ششم‌ ، شماره‌ 1449‏‎ سال‌‏‎ ژانويه‌ 1997 ، ‏‎ دي‌ 1376 ، 3‏‎ شنبه‌13‏‎


كارا‏‎ قفسه‌بندي‌‏‎ سيستم‌‏‎

بي‌احترامي‌‏‎ خود‏‎ مربيان‌‏‎ به‌‏‎ هرگز‏‎:دايي‌‏‎ علي‌‏‎
نكرده‌ام‌‏‎


به‌‏‎ احترام‌‏‎:‎مي‌گويد‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مهاجم‌‏‎ - اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎
خواهان‌‏‎ هرگز‏‎ و‏‎ مي‌دانم‌‏‎ وظيفه‌‏‎ يك‌‏‎ خود‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ وپيشكسوتان‌‏‎ مربيان‌‏‎
.نيستم‌‏‎ كشور‏‎ فوتبال‌‏‎ بزرگان‌‏‎ با‏‎ خود‏‎ مقايسه‌‏‎
درباره‌‏‎ اردبيل‌‏‎ راديوپيام‌‏‎ با‏‎ مصاحبه‌‏‎ در‏‎ پنجشنبه‌‏‎ روز‏‎ دايي‌‏‎ علي‌‏‎
:گفت‌‏‎ وي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سابق‌‏‎ سرمربي‌‏‎ كهن‌‏‎ مايلي‌‏‎ اخيرمحمد‏‎ اظهارات‌‏‎
تيم‌‏‎ در‏‎ اخلاق‌‏‎ خلاف‌‏‎ حركت‌‏‎ هيچ‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ ملي‌مي‌دانند‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ بچه‌ها‏‎ همه‌‏‎
.نگه‌داشته‌ام‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ مربيان‌‏‎ احترام‌‏‎ هميشه‌‏‎ و‏‎ نداشتم‌‏‎
و‏‎ استاندار‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ جلسه‌اي‌‏‎ در‏‎ كهن‌‏‎ آقاي‌مايلي‌‏‎ خود‏‎:‎افزود‏‎ دايي‌‏‎
داشتيم‌‏‎ وي‌‏‎ با‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ اردبيل‌‏‎ مردم‌‏‎ ازنمايندگان‌‏‎ يكي‌‏‎
.شدند‏‎ چنين‌مطالبي‌‏‎ بيان‌‏‎ منكر‏‎
برخي‌‏‎ و‏‎ نداشتم‌‏‎ مشكلي‌‏‎ شما‏‎ با‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ تاكيد‏‎ كهن‌‏‎ مايلي‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
.نوشته‌اند‏‎ ديگري‌‏‎ جور‏‎ و‏‎ نداشته‌‏‎ صحيحي‌‏‎ برداشت‌‏‎ من‌‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ مطبوعات‌‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربيان‌‏‎ كادر‏‎ و‏‎ فدراسيون‌‏‎ جديد‏‎ مسئول‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎ دايي‌‏‎
انشاء‏‎ كه‌‏‎ مي‌باشد‏‎ اجرايي‌‏‎ و‏‎ متعهد‏‎ و‏‎ مدير‏‎ فردي‌‏‎ آقاي‌فراهاني‌‏‎:‎گفت‌‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎ اساسي‌‏‎ اقدامات‌‏‎ شاهد‏‎ خود‏‎ شايسته‌‏‎ مشاوران‌‏‎ به‌كارگيري‌‏‎ با‏‎ الله‌‏‎
.بود‏‎ خواهيم‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ آماده‌سازي‌‏‎ در‏‎ فدراسيون‌‏‎
حمايت‌‏‎ و‏‎ مناسب‏‎ اردوهاي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ مربيگري‌ويه‌را‏‎ با‏‎:كرد‏‎ تاكيد‏‎ وي‌‏‎
ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ قوي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ صاحب‏‎ همه‌جانبه‌مسئولين‌ ، ‏‎
.داشت‌‏‎ خواهد‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ گفتن‌‏‎ براي‌‏‎ حرفهايي‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎