پنجم‌ ، شماره‌ 1408‏‎ نوامبر 1997 ، سال‌‏‎ آبان‌ 1376 ، 15‏‎ شنبه‌ 24‏‎


تهران‌‏‎ بهسازين‌‏‎ شركت‌‏‎
سنبه‌‏‎ پلاستيك‌ ، ‏‎ دايكاست‌‏‎ قالبهاي‌‏‎ انواع‌‏‎ ساخت‌‏‎
صنعتي‌‏‎ ويژه‌‏‎ ماشين‌آلات‌‏‎ و‏‎ ماتريس‌‏‎ و‏‎

تركيه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ ترك‌ها‏‎
بردند‏‎


تهران‌‏‎ جام‌جهاني‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ كشتي‌گير‏‎ بهترين‌‏‎ شهبازي‌‏‎ سجاد‏‎
بيايد‏‎ تشك‌‏‎ به‌روي‌‏‎ رواني‌‏‎ و‏‎ جسماني‌‏‎ مناسب‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ اگر‏‎ شهبازي‌‏‎بود‏‎
در‏‎ ايران‌‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ براي‌‏‎ قابل‌اطميناني‌‏‎ و‏‎ موثر‏‎ عضو‏‎ مي‌تواند‏‎
.باشد‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎

بخوانيم‌‏‎ اول‌‏‎ را‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ آخر‏‎ فصل‌‏‎
فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ دوروزه‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎ به‌‏‎ گذرا‏‎ نگاهي‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎
ايران‌‏‎ در‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ اينكه‌‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نكته‌‏‎ يك‌‏‎ نمايانگر‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎
با‏‎ مناسب‏‎ اما‏‎ مي‌دهد ، ‏‎ نشان‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ محسوسي‌‏‎ گذشته‌جهش‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ اگرچه‌‏‎
ديده‌‏‎ هم‌‏‎ ازاستحكام‌‏‎ نشانه‌هايي‌‏‎ اگر‏‎.‎نيست‌‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ ورزش‌‏‎ اين‌‏‎ حركت‌روز‏‎
كامل‌‏‎ نمايش‌‏‎ در‏‎ خصيصه‌هايي‌‏‎ باچنين‌‏‎ بالطبع‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ فردي‌‏‎ و‏‎ ذاتي‌‏‎ مي‌شود‏‎
.نمي‌گيرد‏‎ قرار‏‎ قدرت‌‏‎
عارضه‌كج‌‏‎ دچار‏‎ مسابقه‌‏‎ تشك‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ ما‏‎ فرنگي‌كاران‌‏‎ كه‌‏‎ ديديم‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎
نقيصه‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ ششدانگ‌‏‎ و‏‎ صحيح‌‏‎ مبارزه‌‏‎ يك‌‏‎ انجام‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ فهمي‌‏‎
فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ جوان‌‏‎ نسل‌‏‎.‎باشد‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ غلط‏‎ آموزش‌‏‎ نحوه‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ مي‌تواند‏‎
صحيح‌تري‌‏‎ آموزش‌هاي‌‏‎ نيازمند‏‎ جهاني‌‏‎ ميادين‌‏‎ به‌‏‎ ورود‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎
شويم‌‏‎ پذيرفته‌‏‎ و‏‎ شناخته‌‏‎ دنيا‏‎ روز‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ در‏‎ بخواهيم‌‏‎ اگر‏‎ ما‏‎.‎است‌‏‎
قابل‌ملاحظه‌اي‌‏‎ اهميت‌‏‎ جهاني‌‏‎ ميادين‌‏‎ در‏‎ قهرمانانمان‌‏‎ فني‌‏‎ حضور‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎
يا‏‎ افكار 10‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ كنيم‌‏‎ تفهيم‌‏‎ خود‏‎ مربيان‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ حتما‏‎ امروز‏‎.بدهيم‌‏‎
جهان‌ ، ‏‎ امروز‏‎ ورزشي‌‏‎ پيچيده‌‏‎ جوامع‌‏‎ در‏‎.‎رسيد‏‎ جايي‌‏‎ به‌‏‎ نمي‌شود‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ ‎‏‏20‏‎
.بماني‌‏‎ آغاز‏‎ نقطه‌‏‎ در‏‎ نبايد‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ انكارناپذير‏‎ اصلي‌‏‎

است‌‏‎ بهتر‏‎ و‏‎ اينكه‌زيباتر‏‎ است‌‏‎ ما‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ ضرورت‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ آنچه‌‏‎
.بخوانيم‌‏‎ آن‌‏‎ اول‌‏‎ فصل‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ آخر‏‎ فصل‌‏‎
به‌‏‎ صحيح‌‏‎ كار‏‎ انجام‌يك‌‏‎ بر‏‎ مبتني‌‏‎ و‏‎ سيستماتيك‌‏‎ شيوه‌هاي‌‏‎ در‏‎ ديگري‌‏‎ بررسي‌‏‎
بالاي‌‏‎ مدارج‌‏‎ كسب‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ مادر‏‎ نهايي‌‏‎ و‏‎ غايي‌‏‎ هدف‌‏‎ اگر‏‎ مي‌گويد‏‎ ما‏‎
و‏‎ جسمي‌‏‎ توان‌‏‎ تامين‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ تدبير‏‎ كه‌‏‎ است‌بايد‏‎ دنيا‏‎ در‏‎ قهرماني‌‏‎
.بگيريم‌‏‎ بكار‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ قهرمانان‌‏‎ رواني‌‏‎
كه‌‏‎ منطقي‌‏‎ يك‌نظم‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ حسابشده‌‏‎ حركتي‌‏‎ عملكردهاي‌ديمي‌ ، ‏‎ حذف‌‏‎
است‌‏‎ ضرورت‌هايي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ دنياباشد‏‎ روز‏‎ علمي‌‏‎ استانداردهاي‌‏‎ بر‏‎ مبتني‌‏‎
همراه‌‏‎ به‌‏‎ منطقي‌‏‎ نتايج‌‏‎ ايران‌‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ نسل‌تازه‌‏‎ براي‌‏‎ مي‌تواند‏‎ كه‌‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎

شد‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ قهرمان‌‏‎ تركيه‌‏‎
تركيه‌‏‎ به‌‏‎ كشتي‌فرنگي‌‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ هجدهمين‌‏‎ قهرماني‌‏‎ كاپ‌‏‎
آمده‌‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ همراه‌‏‎ و‏‎ مربي‌‏‎ وپنج‌‏‎ كشتي‌گير‏‎ با 10‏‎ كه‌‏‎ تركيه‌‏‎ تيم‌‏‎.رفت‌‏‎
در‏‎ خود‏‎ المپيك‌‏‎ و‏‎ جهاني‌‏‎ سرشناس‌‏‎ حضورقهرمانان‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ بود‏‎
باشار‏‎ وحقي‌‏‎ اوغلو‏‎ كايا ، شريف‌‏‎ يرلي‌‏‎ نظيرحمزه‌‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ قهرماني‌‏‎ و‏‎ آمد‏‎ فائق‌‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ ديگر‏‎ تيم‌‏‎ پنج‌‏‎ بر‏‎
در‏‎ نيز‏‎ را‏‎ جهان‌‏‎ نايبقهرماني‌‏‎ عنوان‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ترك‌ها‏‎.‎گرفت‌‏‎ جشن‌‏‎
اول‌‏‎ تيم‌‏‎ مقابل‌‏‎ تهران‌‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ اول‌‏‎ دور‏‎ در‏‎ دارند‏‎ اختيار‏‎
پيروزي‌‏‎ با‏‎ سرانجام‌‏‎ اما‏‎ شد ، ‏‎ روبرو‏‎ دشواري‌‏‎ با‏‎ كارشان‌‏‎ كمي‌‏‎ (‎روسيه‌‏‎) دنيا‏‎
.كردند‏‎ غلبه‌‏‎ نيز‏‎ خود‏‎ سرشناس‌‏‎ حريف‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ بر 14‏‎ ‎‏‏15‏‎

ايستاد‏‎ چهارم‌‏‎ مكان‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎
با 2‏‎ جهاني‌تهران‌‏‎ جام‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎ در‏‎ كشورمان‌‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
و‏‎ اشكاني‌‏‎ ماعلي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎.داد‏‎ پايان‌‏‎ خود‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ شكست‌‏‎ و 3‏‎ پيروزي‌‏‎
پيروزي‌‏‎.‎شدند‏‎ حاضر‏‎ ميدان‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ واندازه‌هاي‌‏‎ حد‏‎ در‏‎ شهبازي‌‏‎ سجاد‏‎
سال‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ طلاي‌‏‎ مدال‌‏‎ دارنده‌‏‎ يلديز‏‎ مقابل‌اركان‌‏‎ اشكاني‌‏‎ علي‌‏‎(‎‏‏13‏‎)‎
اين‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ پيروزي‌‏‎ بهترين‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 54‏‎ در‏‎ تركيه‌‏‎ از‏‎ ‎‏‏97‏‎
كشتي‌گيران‌‏‎ مقابل‌‏‎ خوب‏‎ پيروزي‌‏‎ با 3‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ شهبازي‌‏‎ سجاد‏‎.‎بود‏‎ مسابقه‌ها‏‎
سون‌‏‎ سانگ‌‏‎ ديدارچوي‌‏‎ به‌‏‎ چهارم‌‏‎ دور‏‎ در‏‎ تركيه‌‏‎ و‏‎ ازبكستان‌‏‎ قزاقستان‌ ، ‏‎
خود‏‎ سرشناس‌‏‎ حريف‌‏‎ اين‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ بود‏‎ شتافته‌‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ از‏‎ جهان‌‏‎ اول‌‏‎ نفر‏‎
بخاطر‏‎ بود‏‎ جلو‏‎ كره‌اي‌‏‎ كشتي‌گير‏‎ از‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ ثانيه‌‏‎ تا 20‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎
.باخت‌‏‎ (‎‎‏‏812‏‎) را‏‎ كشتي‌‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎ پل‌‏‎ روي‌‏‎ به‌‏‎ حريف‌‏‎ فيتوي‌‏‎ مايه‌‏‎ با‏‎ اشتباه‌‏‎ يك‌‏‎


تهران‌‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎ تيمي‌‏‎ كامل‌‏‎ نتايج‌‏‎
روسيه‌ 14‏‎ - تركيه‌ 18‏‎:‎اول‌‏‎ دور‏‎
ازبكستان‌ 13‏‎ - كره‌جنوبي‌ 18‏‎
قزاقستان‌ 9‏‎ - ايران‌ 20‏‎
جنوبي‌ 10‏‎ كره‌‏‎ -روسيه‌ 18‏‎:‎دوم‌‏‎ دور‏‎
قزاقستان‌ 4‏‎ - تركيه‌ 22‏‎
ازبكستان‌ 8‏‎ - ايران‌ 22‏‎
ازبكستان‌ 9‏‎ -روسيه‌ 20‏‎:‎سوم‌‏‎ دور‏‎
قزاقستان‌ 13‏‎ - جنوبي‌ 14‏‎ كره‌‏‎
تركيه‌ 19‏‎ - ايران‌ 8‏‎
روسيه‌ 18‏‎ - قزاقستان‌ 10‏‎:‎چهارم‌‏‎ دور‏‎
تركيه‌ 23‏‎ - ازبكستان‌ 8‏‎
جنوبي‌ 15‏‎ كره‌‏‎ - ايران‌ 14‏‎
جنوبي‌ 11‏‎ كره‌‏‎ - تركيه‌ 18‏‎:‎پنجم‌‏‎ دور‏‎
قزاقستان‌ 12‏‎ - ازبكستان‌ 20‏‎
ايران‌ 10‏‎ - روسيه‌ 20‏‎

تيمي‌‏‎ رده‌بندي‌‏‎
با 6‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ ‎‏‏3ـ‏‎ امتياز‏‎ با 8‏‎ روسيه‌‏‎ ‎‏‏2ـ‏‎- امتياز‏‎ با 10‏‎ تركيه‌‏‎ ‎‏‏1ـ‏‎
‎‏‏6ـ‏‎- امتياز‏‎ با 2‏‎ ازبكستان‌‏‎ ‎‏‏5ـ‏‎ امتياز‏‎ با 4‏‎ ايران‌‏‎ -‎‎‏‏4‏‎-‎امتياز‏‎
امتياز‏‎ بدون‌‏‎ قزاقستان‌‏‎

حاشيه‌‏‎ در‏‎
جانشين‌‏‎ فرنگي‌كشورمان‌‏‎ كشتي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ جوان‌‏‎ كشتي‌گير‏‎ ذبيحي‌‏‎ علي‌‏‎o
جام‌‏‎ در‏‎ او‏‎.‎است‌‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌گيرپرسابقه‌‏‎ پازاج‌‏‎ براي‌احد‏‎ شايسته‌اي‌‏‎
با‏‎ مقابله‌‏‎ در‏‎ مي‌توانست‌‏‎ حتي‌‏‎ مي‌شد‏‎ هدايت‌‏‎ به‌درستي‌‏‎ اگر‏‎ تهران‌‏‎ جهاني‌‏‎
.باشد‏‎ هم‌‏‎ برنده‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 63‏‎ تركيه‌در‏‎ از‏‎ جهان‌‏‎ اول‌‏‎ نفر‏‎ شرف‌اوغلو‏‎
.شود‏‎ رفع‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ پا‏‎ سر‏‎ در‏‎ كشتي‌‏‎ ارائه‌‏‎ در‏‎ مشكلاتي‌‏‎ ذبيحي‌‏‎
و‏‎ يوگسلاوي‌‏‎ سيميچ‌از‏‎ ارمنستان‌ ، برانكو‏‎ از‏‎ قازاريان‌‏‎ استفان‌‏‎o
دوره‌‏‎ هيجدهمين‌‏‎ بر‏‎ فيلا‏‎ عضوعاليرتبه‌‏‎ مجارستان‌ 3‏‎ از‏‎ بيرو‏‎ ميهالي‌‏‎
ميهمان‌‏‎ اين‌ 3‏‎.‎كردند‏‎ نظارت‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎
و‏‎ امروز‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ ويژه‌‏‎ هداياي‌‏‎ با‏‎ قبل‌‏‎ دفعات‌‏‎ همچون‌‏‎ ويژه‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ ترك‌‏‎ را‏‎ كشورمان‌‏‎ فردا‏‎
.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎