پنجم‌ ، شماره‌ 1441‏‎ سال‌‏‎ دسامبر 1997 ، ‏‎ دي‌ 1376 ، 24‏‎ چهارشنبه‌3‏‎


ايران‌‏‎ زرين‌‏‎ چيني‌‏‎
برتر‏‎ كيفيت‌‏‎ و‏‎ جهاني‌‏‎ استانداردهاي‌‏‎ با‏‎

فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ فراهاني‌‏‎ صفايي‌‏‎ محسن‌‏‎
شد‏‎


معاون‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ حكمي‌‏‎ طي‌‏‎ فراهاني‌‏‎ صفايي‌‏‎ محسن‌‏‎ آقاي‌‏‎:ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
فدراسيون‌‏‎ جديد‏‎ رئيس‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ تربيت‌بدني‌ ، ‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌و‏‎
.شد‏‎ منصوب‏‎ ايران‌‏‎ جمهوري‌اسلامي‌‏‎ فوتبال‌‏‎
فدراسيون‌‏‎ رياست‌‏‎ تصدي‌‏‎ مدت‌‏‎ در‏‎ مصطفوي‌‏‎ داريوش‌‏‎ خدمات‌‏‎ از‏‎ هم‌چنين‌‏‎ هاشمي‌طبا‏‎
.كرد‏‎ منصوب‏‎ تربيت‌بدني‌‏‎ سازمان‌‏‎ مشاور‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ وي‌‏‎ و‏‎ قدرداني‌‏‎ فوتبال‌‏‎

وزارت‌خانه‌هاي‌‏‎ در‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ مختلف‌‏‎ سمت‌هاي‌‏‎ در‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ فراهاني‌‏‎ صفايي‌‏‎
مديريت‌‏‎ شركت‌‏‎ مديرعاملي‌‏‎ وي‌‏‎ سمت‌‏‎ آخرين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ خدمت‌‏‎ ونيرو‏‎ صنايع‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ نيرو‏‎ وزارت‌‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎ (مپنا‏‎) كشور‏‎ پروژه‌هاي‌نيروگاهي‌‏‎
و‏‎ راه‌‏‎ كارشناسي‌ارشد‏‎ مدرك‌‏‎ داراي‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ سال‌ 1327‏‎ متولد‏‎ وي‌‏‎
توانير‏‎ شركت‌‏‎ هيات‌مديره‌‏‎ عضو‏‎ و‏‎ نيرو‏‎ وزير‏‎ مشاور‏‎ پيشتر‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ساختمان‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎
سال‌‏‎ سه‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ مدت‌‏‎ به‌‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ تا‏‎ پاييز 1373‏‎ از‏‎ مصطفوي‌‏‎ داريوش‌‏‎
.داشت‌‏‎ عهده‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رياست‌‏‎
‎‏‏،‏‎(دوبار‏‎)نوآموز‏‎ ناصر‏‎ طاووسي‌ ، ‏‎ هادي‌‏‎ آقايان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ پيروزي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
مرتضوي‌ ، ‏‎ علي‌محمد‏‎ صحابه‌ ، ‏‎ بهروز‏‎ راغفر ، ‏‎ حسين‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎دوبار‏‎)‎ آبشناسان‌‏‎ حسين‌‏‎
داريوش‌‏‎ و‏‎ عابديني‌‏‎ امير‏‎ صفي‌زاده‌ ، ‏‎ محمد‏‎ پهلوان‌ ، ‏‎ سجادي‌ ، محمدرضا‏‎ نصرالله‌‏‎
.كرده‌اند‏‎ خدمت‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رياست‌فدراسيون‌‏‎ سمت‌‏‎ در‏‎ مصطفوي‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎