ششم‌ ، شماره‌ 1476‏‎ سال‌‏‎ بهمن‌ 1376 ، 5فوريه‌ 1998 ، ‏‎ پنجشنبه‌ 16‏‎


صنعت‌‏‎ دقيق‌‏‎

فجر‏‎ فيلم‌‏‎ جشنواره‌‏‎ فيلمهاي‌‏‎ نمايش‌‏‎ برنامه‌‏‎
بهمن‌‏‎ روز 17‏‎ در‏‎


روز 17‏‎ در‏‎ فجر‏‎ فيلم‌‏‎ جشنواره‌‏‎ فيلمهاي‌‏‎ نمايش‌‏‎ برنامه‌‏‎:‎هنر‏‎ و‏‎ ادب‏‎ سرويس‌‏‎.‎
:است‌‏‎ شده‌‏‎ اعلام‌‏‎ زير‏‎ به‌شرح‌‏‎ بهمن‌‏‎
ساعت‌‏‎ -‎پروانه‌‏‎ يك‌‏‎ تولد‏‎ و 30/22 ، ‏‎ ساعت‌ 30/14‏‎ -ساغر‏‎:سروش‌‏‎ سينما‏‎.
ساعت‌ 30/20‏‎ -وارونه‌‏‎ دنياي‌‏‎ و 30/18 ، ‏‎ ‎‏‏30/16‏‎
يك‌‏‎ تولد‏‎ ساعت‌ 17 ، ‏‎ -‎وارونه‌‏‎ دنياي‌‏‎ ساعت‌ 15 ، ‏‎ -شاهرگ‌‏‎:قدس‌‏‎ سينما‏‎.
ساعت‌ 21‏‎ -ساغر‏‎ ساعت‌ 19 ، ‏‎ -‎پروانه‌‏‎
يك‌‏‎ تولد‏‎ ساعت‌ 16 ، ‏‎ -‎وارونه‌‏‎ دنياي‌‏‎ ساعت‌ 14 ، ‏‎ -شاهرگ‌‏‎:استقلال‌‏‎ سينما‏‎
ساعت‌ 20‏‎ -ساغر‏‎ ساعت‌ 18 ، ‏‎ -‎پروانه‌‏‎
ساعت‌ 19 ، ‏‎ -آئينه‌‏‎ سوي‌‏‎ آن‌‏‎:اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزارت‌‏‎ نمايش‌‏‎ تالار‏‎
ساعت‌ 21‏‎ -غريبانه‌‏‎
آژانس‌‏‎ ساعت‌ 30/15 ، ‏‎ -وارونه‌‏‎ دنياي‌‏‎ ساعت‌ 13 ، ‏‎ -‎شاهرگ‌‏‎:جمهوري‌‏‎ سينما‏‎
ساعت‌ 30/20‏‎ -ارديبهشت‌‏‎ بانوي‌‏‎ ساعت‌ 18 ، ‏‎ -شيشه‌اي‌‏‎
ساعت‌‏‎ -‎پروانه‌‏‎ يك‌‏‎ تولد‏‎ ساعت‌ 30/13 ، ‏‎ -وارونه‌‏‎ دنياي‌‏‎:صحرا‏‎ سينما‏‎.‎
ساعت‌ 30/17 ، ‏‎ -پروانه‌‏‎ يك‌‏‎ تولد‏‎ ساعت‌ 30/19 ، ‏‎ -مهاتما‏‎ وجود‏‎ اصالت‌‏‎ ‎‏‏30/15 ،‏‎
ساعت‌ 30/21‏‎ -ساغر‏‎
-ساغر‏‎ ساعت‌ 17 ، ‏‎ شاهرگ‌ ، ‏‎ ساعت‌ 15 ، ‏‎ -وارونه‌‏‎ دنياي‌‏‎:آفريقا‏‎ سينما‏‎.
و 21‏‎ ساعت‌ 11‏‎ -پروانه‌‏‎ يك‌‏‎ تولد‏‎ و 19 ، ‏‎ ساعت‌30‏‎
-وارونه‌‏‎ دنياي‌‏‎ ساعت‌ 15 ، ‏‎ -‎شاهرگ‌‏‎ ساعت‌ 13 ، ‏‎ -‎هامون‌‏‎:فرهنگ‌‏‎ سينما‏‎.
ساعت‌ 21‏‎ -پروانه‌‏‎ يك‌‏‎ تولد‏‎ ساعت‌ 19 ، ‏‎ -‎ساغر‏‎ ساعت‌ 17 ، ‏‎
-بي‌‏‎ -‎هانا‏‎ ساعت‌ 30/15 ، ‏‎ -مردها‏‎ سگ‌‏‎ بازمانده‌‏‎ آخرين‌‏‎:عصرجديد‏‎ سينما‏‎
ساعت‌‏‎ -‎ماسك‌ها‏‎ سلطان‌‏‎ ساعت‌ 30/19 ، ‏‎ -‎دست‌رفتگان‌‏‎ از‏‎ جهان‌‏‎ ساعت‌30/17 ، ‏‎
‎‏‏30/21‏‎
-قتل‌‏‎ درباره‌‏‎ كوتاه‌‏‎ فيلمي‌‏‎ ساعت‌ 13 ، ‏‎ -‎تاتارها‏‎ صحراي‌‏‎:كانون‌‏‎ سينما‏‎.‎
- وسوسه‌‏‎ ساعت‌ 19 ، ‏‎ -ماهيگير‏‎ كفش‌هاي‌‏‎ ساعت‌ 17 ، ‏‎ -‎شبانه‌‏‎ سفر‏‎ ساعت‌ 30/15 ، ‏‎
ساعت‌ 21‏‎
ساعت‌‏‎ -‎راين‌‏‎ تا‏‎ كرخه‌‏‎ از‏‎ ساعت‌ 30/14 ، ‏‎ -‎كارمندان‌‏‎:عصرجديد 2‏‎ سينما‏‎.‎
ساعت‌ 30/20‏‎ -هيچكس‌‏‎ من‌‏‎ نام‌‏‎ ساعت‌ 30/18 ، ‏‎ -‎‏‏30/16 ، اجاره‌نشين‌ها‏‎
-تنها‏‎ ساعت‌ 16 ، ‏‎ -غريبانه‌‏‎ ساعت‌ 14 ، ‏‎ -آئينه‌‏‎ آنسوي‌‏‎:يك‌‏‎ بهمن‌‏‎ سينما‏‎.‎
ساعت‌ 30/19‏‎ -ايستاد‏‎ هوا‏‎ كه‌‏‎ روزي‌‏‎ ساعت‌ 30/17 ، ‏‎
ساعت‌ 30/14 ، ‏‎ -وارونه‌‏‎ دنياي‌‏‎ ساعت‌ 30/12 ، ‏‎ -شاهرگ‌‏‎:كريستال‌‏‎ سينما‏‎.‎
ساعت‌‏‎ -‎گيلاس‌‏‎ طعم‌‏‎ ساعت‌ 30/18 ، ‏‎ -غريبانه‌‏‎ ساعت‌ 30/16 ، ‏‎ -‎آئينه‌‏‎ آنسوي‌‏‎
‎‏‏30/20‏‎
و‏‎ كودك‌‏‎ ;سرچشمه‌‏‎ جستجوي‌‏‎ در‏‎ ساعت‌ 14 ، ‏‎ -بزرگ‌‏‎ ديكتاتور‏‎:سپيده‌‏‎ سينما‏‎.
- نفرت‌‏‎ ساعت‌ 30/18 ، ‏‎ -بين‌‏‎ -مرواريد‏‎ خاطرات‌‏‎ ساعت‌ 16 ، ‏‎ -‎جاني‌‏‎ -خانواده‌‏‎
ساعت‌ 30/20‏‎
زندگي‌و‏‎ ساعت‌ 20 ، ‏‎ -جوليا‏‎ ساعت‌ 18 ، ‏‎ -پسربچه‌‏‎ -دوش‌فنگ‌‏‎:بهمن‌ 2‏‎ سينما‏‎.‎
ساعت‌ 16‏‎ -سفر‏‎ ساعت‌ 14 ، ‏‎ -‎هيچ‌‏‎ ديگر‏‎
.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎