پنجم‌ ، شماره‌ 1428‏‎ سال‌‏‎ دسامبر 1997 ، ‏‎ آذر 1376 ، 8‏‎ دوشنبه‌ 17‏‎


ايران‌‏‎ كارشناسان‌‏‎ گروه‌‏‎
صنعتي‌‏‎ مشاوره‌‏‎

هيات‌‏‎ تصويب‏‎ و‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ پيشنهاد‏‎ با‏‎
شد‏‎ دولت‌‏‎ سخنگوي‌‏‎ مهاجراني‌‏‎ دكتر‏‎ وزيران‌‏‎


تشكيل‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ رياست‌‏‎ به‌‏‎ ديروز‏‎ بعدازظهر‏‎ وزيران‌‏‎ هيات‌‏‎
.داد‏‎ جلسه‌‏‎
به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎ الله‌مهاجراني‌‏‎ عطاء‏‎ آقاي‌‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
جمهوري‌‏‎ دولت‌‏‎ سخنگوي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ دولت‌‏‎ تصويب‏‎ و‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ پيشنهاد‏‎
.شد‏‎ انتخاب‏‎ اسلامي‌‏‎
هماهنگي‌‏‎ چگونگي‌‏‎ همچنين‌دستورالعمل‌‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ دولت‌‏‎ هيات‌‏‎
.رساند‏‎ تصويب‏‎ به‌‏‎ دولت‌را‏‎ سخنگوي‌‏‎ با‏‎ اجرايي‌‏‎ دستگاههاي‌‏‎
وزيران‌‏‎ معاونان‌‏‎ و‏‎ وزرا‏‎ از‏‎ دستورالعمل‌شورايي‌‏‎ اين‌‏‎ يك‌‏‎ ماده‌‏‎ براساس‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ تشكيل‌‏‎ دولت‌‏‎ نظرسخنگوي‌‏‎ زير‏‎ اجرايي‌‏‎ مختلف‌‏‎ دستگاههاي‌‏‎
به‌مردم‌‏‎ اطلاع‌رساني‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ وهماهنگي‌‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ پشتيباني‌‏‎ مسئوليت‌‏‎
دستورالعمل‌‏‎ اين‌‏‎ مواد‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ يكي‌‏‎ براساس‌‏‎.‎بود‏‎ خواهد‏‎ عهده‌دار‏‎ را‏‎
هيات‌‏‎ تصميمات‌‏‎ توضيح‌‏‎ و‏‎ تشريح‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ خطمشي‌هاي‌‏‎ و‏‎ سياست‌ها‏‎ مواضع‌ ، ‏‎ اعلام‌‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ دولت‌‏‎ سخنگوي‌‏‎ عهده‌‏‎ بر‏‎ وزيران‌‏‎
امور‏‎ تنظيم‌‏‎ براي‌‏‎ اختصاصي‌‏‎ ايجاددبيرخانه‌‏‎ همچنين‌‏‎ دستورالعمل‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
دستگاهها‏‎ ساير‏‎ با‏‎ وي‌‏‎ ارتباطات‌‏‎ تنظيم‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ سخنگوي‌‏‎ وظايف‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎