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ اختيار‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ السالوادور‏‎ در‏‎ باشگاهي‌‏‎ تيم‌‏‎ يك‌‏‎ مربي‌‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ آمدن‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎
.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎