شماره‌ 1657‏‎ ‎‏‏،‏‎ 3 October 98 شنبه‌ 11مهر 1377 ، ‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Letters
Business
Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
فوگتس‌‏‎ برتي‌‏‎ دوري‌‏‎ "كهل‌‏‎ هلموت‌‏‎"
نكرد‏‎ تحمل‌‏‎ را‏‎

جام‌‏‎)‎ كشور‏‎ باشگاههاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎
و‏‎ انزلي‌‏‎ در‏‎ "استقلال‌‏‎" (آزادگان‌‏‎
خود‏‎ حريفان‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ "پيروزي‌‏‎"
كردند‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎

مربي‌‏‎ كمك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ فركي‌‏‎ حسين‌‏‎
شد‏‎ انتخاب‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ نتايج‌‏‎

دووميداني‌‏‎ قهرمان‌‏‎ تهران‌‏‎
شد‏‎ كشور‏‎ بانوان‌‏‎

در‏‎ جام‌‏‎ و‏‎ يوفا‏‎ جام‌‏‎ قرعه‌كشي‌‏‎
و‏‎ والنسيا‏‎ با‏‎ ليورپول‌‏‎ جام‌‏‎
خواهند‏‎ روبرو‏‎ كپنهاگ‌‏‎ با‏‎ چلسي‌‏‎
شد‏‎

ايران‌‏‎ شطرنج‌‏‎ تيم‌‏‎ پيروزي‌‏‎
آمريكا‏‎ برابر‏‎

بانوان‌‏‎ واليبال‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎
آهن‌‏‎ ذوب‏‎ تيمهاي‌‏‎ كشور‏‎ قهرماني‌‏‎
نهايي‌‏‎ دور‏‎ به‌‏‎ چمران‌‏‎ شهيد‏‎ و‏‎
كردند‏‎ صعود‏‎

گل‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎
كرد‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ راه‌آهن‌‏‎

فوگتس‌‏‎ برتي‌‏‎ دوري‌‏‎ "كهل‌‏‎ هلموت‌‏‎"
نكرد‏‎ تحمل‌‏‎ را‏‎


با‏‎ نزديك‌‏‎ ارتباطي‌‏‎ جهان‌‏‎ بزرگ‌‏‎ سياستمداران‌‏‎ اغلب‏‎ امروزه‌‏‎
حمايت‌‏‎ خاص‌‏‎ باشگاه‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ آنها‏‎ بيشتر‏‎ و‏‎ دارند‏‎ ورزش‌فوتبال‌‏‎
.مي‌كنند‏‎
در‏‎ كشورها‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ سياسي‌‏‎ رهبران‌‏‎ اخير ، ‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ طي‌‏‎
حمايت‌‏‎ اينگونه‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ حاضر‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ ديدارپاياني‌‏‎
مثال‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎.‎داشتند‏‎ اعلام‌‏‎ خود‏‎ ورزشكاران‌‏‎ رااز‏‎ خود‏‎
سال‌ 1982‏‎ در‏‎ ايتاليا‏‎ سابق‌‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ "پرتيني‌‏‎ ساندرو‏‎"
اختصاص‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ مقام‌قهرماني‌‏‎ كشورش‌‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎
خوشحالي‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ شركت‌‏‎ پوش‌‏‎ بازيكنان‌لاجوردي‌‏‎ شادي‌‏‎ جشن‌‏‎ در‏‎ داد‏‎
.نمود‏‎ ابراز‏‎ را‏‎ خود‏‎
تيم‌‏‎ اينكه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ آلمان‌‏‎ سابق‌‏‎ صدراعظم‌‏‎ "كهل‌‏‎ هلموت‌‏‎" همچنين‌‏‎
شد‏‎ جام‌ 90‏‎ قهرمان‌‏‎ رم‌‏‎ شهر‏‎ المپيك‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ ملي‌‏‎
به‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ آغوش‌‏‎ در‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مربيان‌‏‎ و‏‎ بازيكنان‌‏‎ تك‌تك‌‏‎
.تبريك‌گفت‌‏‎ آنها‏‎
برتي‌‏‎" كه‌‏‎ زماني‌‏‎ و‏‎ جهاني‌ 1990‏‎ جام‌‏‎ پايان‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ البته‌‏‎
تيم‌‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ كهل‌‏‎ گرفت‌ ، ‏‎ برعهده‌‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ هدايت‌‏‎ "فوگتس‌‏‎
جام‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ ناكامي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ نزديك‌‏‎ ملي‌‏‎
.كرد‏‎ حمايت‌‏‎ فوگتس‌‏‎ برتي‌‏‎ از‏‎ صراحت‌‏‎ به‌‏‎ جهاني‌ 1994 ، ‏‎
بود‏‎ آلمان‌‏‎ كشور‏‎ عمومي‌‏‎ انتخابات‌‏‎ نامزدهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كه‌‏‎ كهل‌‏‎
فوتبال‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ و‏‎ ورزشكاران‌‏‎ به‌‏‎ بودن‌‏‎ نزديك‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎
براه‌‏‎ خود‏‎ براي‌‏‎ گسترده‌اي‌‏‎ تبليغات‌‏‎ سرشناس‌ ، ‏‎ باشگاههاي‌‏‎
.انداخت‌‏‎
برگزاري‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ روز‏‎ يك‌‏‎ آلمان‌‏‎ روزنامه‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
از‏‎ انتخابات‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ هفته‌‏‎ سه‌‏‎ فوگتس‌‏‎ برتي‌‏‎:نوشت‌‏‎ انتخابات‌‏‎
دوري‌‏‎ نمي‌توانست‌‏‎ كهل‌‏‎ هلموت‌‏‎ چون‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ خودكناره‌گيري‌‏‎ سمت‌‏‎
را‏‎ سياست‌‏‎ صحنه‌‏‎ سال‌‏‎ از 16‏‎ پس‌‏‎ كند ، ‏‎ تحمل‌‏‎ را‏‎ ديرينه‌خود‏‎ دوست‌‏‎
.كرد‏‎ ترك‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ كايزرزلاترن‌‏‎ باشگاه‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ كهل‌‏‎
.داد‏‎ اختصاص‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بوندس‌ليگا‏‎ قهرماني‌‏‎ عنوان‌‏‎ قبل‌‏‎ فصل‌‏‎

مولمن‌‏‎ يورگن‌‏‎ آلمان‌ ، ‏‎ عمومي‌‏‎ انتخابات‌‏‎ نامزدهاي‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ يكي‌‏‎
شالكه‌‏‎ باشگاه‌‏‎ مديره‌‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎ وي‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ ليبرال‌‏‎ حزب‏‎ از‏‎
.مي‌باشد‏‎
با‏‎ آلمان‌‏‎ انتخابات‌‏‎ نامزد‏‎ از 3‏‎ نامزد‏‎ امسال‌ 2‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎
تبليغ‌‏‎ بيشتر‏‎ آراء‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ورزش‌‏‎ به‌‏‎ شدن‌‏‎ متوسل‌‏‎
با‏‎ ورزشي‌‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ ارتباط‏‎ درآينده‌‏‎ طورحتم‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كردند‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ بيشتر‏‎ سياست‌‏‎

است‌‏‎ "بكر‏‎" مانند‏‎ "ماتيوس‌‏‎"
عجيبي‌‏‎ اعتقاد‏‎ آلمان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ جديد‏‎ مربي‌‏‎ "ريبك‌‏‎ اريش‌‏‎"
تنيس‌‏‎ كه‌‏‎ همانقدر‏‎:گفت‌‏‎ پيش‌‏‎ چندي‌‏‎ وي‌‏‎دارد‏‎ لوتارماتيوس‌‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎ هم‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ فوتبال‌‏‎ دارد ، ‏‎ نياز‏‎ "بكر‏‎ بوريس‌‏‎"به‌‏‎ آلمان‌‏‎
مجله‌‏‎ با‏‎ گفتگو‏‎ در‏‎ ريبك‌‏‎مي‌باشد‏‎ محتاج‌‏‎ وجودلوتارماتيوس‌‏‎
مقايسه‌‏‎ بكر‏‎ بوريس‌‏‎ با‏‎ را‏‎ ماتيوس‌‏‎ من‌‏‎:‎گفت‌‏‎ (‎Focus)فوكوس‌‏‎
به‌‏‎ نياز‏‎ ديگر‏‎ ويمبلدون‌‏‎ در‏‎ قهرماني‌‏‎ دومين‌‏‎ از‏‎ بكرپس‌‏‎.مي‌كنم‌‏‎
داشت‌‏‎ بستگي‌‏‎ وي‌‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ آلمان‌‏‎ تنيس‌‏‎ حيات‌‏‎ اماچون‌‏‎ نداشت‌‏‎ پول‌‏‎
.داد‏‎ ادامه‌‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎
شدن‌‏‎ ميليونر‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ حتي‌‏‎ كه‌‏‎ هستم‌‏‎ بازيكناني‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎
.باشند‏‎ نداده‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ انگيزه‌‏‎
بلافاصله‌‏‎ شد ، ‏‎ برتي‌فوگتس‌‏‎ جانشين‌‏‎ اينكه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ ريبك‌‏‎
انجام‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ براي‌‏‎ بازي‌‏‎ سال‌ ، 129‏‎ طي‌ 18‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ ماتيوس‌ساله‌‏‎
قصد‏‎ كه‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ يكي‌‏‎.‎خواند‏‎ فرا‏‎ اردو‏‎ بودبه‌‏‎ داده‌‏‎
.است‌‏‎ مولر‏‎ آندرياس‌‏‎ دارد ، ‏‎ را‏‎ ملي‌‏‎ به‌تيم‌‏‎ بازگشت‌‏‎
كه‌‏‎ گفتم‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ و‏‎ گرفتم‌‏‎ تماس‌‏‎ ريبك‌‏‎ با‏‎ تلفني‌‏‎ من‌‏‎:‎گفت‌‏‎ مولر‏‎
.كنم‌‏‎ بازي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ براي‌‏‎ "مجددا‏‎ قصددارم‌‏‎
بود‏‎ خواهد‏‎ ريبك‌‏‎ براي‌‏‎ خوش‌‏‎ خبري‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ مولر‏‎ بازگشت‌‏‎
تيم‌‏‎ براي‌‏‎ بازي‌‏‎ قصد‏‎ ديگر‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ افن‌برگ‌‏‎ اشتفان‌‏‎ چون‌‏‎
.ندارد‏‎ را‏‎ ملي‌‏‎
احترام‌‏‎ افن‌برگ‌‏‎ تصميم‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎:‎گفت‌‏‎ رابطه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ريبك‌‏‎
بگويم‌‏‎ اگر‏‎است‌‏‎ نكرده‌‏‎ نگران‌‏‎ مرا‏‎ وي‌‏‎ كناره‌گيري‌‏‎ و‏‎ مي‌گذارم‌‏‎
سوال‌‏‎ زير‏‎ بوندس‌ليگا‏‎ آنگاه‌‏‎ ندارم‌‏‎ افن‌برگ‌‏‎ جانشيني‌براي‌‏‎ كه‌‏‎
.رفت‌‏‎ خواهد‏‎
زير‏‎ را‏‎ وي‌‏‎ آلمان‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌داند‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ ريبك‌‏‎
تيم‌‏‎ وارد‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎:‎مي‌گويد‏‎ وي‌‏‎ داده‌اند ، ‏‎ قرار‏‎ ذره‌بين‌‏‎
مثال‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ نمي‌كردم‌ ، ‏‎ حمل‌‏‎ افتخاري‌‏‎ خود‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ شدم‌‏‎ ملي‌‏‎
جام‌‏‎ در‏‎ قهرماني‌‏‎ مي‌شد ، ‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربي‌‏‎"هانيكس‌‏‎ يوپ‌‏‎" اگر‏‎
همين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌داشت‌‏‎ خود‏‎ پشتيبان‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ را‏‎ اروپا‏‎ باشگاههاي‌‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ بگويم‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ اين‌‏‎ البته‌‏‎دشواراست‌‏‎ بسيار‏‎ كارم‌‏‎ دليل‌‏‎
.ندارم‌‏‎ نيازي‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ حمايت‌‏‎

اعلام‌‏‎ همچنين‌‏‎ ريبك‌‏‎ ماتيوس‌اريش‌‏‎ براي‌‏‎ "‎‏‏10‏‎ شماره‌‏‎ پيراهن‌‏‎
تعلق‌‏‎ لوتارماتيوس‌‏‎ به‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ "‎‏‏10‏‎ شماره‌‏‎ پيراهن‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ كاپيتان‌‏‎ كماكان‌‏‎ بيرهوف‌‏‎ اوليور‏‎ اما‏‎ گرفت‌‏‎ خواهد‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎
وظيفه‌‏‎ انجام‌‏‎ سوئي‌پر‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ماتيوس‌‏‎ آنكه‌‏‎ با‏‎:گفت‌‏‎ ريبك‌‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ ما‏‎ تيم‌‏‎ بازيساز‏‎ حال‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ خواهدكرد ، ‏‎
آلمان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سابق‌‏‎ بازيكن‌‏‎ "ماگات‌‏‎ فليكس‌‏‎"
ميدان‌‏‎ ميانه‌‏‎ در‏‎ همواره‌‏‎ بزرگ‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ بازيسازهاي‌‏‎:‎مي‌گويد‏‎
برزيل‌‏‎ و‏‎ فرانسه‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ در‏‎ دونگا‏‎ و‏‎ دشان‌‏‎ مانند‏‎ دارند‏‎ حضور‏‎
ميدان‌‏‎ ميانه‌‏‎ در‏‎ ماتيوس‌‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎ مكان‌‏‎ نظرم‌بهترين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎
.است‌‏‎
اگر‏‎:‎گفت‌‏‎ ماتيوس‌‏‎ به‌‏‎ "شماره‌10‏‎ پيراهن‌‏‎ اعطاي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ ريبك‌‏‎
روحي‌‏‎ فشارهاي‌‏‎ زير‏‎ مي‌دادم‌‏‎ جوان‌‏‎ بازيكن‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ پيراهن‌‏‎ اين‌‏‎
.مي‌شد‏‎ له‌‏‎
اشتيليكه‌‏‎ و‏‎ من‌‏‎:گفت‌‏‎ جوان‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ دعوت‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ ريبك‌‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ كرده‌ايم‌‏‎ يادداشت‌‏‎ خود‏‎ دفتر‏‎ در‏‎ را‏‎ جوان‌‏‎ بازيكن‌‏‎ نام‌40‏‎
.كرد‏‎ خواهيم‌‏‎ انتخاب‏‎ را‏‎ نفر‏‎ دو‏‎ تنها‏‎ ميان‌آنها‏‎

مي‌رود‏‎ فلوريدا‏‎ به‌‏‎ آلمان‌‏‎
دوستانه‌‏‎ ديدار‏‎ دو‏‎ برگزاري‌‏‎ براي‌‏‎ آلمان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
سفر‏‎ فلوريدا‏‎ به‌‏‎ روز‏‎ مدت‌ 10‏‎ به‌‏‎ ميلادي‌‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎ فوريه‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎
آمريكا‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ فوريه‌‏‎ ششم‌‏‎ روز‏‎ آلمان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ ابتدا‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ ديدار‏‎ آرژانتين‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ بعد‏‎ روز‏‎ سه‌‏‎ و‏‎
بوندس‌ليگا‏‎ زمستاني‌‏‎ تعطيلات‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ آلمان‌‏‎ تيم‌‏‎ سفر‏‎
.مي‌شود‏‎ انجام‌‏‎

اشتيليكه‌‏‎ جنجال‌آفريني‌‏‎
اولي‌‏‎ از‏‎ دورتموند‏‎ تيم‌‏‎ سابق‌‏‎ مربي‌‏‎ "هيتزفيلد‏‎ اوتمار‏‎"
اندي‌‏‎" از‏‎ تا‏‎ خواست‌‏‎ آلمان‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربي‌‏‎ كمك‌‏‎ اشتيليكه‌ ، ‏‎
.كند‏‎ عذرخواهي‌‏‎ "مولر‏‎
كرد‏‎ اعلام‌‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ گفتگوي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ قبل‌‏‎ هفته‌‏‎ دو‏‎ اشتيليكه‌‏‎
.است‌‏‎ تنبل‌‏‎ و‏‎ كار‏‎ كم‌‏‎ بازيكن‌‏‎ يك‌‏‎ مولر‏‎ كه‌‏‎
چون‌‏‎ هستم‌‏‎ مولر‏‎ طرفداران‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ من‌‏‎:گفت‌‏‎ فيلد‏‎ هيتز‏‎
به‌‏‎.‎مي‌باشد‏‎ وي‌‏‎ مديون‌‏‎ دهه‌ 90‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ موفقيت‌هاي‌‏‎ دورتموند‏‎
.كند‏‎ عذرخواهي‌‏‎ او‏‎ از‏‎ بايد‏‎ اشتيليكه‌‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎
دورتموند‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ و 1996‏‎ سال‌ 1995‏‎ در‏‎ "مولر‏‎"
باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ هم‌‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ بوندس‌ليگا‏‎ قهرمان‌‏‎
.داد‏‎ اختصاص‌‏‎ به‌خود‏‎ را‏‎ اروپا‏‎
به‌‏‎ مي‌كرد ، ‏‎ تصور‏‎ فوگتس‌‏‎ بركناري‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ اشتيليكه‌‏‎
از‏‎ انتقاد‏‎ به‌‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ انتخاب‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎ عنوان‌‏‎
جنجال‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ پرداخت‌‏‎ دورتموند‏‎ ملي‌پوش‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
.آفريد‏‎

تون‌‏‎ براي‌‏‎ بازي‌‏‎ ‎‏‏400‏‎
خود‏‎ بازي‌‏‎ چهارصدمين‌‏‎ شالكه‌‏‎ تيم‌‏‎ ساله‌‏‎ بازيكن‌ 32‏‎ "تون‌‏‎ اولاف‌‏‎"
اين‌‏‎ با‏‎ داد‏‎ انجام‌‏‎ لوركوزن‌‏‎ باير‏‎ مقابل‌‏‎ بوندس‌ليگا‏‎ در‏‎ را‏‎
:گفت‌‏‎ "تون‌‏‎".‎ندارد‏‎ را‏‎ فوتبال‌‏‎ ورزش‌‏‎ از‏‎ خداحافظي‌‏‎ قصد‏‎ حال‌ ، ‏‎
.كرد‏‎ خواهم‌‏‎ تمديد‏‎ را‏‎ خود‏‎ قرارداد‏‎ فصل‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎
هنوز‏‎ تون‌‏‎ اولاف‌‏‎:گفت‌‏‎ شالكه‌‏‎ مربي‌‏‎ "آسائور‏‎ رودي‌‏‎" همچنين‌‏‎
سال‌‏‎ چند‏‎ كه‌‏‎ اميدوارم‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ آلمان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ليبروي‌‏‎ بهترين‌‏‎ هم‌‏‎
عضو‏‎ تا 1988‏‎ سال‌ 1984‏‎ از‏‎ تون‌‏‎.كند‏‎ بازي‌‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎ ديگر‏‎
.پرداخت‌‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎ مونيخ‌‏‎ بايرن‌‏‎ براي‌‏‎ سال‌‏‎ سپس‌ 6‏‎ و‏‎ بود‏‎ شالكه‌‏‎

برخوردار‏‎ آلمان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎ خاصي‌‏‎ محبوبيت‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ "تون‌‏‎"
رقابتهاي‌‏‎ پايان‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ اما‏‎ كرد‏‎ بازي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ براي‌‏‎ است‌بار‏‎
.نمود‏‎ خداحافظي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ از‏‎ جام‌جهاني‌‏‎

مي‌شود‏‎ مشخص‌‏‎ سال‌ 2000‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ ميزبان‌‏‎
بهار‏‎.‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ (فيفا‏‎)‎ فوتبال‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
.مي‌كند‏‎ انتخاب‏‎ را‏‎ سال‌ 2006‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ ميزبان‌‏‎ سال‌ميلادي‌ ، ‏‎
و‏‎ رقابتهاست‌‏‎ اين‌‏‎ ميزباني‌‏‎ نامزدهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ هم‌‏‎ كشورآلمان‌‏‎
رويداد‏‎ بزرگترين‌‏‎ سال‌ 1974 ، ‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ ديگر‏‎ يكبار‏‎ داردكه‌‏‎ قصد‏‎
آلمان‌ ، ‏‎ رقباي‌‏‎ نزديك‌ترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎.‎كند‏‎ برگزار‏‎ جهان‌را‏‎ فوتبال‌‏‎
ميزباني‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ علاقه‌مند‏‎ "شخصا‏‎ بلاتر‏‎ سپ‌‏‎ اما‏‎ انگليس‌است‌‏‎ كشور‏‎
.كند‏‎ اهدا‏‎ آفريقايي‌‏‎ يك‌كشور‏‎ به‌‏‎ را‏‎
بايد‏‎ هستند‏‎ رقابتها‏‎ اين‌‏‎ ميزباني‌‏‎ خواهان‌‏‎ كه‌‏‎ كشورهايي‌‏‎
ارسال‌‏‎ فيفا‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ تقاضاهاي‌‏‎ سال‌ 1999‏‎ بهار‏‎ تا‏‎ حداكثر‏‎
كشورهاي‌‏‎ امكانات‌‏‎ سال‌ 1999‏‎ پاييز‏‎ فدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎
.كرد‏‎ بررسي‌خواهد‏‎ را‏‎ ميزبان‌‏‎
ما‏‎:‎گفت‌‏‎ آلمان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ سخنگوي‌‏‎ "اشميت‌‏‎ هورست‌‏‎"
اما‏‎ است‌‏‎ ربوده‌‏‎ ما‏‎ از‏‎ را‏‎ سبقت‌‏‎ گوي‌‏‎ انگليس‌‏‎ كشور‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانيم‌‏‎
.گرفت‌‏‎ خواهيم‌‏‎ سبقت‌‏‎ انگليسي‌ها‏‎ از‏‎ حال‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎
وزير‏‎ نخست‌‏‎ "بلر‏‎ توني‌‏‎" كه‌‏‎ مي‌رسد‏‎ خبر‏‎ مطلع‌‏‎ منابع‌‏‎ از‏‎
احتمال‌‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ بلاتر‏‎ با‏‎ نزديكي‌‏‎ انگليس‌رابطه‌‏‎
و‏‎ آلمان‌‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ است‌‏‎ زياد‏‎ بسيار‏‎ كشور‏‎ ميزباني‌اين‌‏‎
جنوبي‌ ، ‏‎ آفريقاي‌‏‎ نيجريه‌ ، ‏‎ مصر ، ‏‎ مراكش‌ ، ‏‎ انگليس‌كشورهاي‌‏‎
رقابتها‏‎ اين‌‏‎ برگزاري‌‏‎ خواهان‌‏‎ مكزيك‌‏‎ برزيل‌و‏‎ استراليا ، ‏‎
.شده‌اند‏‎

لوركوزن‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ ريبك‌‏‎ حمايت‌‏‎
كرد ، ‏‎ اعلام‌‏‎ آلمان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ جديد‏‎ مربي‌‏‎ "ريبك‌‏‎ اريش‌‏‎"
و‏‎ مونيخ‌‏‎ بايرن‌‏‎ باشگاه‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ را‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ اغلب‏‎
لوركوزن‌‏‎ سال‌ 1988 ، ‏‎ در‏‎ ريبك‌‏‎.كرد‏‎ خواهد‏‎ انتخاب‏‎ بايرلوركوزن‌‏‎
.كرد‏‎ هدايت‌‏‎ يوفا‏‎ جام‌‏‎ مقام‌قهرماني‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
آ‏‎.‎پ‌‏‎.د‏‎ خبرگزاري‌‏‎:از‏‎
بهادري‌نژاد‏‎ امير‏‎:ترجمه‌‏‎جام‌‏‎)‎ كشور‏‎ باشگاههاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎
و‏‎ انزلي‌‏‎ در‏‎ "استقلال‌‏‎" (آزادگان‌‏‎
خود‏‎ حريفان‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ "پيروزي‌‏‎"
كردند‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎


شد‏‎ جدول‌‏‎ صدر‏‎ در‏‎ "سايپا‏‎" جانشين‌‏‎ "سپاسي‌‏‎ فجر‏‎"

اين‌‏‎ ماست‌ ، ‏‎ فوتبال‌‏‎ تمام‌نماي‌‏‎ آينه‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
تابتوان‌‏‎ باشد‏‎ خاصيت‌هايي‌‏‎ داراي‌‏‎ بايد‏‎ جوش‌‏‎ و‏‎ پرجنب‏‎ بازي‌هاي‌‏‎
انجام‌‏‎ همزمان‌‏‎ را‏‎ گسترش‌‏‎ و‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ بناي‌‏‎ آن‌‏‎ روي‌‏‎
.داد‏‎
بستر‏‎ بايد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ كشور‏‎ فوتبال‌‏‎ ليگ‌‏‎ مجموعه‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎
آن‌‏‎ دل‌‏‎ از‏‎ كشورمان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ استعدادهاي‌‏‎ تا‏‎ باشد‏‎ مناسبي‌‏‎
.يابند‏‎ راه‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ بيايند‏‎ بيرون‌‏‎
مربيان‌‏‎ و‏‎ نمانده‌‏‎ باقي‌‏‎ زيادي‌‏‎ زمان‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ آغاز‏‎ تا‏‎
و‏‎ شناخته‌‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اصلي‌‏‎ تركيب‏‎ سريعتر‏‎ هرچه‌‏‎ بايد‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
آسيايي‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ راهي‌‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ برگزيده‌‏‎ نفرات‌‏‎ انتخاب‏‎ با‏‎
.كنند‏‎ بانكوك‌‏‎
شاياني‌‏‎ كمك‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ ليگ‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ منظم‌‏‎ برگزاري‌‏‎
مورد‏‎ را‏‎ بازيكنان‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربيان‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ خواهد‏‎
.دهند‏‎ قرار‏‎ ارزيابي‌دقيق‌تر‏‎
جام‌‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ فوتبال‌‏‎ هاي‌‏‎ رقابت‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎
با‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ بازي‌‏‎ كشورمان‌ 6‏‎ مختلف‌‏‎ شهرهاي‌‏‎ در‏‎ آزادگان‌‏‎
رخ‌‏‎ رقابت‌ها‏‎ رده‌بندي‌‏‎ جدول‌‏‎ در‏‎ تغييراتي‌‏‎ بازيها‏‎ اين‌‏‎ انجام‌‏‎
.داد‏‎
آمد‏‎ زير‏‎ به‌‏‎ جدول‌‏‎ صدر‏‎ از‏‎ پيروزي‌‏‎ مقابل‌‏‎ باخت‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ سايپا‏‎
بدون‌‏‎ تساوي‌‏‎ به‌‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎ مقابل‌‏‎ خانه‌اش‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ تا‏‎
جدول‌‏‎ نخست‌‏‎ مكان‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ جايگزين‌‏‎ امتياز‏‎ با 8‏‎ رسيد‏‎ گل‌‏‎
.شود‏‎
طعم‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ تساوي‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ بعد‏‎ استقلال‌‏‎ انزلي‌‏‎ در‏‎
بريك‌‏‎ دو‏‎ نتيجه‌‏‎ با‏‎ خانه‌اش‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ملوان‌‏‎ و‏‎ چشيد‏‎ را‏‎ پيروزي‌‏‎
تيم‌‏‎ اين‌‏‎داشت‌‏‎ دوگانه‌اي‌‏‎ چهره‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎.‎شكست‌داد‏‎
افتاد‏‎ پيش‌‏‎ حريف‌‏‎ از‏‎ چيني‌‏‎ و‏‎ موسوي‌‏‎ گلهاي‌‏‎ با‏‎ نخست‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎
دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ داد ، ‏‎ ارائه‌‏‎ رقيبش‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ را‏‎ بهتري‌‏‎ وبازي‌‏‎
گذاشت‌كه‌‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ سردرگمي‌‏‎ بازي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ كندتر‏‎ استقلال‌‏‎ ريتم‌‏‎
باز‏‎ را‏‎ ميهمان‌‏‎ دروازه‌‏‎ يك‌بار‏‎ ملوان‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎
.كند‏‎
گرفت‌‏‎ قرار‏‎ هفتم‌‏‎ مكان‌‏‎ در‏‎ امتياز‏‎ با 5‏‎ پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎
.ايستاد‏‎ دوازدهم‌‏‎ جاي‌‏‎ در‏‎ امتياز‏‎ با 3‏‎ نيز‏‎ ملوان‌‏‎ و‏‎
براي‌‏‎ سايپا‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ بازي‌‏‎ مهمترين‌‏‎ در‏‎
مغلوب‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ اما‏‎ رفت‌ ، ‏‎ پيروزي‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ صدرنشيني‌‏‎ تداوم‌‏‎
و‏‎ مت‌كوويچ‌‏‎ غياب‏‎ در‏‎ پروين‌‏‎ علي‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎شد‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎
داشت‌‏‎ برعهده‌‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ هدايت‌‏‎ ذخيره‌ها‏‎ نيمكت‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ پيوس‌‏‎
.كرد‏‎ بازي‌‏‎ روانتر‏‎ گذشته‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ وپيروزي‌‏‎
از‏‎ پيروزي‌‏‎ گسترده‌‏‎ حملات‌‏‎ عليرغم‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ كريمي‌‏‎ علي‌‏‎ توسط‏‎ شد‏‎ موفق‌‏‎ يك‌بار‏‎ تنها‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ جناحين‌ ، ‏‎
.يابد‏‎ دست‌‏‎ گل‌‏‎
فعلي‌اش‌‏‎ مهاجمان‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ نيز‏‎ مسابقه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎
.دارد‏‎ گلزني‌‏‎ مشكل‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ چشمگيري‌‏‎ تلاش‌‏‎ خورده‌‏‎ گل‌‏‎ جبران‌‏‎ براي‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ سايپا‏‎
.شد‏‎ پيروزي‌‏‎ دفاعي‌‏‎ بازي‌‏‎ اسير‏‎ اما‏‎ گذاشت‌ ، ‏‎ نمايش‌‏‎
و‏‎ سقوط‏‎ جدول‌‏‎ دوم‌‏‎ مكان‌‏‎ به‌‏‎ امتياز‏‎ با 7‏‎ شكست‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ سايپا‏‎
.كرد‏‎ جهش‌‏‎ پنجم‌‏‎ مكان‌‏‎ به‌‏‎ امتياز‏‎ تعداد‏‎ همين‌‏‎ با‏‎ پيروزي‌‏‎
تساوي‌‏‎ با‏‎ شيراز‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ تيم‌‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ ساير‏‎ در‏‎
.رفت‌‏‎ جدول‌‏‎ صدر‏‎ به‌‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎ مقابل‌‏‎
شكست‌‏‎ با‏‎ هفته‌‏‎ سه‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ آبادان‌‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ تيم‌‏‎ آبادان‌‏‎ در‏‎
.كرد‏‎ تجربه‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ برد‏‎ اولين‌‏‎ اصفهان‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎ تيم‌‏‎ دادن‌‏‎
جدول‌‏‎ هشتم‌‏‎ مكان‌‏‎ در‏‎ امتياز‏‎ با 5‏‎ پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎
در‏‎ امتياز‏‎ بدون‌‏‎ پي‌درپي‌‏‎ باخت‌‏‎ چهارمين‌‏‎ قبول‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ ذوبآهن‌‏‎
با‏‎ ذوبآهن‌‏‎ ياوري‌‏‎ محمود‏‎ بركناري‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎.‎باقي‌ماند‏‎ جدول‌‏‎ قعر‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ روبرو‏‎ عديده‌اي‌‏‎ مشكلات‌‏‎

پروين‌‏‎ علي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ روزي‌‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎ تيم‌‏‎:‎عكس‌‏‎ شرح‌‏‎
مكان‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ سايپا‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ ‎‏‏،‏‎ شد‏‎ مي‌‏‎ هدايت‌‏‎
در‏‎ پيروزي‌‏‎ مدافع‌‏‎ فر‏‎ رهبري‌‏‎ بهروز‏‎.‎ كند‏‎ صعود‏‎ جدول‌‏‎ پنجم‌‏‎
.شود‏‎ مي‌‏‎ ديده‌‏‎ سايپا‏‎ مهاجم‌‏‎ با‏‎ مصاف‌‏‎مربي‌‏‎ كمك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ فركي‌‏‎ حسين‌‏‎
شد‏‎ انتخاب‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎


پيشنهاد‏‎ به‌‏‎:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ ديروز‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎ "پورحيدري‌‏‎ منصور‏‎"
سمت‌‏‎ به‌‏‎ "فركي‌‏‎ حسين‌‏‎" فدراسيون‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ موافقت‌كميته‌‏‎
.شد‏‎ منصوب‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربي‌‏‎ كمك‌‏‎
بوده‌‏‎ تهران‌‏‎ پيروزي‌‏‎ و‏‎ پاس‌‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ سابق‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ فركي‌‏‎
فوتبال‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ و‏‎ آرژانتين‌‏‎ جهاني‌ 1978‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ و‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ كويت‌‏‎ سال‌ 1980‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ ملت‌هاي‌‏‎ جام‌‏‎
.بود‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎
سيزدهمين‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
اولين‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎ آماده‌‏‎ تايلند‏‎ آسيايي‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎
تيم‌‏‎ با‏‎ كويت‌‏‎ در‏‎ جاري‌‏‎ مهرماه‌‏‎ روز 21‏‎ را‏‎ خود‏‎ ديدارتداركاتي‌‏‎
.مي‌دهد‏‎ انجام‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ نتايج‌‏‎


استقلال‌ 2‏‎ -يك‌‏‎ انزلي‌‏‎ ملوان‌‏‎
شهرام‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏30‏‎)‎چيني‌‏‎ علي‌‏‎ (‎‏‏8‏‎)موسوي‌‏‎ علي‌‏‎:گلها‏‎
.ملوان‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏53‏‎)‎پرنيان‌فر‏‎
صفر‏‎ اصفهان‌‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎ -‎صفر‏‎ شيراز‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎
صفر‏‎ تالش‌‏‎ چوكاي‌‏‎ -مشهد 3‏‎ ابومسلم‌‏‎
مجيد‏‎ و‏‎ (‎‏‏75‏‎)ناظرزاده‌‏‎ مجيد‏‎ (‎‎‏‏68‏‎)‎كوچك‌زاده‌‏‎ فرهاد‏‎:گلها‏‎
.ابومسلم‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏85‏‎)‎نوروزي‌‏‎
صفر‏‎ سايپا‏‎ -‎يك‌‏‎ پيروزي‌‏‎
.پيروزي‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏25‏‎)‎كريمي‌‏‎ علي‌‏‎:گل‌‏‎
صفر‏‎ ملي‌‏‎ بانك‌‏‎ -خوزستان‌ 2‏‎ فولاد‏‎
فولاد‏‎ براي‌‏‎ (‎و70‏‎ ‎‏‏1‏‎)خليفه‌اصل‌‏‎ اميد‏‎:گلها‏‎
يك‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎ -‎آبادان‌ 2‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎
صنعت‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏33‏‎)‎حوتي‌زاده‌‏‎ عقيل‌‏‎ (‎‎‏‏29‏‎)‎نوروزي‌‏‎ احمدرضا‏‎:گلها‏‎
.ذوبآهن‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏76‏‎)‎محققيان‌‏‎ جواد‏‎ نفت‌ ، ‏‎دووميداني‌‏‎ قهرمان‌‏‎ تهران‌‏‎
شد‏‎ كشور‏‎ بانوان‌‏‎


و‏‎ ايران‌‏‎ بانوان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ دووميداني‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
داشت‌ ، ‏‎ جريان‌‏‎ تختي‌اهواز‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ ملي‌ ، كه‌‏‎ تيم‌‏‎ انتخابي‌‏‎
.رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌الف‌‏‎ تيم‌‏‎ قهرماني‌‏‎ با‏‎ ديروز‏‎
سكوي‌‏‎ بر‏‎ امتياز‏‎ كسب 86‏‎ با‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ الف‌‏‎ تهران‌‏‎ تيم‌‏‎
و 54‏‎ با 65‏‎ ترتيب‏‎ فارس‌به‌‏‎ و‏‎ خوزستان‌‏‎ وتيم‌هاي‌‏‎ ايستاد‏‎ نخست‌‏‎
.كردند‏‎ كسب‏‎ سوم‌را‏‎ و‏‎ دوم‌‏‎ عنوان‌هاي‌‏‎ امتياز‏‎
قالب‏‎ در‏‎ دونده‌‏‎ شركت‌ 170‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ روز‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎
.دست‌آمد‏‎ به‌‏‎ زير‏‎ نتايج‌‏‎ شد ، ‏‎ تيم‌برگزار‏‎ ‎‏‏15‏‎
طول‌‏‎ پرش‌‏‎
.خوزستان‌‏‎ از‏‎ بابايي‌‏‎ زيور‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
.خوزستان‌‏‎ از‏‎ بابايي‌‏‎ زيبا‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
.الف‌‏‎ تهران‌‏‎ از‏‎ حسينون‌‏‎ طناز‏‎ -‎‎‏‏3‏‎
متر‏‎ ‎‏‏1500‏‎
.الف‌‏‎ تهران‌‏‎ از‏‎ رحيم‌پور‏‎ اشرف‌‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
.ب‏‎ تهران‌‏‎ از‏‎ نصيري‌‏‎ مژگان‌‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
.فارس‌‏‎ از‏‎ قلندرپور‏‎ خاطره‌‏‎ -‎‏‏3‏‎
متر‏‎ ‎‏‏400‏‎
.خوزستان‌‏‎ از‏‎ بابايي‌‏‎ زيور‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
.فارس‌‏‎ از‏‎ كراجاني‌‏‎ فاطمه‌‏‎ -‎‏‏2‏‎
.گيلان‌‏‎ از‏‎ حبيبپور‏‎ طاهره‌‏‎ -‎‎‏‏3‏‎
متر‏‎ ‎‏‏5000‏‎
.الف‌‏‎ تهران‌‏‎ از‏‎ رحيم‌پور‏‎ اشرف‌‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
.قزوين‌‏‎ از‏‎ صفوي‌‏‎ آمنه‌‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
.قزوين‌‏‎ از‏‎ آدينه‌‏‎ خاطره‌‏‎ -‎‏‏3‏‎
ركورد‏‎ ماده‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مقام‌‏‎ كسب‏‎ ضمن‌‏‎ رحيم‌پور‏‎ اشرف‌‏‎ -
.رساند‏‎ ثبت‌‏‎ به‌‏‎ براي‌ايران‌‏‎ جديدي‌‏‎
تيمي‌‏‎ متر‏‎ در100‏‎ ‎‏‏4‏‎
.خوزستان‌‏‎ -‎گيلان‌ 3‏‎ -‎تهران‌الف‌ 2‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
ديسك‌‏‎ پرتاب‏‎
.الف‌‏‎ تهران‌‏‎ از‏‎ مديري‌‏‎ گلناز‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
.فارس‌‏‎ از‏‎ بهروزي‌‏‎ صغري‌‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
.ب‏‎ تهران‌‏‎ از‏‎ گيتي‌‏‎ هانا‏‎ -‎‎‏‏3‏‎
متر‏‎ ‎‏‏200‏‎
.گيلان‌‏‎ از‏‎ شهرامي‌‏‎ حديث‌‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
.الف‌‏‎ تهران‌‏‎ از‏‎ متاعي‌‏‎ نفيسه‌‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
.الف‌‏‎ تهران‌‏‎ از‏‎ رستمي‌‏‎ مريم‌‏‎ -‎‎‏‏3‏‎
مانع‌‏‎ با‏‎ متر‏‎ ‎‏‏400‏‎
.خوزستان‌‏‎ از‏‎ بابايي‌‏‎ زيور‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
.خوزستان‌‏‎ از‏‎ بابايي‌‏‎ زيبا‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
.فارس‌‏‎ از‏‎ پورمند‏‎ ليلا‏‎ -‎‎‏‏3‏‎
با‏‎ را‏‎ خوزستاني‌‏‎ دونده‌‏‎ بابايي‌‏‎ زيور‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎ فني‌‏‎ كميته‌‏‎
اين‌‏‎ دونده‌‏‎ بهترين‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ برنز‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ يك‌نقره‌‏‎ طلا ، ‏‎ مدال‌‏‎ سه‌‏‎
.برگزيد‏‎ پيكارها‏‎در‏‎ جام‌‏‎ و‏‎ يوفا‏‎ جام‌‏‎ قرعه‌كشي‌‏‎
و‏‎ والنسيا‏‎ با‏‎ ليورپول‌‏‎ جام‌‏‎
خواهند‏‎ روبرو‏‎ كپنهاگ‌‏‎ با‏‎ چلسي‌‏‎
شد‏‎


جام‌‏‎ و‏‎ يوفا‏‎) اروپا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ دو‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
بازي‌ها‏‎ حساسترين‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ وطي‌‏‎ شد‏‎ قرعه‌كشي‌‏‎ گذشته‌‏‎ شب‏‎ (جام‌‏‎ در‏‎
.مي‌كند‏‎ ديدار‏‎ انگليس‌‏‎ ليدز‏‎ با‏‎ ايتاليا‏‎ از‏‎ رم‌‏‎ يوفا‏‎ جام‌‏‎ در‏‎

.است‌‏‎ اسكاتلند‏‎ رنجرز‏‎ گلاسكو‏‎ ميزبان‌‏‎ آلمان‌‏‎ از‏‎ بايرلوركوزان‌‏‎

.كرد‏‎ خواهد‏‎ جدال‌‏‎ مارسي‌‏‎ با‏‎ دشوار‏‎ ديداري‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ وردربرمن‌‏‎

.مي‌رود‏‎ سوئيس‌‏‎ هاپرز‏‎ گراس‌‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ ايتاليا‏‎ فيورنتينا‏‎

.والنسياست‌‏‎ اسپانيايي‌‏‎ تيم‌‏‎ ميزبان‌‏‎ نيز‏‎ ليورپول‌‏‎ آنفيلد‏‎ در‏‎
بازي‌هاي‌‏‎ و‏‎ مهر‏‎ درتاريخ‌ 28‏‎ جام‌‏‎ اين‌‏‎ رفت‌‏‎ مرحله‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ آبان‌‏‎ روز 12‏‎ برگشت‌‏‎ مرحله‌‏‎
گذشته‌‏‎ دور‏‎ قهرمان‌‏‎ چلسي‌‏‎ نيز‏‎ اروپا‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ جام‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎
.مي‌رود‏‎ دانمارك‌‏‎ كپنهاگ‌‏‎ تيم‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ روبرو‏‎ يوگسلاوي‌‏‎ از‏‎ بلگراد‏‎ پارتيزان‌‏‎ با‏‎ لازيو‏‎
با‏‎ تا‏‎ مي‌رود‏‎ نروژ‏‎ به‌‏‎ رفت‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ نيز‏‎ تركيه‌‏‎ بشيكتاش‌‏‎ تيم‌‏‎
.كند‏‎ بازي‌‏‎ والرنيپگا‏‎
برگشت‌‏‎ مرحله‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ و‏‎ مهرماه‌‏‎ روز 30‏‎ رفت‌‏‎ مرحله‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ ماه‌‏‎ آبان‌‏‎ روز 14‏‎ايران‌‏‎ شطرنج‌‏‎ تيم‌‏‎ پيروزي‌‏‎
آمريكا‏‎ برابر‏‎


و‏‎ سي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎ زنان‌‏‎ و‏‎ مردان‌‏‎ شطرنج‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
مركز‏‎ اليستا‏‎ شهر‏‎ كه‌در‏‎ شطرنج‌‏‎ جهاني‌‏‎ المپياد‏‎ دوره‌‏‎ سومين‌‏‎
دو‏‎ به‌‏‎ دارند‏‎ حضور‏‎ مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ روسيه‌‏‎ كالميك‌‏‎ جمهوري‌‏‎
در‏‎ ايران‌‏‎ مردان‌‏‎ شطرنج‌‏‎ تيم‌‏‎.‎يافتند‏‎ شكست‌دست‌‏‎ دو‏‎ و‏‎ پيروزي‌‏‎
شد‏‎ پيروز‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ آمريكا 4‏‎ تيم‌‏‎ برابر‏‎ خود‏‎ ديدار‏‎ نخستين‌‏‎
.گذشت‌‏‎ بارابادوس‌‏‎ تيم‌‏‎ سد‏‎ از‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ حساب 3‏‎ با‏‎ وسپس‌‏‎
صفر‏‎ بر‏‎ شكست‌ 3‏‎ تحمل‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ نيز‏‎ ايران‌‏‎ زنان‌‏‎ شطرنج‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
نتيجه‌‏‎ همين‌‏‎ با‏‎ را‏‎ "ماكائو‏‎"تيم‌‏‎ توانست‌‏‎ چك‌‏‎ جمهوري‌‏‎ تيم‌‏‎ مقابل‌‏‎
.كند‏‎ مغلوب‏‎
دارد 2‏‎ نام‌‏‎ نيز‏‎ "ملت‌ها‏‎ مسابقه‌‏‎" كه‌‏‎ شطرنج‌‏‎ جهاني‌‏‎ المپياد‏‎ در‏‎
در‏‎ تيم‌‏‎ و 78‏‎ مردان‌‏‎ قسمت‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ قالب 118‏‎ در‏‎ شطرنجباز‏‎ هزار‏‎
.دارند‏‎ حضور‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ زنان‌‏‎ بخش‌‏‎بانوان‌‏‎ واليبال‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎
آهن‌‏‎ ذوب‏‎ تيمهاي‌‏‎ كشور‏‎ قهرماني‌‏‎
نهايي‌‏‎ دور‏‎ به‌‏‎ چمران‌‏‎ شهيد‏‎ و‏‎
كردند‏‎ صعود‏‎


دور‏‎ مقدماتي‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ اصفهان‌‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎ تيم‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
بانوان‌‏‎ واليبال‌قهرماني‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ هفتمين‌‏‎ برگشت‌‏‎
تيم‌‏‎ مقابل‌‏‎ ديروز‏‎ صبح‌‏‎ (‎دوم‌‏‎ گروه‌‏‎) كشور‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎
.پيروزشد‏‎ تهران‌‏‎ حجاب‏‎
اصفهان‌‏‎ تختي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ شهريور‏‎ سالن‌ 17‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎
بر‏‎ بر 6 ، 15‏‎ ‎‏‏15‏‎) حساب‏‎ با‏‎ و‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ سه‌‏‎ نتيجه‌‏‎ با‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎
.يافت‌‏‎ خاتمه‌‏‎ (‎بر 4‏‎ و 15‏‎ ‎‏‏7‏‎
تهران‌‏‎ حجاب‏‎ تهران‌ ، ‏‎ چمران‌‏‎ شهيد‏‎ تيم‌‏‎ سه‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎
.شد‏‎ برگزار‏‎ اصفهان‌‏‎ درشهر‏‎ روز‏‎ سه‌‏‎ طي‌‏‎ اصفهان‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎ و‏‎
و‏‎ تهران‌‏‎ چمران‌‏‎ شهيد‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ رقابت‌ها‏‎ از‏‎ دور‏‎ اين‌‏‎ خاتمه‌‏‎ در‏‎
.كردند‏‎ صعود‏‎ نهايي‌‏‎ دور‏‎ به‌‏‎ دو‏‎ گروه‌‏‎ از‏‎ اصفهان‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ ماه‌‏‎ آبان‌‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ نهايي‌‏‎ ديدار‏‎گل‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎
كرد‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ راه‌آهن‌‏‎


از‏‎ تهران‌‏‎ راه‌آهن‌‏‎ و‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ ديدار‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
باشگاههاي‌‏‎ دوم‌‏‎ دسته‌‏‎ فوتبال‌قهرماني‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ دوم‌‏‎ هفته‌‏‎
پايان‌‏‎ به‌‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ سود‏‎ به‌‏‎ "آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎" ايران‌‏‎
.رسيد‏‎
تيم‌‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ اهواز‏‎ نيرو‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
خود‏‎ حريف‌‏‎ "پورحمادي‌‏‎ علي‌‏‎" دقيقه‌‏‎ گل‌‏‎ تنها‏‎ با‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎
.كرد‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎
© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.