ششم‌ ، شماره‌ 1474‏‎ سال‌‏‎ بهمن‌ 1376 ، 3فوريه‌ 1998 ، ‏‎ شنبه‌ 14‏‎ سه‌‏‎


صنعت‌‏‎ آساد‏‎
كارگاههاي‌‏‎ ,فيلتراسيون‌‏‎ سيستمهاي‌‏‎ وساخت‌‏‎ طراحي‌‏‎
,صنايع‌‏‎ براي‌‏‎ الكترواستاتيك‌‏‎ رنگ‌‏‎
و‏‎ كننده‌‏‎ خشك‌‏‎ آونهاي‌‏‎

به‌‏‎ استقلال‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ فتح‌‏‎ رمضان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتسال‌‏‎
رسيد‏‎ قهرماني‌‏‎


يك‌‏‎ تنها‏‎ قهرماني‌‏‎ عنوان‌‏‎ مدافع‌‏‎ تيم‌‏‎ فتح‌‏‎ با‏‎ پاياني‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
كه‌‏‎ شد‏‎ فتح‌‏‎ هماهنگ‌‏‎ تيم‌‏‎ هوشياري‌‏‎ مغلوب‏‎ دوم‌‏‎ وقت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ دوام‌آورد‏‎ نيمه‌‏‎
.آمد‏‎ نايل‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ شده‌‏‎ حساب‏‎ دفاع‌‏‎ و‏‎ ضدحمله‌‏‎ تاكتيك‌‏‎ با‏‎
محاصره‌‏‎ در‏‎ رقابت‌ها‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ بهترين‌بازيكن‌‏‎ استقلال‌‏‎ از‏‎ حيدريان‌‏‎
.مي‌شود‏‎ ديده‌‏‎ برق‌‏‎ بازيكنان‌‏‎


.تقويت‌كرد‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ بايد‏‎ و‏‎ دارد‏‎ ريشه‌‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ در‏‎ سالن‌‏‎ داخل‌‏‎ فوتبال‌‏‎
ما‏‎ براي‌فوتبال‌‏‎ سال‌‏‎ از‏‎ يك‌ماه‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ تنها‏‎ سالني‌ ، ‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ برگزاري‌‏‎
چه‌‏‎ هر‏‎ را‏‎ رشته‌‏‎ ليگ‌اين‌‏‎ بايد‏‎ جهان‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ شدن‌‏‎ مطرح‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ كافي‌‏‎
داخل‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ اولين‌‏‎ جهان‌در‏‎ چهارم‌‏‎ مقام‌‏‎.‎كرد‏‎ راه‌اندازي‌‏‎ زودتر‏‎
آن‌‏‎ در‏‎ زيرا‏‎.كرد‏‎ توهم‌‏‎ دچار‏‎ را‏‎ ما‏‎ (رسميت‌نداشت‌‏‎ هنوز‏‎ كه‌‏‎) جهان‌‏‎ سالن‌‏‎
بازيكنان‌‏‎ با‏‎ برزيل‌‏‎ تنها‏‎ نام‌‏‎ صاحب‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ ازميان‌‏‎ بازيها‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎
نگريست‌ ، ‏‎ واقع‌بينانه‌‏‎ مقام‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎.بود‏‎ يافته‌‏‎ ذخيره‌اش‌حضور‏‎
در‏‎ مقام‌‏‎ مي‌كرد‏‎ شركت‌‏‎ نخست‌‏‎ دور‏‎ در‏‎ نيز‏‎ باشگاهي‌‏‎ تيم‌‏‎ يك‌‏‎ شايداگر‏‎
.مي‌كرد‏‎ كسب‏‎ خورتوجهي‌‏‎
كرد‏‎ غافل‌‏‎ سالني‌‏‎ فوتبال‌‏‎ به‌‏‎ اصولي‌‏‎ پرداختن‌‏‎ از‏‎ را‏‎ ما‏‎ هنگ‌كنگ‌‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎
.ديد‏‎ اسپانيا‏‎ در‏‎ سالن‌‏‎ داخل‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ ضرر‏‎ و‏‎
سالني‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ را‏‎ چمني‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ بايد‏‎ سالني‌‏‎ فوتبال‌‏‎ پيشرفت‌‏‎ براي‌‏‎
جهان‌‏‎ پيشرفته‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ سالن‌‏‎ داخل‌‏‎ فوتبال‌‏‎ وضعيت‌‏‎ بررسي‌‏‎ با‏‎.‎كرد‏‎ تفكيك‌‏‎
بازيكنان‌‏‎ خود ، ‏‎ ويژگي‌هاي‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ سالن‌‏‎ داخل‌‏‎ فوتبال‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شويم‌‏‎ متوجه‌‏‎
موفق‌‏‎ سالن‌‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ چمني‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ندرت‌بازيكنان‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌طلبد‏‎ را‏‎ خاصي‌‏‎
.مي‌شوند‏‎ ظاهر‏‎
در‏‎ تنها‏‎ تخصصشان‌‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ استعدادهايي‌‏‎ پرورش‌‏‎ درازمدت‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ هدف‌‏‎ بايد‏‎
مناسبي‌‏‎ بستر‏‎ سالن‌‏‎ داخل‌‏‎ ليگ‌‏‎ منظم‌‏‎ برگزاري‌‏‎ با‏‎.‎باشد‏‎ سالن‌‏‎ داخل‌‏‎ فوتبال‌‏‎
از‏‎ مفيد‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كشف‌‏‎ را‏‎ اين‌استعدادها‏‎ بتوان‌‏‎ بهتر‏‎ تا‏‎ مي‌شود‏‎ ايجاد‏‎
.جست‌‏‎ بهره‌‏‎ آنها‏‎

با‏‎ فتح‌‏‎ تيم‌‏‎ رمضان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتسال‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ دوره‌‏‎ ششمين‌‏‎ در‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
رقابتهاي‌‏‎.‎رسيد‏‎ قهرماني‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎ مقابل‌‏‎ سه‌‏‎ بر‏‎ پيروزي‌هفت‌‏‎
بعد‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ آغاز‏‎ گروه‌‏‎ هشت‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ شركت‌ 32‏‎ با‏‎ ابتدا‏‎ رمضان‌‏‎ جام‌‏‎ امسال‌‏‎
پيروزي‌‏‎ و‏‎ فتح‌‏‎ آتش‌نشاني‌ ، ‏‎ استقلال‌ ، ‏‎ تيم‌‏‎ چهار‏‎ مقدماتي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ انجام‌‏‎ از‏‎
فينال‌‏‎ به‌‏‎ فتح‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ رسيدند‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎
از‏‎ بهره‌گيري‌‏‎ با‏‎ بازيها‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎.‎يافتند‏‎ راه‌‏‎
علي‌‏‎ محمدرضامهرانپور ، ‏‎ حيدريان‌ ، ‏‎ محمدرضا‏‎ نوري‌ ، ‏‎ محمد‏‎ چون‌‏‎ بازيكناني‌‏‎
به‌‏‎ درخشان‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ ارائه‌‏‎ با‏‎ شد‏‎ موفق‌‏‎..و‏‎ فيض‌الله‌زاده‌‏‎ علي‌‏‎ آقامحمدي‌ ، ‏‎
گذشته‌اش‌‏‎ دوره‌‏‎ قهرماني‌‏‎ عنوان‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ براي‌‏‎ نيز‏‎ فتح‌‏‎.‎برسد‏‎ مرحله‌‏‎ اين‌‏‎
معصومي‌ ، ‏‎ بابك‌‏‎ فتح‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎.‎رسيد‏‎ مرحله‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ رقبا‏‎ پشت‌سرگذاشتن‌‏‎ با‏‎
به‌شمار‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ شاخص‌‏‎ مردان‌‏‎ كاظمي‌‏‎ علي‌‏‎ و‏‎ كريمي‌‏‎ علي‌‏‎ رضايي‌كمال‌ ، ‏‎ رضا‏‎
.مي‌رفتند‏‎
عليرضا‏‎ و‏‎ مجيدي‌‏‎ فرهاد‏‎ به‌نامهاي‌‏‎ ديگر‏‎ بازيكن‌‏‎ دو‏‎ نهايي‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
خود‏‎ اهداف‌‏‎ به‌‏‎ بتواند‏‎ تا‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ اضافه‌‏‎ خود‏‎ تركيب‏‎ به‌‏‎ منصوريان‌را‏‎
قبل‌‏‎ دوره‌‏‎ قهرماني‌‏‎ تجربه‌‏‎ و‏‎ جواني‌‏‎ نيروي‌‏‎ به‌‏‎ اتكا‏‎ با‏‎ فتح‌‏‎ اما‏‎ يابد‏‎ دست‌‏‎
و‏‎ آمد‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ قهرماني‌‏‎ تكرار‏‎ انديشه‌‏‎ با‏‎ مسابقه‌‏‎ آغاز‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ عملا‏‎
و‏‎ روان‌‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ ارائه‌‏‎ با‏‎ نخست‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌كه‌‏‎ عليرغم‌‏‎
فتحي‌ها‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ كرد‏‎ مقابله‌‏‎ خود‏‎ سرشناس‌‏‎ حريف‌‏‎ با‏‎ هم‌طراز‏‎
در‏‎ گل‌‏‎ رساندن‌ 7‏‎ به‌ثمر‏‎ با‏‎ نيز‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ گرفتند‏‎ به‌دست‌‏‎ را‏‎ عمل‌‏‎ ابتكار‏‎
خاتمه‌‏‎ خود‏‎ به‌سود‏‎ را‏‎ فينال‌‏‎ مسابقه‌‏‎ كردند‏‎ دريافت‌‏‎ نيز‏‎ گل‌‏‎ سه‌‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎
.دادند‏‎
دو‏‎ هركدام‌‏‎ رضايي‌كمال‌‏‎ رضا‏‎ و‏‎ معصومي‌‏‎ بابك‌‏‎ گل‌ ، ‏‎ كريمي‌ 3‏‎ علي‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
عليرضا‏‎ توسط‏‎ نيز‏‎ استقلال‌‏‎ گلهاي‌‏‎ و‏‎ رساندند‏‎ به‌ثمر‏‎ فتح‌‏‎ تيم‌‏‎ براي‌‏‎ گل‌‏‎
.آمد‏‎ به‌دست‌‏‎ مهرانپور‏‎ محمدرضا‏‎ و‏‎ نوري‌‏‎ محمد‏‎ منصوريان‌ ، ‏‎
مقابل‌‏‎ پيروزي‌‏‎ تيم‌‏‎ نشدن‌‏‎ حاضر‏‎ به‌دليل‌‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ رده‌بندي‌‏‎ ديدار‏‎
از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ سوم‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ آتش‌نشاني‌‏‎ تيم‌‏‎ تا‏‎ نشد‏‎ برگزار‏‎ آتش‌نشاني‌‏‎
.يابد‏‎ دست‌‏‎ بازيها‏‎


.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎