پنجم‌ ، شماره‌ 1407‏‎ نوامبر 1997 ، سال‌‏‎ آبان‌ 1376 ، 13‏‎ پنجشنبه‌ 22‏‎


غدير‏‎ صنعتي‌‏‎ گروه‌‏‎
نساجي‌‏‎ ماشين‌آلات‌‏‎ ساخت‌‏‎

آرين‌ ، ‏‎ بهاي‌‏‎ خون‌‏‎ :‎آرين‌‏‎ مادر‏‎ مدافع‌‏‎ وكيل‌‏‎
است‌‏‎ قانون‌حضانت‌‏‎ اصلاح‌‏‎


كه‌چهار‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ شكنجه‌‏‎ قدر‏‎ آن‌‏‎ ساله‌تهراني‌‏‎ نه‌‏‎ دختر‏‎ گلشني‌‏‎ آرين‌‏‎
و‏‎ وشكنجه‌‏‎ جرح‌‏‎ و‏‎ ضرب‏‎ بار‏‎ يكصد‏‎ از‏‎ انگارپس‌‏‎.‎مي‌آمد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ ساله‌‏‎
.باشد‏‎ سپرده‌‏‎ جان‌‏‎ سوختگي‌‏‎
در‏‎ تهران‌‏‎ عمومي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌شعبه‌ 35‏‎ گودرزي‌‏‎ قاضي‌حميد‏‎ را‏‎ اين‌‏‎
.آورد‏‎ زبان‌‏‎ بر‏‎ بي‌گناه‌‏‎ قتل‌دخترك‌‏‎ عاملان‌‏‎ محاكمه‌‏‎ دقايق‌‏‎ نخستين‌‏‎
بود‏‎ محاكمه‌كشيده‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ هولناك‌‏‎ اين‌جنايت‌‏‎ متهمان‌‏‎ ديروز‏‎ صبح‌‏‎ كه‌‏‎ وي‌‏‎
داده‌‏‎ قرار‏‎ تاثير‏‎ تحت‌‏‎ را‏‎ دادگاه‌‏‎ فضاي‌‏‎ كه‌‏‎ دردآور‏‎ و‏‎ بغض‌آلود‏‎ كلامي‌‏‎ با‏‎
و‏‎ نياورد‏‎ تاب‏‎ را‏‎ شكنجه‌ها‏‎ سنگيني‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ نحيف‌‏‎ قدر‏‎ آن‌‏‎ دخترك‌‏‎:‎گفت‌‏‎ بود‏‎
.سپرد‏‎ جان‌‏‎ بيمارستان‌‏‎ در‏‎
در‏‎ آرين‌‏‎ زيرا‏‎.است‌‏‎ طلاق‌‏‎ يك‌‏‎ محصول‌‏‎ اين‌جنايت‌ ، ‏‎:افزود‏‎ گودرزي‌‏‎ قاضي‌‏‎
.زندگي‌مي‌كرد‏‎ هم‌پاشيده‌‏‎ از‏‎ خانواده‌اي‌‏‎
برادرآرين‌ ، ‏‎ رامين‌‏‎:بود‏‎ اصلي‌‏‎ چندمتهم‌‏‎ داراي‌‏‎ جنايت‌‏‎ اين‌‏‎ پرونده‌‏‎
متهم‌اندكه‌‏‎ سه‌‏‎ اين‌‏‎.‎دخترك‌‏‎ وزهرانامادري‌‏‎ او‏‎ پدر‏‎ گلشني‌‏‎ علي‌‏‎
و‏‎ بارها‏‎ نيز‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ دخترك‌‏‎ البته‌‏‎.‎كشته‌اند‏‎ شكنجه‌‏‎ با‏‎ را‏‎ دختركي‌‏‎
.بود‏‎ شده‌‏‎ شكنجه‌‏‎ بارها‏‎
پشت‌‏‎ رابه‌‏‎ -‎ پرونده‌‏‎ اول‌‏‎ رديف‌‏‎ متهم‌‏‎ -‎گلشني‌‏‎ سپس‌رامين‌‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎
آرين‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ شمامتهم‌ايد‏‎ -‎:‎گفت‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ و‏‎ فراخواند‏‎ دادگاه‌‏‎ تريبون‌‏‎
داريد؟‏‎ قبول‌‏‎ آيا‏‎ راكشته‌ايد‏‎ خود‏‎ خواهر‏‎
.دارم‌‏‎ قبول‌‏‎ بله‌ ، ‏‎ o
پرونده‌‏‎ بعدي‌‏‎ رديف‌‏‎ متهم‌‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ ترك‌تحصيل‌‏‎ و‏‎ ساله‌‏‎ نوجواني‌ 17‏‎ رامين‌ ، ‏‎
فرزند‏‎ چهار‏‎ داراي‌‏‎ و‏‎ پيراهن‌دوز‏‎ ساله‌ ، ‏‎ علي‌اصغر ، 49‏‎ فرزند‏‎ گلشني‌‏‎ علي‌‏‎
بر‏‎ مبني‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ آيااتهام‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ حيات‌اما‏‎ قيد‏‎ در‏‎
!نه‌‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ صراحت‌‏‎ به‌‏‎ نه‌‏‎ يا‏‎ دارد‏‎ قبول‌‏‎ شكنجه‌آرين‌‏‎
دوم‌علي‌‏‎ همسر‏‎ ساله‌ ، ‏‎ زاده‌ ، 36‏‎ آقايي‌‏‎(‎شهلا‏‎) بعدي‌زهرا‏‎ متهم‌‏‎ سپس‌‏‎
غفلت‌‏‎ تربيت‌دخترك‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ درپاسخ‌‏‎ نامادري‌آرين‌‏‎ و‏‎ گلشني‌‏‎
:گفت‌‏‎ نبرده‌‏‎ مراكزدرماني‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ او‏‎ بيماري‌‏‎ درحالت‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎
پدر‏‎ اين‌‏‎.‎داشتم‌‏‎ دوست‌‏‎ را‏‎ آرين‌‏‎ من‌‏‎.قبول‌ندارم‌‏‎ را‏‎ اتهامات‌‏‎ اين‌‏‎ من‌‏‎ o
.كتك‌مي‌زد‏‎ را‏‎ او‏‎ و‏‎ نمي‌برد‏‎ به‌درمانگاه‌‏‎ را‏‎ دخترك‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ او‏‎
ساله‌آرين‌‏‎ مادر 39‏‎ نجيبپور‏‎ دادگاه‌ناهيد‏‎ ديروز‏‎ جلسه‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎
دليل‌‏‎ به‌‏‎ گلشني‌‏‎ علي‌‏‎ از‏‎ سال‌ 73‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ و‏‎ آمد‏‎ دادگاه‌‏‎ تريبون‌‏‎ پشت‌‏‎
.مي‌كند‏‎ كار‏‎ شركت‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ اينك‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ جدا‏‎ او‏‎ تندخويي‌هاي‌‏‎
بر‏‎ گفت‌فرزندش‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ديه‌‏‎ و‏‎ قصاص‌‏‎ دادگاه‌تقاضاي‌‏‎ از‏‎ سپس‌‏‎ آرين‌‏‎ مادر‏‎
.است‌‏‎ عمد‏‎ قتل‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ قتل‌رسيده‌‏‎ به‌‏‎ شكنجه‌‏‎ اثر‏‎
در‏‎ كودكان‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ انجمن‌‏‎ عضو‏‎ و‏‎ آرين‌‏‎ مادر‏‎ مدافع‌‏‎ وكيل‌‏‎ عبادي‌‏‎ شيرين‌‏‎
و‏‎ شد‏‎ مادران‌‏‎ به‌‏‎ حضانت‌‏‎ حق‌‏‎ واگذاري‌‏‎ خواستار‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ خود‏‎ اظهارات‌‏‎ خلال‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ عمدي‌‏‎ جنايت‌‏‎ يك‌‏‎ قرباني‌‏‎ آرين‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ پرونده‌‏‎ مندرجات‌‏‎:‎گفت‌‏‎
مجلس‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ سپرده‌‏‎ آن‌ها‏‎ پدر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كودكان‌‏‎ حضانت‌‏‎ كه‌‏‎ قانون‌‏‎ ماده‌ 209‏‎
پزشكان‌‏‎.‎شود‏‎ داده‌‏‎ نيز‏‎ مادران‌‏‎ به‌‏‎ حق‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ بازنگري‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎
.ديده‌اند‏‎ او‏‎ بدن‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ جرح‌‏‎ و‏‎ ضرب‏‎ و‏‎ آثار 64سوختگي‌‏‎ كه‌‏‎ گفته‌اند‏‎ قانوني‌‏‎
با‏‎ وي‌‏‎است‌‏‎ زده‌‏‎ لگد‏‎ با‏‎ را‏‎ او‏‎ برادر 17ساله‌اش‌‏‎ رامين‌‏‎ نيز‏‎ حادثه‌‏‎ روز‏‎ در‏‎
خون‌‏‎.‎است‌‏‎ مقصر‏‎ هم‌‏‎ قانون‌‏‎ جا‏‎ اين‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ قانون‌‏‎ نارسائي‌هاي‌‏‎ از‏‎ انتقاد‏‎
اصلاح‌‏‎ را‏‎ قانون‌‏‎ اين‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ بايد‏‎.است‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ آرين‌ ، ‏‎ بهاي‌‏‎
.كنند‏‎
طي‌‏‎ قضائي‌‏‎ ويژه‌‏‎ مجتمع‌‏‎ رئيس‌‏‎ جلسه‌ ، حجت‌الاسلام‌قدياني‌‏‎ اين‌‏‎ انتهاي‌‏‎ در‏‎
مجلس‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ نه‌‏‎ يا‏‎ دارد‏‎ ايراد‏‎ قانون‌‏‎ اينكه‌‏‎ درباره‌‏‎ بحث‌‏‎:‎گفت‌‏‎ سخناني‌‏‎
است‌‏‎ سال‌‏‎ ما 1400‏‎.‎اينجا‏‎ در‏‎ نه‌‏‎ شود‏‎ انجام‌‏‎ علماء‏‎ و‏‎ كارشناسان‌‏‎ توسط‏‎ و‏‎
بنابراين‌ ، ‏‎ نديده‌ام‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ نقصي‌‏‎ من‌‏‎ و‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ پياده‌‏‎ را‏‎ اسلام‌‏‎ قوانين‌‏‎
اين‌‏‎ و‏‎ اجراءكنيم‌‏‎ را‏‎ قانون‌‏‎ مفاد‏‎ بايد‏‎ ما‏‎.ندارد‏‎ مورد‏‎ صحبت‌هاي‌وكيل‌‏‎
يا‏‎ نقص‌دارد‏‎ قانون‌‏‎ كه‌‏‎ بگويند‏‎ فقها‏‎ بايد‏‎.‎مانيست‌‏‎ حيطه‌‏‎ در‏‎ مسائل‌‏‎
:گفت‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ دخترك‌‏‎ مادر‏‎ وكيل‌مدافع‌‏‎ دادگاه‌عبادي‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ نه‌؟‏‎
ايراد‏‎ من‌‏‎ هدف‌‏‎.بگويد‏‎ چيزي‌‏‎ اسلام‌‏‎ برخلاف‌قوانين‌‏‎ كه‌‏‎ زباني‌‏‎ باد‏‎ بريده‌‏‎
به‌‏‎ شكاري‌‏‎ دكتر‏‎ آنگاه‌‏‎.‎شود‏‎ عوض‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ قانون‌‏‎ از‏‎ ماده‌اي‌‏‎ به‌‏‎ قانوني‌‏‎
حكم‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ اعلام‌‏‎ جلسه‌‏‎ انتهاي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎ سخن‌‏‎ دفاعيات‌‏‎ آخرين‌‏‎ عنوان‌‏‎
.مي‌شود‏‎ اعلام‌‏‎ آينده‌‏‎ هفته‌‏‎ متهمان‌پرونده‌‏‎ درباره‌‏‎ دادگاه‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎